| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BERG |

 


 

 

 

Bodil Sørensdatter f. ca 1669 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Christen Svendsen f. omkring 1650 og 2. gang med Hans Arnesen f. ca 1652)

 

 

 

 

Bodil Sørensdatter, f. ca 1669,[1] d. 1747 på Berg i Eidanger,[2] gravlagt 20.11.1747 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Hun giftet seg 2. gang i 1699.

 

Den 29. Aug. (1699)

Holt Hans Arnessen Skelsvig trolofvelse med Boell Sørensd. paa Berg. 

 

Hun var trolig søster til den Nils Sørensen Rørarød som døpte et barn bosatt på Berg i 1708. Hun var også den som bar dette barnet til dåpen. 

 

Hun ble nevnt på Berg i 1725 som enke:

Berg

Skylder 3 Huder, Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af enchen Boel Sørensdatter, Søren Christensøn bruger intet udj gaarden, men er indsat udj Brewig for Borger.

Boel Sørensdatter gl. 60 aar. Har 3de Sønner, Christen Hansøn gl. 25 aar, Hans Hansøn gl. 23 aar, Lars Hansøn gl. 17 aar, alle 3de er enroullered, 2de Tienistepiger, Inger Andersdatter gl. 21 aar, Johanne Erichsdatter gl. 28 aar, begge tiener for aarsløn. Et Fosterbarn Anne Marie Arnesdatter gl. 10 aar.(Født pa Solli)

Til Gaarden en Becheflomqværn, En Sætterboe En ½ Miil fra Gaarden med it Støche Skov Kaldes Soelberg, Skylder 3 Skind, som kand udbrugis nogle smaa Bielcher af Gran, og Furu ved gaarden ligeledis Skov, til smaa Bielcher og anden Smaalast, saa og huushielp og brendeved, ingen Huusmandsplads eller anden Herlighed Er de til bemelte gaard.

 

Hun er også nevnt som bruker på Stamland i 1725. Det bodde ingen på Stamland dette året:

Stameland

Skylder 2 Huder, udreeder En ½ Soldat. Bruges af forbemelte Boel Sørensdatter Berg.

Paa gaarden Holdes ingen Folch videre end til at bierge høe og korn ind i Huusene. Til gaarden er en liden Støche Skov, som kand udsanches lidt smaalast og hellers indtet virke uden til huushielp og gierdefang.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Berg 3 huder - Brukes av:
- Enchen Boel Sørensdatter som har 3 sønner, Christen Hansen 21 aar, Hans Hansen 19 aar begge innrulert, Lars Hansen 14 aa

 

Anno 16.07.1731 – Søfren Rasmussen Leerstang afkaldsbref til Boel Søfrensdatter Berg for 5 skind udj gaarden Stamland i Eidanger sogn beliggende, end videre løsøre – til sammen belober til 4 rd. som bemeldte Søfren Rasmussen for dend afdøde Arne Hansens afterlade børn nafnl., Lars Arnesen, Anne, Gunhild og Maren Arnesdøttre for hvem han har været værge og formynder (dat. 14.07.1731)

 

Sønnene Hans og Christen hadde overtatt skjøte på Berg og plassen Solberg i 1737. I 1738 fikk de skjøte på de siste 1 1/2 hud og gården Stamland av moren:

Anno 21.07.1738 – Bodil Berghs skiøde paa 1 hud og 2 skind i Stamland til Christen og Hans Hanssønner for 80 rd. (dat. 19.07.1738)

Anno13.11.1738 – Boel, Hans Bergs qvittering for kiøbesummen af Berg og Stamland – 250 rd. til Christen og Hans Hanssønner. (dat. 28.07.1738)

   

Matrikulen 1747

Stamland

Eiere: Christen og Hans Berg

Brukere: Enken Boel

 

Hun gravlegges som "Boel Berg 78 aar".

 

Det var skifte etter henne i 1748:

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 5, side 138           

19.2.1748 - Berg i Eidanger

       Boedel Sørensdtr. død.

