| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |     


 

Skjelsvik Gnr.60

 

På den vestre siden av Eidangerfjorden finner vi Skjelsvik. Gården ligger ca 400 meter fra vannet. I nordøst er gården Ørstvet nabo, i vest Søndre Rød og i syd sydøst ligger Hvalen.

 

Landskyld (1664)

Skyld 6 huder

 

 

Litt fakta om gården Skjelsvik

 

Skjelsvik var delt i to like store deler frem til 1772. Da begynte noen plasser å bli skilt ut.

 

 

De tidlige manntallene på Skjelsvik:

 

I gjengjerdsmanntallet fra 1528 står ”Swenning paa Skelueedt” oppført mellom oppsitterne på Hvalen og Ørstvet. Dette var nok da Skjelsvik.

 

Blant trelasteksportører i Skiensfjorden i 1585-86 nevnes ”Thormoe Schellsvig”. Han skrev også under på kongehyldningen i 1591. Hans segl hadde initialene T.I.

 

Mellom 1611 og 1619 hadde Arne Borge 7 huder i Borge i Gjerpen og 9 skinn i Skjelsvik. I 1620 er parten i Skjelsvik borte, men han hadde fått 3 skinn ekstra i Borge. Godset nevnes i 1624 som giftegods.

 

I oversikten over odelsbønder i Eidanger i 1611 nevnes ”Amund Skiellsvig” med sitt jordgods. Han eide 1 hud i Borge, 5 huder i Skjelsvig, 2 huder i Asdal nedre og 1 hud i Rollag Tinn. Han fører initialene AA i sitt segl.

 

Blant bønder som betalte saltverkskatt i 1613-14 finner vi ”Stoff Skielsvigh” nevnt under ”fulde gaarder”.

 

Stouff Skelsvig” nevnes også i jordboken av 1615. Han nevnes der som eier av 1 hud i Borge, 5 huder i Skjelsvik, 2 huder i Asdal og 1 hud i Rollag i Tinn. Videre nevnes det av Arne Borge eide 9 skinn i Skjelsvik.

 

Arne Olsen Borge hadde 9 skinn giftegods i Skjelsvik mellom 1611 og 1619. I 1620 nevnes ikke parten i Skjelsvik under hans jordgods.

 

Stoe Skjelsvik nevnes med følgende gods i 1619-20 - 6 huder i Skjelsvik, 3 huder i Ørstvet, 2 huder i Asdal, 1 ½ hud i Lerstang, 1 hud i Borge og 1 hud i Rollag.

 

I jordboken fra 1624 sto Stoe Skjelsvik med dette jordgodset - 1 ½ hud i Lerstang (odelsgods), 3 huder i Ørestvet og 1 hud i Borge i Gjerpen (pantegods), 6 huder i Skjelsvik og 2 huder i Asdal i Bamble (giftegods) og 1 hud i Rollag i Mæl sogn i Tinn Herred.

 

I 1629 nevnes Stoe som lagrettemann med S.G. som initialer i sitt segl.

 

I 1630 nevnes en Mattis som bruker på Skjelsvik.

 

I skattemanntallet for 1635 finner vi Stoe Lerstang som eier av 3 huder i Lerstang, 3 huder i Tveten og 3 huder i Skjelsvik.

 

I skattemanntallet fra 1645 nevnes Mattis på Skjelsvik med kvinne og en datter.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Schielsuig som Mattis bruger
Schylder 6 huder
som Christen Borge i Gierpen sogin med bøxell
och herligh(eder) er eiende
Er lagt for 1 fuld och 1/2 fierdingsg. - penge 6 dr. 3 mk.
Christen Borge bygger

 

Matias nevnes også som bruker på Skjelsvik i femdalerskatten fra 1650. Christen (Amundsen) Borge i Gjerpen stod som eier.

 

I skattemanntallet fra 1655 finner vi Arne som bruker på Skjelsvik. Christen Borge var fortsatt eier av hele gården. I odelskattemanntallet fra 1655 stod Christen Borge som eier av 3 huder og 9 skinn i gården.

