| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |     


 

Ørstvet Gnr.58

 

Gården Ørstvet ligger på den østre siden av Eidangerhalvøya. Nabogårder var Mule i nordøst, Hovet i nordvest og Skjelsvik i sydvest.

 

Landskyld (1664)

Skyld 6 huder

 

 

Litt fakta om gården Ørstvet

 

 

 

De tidlige manntallene på Ørstvet:

 

Gården het opprinnelig Eirikstveit og ble nevnt i et diplom fra 4. nov. 1382:

Fire Mænd kundgjöre, at Thormod Valdiofssön og hans Hustru Herborg af-
stode til Bjarne Thorleifssön 2 Markebol i Gaarden Eiriksthveit i Eidan-
ger Sogn, samt at begge lovede hinanden, ikke at gjöre hinandens Land-
bönder nogen Hindring.

 

Dette diplomet ble utstedt i Olaf Gautz gård i Skien (Olaf Gautesens gård).

 

Eirikstveit ble også nevnt i biskop Eysteins jordbok. Det opplyses der at Eirikstveit lå til bispebolet i Oslo i 1396.

 

Ørestuedt ble i 1528 nevnt i gjengjerdsmanntallet med ”Gunhild Gwnduildt”.

 

Oluff Øristhuedt” leverte i 1585-86 trelast til kongen.

 

I 1611 nevnes en Søren som leilending på Ørstvet.

 

Blant dem som skattet til saltverket på Langøya i 1613-14 nevnes ”Søffren Øretued”.

 

I von Papenheims jordbok fra ca 1615 står det at "Jon Jørgensen” i Bamble og ”Tharild Hemb i Kylling sougn” som eier av 3 huder hver i gården Ørstvet. Dette var da hele gården.

 

Blant leilendinger i Eidanger i 1619-20 nevnes ”Søffren Øristued”.

 

I jordboken fra 1624 stod blant ”Stoff Skielsviigs” gods, 3 huder pantegods i ”Ørestued”. Han stod som eier av samme godset i Ørstvet i 1630.

 

I rosstjenesteskatten i 1645 nevnes ”Kield Øristued” som eier av 1 ½ skinn i Labbelot og ”Gunild Ørristued” som eier av 8 skinn i Kjørholt.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Øristued som Tiøstell och Kield bruger
schylder 6 huder.
Deraff welb. Preben v. Ahnen 3 huder med bøxell.
Er lige goed landschyld, men dog lagt for 
1 fuld och ¼ gaardt i schat. penge - 7 ½ dr.
Welb. Preben v. Ahnen och Joen Huallen i Søffherit bygger

 

I femdalerskatten fra 1650 stod Thiøstell og Kield som bruker på Ørstvet. ”Welb. Prebenn Von Ahn” stod som eier av 3 huder med bygselsrett og ”Joenn Huellen i Søffherit” som eier av 3 huder.

 

Under odelskatten i 1655 stod fortsatt Kjell Ørstvet som eier av 1 ½ skinn i Labbelot. I skattemanntalet fra samme året nevnes Thiøstel og Kjell som bruker på Ørtsvet. Thiøstel eide 3 huder i gården og Jon Hvalen eide 3 huder.

 

Da landkommisjonen i 1661 gjorde sine undersøkelser var fortsatt Thiøstel og Kjell brukere. Thiøstel eide 3 huder og Ko. Ma.(Kongen) eide 3 huder.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 var ”Kystøl Hansen” 56 aar oppfør som bruker sammen med enken Martha Pedersdatter. Ørstvet stod oppført med en skyld på 6 huder. En Jacob var soldat på 20 aar som Ørstvet holdt sammen med Søndre Ås. Han var bortrømt og befant seg på et hollandsk skip som seilte på Vestindien. I feltet for husmenn og strandsittere nevnes ”Poffel Christoffersen” 64 ar.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes på Ørstvet, Kjell 35 aar og Thiøstel 33 aar.

 

Hans Skjelsvik nevnes i odelskattemanntallat i 1670. Han eide da blant annet av 3 huder i Ørstvet. Videre stod Thiøstel Ørstvet som eier av 3 huder.

 

Gårdsmanntallet i 1672 nevnte Hans og en enke som brukere på Ørstvet. De stod begge som eiere.

 

I skattemanntallet fra 1680 var det Hans (Skjelsvik) som var bruker. Hans eide 3 huder og de resterende 3 hudene var eid av Lauritz Kiøstelsen.

