| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE TVETEN |  


 

 

Nordre Rød (Gnr.50 Bnr.7)

Nordre Rød ble et bruk under Nordre Tveten Gnr. 50

 

 

Nordre Rød ligger nordvest for Nordre Tveten. Den ble på siste halvdel av 1700 eid og også brukt av eierne på Nordre Tveten.

Det var flere husmenn bosatt på Nordre Rød sin grunn. Noen av den nevnt her på Røe under Nordre Tveten, som nok i det hele var Nordre Rød.

 

Landskyld (1664)

Skyld 3 huder

 

Litt fakta om gårdene Nordre Rød

 

 

 

De tidlige manntallene på Nordre Rød:

 

Knud Rød nevnes i oversikt over de som betalte saltverkskatt i 1613-14. Han drev nok gården Nordre Rød. Ifølge Schilbred så nevnes Knud i 1615 som eier av ½ hud i ”Rud”.

 

I 1619-20 derimot stod han oppført blant leilendinger som Knud ”Rud”. Det nevnes også en Anders Rød. Det er noe usikkert, men Knud var nok på Nordre Rød og Anders var nok på Søndre Rød.

 

I jordboken 1624 nevnes Rasmus Linna i Bamble som eier av 2 1/2 hud odelsgods i Rød. (Var dette Rød Nordre eller Rød Søndre?)

 

Ifølge Schilbred så ble ”Gløer Graffuer” i 1645 nevnt som eier av 1 ½ hud i Rød. Dette var nok i Nordre Rød.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Røed som Glør och Knudt bruger,
schylder 3 huder.
Deraf Giertrud Aases arffuinger 1 ½ hudt med ½ bøxell.
Er lagt for 1/3 gaardt, - 4 ½ dr.
Giertrud Aases arffuinger och Tolleff Asmunsens
børn bygger.

 

Under Femdalerskatten av 1650 ble Gløer og Knud brukere av 3 huder på Nordre Rød. ”Marrete Lini”stod som eier av 1 ½ hud med bygselsrett, Knud Høiset stod som eier av ½ hud og Thollef Asmundsen eide 1 hud i gården. Linna i Bamble ble ifølge samme manntall bruker av ”Mareete Simensdatter”. En Knud stod som bruker av Høgiset i Gjerpen, også i samme manntall. (Marte Simensdatter var datter av Simen Dyresen Meen. Hun var gift med Rasmus Olsen Linna i Bamble.)

 

I skattemanntallet av 1655 stod Peder som bruker av 3 huder (hele) gården. Marte Linna eide nå 2 ½ hud og Knud Høgset ½ hud som sist.

 

Situasjonen var uforandret under landkommisjonens opplysninger i 1661.

 

I fogdens manntall fra 1664 stod på Nordre Rød, Peder 30 aar og Anders 23 aar nevnt som brukere. Videre var Kittil Kettelsen 29 aar oppført på gården.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 ble det nevnt at skylden var på 3 huder og at Peder Christoffersen 50 aar og Anders Torgersen 30 aar var brukere. En Anders Myre på 70 år nevnes også som bosatt på gården.

 

I gårdsmanntallet av 1672 var Ander bruker av hele gården og Laugmannen Claus Andersen stod som eier av 2 ½ hud med bygselsrett og Engebret Høgset stod som eier av ½ hud.

 

Under skattemanntallet i 1680 var ”Stefen” bruker av Nordre Rød og eiere var som i 1672, bortsett fra at Claus Andersen var død og hans arvinger eide denne delen.

 

Under rostjenestemanntallet fra 1685 var Steffen bruker og eierdelene var som i 1680.

 

Kontribusjonsberegningen i 1692 oppførte Hans og Anders som brukere og eiere var som i 1685.

 

I rostjenesteberegningen av 1700 var brukerne Hans, Laurs og Ole. Christen Clausen eide 2 ½ hud og Engebret Høysets arvinger eide ½ hud.

 

Nordre Rød nevnes i ekstraskatten (skoskatten) i 1711 med to brukere. Den ene var Hans Andersen med kvinne og et barn og den andre var Lars Jensen med kvinne og barn.

 

Matrikulen av 1723 oppførte Jørgen Mandal som eier av 2 ½ hud med bygselsrett og Ole Høgsets arvinger som eiere av 6 skinn. Oppsittere var Hans, Lars og Ole.

 

 

 

Fam.24

 

Bosatt her fra ca 1690 til 1729

 

Det var skifte etter Hans Andersen f. ca 1656 sin første kone, Ingeborg Nirisdatter f. omkring 1650 fra Fløtterød i Gjerpen, i Porsgrunn i 1697. Samme året stod han nevnt som skomaker da han giftet seg 2. gang med Karen Kittelsdatter f. ca 1672 fra Østre Porsgrunn. Hans nevnes som bruker av Nordre Rød fra 1692 sammen med en Anders som kan ha vært hans far. Hans nevnes som bruker der frem til han døde der i 1728. Karen døde på Nordre Rød året etter.

 

Hans Andersen og Ingeborg Nirisdatter sine barn:

Anne Hansdatter f. ca 1689 d. 1753

 

Hans Andersen og Karen Kittilsdatter sine barn:

Pernille Hansdatter f. ca 1699 d. 1757

Anders Hansen f. ca 1709 d. 1747

Ingeborg Hansdatter f. ca 1710 d. 1776

Cornelius Hansen f. 1714 d. 1796

 

Familieark

 

 

 

Fam.25

 

Bosatt her fra ca 1700 til 1737

 

Lars Jensen f. ca 1665 var sønn av Jens Larsen Bjønnes. Lars var enkemann da han giftet seg 2. gang i 1698 med Elen Olsdatter f. ca 1665 fra Flåtten. Hans første kones navn er ikke kjent. Lars nevnes om oppsitter på Nordre Rød fra 1700. Han nevnes der fortsatt som oppsitter i 1725. Konene Elen Olsdatter døde der i 1737.

 

Barn:

Lene Larsdatter f. ca 1701

Anne Larsdatter f. ca 1701 d. 1775

Inger Larsdatter f. ca 1702 d. 1769

Anders Larsen f. ca 1703

Agnete Larsdatter f. ca 1704 d. 1777

Jens Larsen f. ca 1704 d. 1736

Ole Larsen f. ca 1705

 

Familieark

 

 

Trolig bosatt her i 1700 og 1723

 

Ole Olsen f. ca 1664 var sønn av Ole Flåtten. Ole giftet seg i 1702 med Anne Nilsdatter f. ca 1675. I 1700 ble var han trolig oppsitter på Nordre Rød men i 1702, da han giftet seg, nevnes han som Flåtten. Han ble ikke nevnt på Nordre Rød i 1711, for da ble han nevnt på Flåtten. Det virker som han i 1723 var oppsitter igjen på Nordre Rød, men at han i 1725 bare stod som eier av 9 skinn på Nordre Rød og bodde på Flåtten. Han døde på Flåtten i 1734.

 

Se Flåtten

 

 

Bosatt her fra 1729 til 1738

 

Hans Anundsen f. ca 1698 fra Øveråsen giftet seg i 1729 med Ingeborg Hansdatter f. ca 1710. Hun var datter av Hans Andersen Nordre Rød. De bodde og døpte barn bosatt på Nordre Rød frem til 1738. Fra 1743 var de bosatt på Øveråsen.

 

Se Øveråsen

 

 

Nevnt som eier og bruker i 1747

 

Hans Jensen Qvist f. ca 1704 nevnes i matrikulen av 1747 som eier av Nordre Rød. Det kan derfor ha vært sønnen Hans som nevnes som ”Hans” og oppsitter på Nordre Rød under matrikulen i 1747. Det kan jo også ha vart hans far som brukte gården under Tveten. Tror ikke det var noen annen Hans.

Se Nordre Tveten

 

 

 

Fam.26

 

Bosatt her fra 1730 til 1736

 

Jens Larsen f. 1704 var sønn av Lars Jensen Nordre Rød. Jens giftet seg i 1730 med Maren Iversdatter f. omkring 1700. Han bodde videre på Nordre Rød og døde der i 1736.

 

Barn:

Maren Jensdatter f. 1730 d. 1779

Else Jensdatter f. 1731 

 

Familieark

 

 

 

Fam.27

 

Bosatt her i ca 1750 og ca 1753

 

Anders Larsen f. 1720 var sønn av Lars Knudsen Ås. Anders fikk et uekte barn bosatt i Brevik i 1745 med Anne Michelsdatter f. 1717 fra Flogstad. Han var da bosatt på Sandøya. Anders bodde også på Sandøya da han giftet seg i 1746 med Karen Pedersdatter f. 1710 fra Auen. De døpte barn bosatt i Brevik frem til 1749 og i 1751 og 1753 døpte de barn bosatt på Nordre Rød. Det flyttet etter det til Valler og kom siden til Brevik. Karen døde der i 1774 og Anders i 1778.

 

Anders Larsen og Anne Michelsdatter sitt uekte barn:

Anne Andersdatter f. 1745

 

Anders Larsen og Karen Pedersdatter sine barn:

Peder Andersen f. 1747

Elen Andersdatter f. 1747

Lars Andersen f. 1749

Eli Andersdatter f. 1751 d. 1752

Else Andersdatter f. 1753

Ellen Andersdatter f. ca 1757 d. 1793

Ingebricht Andersen f. 1758 d. 1829

 

Familieark

 

 

 

Fam.28

 

Bosatt her fra ca 1758 til ca 1766

 

Lars Olsen f. 1732 fra Hogstad i Siljan giftet seg i Siljan i 1755 med Thora Michelsdatter f. ca 1725. Etter at de giftet seg bodde de på Løkka i Siljan, men fra 1758 døpte da barn bosatt på Nordre Rød i Eidanger. De døpte barn der frem til 1766 og fra 1769 var de tilbake i Siljan og døpte barn bosatt på Toa u/Island. Det er usikkert hvor lenge de bodde på Toa men, i 1801 var de bosatt hos sin sønn Peder på Ånnerød i Solum. Lars døde der i 1804 og Thora i 1805.

 

Barn:

Birthe Larsdatter f. 1755 d. 1769

Kari Larsdatter f. 1757 d. 1757

Kari Larsdatter f. 1758 d. 1765

Peder Larsen f. 1761 d. 1814

Michel Larsen f. 1766 d. 1778

Jacob Larsen f. 1769

 

Familieark

 

 

 

Eierne og brukere fremover nå se under Nordre Tveten.

 

Se også plassen Røe under Nordre Tveten

 

Dette var nok for det meste husmenn under Nordre Tveten bosatt på Nordre Rød.

 

 

 

Andre som ble nevnt på Nordre Rød:

 

Birthe Michelsdatter f. 1728 var bosatt på Nordre Rød i 1762 og ble gift med Even Olsen. Familien nevnes Åsen u/Prestegården.

Lars Nilsen f. 1761 døde på Pasa u/Nordre Rød i 1809. (Hans sønn Nils døde der i 1810.) Familien nevnes på Nordre Lunde.