 

Landkommisjonen av 1661 opplyser at en enke var bruker på gården og at Christen Borge eide 3 huder og 9 skinn. Enken eide 2 huder og 3 skinn.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes Hans 25 aar på Skjelsvik. I sogneprestens manntall fra 1664 nevnes gården med en skyld på 6 huder og Hans Arnesen 22 aar var bruker. På gården bodde også en soldat, Stefen Asbjørnsen 18 aar, som Skjelsvik holdt sammen med Hovholt.

 

I odelskattemanntallet fra 1679 var Hans Skjelsvik oppført med 1 ½ hud i Skjelsvik, 3 huder i Ørstvet og 1 ½ hud i Kjørholt.

 

Gårdsmanntallet i 1672 opplyste at Hans brukte gården Skjelsvik som han eide 1 ½ hud av. Lauritz Løberg eide 4 ½ hud med bygselsrett.

 

I skattemanntaller fra 1680 var Hans bruker av Skjelsvik. Han var nå eier av hele gården sammen med sine arvinger. I odelskatten samme år stor han og hans arvinger som eiere av 6 huder i Skjelsvik og 3 huder i Ørstvet. Dette jordgodset brukte de selv. De eide også 3 huder og 8 skinn i Kjørholt.

 

Hans var fortsatt bruker under rostjenestemanntallet i 1685. Lauritz Svendsen eide nå 3 huder, Hans Svendsen 1 ½ hud og Nils Rasmussen 1 ½ hud.

 

Året etter, i rostjenestemanntallet fra 1686, var Hans bruker, Nils Rasmussen eier av 3 huder og Lauritz Svendsen eier av 3 huder.

 

Under kontribusjonsberegningen i 1692 finner vi igjen Hans som bruker og Nils Rasmussen og hans arvinger som eiere.

 

Rostjenestebergningen i 1700 oppga Hans som bruker av hele gården og Nils Rasmussens arvingen som eiere.

 

I ekstraskatten (skoskatten) fra 1711 nevnes det to familier på Skjelsvik. Den første familien var Rolf Olsen med kvinne, et barn og ei tjenestepike. Den andre var Hans Anundsen med kvinne og tre barn.

 

Matrikulen av 1723 oppga Sal. Lars Nilsens arvinger som eiere med bygselsrett. Oppsittere var Guri, Anders og Hans.

 

 

 

 

 

Fam.1a

 

Tormod Jonsen, født omkring 1530 var sønn av Jon Glødersen på Bergan i Hedrum.Tormod nevnes blant trelasteksportører i Skiensfjorden i 1585-86 som "Thormoe Schellsvig". Han nevnes i 1591 som eier på Bergan Nedre i Hedrum.

 

Barn:

Halvor Tormodsen Bergan f. omkring 1560

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.1b

 

Nevnt her far 1611 til 1619

 

Arne Olsen Borge f. ca 1580 var gift med Anne Anundsdatter f. omkring 1579. Arne Borge eide 9 skinn i Skjelsvik fra 1611 til 1619.

 

Barn:

Amund Arnesen Skjelsvik f. 1580

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.1c

 

Bosatt her fra ca 1613 til ca 1628/29 

 

Amund Arnesen Skjelsvik f. 1580 nevnes på Skjelsvik i 1611. Enken etter Amund Skjelsvik giftet seg med Stoe Gjordsen f. ca 1580 fra Lerstang som nevnes på Skjelsvik etter Amund. Han nevnes som eier og bruker der fra 1613. Stoe flyttet til Lerstang i 1628/29.

 

Amund Arnesen sin sønn:

Christen Amundsen f. ca 1601

 

Stoe Gjordsen sin sønn:

Amund Stoesen f. omkring 1615

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Nevnt her fra ca 1664

 

Hans Arnesen f. ca 1642 var 1. gang gift med Gunhild Jensdatter f. omkring 1650. Han kom fra Skjelsvik da han giftet seg 2. gang i 1699 med enken på Berg, Bodil Sørensdatter f. ca 1669.

