| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK


 

 

 

Nordre Tveten m/Rød Nordre Gnr.50

 

Nordre Rød (Bnr.7) ble et bruk under Nordre Tveten

 

 

Sydvest for Eidanger kirke finner vi gården Nordre Tveten. Den ligger nær Gata og Flåtten. Kleven og Stridsklev ligger vest-nordvest for gården og søndre Tveten og prestegården ligger i øst.

 

 

 

Landskyld (1664)

Skyld 6 ½ hud

 

Litt fakta om gårdene Nordre Tveten

 

 

 

De tidlige manntallene på Nordre Tveten:

 

Biskop Eystein oppga i sin jordbok fra 1398 at prestebolet ved Mo kirke var eier i gården Tveten.

 

Biskop Jens av Oslo, som var Eysteins etterfølger, utstedte i 1426 et brev på ”Tweitom widher Moo Kikiu j Hæidanghræ”.

 

I gjengjerdsmanntallet av 1528 stod Niels og Jon oppført på ”Tweden”.

 

Povel Huitfeldts stiftsbok av 1575 oppga at Eidanger prestebol eide 1 hud i Tveten. Hovendkirken i Eidanger eide ½ hud i Søndre Tveten.

 

Blant bønder som leverte tømmer til kongen i 1585-86 finner vi ”Hallduor Tvettenn”. Det skal ha blitt nevnt en Christopher Tveten som trelastleverandør samme året.

 

En av dem som undertegnet ved kongehyldningen i 1591 var Halvor Tveten. Ifølge seglet hans var hans patronymikon Torsen. Halvor og Christopher Tveten skal ha blitt nevnt i et skattemanntall året etter.

 

I 1611 ble Joenn Haaøen oppført blant odelsbønder og som, blant annet, eier av 1 ½ hud i Tveten. Gjord Lerstang skal ha blitt oppført som eier av 3 ½ hud i Tveten samme året.

 

Blant bønder som betalte saltverkskatt i 1613-14 nevnes ”Anders og Tholluff Thueden”.

 

Jordboken i 1615 opplyste at eierdelen til Gjord Lerstang gjaldt ”Thueden Norgaard”, ”Tholluff Thueden” eide 1 ½ hud i samme og ”Kierchen” ½ hud.

 

I 1619-20 stod Jørgen og Tholff oppført som leilendinger på” Thueden”. Gjord Lerstangs gods ble nå oppført med, blant annet, 2 huder i Tveten.

 

I jordboken av 1624 ble ”Tholluf Tueden” nevnt som lagrettemann. Gjord Lerstang stod som eier blant annet av 2 huder i Tveten. Brynild Gjordsen stod som eier av 1 ½ hud i Tveten. ”Jørgen Thueden” ble oppført som bruker og eier av 1 hud i Tveten. ”Tollef Thueden” stod oppført som bruker og eier av 9 skinn i Tveten. Han eide videre 2 skinn i Fløtterød i Gjerpen, eierdel i Løffue i Brunlaug len samt part i Løve i Tjølling. Dyre Fløtterød i Gjerpen stod som eier av 9 skinn odelsgods i Tveten nordre.

 

I 1630 nevnes blant odelsgods Stoe Lerstangs eierdel på, blant annet, 1 hud i Tveten.

 

Under landskatten av 1640 stod Rasmus Lerstang som eier av ½ hud i Tveten og Stoe Lerstang som eier av 3 huder i Tveten

 

Under rosstjenesteskatten av 1645 stod Rasmus Lerstang som eier av ½ hud i Tveten og Stoe Lerstang som eier av 3 huder. Videre finner vi Thollef Tveten på Nordre Tveten. Han stod som eier av 9 skinn i gården, 8 skinn i Kjørholt, 2 skinn i Fløtterød, eierdel i Løffue i Tjølling sogn og eier del i ”Meel”. Rasmus Tveten stod som eier av en eierdel i Føffue og en eierdel i ”Meell”.

