| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |     


 

 

 

Skavråker Gnr.70

 

Skavråker finner vi på Eidanger-halvøya midt mellom Eidangerfjorden og Frierfjorden. Nabo i nord er Søndre Grava, i nordvest ligger Klep og Solverød. Videre ligger Kjørholt i sydvest, Bakke i sydøst og Heistad i øst.

 

Plassen Dalen (som senere ble matrikulert og fikk Gnr.76) lå under Skavråker på denne tiden.

 

Landskyld (1664)

Skyld 4 huder

 

 

Litt fakta om gården Skavråker

 

 

De tidlige manntallene på Skavråker:

 

I gjengjerdsmanntallet fra 1528 finner vi ”Gwunner paa Skauerag”.

 

Blant dem som underskrev fullmakten til kongehyldningen av Kristian IV i Oslo i 1591 er ”Niels Schafragger”. Hans patronymikon ser ut til å være ”Gestssøn” ifølge hans segl.

 

I en oversikt over leilendinger i Eidanger i 1611 nevnes ”Mattis” på Skavråker og ”Jens i Dalen” blant husmenn/strandsittere”.

 

Mattis Schaffuragger” betalte i 1613-14 skatt til Saltverket.

 

Blant leilendinger i 1619-20 nevnes ”Arne Skafferuagger”.

 

En Christopher var ifølge Schilbred nevnt på Skavråker i 1630 årene og gården skal da ha blitt nevnt som en fullgård.

 

Christopffer Schaurager” nevnes også i rostjenesteskatten i 1645. Han stod da også som eier av 2 huder i Kjørholt.

 

Under koppskatten i 1645 nevnes Christopher på Skavråker med kvinne og en tjenestegutt.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Schaff(ue)ragger som Christoffer bruger,
schylder 4 huder,
som Gimsøe closter med bøxell och herlighed er eiende.
Er goed for sin landschyld, penge - 6 dr.
Gimsøe closter bygger

 

Christopher ble også oppført som bruker på Skavråker under femdalerskatten i 1650. Han brukte 4 huder (hele) gården. Her får vi også opplysninger om hvem som eide gården. Den var eid av Gimsøy Kloster.

 

Under odelskatten i 1655 nevnes Christopher Skaveråker som eier av 4 ½ hud og 2 skinn i Kjørholt.

 

I skattemanntallet i 1655 ble det opplyst at Skavråker var utlagt til skrivergård. Det var sorenskriveren fra Bamble som nå brukte hele gården. Kongen stod som eier.

 

I landkommisjonens opplysninger fra 1661 finner vi at sorenskriveren i Bamble, Herman Thommasen, lod bruge” gården Skaveråker som Kongen eide.

 

Det virker som om den før nevnte Christopher ikke har flyttet fra gården. I sogneprestens manntall fra 1664 finner vi Christopher 64 aar som bruker og Alf Alfsen 17 aar som tjenestegutt. Dette kan da være den samme Christopher som ble nevnt på gården tidligere.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 finner vi Skaveråker med en skyld på 4 huder. Christopher Kieldsen 80 aar var bruker. Soldaten Tore Michelsen 30 aar var bosatt på gården og Erich Andersen 26 aar ble oppført som husmann.

 

Under matrikulen i 1665 stod det at Skavråker nå er bondegods. Dermed har den kommet på private hender.

 

Gårds-manntallet i 1672 oppførte fortsatt Christopher som bruker av hele gården. Laugmand Claus Andersen var eier.

 

I skattemanntallet fra 1680 var det en Hans som stod som bruker. Arvingene etter den avdøde lagmannen Claus Andersen var eiere.

 

Hans var også oppført som bruker i rostjenestemanntallet fra 1685. Nå nevnes enken etter, den før nevnte, Claus Andersen som eier.

 

Kontribusjonsberegningen i 1692 hadde også Hans som bruker. Eieren var nå Hans Arnesen.

 

I 1696 er Birthe og Anund brukere. I 1698 finner vi ikke Birthe mer, men Anund nevnes videre som enebruker.

 

I rostjenesteberegningen i 1700 var Amund bruker av gården og Anders Nilsen eier.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 var Amund Vetlesen bruker på Skaveråker. Han nevnes der med 3 barn og ei tjenestepike.

 

Vi finner i matrikulen av 1723 fortsatt Amund som oppsitter. Christen Nilsen i Brevik var eier. Det nevnes et det var en husmann på gården.

 

 

 

Nevnt her fra 1650

 

Christopher Kjeldsen f. ca 1586

 

Se under hans far Kjeld Kjørholt

 

 

 

Bosatt her rundt 1690

 

Den Hans som var bosatt her fra 1680, tror jeg var Hans Amundsen f. ca 1644, sønn av Amund Tallaksen Sundsåsen. Den Berthe som nevnes som bruker etter Hans i 1696, sammen med hans svigersønn Amund Vetlsen, kan ha vært enken etter Hans.

 

Se Sundsåsen

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra rundt 1695 til 1735 (Enken til 1746)

 

Amund Vetlesen f. ca 1667 fra Nedre Søli i Gjerpen var 1. gang gift med Anne Hansdatter f. omkring 1680. Amund nevnes på Skaveråker fra 1690 tallet. Han første kone døde før 1711, for da giftet Amund seg 2. gang med Anne Pedersdatter f. ca 1681 fra Siljan sogn. Anne var enke etter en Børge Svendsen i Siljan. Amund var bosatt på Skavråker frem til han døde der i 1735. Anne Pedersdatter døde der i 1746.

 

Amund Vetlesen og Anne Hansdatter sine barn:

Vetle Amundsen f. ca 1699 d. 1732

Anne Amundsdatter f. ca 1700 d. 1742

Jacob Amundsen f. ca 1701 d. 1730

Maria Amunsdatter f. ca 1706 d. 1783

Birthe Amundsdatter f. ca 1710 d. 1735

 

Amund Vetlesen og Anne Pedersdatter sine barn:

Amborg Amundsdatter f. ca 1712 d. 1782

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1730 til 1759

 

Even Andersen f. ca 1706 giftet seg i 1730 med datteren til Amund Vetlesen Skavråker, Maria Amundsdatter f. ca 1706. Even var fra Ørvik og kom til Skavråker gjennom gifte med Maria. De ble bosatt der og Even døde på Skavråker i 1759. Maria giftet seg 2. gang i 1760 med enkemannen Hans Jonsen Nordre Ås.

 

Barn:

Anun Evensen f. 1736 d. 1795

Anders Evensen f. 1745 d. 1801

NN Evensen f. 1750 d. 1750

Anne Evensdatter f. 1751 d. 1755

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1762

 

Enken etter Even Andersen, Maria Amundsdatter, giftet seg i 1760 med enkemannen på Nordre Ås, Hans Jonsen f. 1714. De bosatt seg på Skavråker og nevnes der i 1762. Han døde og ble gravlagt i 1769 som Hans Jonsen Ås. De kan jo tyde på at de flyttet tilbake til Nordre Ås. Maria døde på Skavråker i 1783.

 

Se Nordre Ås

 

 

 

Skavråker ble rundt 1770 delt i to bruk som hver hadde en skyld på 1 hud og 9 skinn.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1767 til ca 1774

 

Christen Erichsen f. 1732 og hans 1. kone Ingeborg Kjøstelsdatter f. 1733 døpte barn bosatt på Skavråker fra 1767 til 1770. I 1774 stod han som bruker både på Skavråker og Skjelsvik. Han kan ha vært en slags forpakter på Skavråker. Han brukte gården i 1774 sammen med Jacob Nilsen i Brevik som nok brukte gården som lystgård.

 

Se Skjelsvik

 

 

 

Nevnt her i 1774

 

I 1774 var gården eid av Jacob Nilsen f. 1748 i Brevik. Han brukte også gården, men da trolig som av avlsgård/lystgård uten å bo der. Han brukte gården sammen med overnevnte, Christen Erichsen f. 1732. Jacob hadde overtatt Skavråker etter sin far, Nils Larsen f. 1722 i Brevik. Nils Larsen stod som eier av gården i 1762. Han igjen hadde overtatt den fra sin onkel, Jacob Nilsen f. ca 1680. Jacob Nilsen stod som eier i matrikulen i 1747. Han hadde igjen overtatt den fra sin bror, Christen Nilsen f. ca 1676 i Brevik, som eide gården i 1723.

 

 

Gården var ”uten beboere” i manntallet i 1782. Det bodde da bare husmenn på Huset og Dalen.

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1788 til 1832

 

Ole Pedersen f. 1766 fra Sundsåsen fikk i 1788 skjøte på 10 ½ skinn i gården Skavråker fra Jacob Olsen. Ole giftet seg 1. gang i 1790 med Sara Olsdatter f. 1769 fra Langangen. Der var bosatt på Skavråker og Sara døde der i 1813. Ole giftet seg 2. gang i Eidanger i 1814 med enken etter Jacob Jacobsen på Berven i Brunlanes, Birthe Marie Jacobsdatter f. ca 1764. Hun døde på Skavråker i 1829 og Ole i 1832.

 

Ole Pedersen og Sara Olsdatter sine barn:

Karen Maria Olsdatter f. 1791 d. 1816

Peder Olsen f. 1793 d. 1859

Margrethe Olsdatter f. 1796 d. 1844

Ole Olsen f. 1800 d. 1876

Amund Olsen f. 1803 d. 1803

Sara Olsdatter f. 1813 d. 1813

 

Ole Pedersen og Birthe Marie Jacobsdatter sine barn:

Zacharias Jacob Olsen f. 1815 d. 1889

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1808

 

I 1808 døpte Erich Christensen f. 1765 og Ingeborg Paulsdatter f. 1767 et barn bosatt på Skavråker.

 

Se under hans far på Nordre Lunde

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1814 til ca 1820

 

Peder Olsen f. 1793 var sønn av Ole Pedersen Skavråker. Peder giftet seg i 1814 med Anne Olsdatter f. 1794 fra Kjendalen. De bodde på Skavråker frem til ca 1820, da de flyttet til Heistad og bosatte seg der. Peder døde der i 1859 og Anne i 1886.

 

Barn:

Ole Pedersen f. 1814 d. 1879

Sara Karine Pedersdatter f. 1817 d. 1817

Sara Karine Pedersdatter f. 1818 d. 1899

Jørgine Marie Pedersdatter f. 1821 d. 1894

Amund Pedersen f. 1824 d. 1856

Jacob Pedersen f. 1827 d. 1828

Karen Marie Pedersdatter f. 1829 d. 1857

Jacob Pedersen f. 1832

Peder Pedersen f. 1835 d. 1883

 

Familieark

 

 

 

Andre nevnt på Skavråker:

 

Eggert Larsen f. ca 1692 og hans kone døpte et barn bosatt på Skavråker eje i 1729. Familien nevnes under Solverød.

Lars Andersen f. 1720 bodde på Skavråker i 1748, da han dette året gravla et barn bosatt der. Familien nevnes under hans far på Ørvik.

Jacob Christensen f. 1716 døde trolig på huset under Skavråker i 1757. Nevnes under Brevik 1762.

 

Maren Simonsdatter f. 1748 nevnes som pike på Skavråker i 1762. Hun nevnes under sin far Simon Eggertsen på Sandøya.

 

Maren Torkildsdatter f. ca 1748 konfirmeres i Eidanger i 1765 bosatt på Skavråker, 17 år gammel. Hun nevnes under, det som trolig var hennes far, Torkild Larsen på Søndre Rød.

 

I skifte etter Anne Sibilla Knudsdatter f. 1755 i 1789 nevnes en rest hos Ole Sundsåsen for kjøp av Skavråker. Dette var Ole Pedersen Sundsåsen. Hennes mann, Jacob Olsen Langangen, hadde solgt en del av Skavråker til han i 1788.

 

En Jon Dalen f. ca 1723 nevnes rundt 1780. Han nevnes i Brevik 1782.

 

Anne Hansdatter f. 1780 nevnes som 20 år gammel tjenestejente hos Ole Pedersen på Skavråker i 1801. Nevnt under sin far Hans Ingebretsen på Ørvik.

 

Cornelius Andersen f. 1782 bodde 18 år gammel på Skavråker i 1801. Han døde der i 1803. Han nevnes under sin far Anders Christophersen på Stulen.

Nils Jonsen f. 1777 og Karen Maria Olsdatter fra Skavråker gravla et barn bosatt på Skaveråker i 1814. De nevnes under hennes far Ole Pedersen på Skavråker.

 

 

Plasser u/Skavråker

Disse to første familiene har bodd u/Skavråker og kan ha bodd på Plassen, Huset eller Dalen, som er de plassene en finner under Skavråker i denne perioden.

 

 

 

Bosatt her rundt 1762

 

Aase Marie Larsdatter f. 1714 var datter av Lars Nilsen i Brevik. Hun giftet seg i Moss i 1733 med Lauritz Mathiasen Fuglesang f. 1710 fra Moss. De bodde en tid i Moss før de kom til Brevik. I 1762 finner vi Aase Marie bosatt på Skavråker med to døtre, Maria og Boel, som Madame Fuglesang. Hennes bror, Nils Larsen i Brevik, eide i 1762 gården Skavråker i Eidanger. (Han hadde overtatt den etter sin onkel Jacob Nilsen i Brevik.) Der er noe usikkert hvor hennes mann har blitt av da hun i 1762 ikke stod som enke. Det kan hun jo ha vært uten at det ble skrevet. Aase Marie døde i 1764. Hun stod da oppført som enke.

 

Se Brevik 1725-1762

 

 

Bosatt her rundt 1801

 

Erik Andersen f. 1747 og Anne Nilsdatter f. 1752 bodde i 1801 som leieboere (inderster) u/Skavråker.

 

Se Lanner

 

 

 

 

Plassen

Plassen ble trolig ryddet rundt 1700.

 

 

Ole Eriksen var den første en kjenner på Plassen.

 

 

Fam.5

 

Bosatt her i 1725

 

Ole Eriksen f. 1665 nevnes som husmann på Plassen u/Skaveråker i 1725. Han var gift med Marie Andersdatter f. ca 1681. De hadde en datter på 7 år og Ole nevnes som soldat. De har ikke satt flere spor etter seg i Eidanger.

 

Barn:

Maria Olsdatter f. ca 1718

 

Familieark

 

 

 

Anun Evensen er den neste vi finner på Plassen.

 

 

Bosatt her fra 1760 til ca 1765

 

Anun Evensen f. 1736 var sønn av Even Andersen Skavråker. Han fikk i 1757 et uekte barn og i 1760 giftet han seg med Margrethe Andersdatter f. ca 1724. De bodde på Skavråker noen år etter de giftet seg. De nevnes der i 1762. Foruten Dalen nevnes det i 1762 to husmenn under Skavråker. Guttorm Andersen bodde på Huset så da bodde Anun på Plassen. De døpte et barn i 1764, men da stod det ikke hvor de bodde. Fra 1767 bodde de på Berg.

 

Se Berg

 

 

Den siste som sikkert bodde på Plassen i denne perioden var Hans Pedersen.

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1788

 

Hans Pedersen f. 1765 fra Grønsholt giftet seg i Eidanger i 1788 med Inger Marie Isachsdatter f. ca 1764 fra Arøya. De døpte et barn i Bamble i 1788 og et på Solverød i Eidanger i 1790. Fra 1792 nevnes de som husmenn på Plassen u/Skavråker i Eidanger.

 

Barn:

Peder Hansen f. 1788 d.

Kirsten Margrethe Hansdatter f. 1790

Isach Hansen f. 1792 d. 1793

Karen Hansdatter f. 1794 d. 1876

NN Hansen f. 1797 d. 1797

Peder Hansen f. 1798

Sissel Hansdatter f. 1801 d. 1801

Isach Hansen f. 1802 d. 1802

Sissel Hansdatter f. 1802 d. 1802

Sissel Hansdatter f. 1804

 

Familieark

 

 

 

Huset

 

 

Bosatt her fra 1733 til 1743

 

Gunder Knudsen f. 1700 og Anne Larsdatter f. 1699 var husmenn på Hitterød u/Kjørholt, men kom til Huset i 1733. Anne døde der i 1739 og Gunder giftet seg 2. gang i 1743 med Anne Margrethe Isachsdatter f. 1696. Det er usikkert om de bodde videre på Huset. Anne Margrethe døde i 1763 uten at det stod noe stedsnavn. Hun gravlegges i Brevik så de har vel trolig bodd der. Gunder giftet seg 3. gang i Brevik i 1764 med Hege Churvildsdatter f. ca 1695. Gunder døde i 1774. Han stod da som Hitterød, men han bodde trolig i Brevik. Hege døde året etter i 1775 som Gunder Knudsen Hitterøds enke.

 

Se Hitterød u/Kjørholt

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1750 til 1781 (Anna til 1796)

 

Guttorm Andersen f. 1724 fra Melum i Solum giftet seg i Holla i 1746 med Anna Brynildsdatter f. ca 1718 fra Jøntvet Nordre i Holla. De døpte og gravla et barn i Melum før de i 1750 kom til plassen Huset u/Skavråker. De levde der som husmenn livet ut. Guttorm døde der i 1781 og Anna i 1796.

 

Barn:

Anders Guttormsen f. 1747 d. 1749

Anders Guttormsen f. 1750 d. 1758

Brynild Guttormsen f. 1753

Abraham Guttormsen f. 1755 d. 1808

Ingeborg Guttormsdatter f. 1862

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1792 til 1800

 

Abraham Guttormsen f. 1755 var sønn av Guttorm Andersen Huset. Abraham giftet seg i 1792 med Ingeborg Anundsdatter f. 1765 fra Øvre Lunde. Han overtok som husmann etter sin far på Huset u/Skavråker og bodde der frem til 1800. Etter at faren døde i 1781 bodde Abraham på Huset sammen med sin mor som døde i 1796. Abraham og Ingeborg bosatt de seg på Setre i Brevik, der Abraham døde i 1808.

 

Barn:

Guttorm Abrahamsen f. 1793

Else Abrahamsdatter f. 1795

Anne Elisabeth Abrahamsdatter f. 1797 d. 1805

Sara Abrahamsdatter f. 1800 d. 1803

Anund Abrahamsen f. 1806 d. 1806

 

Familieark

 

 

 

Dalen (Senere Gnr.76)

Dalen var på hele 1700 tallet en plass under Skavråker. Fra Brevik gikk postveien til Eidanger forbi Dalen. Rundt 1800 ble gården forpaktet og brukt som landsted/avlsgård. Den ble også videre brukt som lystgård. I matrikulen av 1819 ble Dalen nevnt som selveiergods med en skyld på 6 skinn. Eieren var da en Hans Erichsen i Brevik.

 

Schilbred har plassert et par familier bosatt på Dalen u/Skavråker som bodde på Dalen u/Sundsåsen (Sundsåsdalen). Dermed ser vi at her er det muligheter for sammenblanding.

 

 

I 1611 nevnes Jens i Dalen blant husmenn og strandsittere i Eidanger.

 

 

Ei Siri Larsdatter f. ca 1633 ble gravlagt 29.04.1708 bosatt på Dalen som ” Siri Larsdatter Dahlen gl. 75 aar 7 maaneder”.

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra rundt 1700 til rundt 1715

 

Christen Paulsen f. ca 1621 nevnes trolig i skattemanntallet i Brevik allerede i 1664. Han nevnes også i Brevik i 1779. Under sjølegden i 1706 var han gift og husmann på Dalen u/Skavråker. De nevnes med sønnen Ole på 16 år. Christen sin kone, Inger Knudsdatter f. ca 1655, døde på Dalen i 1715. Denne Siri Larsdatter som døde på Dalen i 1708 kan jo da ha vært familie/mor til en av dem.

 

Barn:

Ole Christensen f. ca 1690

 

Familieark

 

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra ca 1725 (usikkert hvor lenge)

 

Halvor Andersen f. 1687 var soldat da han i 1723 giftet seg med Berthe Paulsdatter f. ca 1694. Han hadde i 1717 fått et uekte barn med ei Anne Nilsdatter f. omkring 1695. Det var nok han som nevnes som husmann på Dalen u/Skavråker i 1725. Det er usikkert hvor lenge de var bosatt der, da Halvor skrev seg som Buvigen og da stod det ikke noe stedsnavn da de døpte barn. De kan ha bodd der hele tiden. Halvor var trolig bror av Christopher Andersen Heistad. Berthe døde i 1743 og Halvor i 1750.

 

Hans uekte barn:

Cornelius Halvorsen f. 1717 d. 1720

 

Barn:

Lisbeth Halvorsdatter f. 1723 d. 1723

NN Halvorsen f. 1724 d. 1724

Ingeborg Halvorsdatter f. 1726 d. 1788

Anne Halvorsdatter f. 1728

NN Halvorsen f. 1728 d. 1729

Paul Halvorsen f. 1735

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1753 til ca 1758

 

Peder Olsen f. 1717 og Gunnild Arnesdatter f. 1718 døpte barn på Dalen i 1753 og 1758. De nevnes eller på Håøya.

 

Se Håøya

 

 

 

Bosatt her ca 1760 til 1784 (Anne Marie til 1785)

 

Isak Larsen f. ca 1716 og Anne Marie Arnesdatter f. 1715 nevnes på Dalen u/Skavråker i 1762. De hadde kommet dit fra Solli mellom 1759 og 1762. De ble boende på Dalen livet ut. Isak døde der i 1784 og Anne Marie i 1785.

 

Se Solli

 

 

 

Fam.11

 

Bosatt her i 1770

 

Torjus Askautsen f. omkring 1740 og Kari Rasmusdatter f. omkring 1740 døpte et barn bosatt på Dalen u/Skavråker i 1770. Det var nok de som hadde giftet seg i Vinje i 1767. De satte ikke flere spor etter seg i Eidanger.

 

Barn:

Christen Torjusen f. 1770

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i fra ca 1776 til ca 1787

 

Abraham Erichsen f. ca 1739 og Anna Olsdatter f. 1744 nevnes på Dalen fra 1776. De døpte barn på Dalen frem til 1787 og kom etter det til Nedre Lunde

 

Se Nedre Lunde

 

 

 

Bosatt her rundt 1788/89

 

Michel Larsen f. ca 1758 og hans 1. kone Anne Margrethe Eriksdatter f. ca 1761 døpte barn bosatt på Dalen i 1788 og 1789. Det er noe usikkert hvor de bodde i 1792 men de kom til Klep før 1794. Hans første kone døde der i 1797. Michel giftet seg på nytt i 1798 og kom til Hvalen. Han nevnes der i 1801.

 

Se Hvalen

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her i 1795

 

Christopher Halvorsen f. ca 1753 giftet seg i 1794 med Anne Anundsdatter f. 1769 fra Øvre Lunde. De døpte i 1795 på Dal-Tangen u/Skavråker og nevnes etter det i Brevik. Christopher døde i Brevik i 1799 og Anne giftet seg 2. gang i 1804 i Brevik med Halvor Torgersen f. 1775 fra Brevik.

 

Christopher Halvorsen og Anne Anundsdatter sine barn:

Else Maria Christophersdatter f. 1795 d. 1795

Halvor Christophersen f. 1796 d. 1871

Anund Christophersen f. 1799 d. 1799

 

Familieark

 

 

Dalen ble som nevnt brukt som lystgård. Schilbred viser til biskop Claus Pavels selvbiografi. Han var residerende kapellan i Brevik fra 1793 til 1796. Han nevner der Dalen som lå i en nydelig dal og som Breviks matadorer brukte som lyststed. Ole og Jacob Grubbe forpaktet fra 1787 gården og brukte den som lystgård. Eieren var da Amborg Chrystie. Vi finner også i 1802 grosserer og trelasthandler Hans Erichsen i Brevik som bruker av Dalen.