 

Hans Arnesen og Gunhild Jonsdatter sine barn:

Inger Hansdatter omkring f. 1670 d. ca 1704

Arne Hansen f. omkring 1675 d. ca 1719

 

Hans Arnesen og Gunhild Jonsdatter sine barn: Se Berg

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra omkring 1690 til rundt 1720

 

Hans Amundsen f. ca 1650 var gift med Marthe Hansdatter f. ca 1658. Han nevnes som oppsitter på Skjelsvik fra 1690 tallet. Hans kone døde på Skjelsvik i 1715. Hans døde hos sin sønn på Bjønnes i 1737.

 

Barn:

?Ragnhild Hansdatter f. ca 1681 d. 1727

Elisabeth Hansdatter f. ca 1687 d. 1737

Ellen Hansdatter f. ca 1688 d. 1726

Jacob Hansen f. ca 1692

Amund Hansen f. ca 1694 d. 1763

Ole Hansen f. ca 1700 d. 1763

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Nevnt her i 1704

 

Nils Larsen f. omkring 1650 døde bosatt på Skjelsvik i 1704. Han var gift med Karen Nilsdatter f. omkring 1660 fra Oklungen.

 

Nils sin sønn fra et tidligere forhold:

Amund Nilsen f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

Fam.5

Bosatt her fra 1705 til 1719 (Guri til 1742)

 

Rolf Olsen f. ca 1670 giftet seg i 1705 med Guri Pedersdatter f. ca 1675 fra Hovholt. De fikk samme året bygsel på halve Skjelsvik. De nevnes bosatt der i sjølegden fra 1706. Rolf døde på Skjelsvik i 1719 og Guri bodde der videre og døde i 1742.

 

Barn:

Tor Rolfsen f. ca 1706 d. 1737

Maren Rolfsdatter f. ca 1707 d. 1770

Ole Rolfsen f. ca 1710 d. 1742

Gunnar Rolfsen f. ca 1711 d. 1713

Peder Rolfsen f. 1713 d. 1764

Amborg Rolfsdatter f. 1715 d. 1715

Abraham Rolfsen f. 1717 d. 1742

 

Familieark

 

 

Fam.6

Bosatt her fra 1723 til 1764

 

Kirsten Hansdatter f. ca 1693 var datter av Hans Nilsen som nevnes på Herøya i 1706. Kirsten giftet seg 1. gang i 1723 med Isach Pedersen f. ca 1693. De ble bosatt på Skjelsvik og Isach døde der i 1742. Kirsten giftet seg da 2. gang i 1743 med Peder Rolfsen f. 1713 fra Skjelsvik. Peder overtok samme år bygselen på Skjelsvik. Kirsten døde der i 1756 og Peder døde der i 1764. Kirsten etterlot seg bare barn fra 1. ekteskap.

 

Barn:

Peder Isachsen f. 1724 d. 1724

Martha Isachsdatter f. 1726 d. 1770

Peder Isachsen f. 1728 d. 1742

Hans Isachsen f. 1731 d. 1734

Maria Isachsdatter f. 1734 d. 1737

Hans Isachsen f. 1737

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1743 til 1770 (Karen til 1803)

 

Peder Jørgensen f. ca 1709 giftet seg i 1741 med Johanne Hansdatter f. 1719 fra Ørstvet. De døpte to barn bosatt på Ørstvet, men i 1743 fikk Peder bygselbrev på halve Skjelsvik og de flyttet dit. Johanne døde der i 1746. Peder giftet seg 2. gang i 1747 med Karen Tollefsdatter f. 1723 fra Klevstrand. Han døde på Skjelsvik i 1770 og Karen døde i 1803 på Løvskjø u/Skjelsvik der hennes sønn bodde.

