| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKAVRÅKER |     


 

 

 

 

Amund Vetlesen f. ca 1667 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Hansdatter f. omkring 1680 og 2. gang med Anne Pedersdatter f. ca 1682)

 

 

Amund Vetlesen, født ca 1667 i Gjerpen,[1] død 1735 på Skavråker i Eidanger,[2] gravlagt 05.11.1735 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Vetle Ingebretsen og Maren Lauritsdatter på Søli Nedre i Gjerpen.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Amund ble nevnt som bruker av Skavråker i Eidanger fra 1696 og fremover. I 1711 får vi hans patronymikon.

 

Under hans trolovelse (nevnt under her) med sin 2. kone, Anne Pedersdatter, kommer det frem at han var sønn av Vetle Ingebretsen Søli. Vetle fikk en Anun i 1682 og jeg hadde plassert denne sønnen som denne Amund Vetlesen Skvaråker. Ut fra at han ble bruker av Skavråker allerede i 1696, kan ikke dette stemme ut fra alderen hans. Ser vi alderen i 1725 så indikerer den at han ble født ca 1665? Alderen da han døde indikerer at han ble født ca 1667. Dermed må Vetle ha hatt to sønner døpt Amund/Amund. Sønnen Amund som kom til Skavråker ble født ca 1665 eller ca 1667 ettersom hvilke kilder vi legger til grunn. Dette med aldersangivelser på denne tiden er usikkert, men her har vi da to idikatorer. Han var da trolig fra Vetles første ekteskap, men her er det usikkerhet.

 

I 1696 nevnes Birthe og Anund (Vetlessøn) som brukere på Skaveråker. Birthe nevnes ikke lenger i 1698. Anund nevnes videre i skattemanntalene alene.

 

Denne Birthe kan ha vært hans svigermor og denne Hans som var bruke før han kan ha vært hans svigerfar.

 

I rostjenesteberegningen i 1700 var Amund bruker av gården og Anders Nilsen eier.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 var Amund Vetlesen bruker på Skaveråker. Han nevnes der med 3 barn og ei tjenestepike.

 

Vi finner i matrikulen av 1723 fortsatt Amund som oppsitter.

 

Han oppføres i matrikulen fra 1723 som bruker, og var der også i 1725.

 

I sjeleregisteret for Eidanger i 1725 finner en denne familien på gården Skaveråker:

Skylder 4 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af 1 Opsidder Nafnlig Anund Vetlessøn gl. 60 aar, tient for Soldat er frisk, gift med Anne Pedersdatter gl. 44 aar, haver 1 Stifsøn Jon Børgessøn gl. 17 aar og 3 døttre Nafnlig: Maria Anundsdatter gl. 20 aar, Børte Anundsdatter gl. 16 aar, Ambor Anundsdatter gl. 13 aar. Alle hieme hos Forældrene, ingen Tienistefolch

 

Trolovelse erklering for Wetles sønn Amund Skavråker og hans trolovede Anne Pedersdater den 18. oktober 1711. Det ble ført 2 vitner (utenom forloverne) som erklerte at Amund Vetlesen og Anne Pedersdatters foreldre ikke var beslektet.

 

A[nn]o 1711 d. 8 Octobris var Anund Skaveraager her i Eidangers Præstegaard og hafde med sig af Slemdael Jacob Peders Søn Præstegaarden, med hvilcken fornevnde Anund Skaveraag giorde bevisligt, at det Qvind-Folck, som havde avlet Wetlev Ingebrets Søn Søle var hverchen beslæcted til Peder Moeholt, ej heller til Aaste Præstegaarden, som var moder til Peder Jacobs[en] Moeholt. Men navnet til det Qvindfolck som Ingebret Høysædt hafde avlet Wetlev Søele med, sagde aldrig at have vaaren bekant i Slemdahl, iche heller at samme Qvindfolch hafde omgaaet saa troefast i sin Sag med Ingebret Højsædt, som sig vel burde og anstoed, hvilchet saa vel Jacob Peders[en] med sin heele ædt vilde befeste og med Eed bevidne. Hvilchen Jacob Peders Søns Eed hans Fader Peder Ingebrets[en] ochsaa her under med sit Boe-Merche tilstaaer.

Peder Høysættis boemercke – Jacob Peders Søns Navne-Bogstaver

 

Og saasom dette ofuenmelt vidnißbyrd sig saaledis i Sandhed forholder, da er intet som kand lougligen forhindre Anun Wettlesens og Anne Pederßdaatters forehafvende Æchteschab, huorfor vi undertegnede caverer, og effter Lougen forsichrer. Actum Slemdahl den 18 oct. 16711[!].

Solfve Øfrebøes boe[merke] – Jacob Pedersens bogstafv[er]  

(Transkribert av Kristian Hunskaar.)

 

Amund må ha vært gift en gang før da han hadde barn fra før 1711. Det er litt usikkert hvilke barn som hadde Anne til mor, men ut fra sjeleregisteret 1726 var hun trolig ikke mor til Anne, Jacob og Maria. (Amund hadde tre barn i ekstramanntallet fra 1711.) I skifte etter Abraham Hansen Bjønnes i 1734 ble Anne, Jacob, Maria og Birgitte nevnt som barn av hans første kone Anne Hansdatter. Anne Hansdatter og Abraham Bjønnes var søsken.

 

Han gravlegges som "Amund Vetlesøn Schaveraager 68 aar". Alderen noe for høy i forhold til født 1682?

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1732-1734) side 270b

Skifte 16. mai 1736 paa gaarden Schaverager i Eidanger sogn

Amund Wetlesen, død - enke Anne Pedersdatter

Barn av 1. kull:

1.  Wetle Amundsen, død og efterladt sig 4 børn:

      a) Anders Wetlesen

      b) Jacob Wetlesen.

      c) Karen Wetlesdatter

      d) Anne Vetlesdr.

      Alle umyndige.

2. Jacob Amundsen, død og efterladt sig en søn:

      a) Hans Jacobsen, umyndig.

3. Anne Amundsdatter, g.m. Michel Sørensen Flogstad.

4. Marie Amundsdatter, g.m. Even Andersen Schaverager..

Barn av 2. kull med enken:

5. Ambor Amundsdatter, g.m. Jacob Nielsen Lunde.

Til formynder for de umyndige Vetle Amundsens børn blev Even Andersen Schaverager.

Til formynder for den umyndige Hans Jacobsen blev Christen Leerstang.

Til laugverge for enken blev antaget hendis datters mand Jacob Nielsen Lunde.

Brutto 91-2-20.

Netto 60-3-12.

(IK: Hans 1. kone het Anne Hansdatter).

 

 

(1) Han giftet seg med Anne Hansdatter, f. omkring 1680,[3] (datter av Hans Amundsen), d. før 1711.

 

Anne:

Hun var søster til Abraham Bjønnes ifølge skifte etter han i 1734. Hun nevnes i dette skifte i 1734 som død og det oppføres 2 sønner og 3 døtre etter dem

 

Hun døde før 1711, da Amund dette året trolovet seg på nytt.

 

Jeg tror det var hennes far som nevnes på Skaveråker fra 1680 til 1692. Etter det nevnes ei Berthe som bruker sammen med en Amund og etter det bare Amund. Jeg tror Hans Amundsen var denne Hans og Berthe kan ha vært enken etter han. Amund Vetlesen, som var denne Amund, var hans svigersønn da han var gift med hans datter Anne. Både datteren Johanne og Anne brukte Berthe som navn til sine barn.

 

 

(2) Gift 1711 i Eidanger,[4] med[5] Anne Pedersdatter, f. ca 1682 på Moholt i Siljan,[6] (datter av Peder Jacobsen og ? Helvig), d. 1746 på Skavråker i Eidanger,2 gravlagt 16.04.1746 på Eidanger kirkegård.2

 

Anne:

Hun hadde vært gift før med en Børge ut fra at hun hadde en sønn, Jon Børgersen på 17 år som stod som stesønn til Amund Vetlesen i 1725. Børge Svendsen giftet seg i Siljan i 1706 med "Peder Moholtis daatter". Dette er da helt sikkert Anne Pedersdatter fra Moholt.

 

Se Børge Svendsen i Siljan

 

Gravlagt som "Anund Schauragers enke Anne Pedersdatter 63 aar".

 

 

 

I.    Vetle Amundsen, (sønn av Amund Vetlesen og Anne Hansdatter) f. ca 1699 på Skavråker i Eidanger,6 d. 1732 i Øya i Brevik,[7] gravlagt 12.12.1732 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Han giftet seg i 1724.      

 

       Brevik: Trolovet 26.10.1724, Viet 19.11.1724   

       Wetlev Annonsen og Zidsel Andersdatter         

       Caut.: Peder Hansen, Eggert Simonsen Sandøe.

      

       Familien var bosatt på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

       Wetlof Anonsøn gl. 26 aar, Har tient for Soldat, gift med Zidtzel Andersdatter gl. 28 aar. Har en Søn Anders Wetlofsøn gl. 10 uger.

      

       Gravlagt som "Wetlev Anonsen".

      

       Han ble nevnt i skifte etter faren i 1736.

      

       Han er nevnt som "Vetle Amundsen død, Sylterøen", i skifte etter morens bror Abraham Hansen på Bjønnes i 1734. Der er også hans barn nevnt.

      

       Det er skifte etter han i 1734:

      

       1734 17/9   Protokoll 3b s. 160b

       Vetle Amundsen +  e. Sidzel Andersdtr

       Brevik, et hus på Sylterøen ved Brevik

                   Barn:

                   1.  Anders Vetlesen, 9 år

                   2.  Jacob Vetlesen, 4 år

                   3.  Karen Vetlesdtr., 6 år

                   4.  Anne Vetlesdtr., 1 1/2 år

                   Avdødes far var Amund Schaveragger

       Brt. 58 - 1 - 0

       Nt. 34 - 2 - 16.

 

      

       Gift 19.11.1724 i Brevik kirke,[9] med Sissel Andersdatter, f. ca 1697,6 d. 1756 i Brevik, gravlagt 03.04.1756 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Sissel:

       Gravlagt som "Vetle Amundsens Enke Zidsel Andersdatter 59 aar gl".

      

       1757 4/7    Protokoll 4 s. 495 

       Sidsel Andersdtr. +           

       Brevik

                   Barn:

                   1.  Anders Wetlesen, myndig

                   2.  ældste datteren g.m. Peder Rasmussen

                   3.  Anne Wetlesdtr.

       Brt. 150 - 1 - 22

       Nt. 102 - 2 - 9

 

       Se Brevik 1725

 

 

      

II.   Anne Amundsdatter, (datter av Amund Vetlesen og Anne Hansdatter) f. ca 1700 på Skavråker i Eidanger,6,3 d. 1742 på Flogstad i Eidanger,[11] gravlagt 24.02.1742 på Eidanger kirkegård.[12]

      

      

       Gift 23.02.1716 i Eidanger kirke,4 med Michel Sørensen, f. ca 1679 på Flogstad i Eidanger,11,[13] (sønn av Søren Torgersen og Kirsti Michelsdatter), d. 1738 på Flogstad i Eidanger,11 gravlagt 26.02.1738 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Se Flogstad

 

 

      

III. Jacob Amundsen, (sønn av Amund Vetlesen og Anne Hansdatter) f. ca 1701 på Skavråker i Eidanger,5,13 d. 1730 på Bjørkøya i Eidanger,5,[15] gravlagt 04.02.1730 på Eidanger kirkegård.5,15

      

      

       Gift 21.11.1728 i Eidanger,5,4 med[16] Marie Andersdatter, f. ca 1712,16 (datter av Anders Sørensen og Gunhild Jørgensdatter), d. 1773 i Brevik,16 gravlagt 02.01.1773 på Brevik kirkegård.5,[17]

      

       Se Bjørkøya

 

 

      

IV. Maria Amunsdatter, (datter av Amund Vetlesen og Anne Hansdatter) f. ca 1706 på Skavråker i Eidanger,6 d. 1783 på Skavråker i Eidanger,[18] gravlagt 31.08.1783 på Eidanger kirkegård.18

      

      

       (1) Gift 23.09.1730 i Eidanger kirke,4 med[19] Even Andersen, f. 1706 på Ørvik i Eidanger,19,13 (sønn av Anders Olsen og Maren Nilsdatter), døpt 28.02.1706 i Brevik kirke,[20] d. 1752 på Skavråker i Eidanger,19 gravlagt 07.05.1752 på Eidanger kirkegård.2

      

       Se Skavråker denne gården

 

      

       (2) Gift 1760,19,4 med Hans Jonsen, f. 1714 på Søndre Ås i Eidanger,[21] (sønn av Jon Andersen og Ragnhild Knudsdatter), døpt 21.05.1714 på Eidanger kirke,[22] d. 1769 på Ås i Eidanger, gravlagt 22.04.1769 på Brevik kirkegård.[23]

      

       Se Nordre Ås

 

 

      

V.   Birthe Amundsdatter, (datter av Amund Vetlesen og Anne Hansdatter) f. ca 1710 på Skavråker i Eidanger,6 d. 1735 på Nordre Lunde i Eidanger,[24] gravlagt 14.05.1735 på Eidanger kirkegård.24

      

      

       Gift 09.10.1731 i Eidanger kirke,4 med Ingebret Hansen, f. ca 1692 på Nordre Lunde i Eidanger,13 (sønn av Hans Evensen og Guri Nilsdatter), d. 1765 på Nordre Lunde i Eidanger,[25] gravlagt 23.01.1765 på Eidanger kirkegård.25

      

       Se Nordre Lunde

 

 

      

VI. Amborg Anundsdatter, (datter av Amund Vetlesen og Anne Pedersdatter) f. ca 1712 på Skavråker i Eidanger,6 d. 1782 på Øvre Lunde i Eidanger,18 gravlagt 06.08.1782 på Eidanger kirkegård.18

      

      

       Gift 06.12.1731 i Eidanger kirke,4 med[26] Jacob Nilsen, f. ca 1707 på Nedre Lunde i Eidanger,6 (sønn av Nils Olsen og Anne Nilsdatter), d. 1785 på Nedre Lunde i Eidanger,[27] gravlagt 25.09.1785 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Se Nedre Lunde

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Skifte etter han.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 53.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 52.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 308.

[13]  Alder ved død.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 298.

[15]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 259.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 232.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 293.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[26]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 252.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.