| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Bjørntvet Gnr.46

 

Bjørntvet ligger helt på grensen til Porsgrunn. Den ble fra tidlig på 1600 tallet nevnt som Øvre og Nedre. Gården ligger nordøst for Gunneklevfjorden. Valler er nabo i sydøst, Skrukkerød i syd og Jønholt i vest.

 

Da Østre Porsgrunn ifølge Rescriptet av 2. desember 1763 ble skilt ut fra Eidanger som en eget prestegjeld ble gårdene Bjørntvedt, Jønholt og Skrukkerød en del av Østre Porsgrunn. (Ved kgl. Resolution av 26. september 1846 ble gårdene igjen en del av Eidanger)

 

Landskyld (1664)

Øvre Bjørntvet 6 huder

Nedre Bjørntvet 6 huder

 

 

Litt fakta om gården Bjørntvet

 

 

 

De tidlige manntallene på Bjørntvet:

 

 

Bjørntvet

 

Biskop Eysteins fra 1398 nevner at gården var en del av Mo kirkes jordgods. De eide 1 øresbol i ”Biarnatwæit j nædra garenom”.

 

Oppsittere i 1528 (gjengjerdsmanntallet) var Halvordt (Halvor) Biørntvedt og Iuer (Iver) Biørntvedt.

 

I 1543 var en mann med navn Engelbrecht bosatt på Bjørntvet. Han fikk i et arveforlik 1 markebol i ”syndeste Biørntued i Eidanger”.

 

Povel Huitfeldts stiftsbok av 1575 oppga at ½ hud i Nedre Bjørntvedt tilhørte prestebolet i Eidanger.

 

Kittil Biørnttuet nevnes også som leverandør av trelast til Kongen i 1585-86. Videre nevnes Lautitz Biørnttuet, Olluff Biørnttuet, Chrestoffer Biørnttuet og Peder Biørnttuet som leverandører.

 

Lensmann Kittil Biørntved var en av representantene fra Eidanger og Slemdal til hyldningen av Kristian IV i 1591.

 

I 1611 nevnes blant drenger som hadde ”fuld lhønn” en ”Jørgen paa Biørentiedt”.

 

Blant dem som betalte skatt til Saltverket i 1613-14 finner vi Lauritz Biørntued og Gunder Biørntued.

 

Blant leilendingen i Eidanger 1619-20 nevnes Lauriz Biørntued og Gunder ibid.

 

 

Se hva Finn C. Knudsen skriver om Bjørntvet.

 

 

Bjørntvet nevnes fremover som to bruk, nedre og øvre Bjørntvet.

 

 

 

Øvre Bjørntvet

Skyld 6 huder 

 

 

Ifølge Tønnesens Porsgrunn Historie så ble Lauritz nevnt i sakefallregnskapet i 1615. Der står det at han måtte betale 40 rd. i bot "for han utilbøligen har forholdt seg mor sin hustru Anne Andersdatter"

 

I von Papenheims jordbok fra ca 1615 nevnes under leilendingsbønder og deres odels gods at "Øfuer Biørntuedt schyller till Thystøll Klepp Agger og hanns thuende brødre vdj Kylling sougen 6 huder". (Se under Gunder Nilsen Jønholt)

 

Blant leilendingene i Eidanger 1619-20 nevnes Lauriz Biørntued og Gunder ibid. (Lauritz var da på Øvre Bjørntvet).

 

I jordboken av 1624 nevnes det at Peder Tjøstulvsen i Kongshavn (Langesund) eide 2 huder og 3 skinn odelsgods i Øvre Bjørntvet i Eidanger. Han hadde nok også 2 huder med pantegods i Øvre Bjørntvet ("Noch j samme gaardt" står det). (Se under Gunder Nilsen Jønholt)

 

I 1626 ble Jørgen Østre Bjørntvet nevnt. Han segl skal ha hatt initialene I.B. Denne Jørgen ble også nevnt i 1630.

 

I koppskatten av 1645 ble Lucas Paulsen (lensmann JO) nevnt som oppsitter på Øvre Bjørntvet med kvinne og en tjenestepike. Han eide 1 hud og 1 ½ skinn i Bjørntvet og 6 kvarter korn i Jøntvet. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger

Øffre Biørntued som lensmanden Luchas bruger,

schylder 6 huder.