 

Peder Jørgensen og Johanne Hansdatter sine barn:

Christen Pedersen f. 1741 d. 1741

Marcus Pedersen f. 1743 d. 1793

Anders Pedersen f. 1745 d. 1746

Maren Pedersdatter f. 1746 d. 1746

 

Peder Jørgensen og Karen Tollefsdatter sine barn:

Johannes Pedersen f. 1747 d. 1769

Kirsten Pedersdatter f. 1749 d. 1749

Kirsten Pedersdatter f. 1750 d. 1750

Jørgen Pedersen f. 1751

Anders Pedersen f. 1752 d. 1806

Jacob Pedersen f. 1754 d. 1754

Johanne Pedersdatter f. 1755 d. 1756

Johanne Pedersdatter f. 1757 d. 1757

Jacob Pedersen f. 1758 d. 1758

Anne Pedersdatter f. 1760 d. 1760

Maria Pedersdatter f. ca 1761

Tolv Pedersen f. 1766 d. 1766

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1752 til ca 1774

Jon Olsen f. 1729 var sønn av Ole Jonsen Solli. Jon giftet seg 1. gang i 1752 Marthe Isachsdatter f. 1726 fra Skjelsvik. De ble bosatt på Skjelsvik og Marthe døde der i 1770. Jon giftet seg da 2. gang i Gjerpen i 1774 med Anne Nilsdatter f. 1736 fra Bekkelvold i Gjerpen. Hun døde i 1778. De bodde da på Klep i Gjerpen. Jon giftet seg da for 3. gang i Gjerpen i 1778 med Anne Hansdatter f. ca 1723. Jon døde på Oklungen i 1790. Enken døde på Klepp i Gjerpen i 1800. Det er bare registrert barn i hans første ekteskap med Marthe Isachsdatter.

 

Barn:

Maria Jonsdatter f. 1753 d. 1810

Ingeborg Jonsdatter f. 1755 d. 1757

Kirsti Jonsdatter f. 1757 d. 1758

Kirsti Jonsdatter f. 1759 d. 1790

Isach Jonsen f. 1762 d. 1795

Hans Jonsen f. 1767 d. 1769

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1768 til 1769

 

Johannes Pedersen f. 1747 var sønn av Peder Jørgensen Skjelsvik. Johannes giftet seg i 1768 med Sissel Olsdatter f. 1741 fra Solli. De bodde på Skjelsvik til året etter, da Johannes druknet etter å ha gått igjennom isen. Sissel giftet seg 2. gang i 1775 med Jon Andersen f. ca 1751 og ble bosatt i Brevik. De fikk flere barn der.

 

Johannes Pedersen og Sissel Olsdatter sine barn:

Johanne Johannesen f. 1769

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1772 til 1784

 

Abraham Aasoldsen f. 1729 på Hvalen kjøpte en del av Skjelsvik i 1772. Han solgte denne delen i 1784 til Abraham Knudsen som da bodde på Ørstvet. Abraham Aasoldsen sin datter Mette Kirstine Abrahamsdatter hadde i 1783 giftet seg med Iver Abrahamsen som var sønn av denne Abraham Knudsen.

 

Se Hvalen

 

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra ca 1774 til 1776

 

Christen Erichsen f. 1732 fra Eltvet i Solum giftet seg 1. gang i Solum i 1758 med Ingeborg Kjøstelsdatter f. 1733 fra Holtan i Solum. De bodde på Eltvet noen år før de kom til Eidanger. De bodde der på Gravastrand og Skavråker, før de ca 1774 kom til Skjelsvik. I 1774 var han bruker både på Skjelsvik og Skavråker. Der døde Ingeborg i 1776. Christen giftet seg 2. gang i Brevik i 1776 med Margrethe Jensdatter f. 1747 fra Eik i Bamble. De ble bosatt i Brevik. Margrethe døde på Setre i Brevik i 1780. Christen giftet seg da for 3. gang i Brevik i 1780 med Marte Marie Jensdatter f. omkring 1750. Christen døde i Brevik i 1794.

 

Christen Erichsen og Ingeborg Kjøstelsdatter sine barn:

Marthe Christensdatter f. 1759 d. 1759

Marthe Christensdatter f. 1760 d. 1764

Erik Christensen f. ca 1762

Ole Christensen f. 1764

Marthe Christensdatter f. 1767 d. 1769

Jon Christensen f. 1770

NN Christensen f. 1774 d. 1774

Ingeborg Christensdatter f. 1776

 

Christen Erichsen og Margrethe Jensdatter sine barn:

Jens Christensen f. 1777 d. 1780

Anne Christensdatter f. 1780

 

Christen Erichsen og Marte Marie Jensdatter sine barn:

Anne Margrethe Christensdatter f. 1781

 

Familieark

 

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra 1778 til ca 1785

 

Anne Abrahamsdatter f. 1757 giftet seg i 1778 med Hans Jacobsen f. 1750 fra Grava. Anne var datter av Abraham Åsoldsen Hvalen. Abraham hadde i 1772 kjøpt en del av Skjelsvik. Hans og Anne døpte barn bosatt på Skjelsvik frem til 1782. I 1786 og 1788 døpte da barn bosatt på Hvalen og fra 1791 døpte de barn bosatt i Bamble. De ble der brukere på Asdalstranden. Hans døde der i 1829.

 

Barn:

Jacob Hansen f. 1778 d. 1778

Mette Maria Hansdatter f. 1779 d. 1817

Jacob Hansen f. 1782

Ole Hansen f. 1786

Isach Hansen f. 1788 d. 1826

Nils Hansen f. 1791 d. 1833

Anne Marine Hansdatter f. 1794 d. 1856

Abraham Hansen f. 1797 d. 1818

Torger Hansen d. 1799 d. 1800

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1780 til 1788

 

Nils Amundsen f. 1726 bodde på Solli som enkemann da han i 1776 giftet seg med enken på Kvestad, Ingeborg Christensdatter f. 1748. De døpte to barn bosatt på Kvestad, før de i 1782 døpte barn bosatt på Skjelsvik. De nevnes der også under 1782 manntallet. Nils døde på Skjelsvik i 1788 og Ingeborg giftet seg på nytt i 1798 med Nils Helgesen Nordre Lunde.

 

Se Kvestad

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her i 1784

 

Lars Isachsen f. 1749 giftet seg 1. gang i Solum i 1774 med Else Johanne Larsdatter f. 1743 fra Østre Porsgrunn. Else Johanne hadde i 1767 fått et uekte barn med en Rasmus Andersen f. omkring 1750. Else Johanne døde i Vestre Porsgrunn i 1778. Lars giftet seg da 2. gang i Eidanger i 1784 med Elisabeth Cathrine Johannesdatter f. ca 1761. De døpte et barn bosatt på Skjelsvik i 1784, men så finner jeg ikke mer om dem før Elisabeth døde i Brevik i 1810.

 

Else Johanne Larsdatter og Rasmus Andersen sitt uekte barn:

Anne Rasmusdatter f. 1767

 

Lars Isachsen og Else Johanne Larsdatter sine barn:

Anne Cathrine Larsdatter f. 1775

Christen Larsen f. 1777 d. 1784

 

Lars Isachsen og Elisabeth Cathrine Johannesdatter sine barn:

Johan Hans Larsen f. 1784

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1784 til 1795

 

Abraham Knudsen f. 1732 var gift med Anne Iversdatter f. ca 1730. De bodde på Flåtten før de kom til Ørstvet der de nevnes som eiere av 8 skinn. De bodde på Ørstvet i 1782. I 1784 kjøpte de en del av Skjelsvig fra Abraham Aasoldsen som var svigerfar til deres sønn Iver. De kjøpte senere en del til av gården. De flyttet til Skjelsvik og Anne døde der i 1795. Samme året skjøtet Abraham Knudsen sin del av Skjelsvik over på sin sønn Iver. Abraham døde på Skjelsvik året etter, i 1796.