       Barn:

1.    Søren Christen Berg død, etterl. 2de Børn.

2.    Christen Hansen, myndig..

3.    Hans Hansen (myndig).

Brutto 287-1-8.

Netto 232-2-14. heri emdregnet jord: i "Mülle" 1 hud for 50 rd.

 

 

(1) Hun giftet seg med[4] Christen Svendsen, f. ca 1656,(sønn av Svend Robertsen) [5] d. ca 1695 på Berg i Eidanger.[6]

 

Christen:

Han kom fra Bakke i Hedrum.

 

Christen var 9 år i 1665.

 

Han nevnes som bruker av gården Berg i Eidanger fra 1680.

 

Christen var bror til Siri Svendsdatter f. omkring 1650. Se Tveten søndre

 

Han var også bror til Lars Svendsen f. omkring 1650. Se Brevik 1701

 

Han eide 3 huder i Berg samt 2 1/2 skinn i Solberg i Brunlanes ved skifte etter han.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 41a

9.7.1696 - Berg i Eidanger     

       Christen Svendsen død, e. Bodel Søfrensd.

       Barn:

               1. Søfren Christensen.

       Avdødes bror var Lars Svendsen.

Jordegods: Berg. 3 hud m.b. Solberg i "Brunlaug Lehn" 2 ½ skinn.

 

 

(2) Gift 1699,[7] med[8] Hans Arnesen, f. ca 1652,[9] (sønn av Arne Kjeldsen), d. 1724 på Berg i Eidanger,[10] gravlagt 10.02.1724 på Eidanger kirkegård.[11]

 

Hans:

I sogneprestens manntall i 1664 stod han som oppsitter på Skjelsvik, 22 år gammel. Han var også bruker av Ørstvet. Ved siden av å være en betydelig gårdbruker hadde han også borgerlig næring. Mens han bodde på Skjelsvik hadde han egen kirkestol i Brevik kirke.

 

I 1684 eide han 3 huder og 8 skinn i Kjørholt, 1 ½ hud i Skjelsvik og 3 huder i Ørstvet. Han hadde også parter i skip.

 

Han finnes i skattemanntallet i Brevik i 1691 over borgeren som hadde borgerskap i Skien. Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1691 som "Hans Schielsvig".

 

Han overtok på Berg da han gifte seg med enken der i 1699.

 

Han var da enkemann etter Gunild Jensdatter på Skjelsvik. (Der er også hans barn fra 1. ekteskap nevnt)  Se Skjelsvik.  

 

Han nevnes på Berg i rostjenesteberegningan av 1700 som bruker av hele gården. Hans Arnesen stod også nå som eier av hele gården. Den må ha blitt kjøpt mellom 1692 og 1700.

 

Han solgte i 1705 en del av Kjørholt:

Anno 16.07.1705 – Jørgen Arnesen lod lyse Hans Berg og Arne Hansens kiøbebref paa 3 huder 8 skind med bøxel i Kiørholdt (dat. 05.06.1705)

 

Han solgte i 1708 et hun på Øya i Brevik:
Anno 03.12.1708 - Hans Jørgensen Kiørholdt lod lyse Hans Arnesen Bergs kiøbebref paa et hans huus paa Øen i Brevig staaende (dat. 04.06.1708)

 

I skoskatten av 1711 nevnes ”Hans Arnesen og qvinde” på Berg. De hadde 2 barn og to tjenestepiker.

 

I 1723 stod Hans Arnesen som eier av gården Stamland som du brukte sammen med Berg. Hans hadde stått som eier og bruker av Stamland fra 1700. 

 

Han gravlegges som "Hans Arnesøn Berg 87 aar".

 

 

I.    Søren Christensen, (sønn av Christen Svendsen og Bodil Sørensdatter) f. ca 1694,[12] d. 08.01.1737 i Brevik,[13],[14] gravlagt 15.01.1737 i Brevik.[15]

      

       Han nevnes i 1723 som bruker av Berg sammen med sin mor. De brukte 1 ½ hud hver.