Deraff tillkommer Ped(er) Nuestad i Bamle

2 huder 3 schind med bøxell

Amund Hagestad 1 hudt 9 schindt,

och en mand wed naffn Olle i Kylling sogin 2 huder

Er frj for schat fir sin bestilling schuldt.

Peder Nyestad i Bamle bygger

 

I femdalerskatten av 1650 nevnes på Øvre Bjørntvet Peder Nustad i Bamble. Videre leser vi ”Lehnsmanden Luchas bruker schylder – 6 huder der aff Thilkommer Peder Nustad i Bamble 2 huder og 10 ½ skinn med bøxel, Amund Hogstad 1 hud og 9 skinn och en mand med naffnn Oelle i Kylling sogn 2 huder”.

 

Skattemanntallet av 1655 nevnes Kynne Nustad som bruker på Øvre Bjørntvet.

 

Landkommisjonen av 1661 oppgav eierne av Øvre Bjørntvet å være Oluf Rakkestad og Erik Søtholt som eide 4 huder med bygselsrett, Lauritz Frystad som eier av 2 huder.

 

I Fogdens manntall fra 1664 var brukeren på Øvre Bjørntvet, Luchas 46 aar. I sognepresten manntall fra samme året nevnes brukeren å være Hans Pedersen 30 aar og det nevnes følgende husmenn: Christoffer Laursen 54 aar, Hans Jensen 68 aar, Jens Børgersen 49 aar, Jens Nilsen Gaasegrund 50 aar og Niels Olsen Gaasegrund 18 aar. (Skylden på Øvre Bjørntvet var 6 huder)

 

Skattemanntallet av 1680 nevner Hendrich som bruker og eier av alle 6 hudene. (Han eide og brukte også Nedre Bjørntvet).

 

I rostjenestemanntallet fra 1685 står det at ”Enchen” bruker Øvre Bjørntvet. Hun brukte 6 huder som hun eide. Dette er nok da enken etter Henrich (Josten).

 

Under kontribusjonsberegningen i 1692 stod det fortsatt at ”Enchen”brukte og eide 6 huder av Øvre Bjørntvet.

 

Rostjenesteberegningen av 1700 oppga at brukeren av 6 huder på Øvre Bjørntvet dette året var Nils Henrichsen.

 

 

Nedre Bjørntvet

Skyld 6 huder

 

I von Papenheims jordbok fra ca 1615 nevnes under leilendingsbønder og deres odels gods at "Gaaden schyller till Olluff Schrucherud 1 hud 4 schindt, thill Gunder Bi(ørn)ntued 8 schindt". Vi finner også at "Biørntued nedre schyller till Gunder Biørntud 3 huder, till Kielld Findall i Sollumherritt 3 huder, till Edangers prest 1/2 hud".

 

Blant leilendingen i Eidanger 1619-20 nevnes Lauriz Biørntued og Gunder ibid. (Gunder var da på Nedre Bjørntvet)

Jordboken av 1624 nevner Gunnild Bjørntvet som eier av 3 huder og 8 skinn i Bjørntvet og 8 skinn i Gata. Dette var odelsgods.

 

Oluf Bjørntvet nevnes i Rosstjenesteskatten av 1645 som eier av 2 huder og 8 skinn i Bjørntvet samt 1 hud i Gata.

 

I koppskatmanntallet fra 1645 (trolig opptatt på et annet tidspunkt på året) var Halvor Bjørntvet oppført. Han hadde ei tjenestepike.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger

Nedre Biørntued som Halduor bruger,

schylder 6 huder.

Deraff Tomas Biørntued ald gaarden eide.

Er goed for 1 fuld och ¼ gaard schat. – penge 7 ½ dr.

 

I femdalerskatten av 1650 nevnes fortsatt Halvor som bruker på Nedre Bjørntvet. Som eier av alle 6 hudene stod nå Tommas Bjørntvet fra Solum sogn oppført.

 

En Peder stod som bruker av Nedre Bjørntvet i skatttemanntallet av 1655. I 1665 nevnes den samme Tommas som i 1650 var eier av 6 huder med bygsel.

 

Landkommisjonen av 1661 oppga at Peder fortsatt var bruker. Eier var nå Kjeld Tommasen fra Solum sogn. Det nevnes 5 strandsittere under gården som blir mer og mer en del av Østre Porsgrunn.

 

I fogdens manntall fra 1664 finner vi på Nedre Bjørntvet brukeren Peder på 32 aar. I sogneprestens manntall fra 1664 nevnes Nedre Bjørntvet med en skyld på 6 huder. Brukeren var Peder Erichsen 46 aar. Det nevnes følgende husmenn under Nedre Bjørntvet: Niels Jensen Grønli 66 aar, Jens Nilsen 44 aar, Sivord Olsen 46 aar, Anders Guttormsen 44 aar, Peder Helgesen 40 aar.

 

I odelsskattemanntallet av 1670 nevnes Hendrich Biørntvet som eier i Øvre og Nedre Bjørntvet 12 huder som han brukte selv, samt 3 huder i gården Nenset. I samme manntall nevnes også Kield Bjørntvet som eier i Brevik 3 huder, Sandøe 3 huder, Mule 3 huder og Bjørkøya 2 huder.

 

Gårdsmanntallet fra 1672 nevner Henrich som bruker av 6 huder, som han selv eide med bygselsrett. Han betalte 12 rd. i skatt.

 

Nedre Bjørntvet nevnes også i skattemanntallet av 1680. Henrich eide 6 huder og brukte gården. Det var 4 husmenn under gården dette året. (Henrich eide og brukte også Øvre Bjørntvet).

 

I rostjenestemanntallet fra 1685 stod det at ”Enchen” brukte Nedre Bjørntvet. Hun brukte 6 huder som hun eide. Dette er nok da enken etter Henrich (Josten).

 

Under kontribusjonsberegningen i 1692 stod det fortsatt at ”Enchen”brukte og eide 6 huder av Nedre Bjørntvet. Da nevnes også husmennene Hans Andersen, Peder Nielsen, Olle Andersen, Søfren Torgersen.

 

Rostjenesteberegningen av 1700 oppga at brukeren av 6 huder på Nedre Bjørntvet dette året var Nils Henrichsen.

 

I sjølegden av 1706 nevnes på Nedre Bjørntvet "Niels Justsen (eier og bruker)".

 

I samme tellingen (1706) nevnes på Gaasegrunden u/Nedre Bjørntvet enken ”huusqvinden” Aaste Danielsdatter, sønnen husmand Anders Michelsen 30 aar gift, men ”fra sin forstand” med hans sønn Jørgen Andersen på 3 aar.

 

I samme tellingen (1706) nevnes også på Tangen u/Nedre Bjørntvet husmann Jeppe Olsen 62 aar og gift, sønnen Halvor Jeppesen 24 aar innrulert ungkar, Gulich Jeppesen 22 aar innrulert ungkar og sønnen Christen Jeppesen 4 aar.

 

I samme tellingen (1706) nevnes også på Sundet u/Nedre Bjørntvet husmann Elias Jensen 57 aar og gift, sønnen Jørgen Eliasen 14 aar og krøpling, sønnen Jens Eliasen 5 aar og sønnen Søren Eliasen 1 aar.

 

I ekstraskatt av 1711 oppføres bosatt på Bjørntvet sekretær Leopoldus med familie. Denne familien nevnes det fortsatt i 1725. De brukte både 6 huder i Nedre og 6 huder i Øvre Bjørntvet.

 

 

 

 

Fam.1a

 

Nevnt på Bjørntvedt rundt 1550

 

Sissel Audunsdatter f. omkring 1510 og Engebret Tjøstelsen f. omkring 1510 nevnes på Bjørntvedt rundt 1550. Her er mer om det og deres etterkommer. Mye er fra en artikkel av Per Reidar Christiansen.