 

Se Flåtten

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1784 til 1854

 

Iver Abrahamsen f. 1759 var sønn av den før nevnte Abraham Knudsen. Iver giftet seg i 1783 med Mette Kirstine Abrahamsdatter f. ca 1764. Hun var datter av den før nevnte Abraham Aasoldsen. Iver sin far overtok en del av Skjelsvik i 1784 og Iver og hans kone ble bosatt der. De overtok skjøte på gården i 1795 og bodde der livet ut.

 

Barn:

Maren Iversdatter f. 1784 d. 1785

Maren Iversdatter d. 1786 d. 1856

Anne Birthea Iversdatter f. 1788 d. 1782

Marthe Maria Iversdatter f. 1791 d. 1855

Knud Iversen f. 1793

Abraham Iversen f. 1796 d. 1796

Abraham Iversen f. 1798

Ingeborg Karina Iversdatter d. 1802 d. 1884

Ole Iversen f. 1804 d. 1805

Ole Iversen f. 1806 d. 1806

 

Familieark

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1803

 

Ole Isachsen f. 1777 fra Solli giftet seg i 1805 med Guri Knudsdatter f. ca 1780 fra Hovholt. Ole hadde i 1803 kjøpt 2 huder og 3 skinn i Skjelsvik på auksjon. De bosatt seg der. Ole døde i 1830 og Guri i 1857.

 

Barn:

Anne Olsdatter f. 1805

Isach Olsen f. 1806 d. 1858

Marthe Margrethe Olsdatter f. 1808 d. 1810

Knud Olsen f. 1811 d. 1860

Jon Olsen f. 1814 d. 1902

Anders Olsen f. 1817

Karen Maria Olsdatter f. 1820

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Skjelsvik:

 

 

Fam.15 - Guri Hansdatter f. ca 1668 døde nok på Skjelsvik i 1717. 

 

 

Fam.16 - Maren Christophersdatter f. ca 1663 døde på Skjelsvik i 1739.

 

 

Anne Nilsdatter f. ca 1655 var gift med Anders Gulliksen og døde nok på Skjelsvik i 1740. Hun var nok da bosatt hos sitt barnebarn, Karen Tollefsdatter. Familien nevnes på Gata.

 

 

Et barn med navn Gunild på ½ år døde på Skjelsvik i 1752. Hennes mor het Aaste og bodde i Ulefoss.

 

 

Ei "Maren Amundsdatter fra Schelsvig 54 aar" døde på Skjelsvik i 1752. Dette kan ha vært Maren Amundsdatter f. ca 1698, datter av Amund Arnesen i Brevik. Familien nevnes i Brevik 1725

 

 

Ole Christensen f. ca 1740 var gift med Kari Christensdatter. De døpte et barn bosatt på Skjelsvik i 1777. Familien nevnes på Nordre Tveten.

 

 

Fam.17 - Ole Jacobsen f. ca 1762 ble konfirmert bosatt på Skjelsvik i 1778.

 

 

Fam.18 - Rønnaug Aadnesdatter f. ca 1738 døde på Skjelsvik i 1780, 42 år gammel.

 

 

Abraham Christensen f. 1762 var gift med Maren Olsdatter. De døpte barn bosatt på Skjelsvik i 1795. Familien nevnes i Brevik 1801.

 

 

Fam.19 - Petter Olsen f. 1781 nevnes som bosatt på Skjelsvik da han i 1795 druknet fra isen sammen med en annen gutt.

 

 

Ole Paulsen f. 1763 var gift med Malene Jacobsdatter. De døpte barn bosatt på Skjelsvik i 1797. De nevnes under hans far, Paul Gulbrandsen, på Tråholt

 

 

Michel Larsen f. ca 1758 var 2. gang gift med Ingeborg Eriksdatter f. 1777 som ble konfirmert bosatt på Skjelsvik i 1793. De døpte barn bosatt på Skjelsvik i 1798 og gravla samme barnet bosatt der i 1801. I tellingen i 1801 var de bosatt på Hvalen. Familien nevnes på Hvalen

 

 

Marthe Tollefsdatter f. 1740 døde i 1804 bosatt på Skjelsvik. Hennes halvsøster Karen Tollefsdatter var bosatt der og døde året før. De nevnes under hans far, Tollef Pedersen, på Kleven.

 

 

Fam.20 - Aase Olsdatter f. ca 1804 døde på Skjelsvik i 1805.

 

 

Fam.21 -  Margit Kittilsdatter f. ca 1758 døde på Løvsjø u/Skjelsvik i 1808.

 

 

 

Husmenn/inderster u/Skjelsvik

 

Fam.22 

Bosatt her fra 1782 til 1808

 

Lucas Lucasen f. 1758 var sønn av Lucas Andersen Skjelsvik. Han giftet seg i 1782 med Anne Jørgensdatter f. 1758. Hun hadde trolig et barn fra før. De ble bosatt på Skjelsvik som husmenn. Det er usikkert hvilken plass han bodde på. Anne døde før 1793, for da giftet Lucas seg for 2. gang med Berthe Kirstine Rasmusdatter f. ca 1762. Lucas døde på Skjelsvik i 1808.

 

Lucas Lucasen og Anne Jørgensdatter sine barn:

Jørgen Lucasen f. 1783

 

Lucas Lucasen og Berthe Kirstine Rasmusdatter sine barn:

Hans Lucasen f. 1794 d. 1796

Anne Gurine Lucasdatter f. 1797

Lars Lucasen f. 1800 d. 1878

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1784 til ca 1790

 

Michel Erlandsen f. ca 1754 og Kari Torsdatter f. 1759 giftet seg i 1784. De døpte barn bosatt på Skjelsvik til 1788 før de i 1790 nevnes på Ørstvet.

 

Se Ørstvet

 

 

 

Bosatt her i 1791 og 1792

 

Søren Nilsen f. 1739 og Dorthe Halvorsdatter f. 1750 døpte barn bosatt på Skjelsvik i 1791 og gravla dette barnet bosatt på Skjelsvik i 1792.

 

Se Røra

 

 

 

Bosatt her fra 1798 til 1800

 

Nils Olsen f. ca 1767 og Ingeborg Halvorsdatter f. ca 1752 døpte et barn bosatt på Skjelsvik i 1798. Ingeborg døde på Skjelsvik i 1800.

 

Se Lunde Søndre

 

 

 

Nevnt i 1801

Kittel Johannesen f. ca 1729 nevnes som husmann på Skjelsvik i 1801.

 

Se Bjørntvet

 

 

 

Nevnt i 1801

Knud Jonsen f. ca 1748 nevnes som husmann på Skjelsvik i 1801.

 

Se Hovholt

 

 

 

Nevnt i 1801

Halvor Olsen f. ca 1763 nevnes som inderst på Skjelsvik i 1801.

 

Se Heistad

 

 

 

Løvskjø

Plassen Løvskjø ble i 1770 åra skilt ut fra den delen av Skjelsvik som senere ble Bnr. 6. Plassen fikk en skyld på 4 ½ skinn. Det ble solgt til Halvor Hansen.

 

 

Fam.23

 

Bosatt her fra ca 1779 til 1782

 

Halvor Hansen f. 1747 fra Hjartdal var soldat og ungkar da han giftet seg i Eidanger i 1772 med Sidsel Larsdatter f. 1749 fra Hvalsrønningen. De døpte barn bosatt på Hvalsrønningen frem til 1776, men i 1779 var de bosatt på Løvskjø u/Skjelsvik. Halvor hadde kjøpt denne plassen. Sissel døde på Løvskjø i 1782. Halvor giftet seg da 2. gang i Solum i 1783 med Gunhild Simonsdatter f. ca 1752. De kom til Langseidet under Gisholt vestre i Kilebygda

 

Halvor Hansen og Sidsel Larsdatter sine barn:

Hans Halvorsen f. 1773 d. 1776

Gunder Halvorsen f. 1776

Birte Halvorsdatter f. 1779

Hans Halvorsen f. 1782 d. 1782

 

Halvor Hansen og Gunhild Simonsdatter sine barn:

Hans Halvorsen f. 1785 d. 1785

Sissel Halvorsdatter f. 1786

Hans Halvorsen f. 1789 d. 1789

Ragnhild Halvorsdatter f. 1790

Ingeborg Halvorsdatter f. 1795 d. 1795

Gunhild Halvorsdatter f. 1797 d. 1802

 

Familieark

 

 

Fam.24

 

Bosatt her fra 1794 til 1810

 

Anders Pedersen f. 1752 fra Skjelsvik giftet seg i Eidanger i 1794 med Maren Olsdatter f. 1766 fra Ørstvet. Anders bodde på Skjelsvik da han giftet seg og nevnes senere der som selveier. Han bodde på Løvskjø i 1801 og døpte barn der i 1803. Han døde i 1806 som sjømann på reise til England. Maren døde på Løvskjø i 1810.

 

Barn:

Peder Andersen f. 1795 d. 1878

Anders Andersen f. 1798

Martha Andersdatter f. 1800

Anna Oline Andersdatter f. 1803

 

Familieark

 

 

 

Løkka

Løkka blei 1780 skilt ut fra den delen av Skjelsvik som senere ble Bnr. 6. Plassen, med en skyld på 1 hud, ble kalt Løcha. Det ble solgt i 1784 til Lucas Andersen.. Løkka var i 1785 eid av denne Lucas Andersen. Plassen ble av han solgt til Amund Knudsen og dermed ført tilbake til hovedbølet.

 

 

Fam.25

 

Bosatt her fra ca 1780 til 1797 (Taran til 1802)

Lucas Andersen f. ca 1722 giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1754 med Berthe Hansdatter f. ca 1712. De døpte barn i Porsgrunn og bodde på Versvik i Eidanger i 1762. Lucas nevnes som muremester og bodde i 1782 på Skjelsvik med sin kone. Berthe døde i 1782. Lucas seg for 2. gang i Porsgrunn i 1783 med enken Ingeborg Larsdatter f. ca 1735. Hun døde på Skjelsvik allerede i 1785. Lucas giftet seg da for 3. gang i Eidanger i 1786 med enken etter Knud Olsen Skjelsvik, Taran Hansdatter f. ca 1733. Lucas døde i 1797 og Taran i 1802. Lucas fikk ingen i sine to siste ekteskap.

 

Barn:

Gjertrud Lucasdatter f. 1753 d. 1754

Hans Lucasen f. 1755 d. 1756

Lucas Lucasen f. 1758 d. 1808

Erik Lucasen f. 1761 d. 1762

NN Lucasdatter f. 1763 d. 1763

Anders Lucasen f. 1763 d. 1763

 

Familieark

 

 

Tangen

Plassen lå ved sjøen. Tangen, med en skyld på 9 skinn, ble i 1772 skilt ut av den delen av Skjelsvik som senere ble Bnr. 1.

 

 

Fam.26

Bosatt her fra ca 1772 til 1786

Knud Olsen f. ca 1745 giftet seg 1. gang i Brevik i 1767 med Ingeborg Brynildsdatter f. omkring 1725. De døpte barn i Brevik. I 1771 var Ingeborg død, for da giftet Knud seg 2. gang med enken Taran Hansdatter f. ca 1733. De kom så til Skjelsvik for der var det skifte etter Knud i 1786 på en plass u/Skjelsvik. Dette var trolig plassen Tangen. Taran giftet seg på nytt med Lucas Andersen Skjelsvik.

Knud Olsen og Ingeborg Brynildsdatter sine barn:

Maren Knudsdatter f. 1766 d. 1767

Maren Severine Knudsdatter f. 1768 d. 1768

 

Knud Olsen og Taran Hansdatter sine barn:

Hans Knudsen f. 1771

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1805

Johan Andreasen Holm f. 1766 kjøpte i 1805 plassen Tangen.

Se Brevik 1801