 

       Borgerskap i Skien:

       Søfren Christensen Berg. - I skriv av 15/9 1723 klaget borgerskapet i Brevik over Søfren Christensen Berg, som forleden år skulle ha fått borgerskap. Det opplyses at han var født på landet, men aldri hadde gjort militærtjeneste hverken til lands eller vanns, skjønt han oppholdt seg hos sine foreldre på gården Berg som lå i soldatlegd i Eidanger' ·). Magistraten nøyde seg med å gi ham en advarsel selv om han etter loven og forordningen vel hadde forbrutt sitt borgerskap ved stedse å ha oppholdt seg på gården Berg og således brukt borgerlig næring på et sted han ikke burde.

      

       Søren Berg bodde senere i Brevik.

 

      

       (1) Gift 29.12.1729 i Brevik kirke,[16],[17] med[18] Trincke Larsdatter, f. 1711 i Brevik,[19] (datter av Lars Nilsen og Gunhild Axelsdatter), døpt 03.05.1711 i Brevik kirke,[20] d. 1731 i Brevik,[21] gravlagt 17.02.1731 på Brevik kirkegård.[22]

      

            

       (2) Gift 16.02.1734 i Eidanger,[23],[24] med Ingeborg Catharina Mejer, f. omkring 1710,[25] (datter av Fredrik Mejer og Anna Catharina Crantz).

      

       Se Brevik 1725-1762

 

 

      

II.   Hans Hansen, (sønn av Hans Arnesen og Bodil Sørensdatter) f. ca 1695,[26] d. 1782 på Berg i Eidanger,[27] gravlagt 25.01.1782 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Hans Hansen Berg 16 aar", fødested Berg og bopel Berg, innrullert 30. juni 1723.

      

       Han er nevnt i skifte etter sin bror Lars Hansen Berg som døde ugift i 1738.

 

       Christen og Hans Hansen fikk i 1737 auksjonsskjøte på 1 ½ hud i Berg og ¼ part av plassen Solberg i Langangsfjorden for 165 rdl.:

       Anno 14.11.1737 – Auctions skiøde 9/8 1737 paa 1 ½ hud i Berg og ¼ part udj pls, Soelberg i Langangsfjorden til Christen og Hans Hanssønner Berg for 265 rd. Ingen dato.

 

       Christen og Hans Hansen fikk i 1738 skjøte på resten av gården 1 ½ hud fra moren, Bodil Berg, for 200 rdl. 

 

       Christen og Hans Hansen kjøpte også gården Stamland:

       Anno 21.07.1738 – Bodil Bergs skiøde paa 1 ½ hud i Berg for 200 rd. til Christen og Hans Hanssønner. (dat. 19.07.1738)

       Anno 13.11.1738 – Boel Sal. Hans Bergs Qvittering for kiøbesummen af Berg og Stamland = 250 rd. til Christen og Hans Hansønner. (dat.28.07.1738)

 

       Han fikk bygsel på Rørarød i 1746:

       Anno 18.04.1746 – Jacob Nielsens bøxelsbref til Christen og Hans Berg paa halftredie huud i Rørra Røe, in duplo saavel oreginalen som reserverede.

 

       Sjømilitære i Eidanger 1740:

       Berrig (Berg JO) - Nr.15
Brugere:
Christen Hansen 40 aar, ej tienet
Hans Hansen 36 aar, ej tienet
Unge mandskaber:
Amund Svendsen 18 aar

 

       Matrikulen 1747:

       Berg:

       Eiere: Opsidderen Christen 1 hud 6 skind, Opsidderen Hans 1 hud 6 skind

       Oppsittere: Christen og Hans

 

       Matrikulen 1747

       Stamland

       Eiere: Christen og Hans Berg

       Brukere: Enken Boel

 

       Berg 1762:

       Gaardsnavn: Berg

       Eier: Selvejergods

       Mand og hustru: Christen og Hans Berg

       Drenger over 12 aar: Søren Nielsen, Niels Persen

       Piiger over 12 aar: Inger Andersdatter, Kisti Nielsdatter,

       Kisti Persdatter, Sara Larsdatter

 

       Matrikulen 1774:

       Berg samt el liden plads og en bække qvern

       Eiere: Opsidderen Hans 1 hud 6 skind, Christen Lerstang 1 hud 6 skind

       Oppsittere: Christen og Hans

      (Odelskatten 1774 - Hans Hansen adk 1 hud 6 skind 9. aug. 1737

 

       Han solgte en del av Mule i 1775:
Anno 11.05.1775 - Hans Hansen Bergs Skchiøde til Ole Christensen i Sætret for ½ hud i Grd. Muhle med bøxel og herlighed imod betalt 100 rd. (dat. 18.04.1775)

 

       Han kjøpte i 1775 en del av Rørarød:

       Anno 06.09.1776 – Lars Nielsens skiøde til Hans Hansen Berg paa 1 huud og 3 skind i grd. Røra Røe imod betalt for summa 275 rd. (dat. 25.08.1775)

 

       Han fikk feste for livstid på Berg i 1778:

       Anno 08.05.1778 – Hans Hansen Bergs fæstebrev til Jacob Hansen for sin hustrue og sine børn livetid paa en huuse tomt under grd. Berg i Eidanger med en del abførte conditioner. Dat. 5. mai 1778 hvorhas fulgte ligelydende revers af samme dato.

       Gravlagt som "Hans Hanson Berg 87 aar 30 uger".

      

       Berg i Eidanger 1.2.1782 Sk.pr. 10b, Fol. 466

       Hans Hansen død.

       Deles i 15 arvelodder mellom avdødes halvsøskende med sine Barn.

       Heri medregnet jord: 1. i Rørerød for 662 rd. 2. Tilstående penge hos Lars Christensen Lerstang for 600 rd.

      

       1. Halvbroder Søren Christensen, død efterlater seg barn 1. barn:

           - Christen Sørensen, død som efterlater seg 4 barn, 1 sønn og tre døtre:

              - Fredrich Christensen, 17 år, sejler udenlands

              - Bodil Christensdatter trolovet med Gulbrand Andersen i Sæteret ved Brevig

              - Marte Christensdatter 15 år

              - Christine Christensdatter 13 år

      

       2. Halvbroder Arne Hansen boende i Brevig, død og efterlater seg:

            - Lars Lorentsen (Dette er sønn av Arne Hansens datter Anne Arnesdatter JO), boende i Porsgrund

            - datteren Maren Arnesdatter, gift og bosadt i København, som var i live for 3 år siden,

               hadde en datter som het Inger Christine

            - Gunild Arnesdatter, død og efterlater seg 1 barn som og for 3 år siden er død

      

       3. Halvsøster Inger Hansdatter, død og efterlater seg 3 barn:

           a,(Her følger barna til hennes sønn Søren Rasmussen. JO)

              - Jacob Sørensen, død som efterlader seg 1. barn:

                 - Søren Jacobsen 13 år

               - Abraham Sørensen, myndig og bor på gården Rogn i Bamble

               - Isach Sørensen Leerstang, død og efterlater seg:

                  - Rasmus Isachsen 23 år

                  - Hans Isachsen 21 år

                - Helvig Sørensdatter, enke og lever

                - Elen Sørensdatter gift med Abraham Olsen Biønnes

      

            b, Bodil Rasmussen, død og efterlater seg:

                 - Rasmus Andersen er udenlands og haves eftertetning for at lever

                 - Inger Andersdatter i follaug hos sønnen Anders Stulen.

 

 

 

III. Christen Hansen, (sønn av Hans Arnesen og Bodil Sørensdatter) f. ca 1700,[29] d. 1763 på Berg i Eidanger,[30] gravlagt 21.12.1763 på Eidanger kirkegård.[31]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Christen Hansen Berg 18 aar", fødested Berg og bopel Berg, innrullert 30. juni 1723.