 

Koppskatten av 1645 oppførte Even på Tveten med sin kvinne.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Nørdre Tuedten som Effuen, Hoffuer, och
enken Marte bruger,
schylder 6 ½ huder.
Deraff Stouff Leerstang 3 huder med bøxell,
Rasmus Leerstang ½ hudt,
Tolleff Tuedtens arffuinger 1 ½ hudt,
Gierpen Proustj 1 hudt,
Edangers kirche 6 schind.
Er goed for 1 fuld og ¼ g(aa)rdt, penge - 7 ½ dr.
Stouff Leerstang bygger

 

Under femdalerskatten av 1650 nevnes Marrj Thueten som eier av 8 skinn i Kjørholt. På Tveten Nordre var brukerne ”Effuenn Houen och Enchenn Marrete. De brukte 6 ½ huder i gården. Eierne var Stoe Lerstang med 3 huder med bygselsrett, Rasmus Lerstang med ½ hud, Maren Tveten med 6 skinn, Amund ”Sølle med 7 skinn, Gjerpen prosti med 1 hud og Eidanger kirke med ½ hud.

 

I odelskatten av 1655 stod fortsatt Maren Tveten som eier av 8 skinn i gården Kjørholt. Videre finner vi Karen Tveten som bruker og eier av 1 ½ hud i Tveten. Eivind Tveten stod som eier av 1 hud i Gunneklev og 3 skinn i ”Hougsteen”.

 

I skattemanntallet av 1655 nevnes Eivind, Kari og Joen som bruker av 6 ½ skinn av Tveten. Eiere var Stoe Lerstang med 3 huder samt bygselsrett, Gjerpen prosti 1 hud, Eidanger kirke ½ hud, Rasmus Lerstang ½ hud og Kari Tveten med 1 ½ hud.

 

Landkommisjonen av 1661 oppførte Rasmus Tveten som lagrettemann. På nordre Tveten stod Rasmus og Even som brukere. Eiere var Rasmus med 5 huder, Gjerpen pristi med 1 hud og Eidanger kirke med ½ hud.

 

I fogdens manntall fra 1664 ble ”Effuind” 30 aar og Kari 40 aar oppført som brukere på Nordre Tveten. I sogneprestens manntall fra 1664 ble Nordre Tveten oppført med en skyld på 6 ½ hud og brukeren var Joen Olsen 30 aar.

 

I odelsmanntallet fra 1670 finner vi Rasmus Tveten som eier av 3 ½ hud i Nordre Tveten.

 

I gårdsmanntallet fra 1672 var Rasmus nevnt som bruker av 6 ½ hud (hele gården) i Nordre Tveten. Rasmus eide selv 6 huder og Eidanger kirke eide ½ hud.

 

Skattemanntallet av 1680 oppførte Simen som bruker av hele Nordre Tveten. Han eide selv 5 huder med bygsel, Gjerpen prosti eide 1 hud og Eidanger kirke fortsatt ½ hud. I odelskattemanntallet av 1680 finner vi Simen Eggertsen som eier av 5 huder i Nordre Tveten.

 

Slik var situasjonen også i rostjenestemanntallet fra 1685 og i odelskatten fra 1685. Den var også uendret under kontribusjonsberegningen fra 1692 og under rostjenesteberegningen i 1700.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 var Hans Tollefsen bruker på Nordre Tveten. Han stod oppført med kvinne og sin ”verbroder” (svoger,) Hans som var liten, samt 2 tjenestepiker. Peder Amundsen med kvinne var husmenn.

 

Under matrikulen av 1723 var Karen Simensdatter med sine barn bruker (nevnt som oppsitter) og eier av 5 huder, Geheimraad Adeler eide 1 hud og Eidanger kirke 6 skinn.

 

 

 

 

Nevnt her rundt 1650

 

Rasmus Gjordsen f. ca 1585 var gift med Aase Sørensdatter f. ca 1600. Rasmus stod, sammen med sin bror Stoe Gjordsen, som eier av Tveten fra ca 1630. Deres far Gjord Lerstang hadde hatt eierpart i gården før dem.

 

Se Lerstang

 

 

 

Nevnt her rundt 1650

 

Tollef Tveten f. omkring 1590 nevnes på Tveten nevnes i 1645 som eier av blant annet 8 skinn i gården Kjørholt. Dette var nok jordgods fra hans kone. Det var nok da gift med Marit (Kjeldsdatter) f. omkring 1600 som overtok som bruker etter han og da nevnes med denne eierdelen.

 

Familieark

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1680 til ca 1700

 

Simon Eggertsen f. omkring 1640 var lensmann i Eidanger og nevnes som bruker av hele og eier av 5 huder i Nordre Tveten fra 1680. Han nevnes der frem til 1700.

 

Barn:

Marthe Simonsdatter f. ca 1679 d. 1756

Karen Simonsdatter f. ca 1688 d. 1758

Eggert Simonsen f. ca 1698 d. 1767

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1709 til 1726

 

Hans Tollefsen f. ca 1683 var sønn av Tollef Nilsen Søndre Tveten. Han var lensmann i Eidanger. Hans giftet seg i 1709 med Karen Simonsdatter f. ca 1688, datter av Simon Eggertsen Nordre Tveten. De var bosatt på Nordre Tveten og Hans døde der i 1723. Karen giftet seg 2. gang med den neste lensmann i Eidanger, Hans Jensen Qvist. De bodde videre på Nordre Tveten.

 

Barn:

Åse Hansdatter f. ca 1710

Kirsten Hansdatter f. 1715

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1720

 

Jacob Nilsen f. ca 1680 var sønn av Nils Rasmussen Lerstang. Jeg tror det må være han som nevnes som Jacob Tveten ang. 2 pantebrev.

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1726 til 1763

 

Enken etter Hans Tollefsen, Karen Simonsdatter f. ca 1688 giftet seg da 2. gang i 1726 med Hans Jensen Qvist f. ca 1704. Han kom fra Sundby i Stokke i Vestfold og ble lensmann i Eidanger. De bodde videre på Nordre Tveten. Karen døde der i 1758 og Hans i 1763.

 

Barn:

Hans Hansen Qvist f. 1727 d. 1765

Maren Hansdatter Qvist f. 1729 d. 1768

Simon Hansen Qvist f. 1731 d. 1807

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1763 til 1770

 

Hans Hansen Qvist f. 1717 var sønn av Hans Jensen Qvist. Hans hadde giftet seg i Gjerpen i 1753 med Gunhild Margrethe Arveshoug f. 1733, datter av Berthel Jobsen Arveschoug. Hans Qvist overtok eierdelen i Nordre Tveten etter sin far i 1763. Hans døde der alt i 1765 og enken solgte gården videre i 1768 til sin far og Peder Bratsberg. De solgte igjen gården videre i 1770 til kaptein Bartholomeus Rasch.

 

Barn:

Hans Qvist f. 1753

Karen Qvist f. 1754 d. 1758

Berthel Qvist f. 1756 d. 1756

Kirsten Wright Ovist f. 1757 d. 1758

Karen Qvist f. 1759

Berthe Kirstine Qvist f. 1762 d. 1762

Jens Christian Qvist f. 1763 d. 1764

Kirsten Wright Qvist f. 1765 d. 1798

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1770 til 1775

 

Barthelomeus Rasch f. 1723 giftet seg i 1751 med Else Kirstine Løvenskiold f. 1734. Han kjøpte i 1770 gården Nordre Tveten og ble bruker av gården. De hadde før de kom til Tveten bodd i et hus på Bjørtvedt gård sin grund. Barthelomeus fikk i 1766 et uekte barn med Ingeborg Andersdatter f. omkring 1730. Han solgte i 1775 gården Nordre Tveten med underliggende Nordre Rød til sorenskriver Lucas Norss. Barthelomeus døde i Østre Porsgrunn i 1805 og hans kone i 1814.

 

Barn:

Jacob Herman Rasch f. 1751

Herman Rasch f. 1757

Anne Rasch f. 1759 d. 1760

Margrethe Rasch f. 1760 d. 1760

Hans Rasch f. 1765 d. 1765

Inger Rasch f. 1769 d. 1769

Barthelomeus Rasch f. 1772 d. 1772

 

Barthelomeus Rasch sitt uekte barn:

Bertel Barthelomeusen f. 1766

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1775 til 1803

 

Sorenskriver Lucas Norss f. 1740 kjøpte i 1775 gården Nordre Tveten med underliggende Nordre Rød. Han giftet seg i Brevik i 1777 med Anne Rosine Christensdatter Kejser f. ca 1753 fra Danmark. Hun var enke etter postmesteren i Brevik, Hans Knudsen. Lucas døde på Nordre Tveten i 1799 og enken solgte gården i 1803 til lensmann Hans Andersen Lanner. Hun døde i 1813.

 

Barn:

Hans Norss f. 1778 d. 1804

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.7

 

Nevnt her i 1777

 

Hans Bergmann f. ca 1751 kom fra Nordre Tveten da han giftet seg i 1777 med Barbara Catrine Usgaard, f. 1738 fra Skien. De døpte et barn bosatt i Østre Porsgrunn samme året. De kom siden til Drangedal der Hans ble klokker. De døde begge der julen 1811.

 

Barn:

Andreas Hansen Bergmann f. 1777

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1803 til 1831

 

Lensmann Hans Andersen f. 1773 kjøpte i 1803 Nordre Tveten med underliggende Nordre Rød. Hans var 1. gang gift med Christine Margrethe Clausen f. 1774. De bodde på Lanner før de kom til Nordre Tveten der Christine Margrethe døde i 1803. Han giftet seg 2. gang med Inger Nilsdatter f. 1755 fra Siljan i Eidanger. Hun døde på Nordre Tveten i 1830 og Hans i 1831.

 

Se Lanner

 

 

 

Andre som ble nevnt på Nordre Tveten:

 

 

Jacob Tollefsen f. ca 1665 bodde i 1725 på Nordre Tveten hos sin bror Hans Tollefsen sin enke. Hans familie nevnes Bassebo.

Ingeborg Halvorsdatter f. 1726 nevnes under Nordre Tveten i 1762 og døde der i 1788. Hun nevnes under sin far, Halvor Andersen, på Skavråker.

Erik Halvorsen f. 1756 døde på Tveten i 1781. Han nevnes under sin far, Halvor Eriksen, på Nordre Grava.

Lars Amundsen f. 1756 døde på Nordre Tveten i 1790. Han nevnes under sin far, Amund Larsen, på Nordre Lunde.

Hans Andersen f. 1773 var lensmann og kjøpte Nordre Tveten i 1803. Han nevnes på Lanner.

Abraham Hansen f. 1797 døde på Tveten i 1809. Han nevnes under sin far, Hans Abrahamsen, på Valler.

Amund Hansen f. 1786 døde på Tveten i 1809. Lensmannen Hans Andersen Nordre Tveten ble gift med hans mor. Han nevnes under sin far, Lars Amundsen, på Nordre Lunde.

 

 

 

Husmenn (Inderster)

 

 

Fam.8

 

Bosatt her 1766 til ca 1770

 

Anund Sørensen f. ca 1735 fra Oklungen giftet seg i 1766 med Ragnhild Ingebretsdatter f. 1739 fra Pasa under Nordre Tveten. De var begge i tjeneste på Nordre Lunde. De døpte barn bosatt på Nordre Tveten frem til 1770 men fra 1775 døpte de barn bosatt på Østre Porsgrunn. Anund døde i Østre Porsgrunn i 1797 og Ragnhild bodde der som enke i 1801 med sønnen Søren som var styrmann.

 

Barn:

Søren Anundsen f. 1767 d. 1767

Anne Anundsdatter f. 1768

Søren Anundsen f. 1770

Søren Anundsen f. 1775

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1769

 

En Torbjørn Drengemandsen f. ca 1714 døde i 1769 bosatt på Tveten. Han ble gravlagt som "Torbjørn Drengemands. Tweten 55 aar".

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her i 1773

 

Torsten Hansen f. ca 1742 kom fra Nordre Tveten da han giftet seg i Eidanger i 1773 med Maren Nilsdatter f. 1743. Hun var født på Hovholt men familien flyttet til Midtre Løberg i Gjerpen. Hun kom også fra Nordre Tveten da hun giftet seg. De var nok begge i tjeneste der.

 

Barn:

Agnethe Torstensdatter f. 1773 d. 1839

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1783

 

Ellen Carine Michelsdatter f. ca 1755 ble gravlagt i 1783 bosatt på Nordre Tveten.

 

Hun ble nevnt som fadder i Eidanger i 1782:

 

28.mai 1782

Nils Nilsen Nordre Lunde og k. Ingebor Halvorsdtr. - Christen                       

Faddere: 1. Maren Christine Bøe 2. Karine Michelsdtr. Tweten 3. Lars Møller 4. Jacob Aalborg 5. Christen Knudsen.

 

Gravlagt i Eidanger i 1783 som "Elen Karine Michelsd. Tveten N 28 aar".

 

 

 

 

 

Rønningen (Siden kalt Lille Tveten Bnr. 3)

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra før 1725 til 1741

 

Peder Anundsen f. ca 1663 var gift to ganger. Han var 2. gang gift med Kari Christensdatter f. ca 1689 fra Valler. De nevnes som husmenn på Rønningen under Nordre Tveten i 1725. Peder døde der i 1741.

 

Peder Anundsens barn fra 1. ekteskap:

Birthe Pedersdatter f. ca 1693 d. 1763

 

Peder Anundsens og Kari Christensdatter sine barn:

Siri Pedersdatter f. ca 1709

Gunhild Pedersdatter f. ca 1711 d. 1739

NN Pedersdatter f. 1713 d. 1713

Ellen Pedersdatter f. 1714

Lars Pedersen f. 1717

Giertrud Pedersdatter f. 1721 d. 1776

Isak Pedersen f. 1724

 

Familieark

 

 

 

Fam.11

 

Bosatt her på 1740-50 tallet

 

Hans Knudsen ca 1702 fra Versvik u/Ørstvedt giftet seg i 1732 med Marthe Olsdatter f. ca 1702. De kom til Rønningen under Tveten som husmenn, men det er usikkert når de kom dit. Hans døde der i 1749 og Marthe i 1759. De etterlot seg trolig ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra 1761 til 1803

 

Lars Larsen f. 1725 giftet seg i 1756 med Anne Halvorsdatter f. ca 1723. Lars ble husmann på Rønningen under Nordre Tveten. De døpte et barn bosatt på Toldskogen i 1756 men fra 1761 døpte de barn bosatt på Rønningen. Anne døde der i 1801 og Lars i 1803.

 

Barn:

Jacob Larsen f. 1756

Birthe Larsdatter f. 1761 d. 1761

NN Larsen f. 1762

Anne Larsdatter f. 1763

 

Familieark

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra ca 1787 til 1821

 

Jonas Peter Selander f. ca 1743 var gift med Nicoline Kristine Ebbesdatter f. ca 1753. De kom til Eidanger der Jonas Peter ble husmann på Lille Tveten under Tveten Nordre. Han var finsnekker og dreier og kom til Eidanger i forbindelse med en stor ombygging av kirken i 1787. Han ble siden boende i bygda og virket som snekker/byggmester. Nicoline Kristine døde i 1819 og Jan Peter i 1821.

 

Barn:

Inger Kirstine Selander f. 1788

Petter Samuel Selander f. 1790 d. 1808

 

Familieark

 

 

 

 

 

Pasa

Pasa ble nevnt som en husmannsplass under Nordre Rød som igjen lå under Nordre Tveten.

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra ca 1750

 

Ingebret Anundsen f. ca 1703 var fra Øveråsen. Han giftet seg i 1729 med Inger Larsdatter f. ca 1702. Hun var datter av Lars Jensen Nordre Rød. Rett etter vielsen ble han utlagt som far til to uekte tvillinger. Deres mor var Maren Andersdatter f. ca 1703 fra Lille Døvik u/Tråholt. De døpte et barn bosatt på Øveråsen i 1729 men fra 1730 til 1742 døpte de barn bosatt på Røe. Dette var nok plassen Røe under Nordre Tveten. De nevnes i 1762 på Pasa under Nordre Tveten. Fra 1755 hadde de konfirmerte barn bosatt på Pasa.

Inger døde i Østre Porsgrunn i 1769 og Ingebret i 1770.

 

Ingebret sine uekte tvillinger:

Anders Ingebretsen f. 1729

Ingeborg Ingebretsdatter f. 1729

 

Barn:

Amund Ingebretsen f. 1729 d. 1794

Lars Ingebretsen f. 1730

Marthe Ingebrichtsdatter f. omkring 1730

Anne Ingebretsdatter f. 1731

Lars Ingebretsen f. 1733 d. 1801

Maren Ingebretsdatter f. 1735

Elen Ingebretsdatter f. 1737 d. 1811

Ragnhild Ingebretsdatter f. 1739 d. 1820

Isach Ingebretsen f. 1742 d. 1742

Anna Ingebretsdatter f. 1744 d. 1763

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1778

 

Simon Qvist f. 1731 kjøpte i 1778 plassen Passa under Nordre Rød.

 

Se Søndre Tveten

 

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra 1790 til 1814

 

Maren Halvorsdatter f. 1749 fra Gunneklev fikk i 1778 et uekte barn bosatt på Mule. Barnefaren var Ole Andersen f. ca 1756 fra Mule. Maren giftet seg i 1790 med Nils Halvorsen f. 1756 fra Nordal. De ble bosatt på Pasa og nevnes der som husmenn i 1801. Maren døde på Pasa i 1807 og Nils døde der i 1814.

 

Maren Andersdatter sitt uekte barn:

Oline Olsdatter f. 1778 d. 1785

 

Maren Andersdatter og Nils Halvorsen sine barn:

Halvor Nilsen f. 1790

Halvor Nilsen f. 1792

 

Familieark

 

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra ca 1780

 

Kari Christensdatter f. 1737 kom fra Gjerpen. Familien hadde bodd på Skyer/Eikåsen. Hun fikk i 1762 et uekte barn bosatt på Eikåsen i Gjerpen med Jacob Ingebretsen f. 1735 fra Espedalen i Gjerpen. I 1776 giftet hun seg i Eidanger med Ole Christensen f. ca 1740. Kari kom da fra Søndre Tveten og Ole fra Prestegården. De var trolig i tjeneste der. De døpte barn bosatt på Skjelsvik og Kjølnes i Gjerpen før de i 1780 var bosatt på Pasa u/Nordre Rød (u/Nordre Tveten). De var der husmenn før de kom til Nyhus u/Nordre Tveten. Der døde Kari i 1809.

 

Kari Christensdatters uekte barn med Jacob Christensen:

Ole Jacobsen f. 1762

 

Kari Christensdatters barn med Ole Christensen:

Christen Olsen f. 1777 d. 1848

Marthe Olsdatter f. 1780 d. 1816

 

Familieark

 

 

 

 

Røe

 

Dette var nok Nordre Rød som lå under Norder Tveten. Det bodde flere husmenn på Nordre Rød sin grunn. Se Nordre Rød

 

 

Bosatt her fra 1730 til ca 1755

 

Ingebret Anundsen f. ca 1703 og Inger Larsdatter f. ca 1700 døpte barn fra 1730 til 1744 på Røe. Fra 1755 konfirmert de barn bosatt på Pasa.

Se plassen Pasa

 

 

Fam.17

Bosatt her fra ca 1775 til 1800

 

Ole Erichsen f. ca 1716 giftet seg i 1751 med Karen Nilsdatter f. ca 1713. De døpte barn i Porsgrunn frem til 1756 men fra 1777 var de bosatt på Røe under Nordre Tveten. Hans søster Marie Cathrine ble konfirmert i Østre Porsgrunn i 1772, så de har flyttet til Røe mellom 1772 og 1777.

 

Barn:

Maria Cahtrine Olsdatter f. 1751 d. 1809

Nils Olsen f. 1753

Lars Olsen f. 1755 d. 1755

Erich Olsen f. 1756

Johanna Maria Olsdatter f. ca 1760

 

Familieark

 

 

Fam.18

Bosatt her fra ca 1770 til 1802 (Sara til 1810)

Lars Hansen f. 1732 kom fra Gunneklev. Han giftet seg i 1756 med Sara Bentsdatter f. 1733 fra Nordre Ås. De var bosatt på Skrebeklev og Gunneklev før de ca 1770 ble husmenn på Røe under Nordre Tveten. I 1802 nevnes Lars som bruker av halve Nordre Rød. Lars døde der i 1802 og Sara i 1810.

Barn:

Sara Larsdatter f. 1757

Ole Larsen f. 1760

Ingeborg Larsdatter f. 1763 d. 1809

Maren Larsdatter f. 1766 d. 1832

Hans Larsen f. 1769 d. 1842

Magnhild Larsdatter f. 1773 d. ca 1851

Anne Marie Larsdatter f. 1776

 

Familieark 

 

 

 

Fam.19

 

Bosatt her 1782-83

 

Johanna Maria Olsdatter f. ca 1760 var datter av Ole Erichsen Røe på denne gården. Hun giftet seg i 1783 med Cornelius Olsen f. 1758.

De døpte et barn før de giftet seg og barnet døde året etter i 1783. De bodde da på Røe under Nordre Tveten. I 1784 bodde de trolig i Østre 

 

Barn:

Carine Corneliusdatter f. 1782 d. 1783

Margrethe Corneliusdatter f. 1784

 

Familieark

 

 

 

Fam.20

 

Bosatt her fra 1792 til 1845

 

Hans Larsen f. 1769 var sønn av overnevnte Lars Hansen. Hans giftet seg i 1792 med Åste Pedersdatter f. 1767. De ble husmenn på Nordre Rød. Hans døde der i 1842 og Åste i 1845.

 

Barn:

Gunild Marie Hansdatter f. 1792 d. 1864

Ingeborg Hansdatter f. 1795

Peder Hansen f. 1798

Lars Hansen f. 1801

Sara Larine Hansdatter f. 1805 d. 1843

Ole Hansen f. 1810 d. 1872

 

Familieark

 

 

 

Fam.21

 

Bosatt her fra 1797 til ca 1805

 

Michel Larsen f. 1765 kom fra Utgården i Bamble. Han tjente trolig på Nordre Tveten i 1782. I 1797 giftet han seg i Eidanger med Helvig Halvorsdatter f. 1771 fra Osebakken. De bodde begge på Nordre Tveten da de giftet seg og var trolig i tjeneste der. De nevnes som husmann under Nordre Rød i 1801, men kom siden til Åbyeie i Bamble der han døde i 1810. Enken giftet seg 2. gang i 1817 med enkemann Ole Nilsen.

 

Barn:

Lars Michelsen f. 1799

 

Familieark

 

 

 

Fam.22

 

Bosatt her fra 1803

 

Christen Olsen f. 1777 var sønn av Ole Christensen og Kari Christensdatter Pasa/Nyhus. Christen giftet seg i Gjerpen i 1803 med Ellen Johannesdatter f. 1781 fra Kjølnes. De ble bosatt som husmenn på Røe u/Nordre Tveten (Nordre Rød). De bodde der livet ut.

 

Barn:

Karen Oline Christensdatter f. 1804

Anne Sørine Christensdatter f. 1806 d. 1807

Johanne Marie Christensdatter f. 1808

Anne Serine Christensdatter f. 1811

Ole Christensen f. 1813

Christen Christensen f. 1815

Johannes Christensen f. 1819

Ole Christensen f. 1821

Halvor Christensen f. 1823

Marthe Marie Christensdatter f. 1825 d. 1895

 

Familieark

 

 

 

Nyhus

Nyhus lå der Tveten skole ligger i dag. Plassen fikk navnet etter det såkalte "telthuset" som Eidangerske kompani brukte til magasin for sine militær-effekter. Stedet ble også kalt "Moen".

 

 

Bosatt her rundt 1800

 

Ole Christensen f. 1740 og Kari Christensdatter f. 1737 nevnes på plassen Nyhus under Nordre Tveten.

 

Se under plassen Pasa

 

 

Fam.23

 

Bosatt her rundt 1810.

 

Lars Petersen f. ca 1781 var fra Stockholm og ble konfirmert i Eidanger i 1781. Jeg tror det var han som giftet seg i 1806 med Ingeborg Gulbrandsdatter f. 1782 fra Hovholt. Han skrives også da som Petersen. Lars kom fra Mule da de giftet seg. De døpte et barn i 1810 bosatt på Nyhus før de i 1813 døpte et barn i Østre Porsgrunn.

 

Barn:

Christien Peder Larsen f. 1810

Johan Henrich Larsen f. 1813 d. 1814

Gulbrand Anders Larsen f. 1815

Johan Henrich Larsen f. 1821 d. 1825

Ole Larsen f. 1824

 

Familieark