 

I rostjenestemanntallet fra 1685 stod Lauritz som bruker av 6 huder og Hans Arnesen som eier av 6 huder i Ørstvet. I odelsmanntallet fra 1685 stod Hans Arnesen som eier av 3 huder i Ørstvet som han brukte selv. Videre eide han 1 ½ hud i Skjelsvik og 3 huder - 8 skinn i Kjørholt.

 

I rostjenestemanntallet fra 1686 stod Hans og Søren som brukere på Ørstvet. Hans eide 3 huder og Lauritz Kiøstelsen 3 huder.

 

Kontribusjonsberegningen i 1692 oppførte Søren som bruker av gården (6 skinn) og Hans Arnesen som eier med bygselsrett.

 

I rostjenesteberegningen i 1700 var fortsatt Søren bruker og Hans Arnesen eier av Ørstvet.

 

I sjølegden fra 1706 stod Anders Steffensen 36 aar, gift og uten sønner som oppsitter på Ørstvet. På husmannsplassen Versvig u/Ørtsvet var husmannen Knud Olsen. Han stod oppført som 40 aar og gift med sønnene, Anfind Knudsen 16 aar ungkar og ei innrulert, Ole Knudsen 13 aar, Bent Knudsen 10 aar og Hans Knudsen 4 aar.

I Ekstraskatten fra 1711 (skoskatten) stod to brukere på Ørstvet. Anders Steffensen med kvinne og 2 barn og Hans Alvsen med kvinne. Videre var det en husmann Knud Olsen med kvinne og 2 barn på gården.

Under matrikulen fra 1723 var Sal. Lars Nielsen sine arvinger eiere av gården. Brukerne var Anders og Hans.

 

 

Nevnt her i 1645

Gunhild Kjeldsdatter Berg f. omkring 1690 

Se under hennes far Kjeld Kjørholt

 

 

Bosatt her på 1690 tallet

 

Hans Arnesen f. ca 1652 ble oppført som bruker på Ørstvet på 1690 tallet.  Han var da gift med Gunhild Jensdatter f. omkring 1650. Han var bruker en tid sammen med Søren Stoesen. Han bodde på Skjelsvik da han giftet seg 2. gang i 1699.

 

Se Berg

 

 

 

Bosatt her på 1690 tallet

 

Søren Stoesen f. ca 1652 var enebruker på Ørstvet på slutten av 1690 tallet. Han var da gift med Ingeborg Hansdatter f. omkring 1670. Han bodde på Ørstvedt da han giftet seg 2. gang i 1699.

 

Se Kvestad

 

 

 

Nevnt her rundt 1705

 

Jørgen Holst f. omkring 1670 stod i 1705 som eier av Ørstvet. Anders Steffensen fikk i 1705 bygsel på 3 huder i Ørstvet av Jørgen Holst. Jørgen Holst var gift med Kristine Henrichsdatter Josten f. ca 1675. Han solgte gården videre i 1708 til Lars Nilsen Lerstang.

 

Se under hans kones far på Bjørntvet

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra 1705 til 1734 (Anne til 1755)

 

Anders Steffensen f. ca 1670 fikk i 1705 bygsel på gården Ørstvet. Han hadde i 1702 giftet seg med Anne Pedersdatter f. ca 1669 fra Hovholt. De bodde på Ørstvet livet ut. Anders døde der i 1734 og Anne i 1755.

 

Barn:

Marte Andersdatter f. ca 1701 d. 1795

Sara Andersdatter f. ca 1703 d. 1755

Lars Andersen f. ca 1707

Magnild Andersdatter f. ca 1709 d. 1742

Steffen Andersen f. ca 1712

Anders Andersen f. 1714 d. 1715

Ingebor Andersdatter f. 1716

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1711 til 1750

 

Hans Alfsen f. ca 1686 kom fra Håøya da han giftet seg i Brevik i 1709 med Maren Abrahamsdatter f. ca 1685 fra Labelot. Hans ble i 1711 oppført på Ørstvet. De var en av to brukere. Han brukte gården sammen med Anders Steffensen og de nevnes begge der i 1725. Maren døde på Ørstvet i 1742 og Hans i 1750.

 

Barn:

Anne Hansdatter f. ca 1710 d. 1742

Amborg Hansdatter f. 1712 d. 1713

Ragnhild Hansdatter f. 1714 d. 1725

Abraham Hansen f. 1717 d. 1763

Johanne Hansdatter f. 1719 d. 1746

Rasmus Hansen f. 1726

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1750 tallet til 1767 (Mari til 1771)

 

Mari Tommasdatter f. 1701 fra Bjørntvet søndre i Solum giftet seg 1. gang i Solum i 1744 med Hans Olsen f. 1707 fra Bjørntvet nordre i Solum. Hans døde på Bjørntvet nordre i 1743 og Mari giftet seg 2. gang i Solum i 1744 med Halvor Olsen f. 1715 fra Ødegården i Solum. De bodde den første tiden i Solum men på 1750 tallet kom de til Ørstvet i Eidanger. De nevnes der i 1762. Halvor døde på Ørstvet i 1767 og Mari i 1771.

 

Mari Tommasdatter og Hans Olsen sine barn:

Maren Hansdatter f. 1731 d. 1732

Maren Hansdatter f. 1733 d. 1773

Live Hansdatter f. 1736 d. 1808

Ole Hansen f. 1739 d. 1740

Ole Hansen f. 1741 d. 1784

 

Mari Tommasdatter og Halvor Olsen sine barn:

Ingeborg Halvorsdatter f. 1745 d. 1748

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1739 til ca 1760

 

Abraham Hansen f. 1717 var sønn av Hans Alfsen Ørstvet. Han giftet seg i 1739 med Sophie Svendsdatter f. ca 1715 fra Bakke. Sophie døde på Ørstvet i 1742 og Abraham giftet seg 2. gang i 1743 med Karen Hansdatter f. 1714 fra Lønnebakke. Abraham og Kari døpte et barn bosatt på Ørstvet frem til 1757, men i 1762 var Abraham bruker på Labelot i Eidanger. Abraham døde på Labelot i 1763 og Maren døde på Ørstvet i 1769.

Se Søndre Nordal

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1760 til 1771

 

Torsten Jacobsen f. 1734 fra Tveitan i Mælum giftet seg 1. gang i Solum i 1756 med Maren Hansdatter f. 1733 fra Bjørntvet nordre i Solum. De døpte barn bosatt på Ørstvet i 1761 og nevnes der også i 1762. Videre nevnes Torsten som fadder i 1771 bosatt på Ørstvet. De døpte et barn bosatt på Siljan i Eidanger i 1771 og flyttet etter det tilbake til Mælum. Maren døde der i 1773. Torsten giftet seg 2. gang i Holla med Inger Larsdatter f. 1746. Hun var født i Mælum, men bosatt i Holla. Torsten døde på en plass under Knardal i Solum i 1809.

 

Barn av Torsten Jacobsen og Maren Hansdatter:

Ingeborg Torstensdatter f. 1757 d. 1757

Hans Torstensen f. 1758 d. 1758

Jacob Torstensen f. 1759 d. 1802

Hans Torstensen f. 1761 d. 1763

Arne Torstensen f. 1771 d. 1771

Reier Torstensen f. 1773

 

Barn av Torsten Jacobsen og Inger Larsdatter:

Maren Torstensdatter f. 1774

Arne Torstensen f. 1776 d. 1779

Maria Torstensdatter f. 1777 d. 1849

Anne Torstensdatter f. 1779 d. 1779

Anne Torstensdatter f. 1780 d. 1808

Lars Torstensen f. 1781 d. 1842

Kirsten Torstensdatter f. 1784

Arne Torstensen f. ca 1787 d. 1789

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1764 til 1766

 

Peder Olsen f. ca 1732 giftet seg i Gjerpen i 1756 med Gunhild Jonsdatter f. ca 1735. De døpte barn i Gjerpen, men i 1765 døpte de barn bosatt på Ørstvet. Peder hadde i 1764 kjøpt en del av gården. Han solgte den igjen i 1766. Gunhild døde i Gjerpen i 1775 og Peder giftet seg 2. gang med Sigrid Alvsdatter f. ca 1738. Hun døde i Gjerpen i 1790 og Peder giftet seg 3. gang i Eidanger i 1791 med Inger Nilsdatter f. 1755. Hun kom fra Lillegården. Peder døde på Haukeråsen i Gjerpen i 1793.

 

Peder Olsen og Gunhild Jonsdatter sine barn:

Live Pedersdatter f. 1756 d. 1833

Jon Pedersen f. 1758 d. 1838

Ole Pedersen f. 1759 d. 1775

Peder Pedersen f. 1762 d. før 1775

Anne Pedersdatter f. 1765

Åste Pedersdatter f. 1767 d. 1845

Peder Pedersen f. 1767

Berte Pedersdatter f. 1772

 

Famileiark

 

 

Bosatt her i 1770 og 1771

 

Tollef Christensen f. 1738 og hans 2. kone Karen Olsdatter f. 1744 var i 1770 og 1771 bosatt på Ørstvet. De gravla 2 barn bosatt der disse årene.

 

Se Søndre Nordal

 

 

Bosatt her fra ca 1770 til ca 1783

 

Abraham Knudsen f. 1732 og Anne Iversdatter f. ca 1730 nevnes som oppsitter på Ørstvet i 1774. Har var også eier i 8 skinn av gården. De nevnes der fortsatt i 1782. I 1784 kjøpte på den del av Skjelsvik.

 

Se Flåtten

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra ca 1772 til 1784 (Marte til 1786)

 

Ole Hansen f. 1741 fra Bjørntvet nordre i Solum var bror av overnevnte Maren Hansdatter som var gift med Torsten Jacobsen. Ole ble bosatt på Ørstvet etter sin søster i ca 1772. Ole giftet seg i Solum i 1766 med Marte Jensdatter f. 1747 fra Solum. De døpte barn på Dolva i Solum, før de ca 1772 ble bosatt på Ørstvet. I matrikulen fra 1774 var Ole oppsitter og eier på Ørstvet. Han eide 1 hud og 9 skinn i gården. Ole døde på Ørstvet i 1784. Enken giftet seg 2. gang i 1786 med Anders Olsen Mule og ble bosatt på Mule.

 

Barn:

Maren Olsdatter f. 1766 d. 1810

Hans Olsen f. 1768

Marthe Carine Olsdatter f. 1770

Kirsten Olsdatter f. 1777 d. 1777

Jens Olsen f. 1780 d. 1781

Jens Olsen g. 1782 d. 1795

 

Familieark

 

 

Bosatt her rundt 1790

 

En annen Ole Hansen f. ca 1758 bodde på Ørstvet da han giftet seg med Maria Abrahamsdatter f. 1766 i 1788. Det var trolig han som eide 5 skinn i Ørstvet som han solgte i 1791 til en Lars Hansen. De døpte barn bosatt på Ørstvet i 1791 og kom siden til Hvalen.

 

Se Hvalen

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her i 1773 og 1774

 

Tron Olsen f. ca 1739 og Margrethe Olsdatter f. ca 1730 giftet seg i Gjerpen i 1764. De døpte et barn i Østre Porsgrunn i 1765, på Hovholt i 1768 og i 1773 på Ørstvet. Tron døde på Ørstvet i 1774. Margrethe nevnes på Bekken u/Søndre Tveten 1782 og som ledslem på Prestegården i 1801. Hun døde i Eidanger i 1806.

 

Barn:

Ole Tronsen f. 1765

Anne Tronsdatter f. 1768

Marta Maria Tronsdatter f. 1773

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1774

 

Anders Olsen Wold f. 1716 var en av 8 oppsittere og eier av 1 hud og 9 skinn på Ørstvet i 1774. Han hadde i 1764 kjøpt denne delen. Dersom han drev noe av jorden, der drev han den mens han bodde på Mule. Han var nok bosatt der.

 

Se Mule

 

 

 

Bosatt her i 1774

 

En Anders Eriksen var en av 8 oppsittere på Ørstvet i 1774. Enken Ingeborg solgte i 1792 denne delen til Ole Olsen for 175 rd.

 

En del av gården ble solgt i 1767.

Anno 27.08.1767 – Et Skiøde dat. 10 Dcbr. 1766 udstæd af Jon Olsen Schielsviig til Sr. Anders Erichsen boende i Brevig for 4 skind Jordgods med bøxel og Herlighed i Grd. Ørestved med 160 rd. betaling (ingen dato)

 

 

Bosatt her fra ca 1782

 

Ole Olsen f. 1739 og Magnild Pedersdatter f. 1737 bodde på Flåtten da de i 1782 kjøpte 1 hud i gården Ørstvet. De ble bosatt der og bodde der i 1801. Magnild døde på Ørstvet i 1807.

 

Se Flåtten

 

 

Bosatt her i 1785 og 1786

 

Peder Pedersen f. ca 1745 og Margrethe Larsdatter f. 1751 gravla et barn mens de bodde på Ørstvet i 1785 og døpte et barn bosatt der i 1786. Før og etter dette var de bosatt på Røra.

 

Se Røra

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1792

 

Hans Olsen f. 1768 var sønn av Ole Hansen Ørstvet. Hans giftet seg i 1792 med Amborg Ellefsdatter f. 1772 fra Kjørholt. De ble bosatt på Ørstvet og ble boende der.

 

Barn:

Ellev Hansen f. 1792

Jens Hansen f. 1797 d. 1832

Ole Hansen f. 1799 d. 1856

NN Hansen f. 1800 d. 1800

Anne Kirstine Hansdatter f. 1801 d. 1872

Martha Hansdatter f. 1803 d. 1890

Anders Hansen f. 1805 d. 1873

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra ca 1797

 

Tollev Andersen f. 1766 var fra Marum i Solum. Han giftet seg i Gjerpen i 1792 med Gro Svendsdatter f. ca 1770 fra Goberg u/Århus i Gjerpen. De døpte barn i Gjerpen frem til 1795 med fra 1797 var de bosatt på Ørstvet i Eidanger.

 

Barn:

Anders Tollevsen f. 1792 d. 1838

Svend Tollevsen f. 1795 d. 1832

Gunder Tollefsen f. 1797

Gurine Tollevsdatter f. 1799 d. 1826

Lars Tollevsen f. 1802

Søren Tollevsen f. 1804 d. 1832

Tollaug Tollevsen f. 1807 d. 1809

Tollev Tollevsen f. 1810

Anne Kristine Tollevsdatter f. 1813

 

Familieark

 

 

 

 

Andre som ble nevnt på Ørstvedt:

 

Ole Larsen f. ca 1726 var gift med Åste Halvorsdatter. De fikk nok et barn bosatt på Ørstvedt i 1763. Familien nevnes i Brevik 1762 -1782.

Fam.10 - Tord Torjussen f. ca 1716 døde på Versvik u/Ørstvedt i 1764.

Fam.11 - Anne Christine Simonsdatter f. ca 1762 ble konfirmert i Eidanger i 1778 bosatt på Ørstvedt.

Ved skifte etter Ole Svendsen f. ca 1763 sin far i 1780 nevnes han som bosatt på Ørstvedt. Han nevnes under sin far, Svend Jansen, i Østre Porsgrunn i 1762.

Fam.12 - Nils Nilsen f. ca 1755 var soldat og døde i 1788 bosatt på Ørstvedt 

Lars Hansen f. 1767 var gift med Marthe Marie Hansdatter. De fikk deres førstebarn bosatt på Ørstvedt i 1793. De nevnes under hennes far, Hans Nilsen, på Røra.

Maren Evensdatter f. ca 1777 ble konfirmert i 1796 bosatt på Ørstvedt, 17 år gammel. Hun nevnes under sin far, Even Johannesen, i Østre Porsgrunn i 1801.

Fam.13 - Kari Gundersdatter f. ca 1782 ble konfirmert i Eidanger i 1799 bosatt på Ørstvet, 17 år gammel. Hun bodde der også i 1801 som tjenstepike hos Hans Olsen. Hun nevnes da som 20 år gammel og ugift.

Taran Hansdatter f. ca 1733 var i 1801 bosatt hos husmann Michel Erlandsen på Ørstvedt som 68 år gammel enke etter 3. ekteskap. Se under hennes 3. mann Lucas Andersen på Skjelsvik.

Birgitte Kittilsdatter f. 1780 var i 1801 bosatt hos Ole Olsen på Ørstvedt som tjenestepike, 20 år gammel. Hun giftet seg i 1804 med Lars Sørensen. De nevnes under hans far, Søren Stoesen, på Stusrød u/Prestegården.

Fam.14 - Helvig Olsdatter f. ca 1735 døde på Orerønningen u/Ørstvedt i 1810.

 

 

 

 

Husmenn/inderster

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra ca 1790

 

Michel Erlandsen f. ca 1754 giftet seg i Eidanger i 1784 med Kari Torsdatter f. 1759 fra Skrabeklev. Hun var født i Drangedal men familien kom til Skrapeklev. De døpte barn bosatt på Skjelsvik, for de i 1792 var bosatt på Ørstvet. De nevnes som husmenn der i 1801. Michel døde i 1828 og Kari døde i 1830.

 

Barn:

Ole Michelsen f. 1785 d. 1795

Bertel Michelsen f. 1788 d. 1791

Anne Berthea Michelsdatter f. 1792

Mette Michelsdatter f. 1795

NN Michelsen f. 1798 d. 1798

Thonette Michelsdatter f. 1799 d. 1875

 

Familieark

 

 

 

 

Ørstvetøya

Hans Olsen solgte i 1798 en del av sin del av Ørstvet til Knud Jonsen for 53 rd. Plassen ble kaldt Ørstvetøya og lå som ei halvøy ut i Eidangerfjorden. Det var denne Knud som satte opp hus der.

 

 

En Knud Jonsen f. ca 1748 kjøpte plassen Ørstvetøya i 1798.

 

Se Hovholt

 

 

 

 

Versvik

 

Bosatt her i 1706

 

Knud Olsen f. ca 1655 var gift med Maren Anfindsdatter f. ca 1655. Knud nevnes på Versvik i 1706 med sønnene, Anfind på 16, Ole på 13, Bent på 10 og Hans på 4 år.

Se Ås

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra ca 1750 til ca 1760

 

Peder Nilsen f. 1707 fra Øya i Kilebygda giftet seg i Solum i 1713 fra Maren Olsdatter f. 1713. De døper barn bosatt på Øya i Kilebygda frem til og med 1748. Fra 1751 døpte barn på Ørstvet eje. Dette var på plassen Versvik og de døpte barn bosatt der frem til 1757. Fra 1762 ble de nevnt på Heistad. De hadde sønner som bodde der. Peder døde på Heistad 1768 og Maren døde der i 1775.

 

Barn:

Kirsten Pedersdatter f. 1742 d. 1771

Maren Pedersdatter f. 1744 d. ca 1787

Nils Pedersen f. 1746

Ole Pedersen f. 1748 d. ca 1810

Halvor Pedersen f. 1751 d. 1754

Ingeborg Pedersdatter f. 1758

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1762

 

Lucas Andersen f. ca 1722 og Berthe Hansdatter f. omkring 1725 nevnes på Versvig i 1762.

 

Se Skjelsvik

 

 

 

Bosatt her i 1762

 

En Simon Johansen med kone nevnes på Versvik i 1762.

 

 

 

Bosatt her i 1767 og 1769

 

Gunder Halvorsen f. 1739 og Lisbeth Jensdatter f. 1746 døpte barn bosatt på Versvik i 1767 og 1769.

 

Se Gunneklev

 

 

 

Bosatt her i 1774

 

Gunder Vrålsen f. 1748 og Margrethe Olsdatter f. 1732 døpte et barn bosatt på Versvik i 1774.

 

Se Hvalen

 

 

 

Fam.17

 

Bosatt her fra 1774 til 1819

 

Ingebret Isachsen f. 1746 fra Klepp giftet seg 1. gang i 1774 med Anne Maria Hansdatter f. 1737 fra Skrapeklev/Stridsklev. (Hun brukte senere bare navnet Marie) De ble bosatt på Versvik u/Ørstvet og (Anne) Marie døde der i 1807. Ingebret giftet seg 2. gang i 1809 med Dorthe Sophie Sørensdatter f. 1768 fra Holla og døde på Versvik i 1819. Dorthe Sophie Sørensdatter giftet seg 2. gang i 1820 med Halvor Larsen f. ca 1775 og 3. gang i 1815 med Abraham Jensen f. 1788.

 

Ingebret Isachsen og Marie Hansdatter sine barn:

Hans Ingebrichtsen f. 1775 d. 1775

NN Ingebretsen f. 1777 d. 1777

 

Ingebret Isachsen og Dorthe Sophie Sørensdatter sine barn:

Isak Ingebrichtsen f. 1808 d. 1808

Søren Ingebrichtsen f. 1808 d. 1808

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1790 til 1808

 

Anund Knudsen f. 1728 og Maria Bentsdatter f. 1730 kjøpte ca 1790 ½ hud i Versvik og flyttet dit. De overdro eierdelen i 1794 til sønnen Hans og bodde selv der livet ut. Maria døde der i 1800 og Anund i 1808.

 

Se Kleven

 

 

 

Fam.18

 

Bosatt her fra 1794

 

Anne Olsdatter f. 1766 kom fra Eikenes i Kjose. Hun giftet seg 1. gang i Eidanger kirke i 1795 med Hans Anundsen f. 1769 fra Versvik i Eidanger. Han overtok Versvik etter sine foreldre og døde der i 1804. Anne giftet seg da 2. gang i 1806 med Ole Jonsen f. ca 1784 fra Solum sogn. Anne døde i 1820 og Ole giftet seg på nytt i 1824 med Martha Maria Sørensdatter f. 1800 fra Rød i Eidanger.

 

Anne Olsdatter og Hans Anundsen sine barn:

Ole Hansen f. 1796 d. 1868

Marthe Maria Hansdatter f. 1797 d. 1885

Anne Kristine Hansdatter f. 1799 d. 1884

Anun Hansen f. 1802 d. 1836

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1800

 

Jacob Nilsen f. 1771 og Ingeborg Anundsdatter f. 1766 døpte at barn bosatt på Versvik i 1799 og 1800. Den overnevnte Hans Anundsen f. 1769 som bodde på Versvik på denne tiden var Ingeborg sin bror.

 

Se Herøya

 

 

 

 

Orerønningen

(Ørerydningen eller Øvrerydningen)

 

 

Fam.19

 

Bosatt her fra 1777 til 1784

 

Christen Asbjørnsen f. 1725 ble født på Serkeland i Siljan og fikk i 1749 et uekte barn med Birthe Jonasdatter f. 1719 fra Siljan. Han giftet seg i Eidanger i 1753 med Karen Christensdatter f. ca 1713. Christen bodde da i Porsgrunn. De døpte barn i Porsgrunn men i 1777 overtok han plassen Orerønningen u/Ørstvet. Han skjøtet plassen videre i 1784. Karen døde i Østre Porsgrunn i 1786 og Christen døde der i 1796.

 

Christen Asbjørnsen og Birthe Jonasdatter sitt uekte barn:

Gunild Christensdatter f. 1749

 

Christen Asbjørnsen og Karen Christensdatter sine barn:

Pernille Christensdatter f. 1752 d. 1752

Birthe Christensdatter f. 1753

Anne Maria Christensdatter f. 1756

Johanne Maria Christensen f. 1758 d. 1758

 

Familieark

 

 

 

Fam.20

 

Bosatt her fra 1784 til 1807

 

Gunder Larsen f. 1733 giftet seg i Drangedal i 1759 med Marthe Tollefsdatter f. ca 1727. Gunder kom fra Haugland i Drangedal og kom til Eidanger og kjøpte plassen Orerønningen u/Ørstvet i 1784. Hans bror Tor Larsen var også kommet til Eidanger og var bosatt på Skrapeklev. Tor Larsen eide også 1 hud og 9 skinn i Ørstvet. Gunder hadde også en bror, Torjus Larsen på Søndre Ås. Gunder døde på Orerønningen i 1807.

 

Barn:

Lars Abrahamsen f. 1760 d. 1826

Abraham Gundersen f. ca 1769

 

Familieark

 

 

 

Fam.21

 

Bosatt her fra 1796 til 1822

 

Ole Rasmussen f. 1754 fra Bø i Telemark var bosatt på Nordal da han i 1783 giftet seg med Gunild Nilsdatter f. 1757 fra Kåsa u/Prestegården. De døpte et barn på Labelot i 1783. De nevnes etter dette en tid på Gjerpen siden i Østre Porsgrunn. I 1796 var de bosatt på Orerønningen. Ole Rasmussen ble brukt en del som fadder av Brynild Rasmussen som kom til Bjerketvedt. Dette var nok hans bror. De nevnes på Orerønningen i 1801. Ole døde i 1822.

 

Barn:

Rasmus Olsen f. 1783

Malene Olsdatter f. 1786

Marie Olsdatter f. ca 1790

Anne Cathrine Olsdatter f. ca 1791

Maren Olsdatter f. 1794

Hans Olsen f. 1796 d. 1796

 

Familieark

 

 

Bosatt her ca 1805 til 1810

 

Johannes Alfsen f. ca 1730 og Kari Olsdatter f. ca 1729 var husmenn på Skrabeklev, men kom til Orerønningen etter 1805. De døde begge der. Johannes i 1809 og Kari i 1810.

 

Se Skrapeklev