      

       Han er nevnt i skifte etter sin bror Lars Hansen Berg som døde ugift i 1738.

 

       Christen og Hans Hansen fikk i 1737 auksjonsskjøte på 1 ½ hud i Berg for 165 rdl.:

       Anno 14.11.1737 – Auctions skiøde 9/8 1737 paa 1 ½ hud i Berg og ¼ part udj pls, Soelberg i Langangsfjorden til Christen og Hans Hanssønner Berg for 265 rd. Ingen dato.

 

       Christen og Hans Hansen fikk i 1738 skjøte på resten av gården 1 ½ hud fra moren, Bodil Berg, for 200 rdl. 

 

       Christen og Hans Hansen kjøpte også gården Stamland:

       Anno 21.07.1738 – Bodil Bergs skiøde paa 1 ½ hud i Berg for 200 rd. til Christen og Hans Hanssønner. (dat. 19.07.1738)

       Anno 13.11.1738 – Boel Sal. Hans Bergs Qvittering for kiøbesummen af Berg og Stamland = 250 rd. til Christen og Hans Hansønner. (dat.28.07.1738)

  

       Han fikk bygsel på Rørarød i 1746:

       Anno 18.04.1746 – Jacob Nielsens bøxelsbref til Christen og Hans Berg paa halftredie huud i Rørra Røe, in duplo saavel oregenalen som reserverede.

 

       Sjømilitære i Eidanger 1740:

       Berrig (Berg JO) - Nr.15
Brugere:
Christen Hansen 40 aar, ej tienet
Hans Hansen 36 aar, ej tienet
Unge mandskaber:
Amund Svendsen 18 aar

 

       Han var i 1747 bruker på flere gården bosatt på Berg.

 

       Matrikulen 1747:

       Berg:

       Eiere: Opsidderen Christen 1 hud 6 skind, Opsidderen Hans 1 hud 6 skind

       Oppsittere: Christen og Hans

 

       Matrikulen 1747

       Stamland

       Eiere: Christen og Hans Berg

       Brukere: Enken Boel

 

        Matrikulen 1747

        Rørarød

        Eiere: Sr. Jacob Nielsen

        Brukere: Christen

      

       Berg 1762:

       Gaardsnavn: Berg

       Eier: Selvejergods

       Mand og hustru: Christen og Hans Berg

       Drenger over 12 aar: Søren Nielsen, Niels Persen

       Piiger over 12 aar: Inger Andersdatter, Kisti Nielsdatter,

       Kisti Persdatter, Sara Larsdatter

 

       Gravlagt som "Christen Hansøn Berg 63 aar".

      

       Berg i Eidanger 16.2.1764, 15.3.1765 Sk.pr. 6b, Fol. 524

       Ungkarl Christen Hansen Berg død.

       Avdødes søskende og deres barn er arvinger.

       Brt. løsøre 623-1-3.

      

       Arvinger:

       afg. Bodil Sørensdatters søn Søren Christensen Berg fra hennes første ekteskap med Christen Svendsen,

      

       Søren Christensen Berg er død og etterlater seg en sønn og en datter:

      

       -  Sønnen Christen Sørensen Berg gift og myndig fra Søren Christensens andre ekteskap med Ingeborg Catrine Meyer

       -  Gunild Bolette Sørensdatter ugift, fra Søren Christensens første ekteskap med Trince Larsdatter

      

       Den benevte Bodil Sørensdatters barn fra sitt siste ekteskap med Hans Arnesen:

      

       - den avdøde Christen Hansens fullbror Hans Hansen Berg 60 år boende på gården Berg

      

       Hans Arnesens barn fra første ekteskap med Gunild Jensdatter:

      

       - sønn Arne Hansen, død og efterlater seg:

          - sønn Lars Arnesen død uten livsarvinger

          - datter Anne Arnesdatter, enke, hendes sønn:

              - Lars Lorentzen 24 år

          - datter Gunild Arnesdatter, død, og etterlater seg en datter:

              - Marthe Brønildsdatter 24 år

          - datter Maren Arnesdatter enke

      

       - datter Inger Hansdatter, død og etterlater seg:

          - søn Søren Rasmusen Lerstang, døde, og etterlater seg:

               - sønn Jacob Sørensen, myndig

               - sønn Isach Sørensen, myndig

               - sønn Abraham Sørensen, myndig

               - datter Helvig Sørensdatter, gift med Ole Olsen Biønnes

               - datter Ellen Sørensdatter, gift med Jørgen Olsen Biønnes

          - datter Bodil Rasmusen gift med Anders Halvorsen, begge døde og etterlater seg:

               - sønn Rasmus Andersen, myndig

               - datter Inger Andersdatter gift med Johannes Stulen.

 

 

IV. Lars Hansen, (sønn av Hans Arnesen og Bodil Sørensdatter) f. 1708 på Berg i Eidanger,[32] døpt 07.03.1708 i Brevik kirke,[33] d. 1738 på Berg i Eidanger,[34],[35] gravlagt 27.02.1738 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       døpt Hans Arnesen Berg og Boel Søfrensdatter deris drengebarn N. Lauridz

       baaren af Anne Maria Hans Nilsens, assist: Martha Larsdatter, Giørild Halvorsdatter, mandfaddere: Anders Søfrensen, Nils Søfrensen, Jacob Nilsen.

      

       Han gravlegges i Eidanger i 1738 som "Lars Hansøn Berg 30 aar 14 dager".

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5141 - 25.4.1738 - 1730-1740 - Skifteprotokoller 5b - 559b

       Skiftet sluttet 23.07.1738

       arvelater Lars Hansen Bergh Brevig udj et Sr: Jacob Nielsøn tilhørende huus borger til Scheen død på gården Bergh. ugift. etterlot ingen livsarvinger

       Arvinger:

       svigerinne Ingeborg Catharine Meyer vært g.m. Søfren Bergh, nå g.m. Christian Balling

       halvsøsterdatter Boel Rasmusdtr søster til Søren Leerstang og Gunild Rasmusdtr

       halvsøsterdatter Gunild Rasmusdtr søster til Søren Leerstang og Boel Rasmusdtr

       halvbror Søfren Bergh død. vært g.m. Jngeborg Catharine Meyer

       halvbrorsønn Christen Sørensen Bergh 2 1/2 år  sønn av Søfren Bergh og Jngeborg Catharine Meyer

       halvsøstersønn Søren Leerstang Eidanger bror til Boel og Gunhild Rasmusdøtre

       far Hans Bergh  død. skiftebrev 'passeret' 20.06.1724

       mor Boel  ?

       halvbrordatter Gunild Boletta Bergh datter av Søfren Bergh, men halvsøster til Christen Sørensen Bergh

       halvbrordatter Maren Arnesdtr søster til Gunild og Anne Arnesdøtre

       halvbrordatter Gunild Arnesdtr Porsgrund g.m. Brynild Andersen. søster til Maren og Anne Arnesdøtre

       bror Hans Hansen Bergh

       bror Christen Hansen Bergh

       andre Christian Balling g.m. enken Ingeborg Catharine Meyer

       andre Brynild Andersen Porsgrund g.m. Gunild Arnesdtr.

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 129.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 129.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 170.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 129.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 129.

[9]  Manntallet til presten i 1664.

[10]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Alder ved død.

[13]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 170.

[14]  Skifte etter han.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[16]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 170.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[18]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag utgave 60.

[19]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 170.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[21]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 170.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 52.

[23]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 170.

[24]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[25]  Stipulert, Stipulert.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 130.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 130.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 130.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 130.

[31]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[32]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[34]  Skifteregister for Skien 1666-1808,, Skifteregister for Skien 1666-1808, på digitalarkivet.

[35]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[36]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen .