| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE TVETEN |  


 

 

 

 

Barthelomeus Rasch f. 1723 og Else Kirstine Løvenskiold f. 1734 sin familie

 

 

 

Barthelomeus Rasch, f. 1723,[1] d. 1805 i Østre Porsgrunn,[2] gravlagt 14.09.1805 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Jacob Michelsen Rasch og Anne Deichmann.

 

Matrikulen 1747:
Nordre Rød
Eiere: Brukeren
Oppsittere: Hr. Capitain Rasch

 

Han giftet seg i 1751 og kjøpte i 1754 skjøte på grunnen der han hadde et hus på gården Bjørntvet i Eidanger sin grund:

Niels Nielsens skiøde til Hr. Capetain Rasch paa hans huus og eng Platq beliggende paa Biørntvet Eye paa Østre Porsgrund Side for Capital solgt for 120 rd. med herheftede grunde seddel (datert Skiøde 13. 07.1754 og grund seddel 12. 10. 1720.)

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 58

Mand og hustru: Capitain Rask og frue, Proprietair til Fosum Jernværk

Tjenestefolk: Søren Østerbye Informator, Tiener: Gunder Engebrethsen, Kudsk: Ole Olsen

Drenger over 12 aar: Per Persen

Piiger over 12 aar: Jomfr. George Stochman, Anne Nielsdatter, Lene Zachariasdatter, Maria Jacobsdatter

De uformuende: Maria Asbiørnsdatter, fattig med smaa børn

 

Han kjøpte i 1764 7 huder i (hele) gården Hovholt i Eidanger av Cancelieraad Herman Løvenskiold:

Anno 30.08.1764 – Hr. Cancelieraad Herman Løvenskiolds skiøde til Hr. Capitain Bartolomeus Rasch paa 7 huder med bøxel i grd. Haavold i Eidanger n. videre. (dat. 25.07.1764)

 

En Barthelomeus Deichmann ble utlagt som far til et uekte barn i 1766. Både Anne og Margrethe Deichmann hadde en sønn som het Barthelomeus. Dette er nok en av dem. Annes sønn, Barthelomeus Rasch, var «Captein» og det stemmer med denne Barthelomeus. Dermed må det ha vært han.

 

Han kjøpte Nordre Tveten i 1770:

Herr. Haltzfønster og Constitueret byfogd Daugaards skøde som skifteforvalter i afg. Peder Bradsbergs sterboe til Herr. Captain Rasch for den ½ del i grd. Tveten Nordre skyld 5 huder med boxel over 6 ½ hud imod kiøbbe summens erlæggelse til stervboed 1250 rd. (datert 17.05.1770)

 

Berthel Arveschaugs skiøde til Hr. Capit. Rasch dat. 11. mai 1770 for ½ delen af grd. Tveten Nordre i Eidanger, skylder 5 huder med bøxel over 6 ½ hud mod 1450 rd. (datert 11.05.1770)

 

Under matrikulen av 1774 stod Captain Rasch som bruker og eier av 6 huder i Nordre Tveten. Eidanger kirke eide 5 skinn i gården.

 

Matrikulen 1774:
Nordre Tveten
Eiere: Eidanger kirke 6 skind, oppsitteren 6 huder
Oppsittere: Hr. Capitain Rasch

 

Barthelomeus ble i 1774 eier av Eidsfos jernverk og hans solgte da Nordre Tveten med underliggende Rød til Lucas Norss for 3100 rdl:

Capitaine Bartholomæus Rasches skiøde til Sorenskriver Lucas Norss paa grd. Tvetten med underliggende Røe skyldende til sammen 9 ½ hud for betalte 3100 rd. (datert 15.06.1775)

 

Han solgte i 1775/1776, 3 1/2 hud i Hovholt til Ole Nilsen for 800 rdl:

Anno 26.01.1776 – Her. Captain Rasches skiøde til Ole Nielsen paa 3 ½ huud i garden Haugholdt efter betalte 800 rd. (dat. 11.12.1775)

Anno 10.05.1776 – En obl. udstød af Ole Nielsen Haugholdt med Cautonist Hr. Krigskomissirius Rasch til Sr. Kield Jensen for cap. 600 rd. imod aarlig lovlig rente og 1.ste prior rett udj 3 ½ hud i grd. Haugholdt. (dat. 11.12.1775)

 

Han solgte resten av Hovholt i 1776/1777 til Lars Andersen Røsland for 1040 rdl:

Anno 27.01.1777 – Lars Andersen Roslands obl. til Sr. General Krigs Commisair Rasch for capital 346 rd. med 4 % rente og 1’ste prior pant udj han tilkjøbte halve grd. Haugholdt af skyld 3 ½ hud med huuse, bygninger. (dat. 17.10.1776)

Anno 21.01.1777 – Hr. general Krogsmommosair Rasch til Lars Andersen Røsland – for halve gaardparten Haugholdt udstædte skiøde paa skyld 3 ½ hud med paastaaende huse bygninger og apertinentier imod betalt 1040 rd. (dat. 05.02.1776)

 

F.C. Knudsen:

Fergegade 1, L.matr.no. 41. «Lagmandsgaarden» ved Skjæret

Den vakre gaard, der i størrelse og stil lignede Frednes-gaarden, men var paa én etage, laa nede ved det gamle Fergested, hvor Bratsberg Bruks fabrikbygning nu ligger. Den første eier, man kan opspore, er Madame de Rohde. Controlleur Ulrich Anthon de Rohde maatte sælge Frednes i 1742, og er antagelig i det aar flyttet til den gaard, som da laa her. Der er auktion over løsøre hos Madame de Rohde i 1754, og gaarden blir solgt til kaptein Bartholomeus Rasch, som ogsaa kjøbte tomt og hauge efter Niels Nielsen Lanner. For begge tomter betalte han til Bjørntvedt i aarlig grundafgift 4½ Rdl. Af gjentaget grundseddel af 1828 vil sees, at eiendommen strakte sig helt op paa øvre Kirkehaugen. Mange hustomter er senere udgaaet fra denne eiendom. Det maa være Bartholomeus Rasch, som har bygget den gaard, vi kjender, da de Rohdes paa den tid ikke var saadan økonomisk stillet, at de kunde kjøbe en dyr gaard, og det af brandtaksten af 1778 viser sig, at gaarden var takseret for 2,500 Rdl.

 

Bosatt på Osebakken (Østre Borge) i 1801. Se gamlegjerpen.no (fam.39)

 

Trolig gravlagt som "Gamle krigscommisar Rasch 83 aar. (usikkert, klussete)".

 

 

(1) Gift 1751,[4] med Else Kirstine Løvenskiold, f. 1734,2 (datter av Herman Leopold Løvenskiold og Margrethe Deichmann), d. 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.05.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

 

Else:

Etter at hun ble enke flyttet hun i 1809 til Storgt. 143 ”Risegården” i Porsgrunn.

 

Gravlagt som "Generalkrigscommisar Raschs enke Else Christine født Løvenskjold 73 aar".

 

 

Han fikk et uekte barn med Ingeborg Andersdatter, f. omkring 1730 [6]

 

Hun fikk et uekte barn i Østre Porsgrunn i 1766:

Østre Porsgrunn 20.07.1766: Publ. Abs. Ingebor Andersdatter for sit begagne Lejermaal med Capitain Bartholomæus Deichmand.

 

Det er flere muligheter til hvem hun var.

 

 

 

 

 

I.    Jacob Herman Rasch, (sønn av Barthelomeus Rasch og Else Kirstine Løvenskiold) f. 1751 i Eidanger,[7] døpt 03.08.1751 i Eidanger kirke.8

      

       Capit. Raskes og Else Christine Løvenskiolds Søn naml. Jacob Herman                                  

       Faddere: baaren af Frue Løvenskiold paa Borrestad, frue Løvenskiold paa Fossum, frøken Else Deichmand, mandfaddere: Oberste Petter Deichmand, Cansell. Raad Løvenskiold paa Borrestad, Canselli. R. Deichmand.

 

 

 

II.   Herman Rasch, (sønn av Barthelomeus Rasch og Else Kirstine Løvenskiold) f. 1757 i Eidanger,[8] døpt 21.04.1757 i Eidanger kirke.9

      

       Capitain Raskes barn navnl. Herman                                          

       Faddere: baaren af frue CancellieR. Snell, Madame Aal, Jomfrue Elenora Rask, mandfaddere: Cammeraad Deichman, CancellieR. Løvenskiold junior, Christian Rask.

 

 

 

III. Anne Rasch, (datter av Barthelomeus Rasch og Else Kirstine Løvenskiold) f. 1759 i Eidanger,[9] døpt 31.08.1759 i Eidanger kirke,10 d. 1760 i Eidanger,[10] gravlagt 05.04.1760 på Eidanger kirkegård.11

      

       Capitain Rasces barn navnl. Anne                                                          

       Faddere: baaren af Frue Løvensciold paa Fossum, Ditlev Rasces kone, mandfaddere: Cancellie Raad Snell, Niels Aal, Mons. Herman Løvensciold.

      

       Gravlagt som "Capitain Raskes barn, Anne 7 maaneder".

 

 

 

IV. Margrethe Rasch, (datter av Barthelomeus Rasch og Else Kirstine Løvenskiold) f. 1760 i Porsgrund,[11] d. 1760 i Porsgrund,11 gravlagt 20.11.1760 på Eidanger kirkegård.11

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 20. desember 1760 finnes blant introduserte kvinner "Capt. Raskes frue" etter å ha fått et barn. Dette var datteren Margrethe.

      

       Gravlagt som "Capitein Raskes hiemmedøbte barn, Margrethe 4 timer".

 

 

 

V.   Hans Rasch, (sønn av Barthelomeus Rasch og Else Kirstine Løvenskiold) f. 1765 i Østre Porsgrunn, d. 1765 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.02.1765 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

      

       Gravlagt som "Capitain Raschs hiemmedøbte barn Hans".

 

 

 

VI. Inger Rasch, (datter av Barthelomeus Rasch og Else Kirstine Løvenskiold) f. 1769 i Østre Porsgrunn, d. 1769 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.11.1769 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

       Hører trolig til denne familien. (08.12.1769: Intr. Frue Capitain Raschs).

      

       Gravlagt som "Inger Rasch ½ time".

 

 

 

VII. Barthelomeus Rasch, (sønn av Barthelomeus Rasch og Else Kirstine Løvenskiold) f. 1772 i Eidanger,[14] d. 1772 i Eidanger,15 gravlagt 12.08.1772 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Finner blant døpte i 1772 denne introduksjonen "frue Capit. Raskes efter hiemmedøbte D. B. introduseret".

      

       Hører trolig til denne familien.   

 

       Gravlagt som "Bartolomæus Rask, hiemmedøbt 3 dager".

 

 

 

VIII. Bertel Barthelomeusen, (sønn av Barthelomeus Rasch og Ingeborg Andersdatter) f. 1766 i Østre Porsgrunn, døpt 24.06.1766 i Østre Porsgrunn kirke.[16]

      

       Døbt Ingebor Andersdatters uægte barn hvortil opgiven som fader Bartolomeus forhen Capitain B. Deichmand n. Bertel.

       Test: Kystol Simonsen, Hans Bøysen, Knud Tolvskoven, Halvor Asbiørnsens kone Marthe Ingebrichsdatter, pigen Elen Ingebrichsdatter.

 

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 74.

[2]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 151.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[4]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 74, 151.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 324-325.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 193.

[10]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 8-9.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 32-33.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 16-17.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.