 

Familieark

 

 

 

Fam.1b

 

Nevnt på Bjørntvedt rundt 1650

 

Kjeld Tommasen f. ca 1624 på Bjørntvedt søndre og hans familie hadde eierparten i Bjørntvedt Nedre i Eidanger midt på 1600 tallet. Han far, Tommas Kjeldsen, nevnes som eier hele gården i 1647, 1650 og 1655. I 1661 var det sønnen Kjeld Tommasen som eide gården. Han hadde i 1660 og 1661 kjøpt sine søskens deler av gården. Dette var deres arv etter at faren, Tommas Kjeldsen, døde i 1659. Kjeld solgte sine eierdeler i Bjørntvedt Nedre rundt 1670 til fogden Henrik Josten. Vi har ikke Kjeld Tommasens første kones navn, men hans andre kone var Kirsti Lucasdatter f. ca 1630, datter av undernevnte Lucas Paulsen. Kjeld sin tredje hustru var Maren Rasmusdatter f. ca 1624 fra Lerstang. Rundt 1670 solgte han også sine andre eierdeler i Eidanger og levde videre som selveier på Bjørntvedt Søndre i Solum. Han døde der i 1705.

 

Barn fra hans første ekteskap:

Lisbeth Kjeldsdatter f. ca 1654 d. 

 

Kjeld Tommasen og Maren Rasmussen sine barn:

Tomas Kjeldsen f. ca 1660 d. 1720

Ole Kjeldsen f. 1662 d. 1733

Live Kjeldsdatter f. 1666 d. 1710

Kirsti Kjeldsdatter f. 1670 d. 1699

 

Familieark

 

 

 

Fam.1c

 

Bruker på Øvre Bjørntvet fra ca 1640 til rundt 1665

 

Lucas Paulsen f. omkring 1600

 

Barn:

Kirsti Lucasdatter f. ca 1630 d. før 1660

Erik Lucassen f. ca 1636

 

Familieark 

 

 

Fam.1d

 

Nevnt på Bjørntvedt i 1664

 

Peder Erichsen 46 år står som bruker på Bjørntvedt Nedre i 1664. Han var gift med ei søster av Kjeld Tommasen.

 

Se under Kjeld Tommasen

 

 

 

Fremover nå ble gården trolig drevet samlet frem til den ble en del av Østre Porsgrunn i 1763.

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1675 til ca 1700

 

Henrich Josten f. omkring 1630 var gift med Kirsten Syversdatter f. omkring 1640. De nevnes som brukere og eiere av Øvre og Nedre Bjørntvet fra ca 1675. Fra 1685 var det enken som ble nevnt på gården og fra 1700 sønnen Nils.

 

Barn:

Syver Henrichsen Josten f. 1664

Nils Henrichsen Josten f. omkring 1670 d. 1729

Malene Henrichsdatter Josten f. omkring 1670

Marie Henrichsdatter Josten f. omkring 1670

Helvig Henrichsdatter Josten f. ca 1672 d. 1726

Karen Henrichsdatter Josten f. omkring 1675

Christopher Henrichsen Josten f. omkring 1675

Kristine Henrichsdatter Josten f. ca 1675 d. 1742

Eva Henrichsdatter Josten f. ca 1682 d. 1762

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1700 til 1706

 

Nils Henrichsen Josten f. omkring 1670 var sønn av Henrich Josten Bjørntvet. Nils giftet seg i 1702 med Kirsten Halvorsdatter Borse f. ca 1679. Nils nevnes som eier og bruker på Nedre Bjørntvet fra 1700. Han nevnes også i 1706. Dette året solgte han gården til sin kones søsters mann, Herman Løvenskiold. Nils ble siden jernverkseier og foretningsmann.

 

Barn:

Margrethe Nilsdatter Josten f. ca 1706 d. 1737

Boel Kirstine Nilsdatter Josten f. ca 1706 d. 1782

Helene Catrine Nilsdatter Josten f. ca 1708 d. 1728

Sissel Marie Nilsdatter Josten f. ca 1711 d. 1750

Bolette Nilsdatter Josten, f. omkring 1715

Gretha Nilsdatter Josten f. omkring 1715

Kirsten Borse Josten f. 1719

 

Famileiark

 

 

 

Fam.4a

 

Bosatt her fra 1706 til 1743

 

Herman Leopoldus f. 1677 giftet seg 1. gang i 1700 med Inger Halvorsdatter Borse f. ca 1677. Herman kjøpte i 1706 hele (østre og vestre) Bjørntvet. Hans 1. kone døde der i 1714 og Herman giftet seg 2. gang i 1716 med Kirsten Sørensdatter Brinch f. ca 1686. De bodde på Bjørntvet frem til 1743 da familien flyttet til Danmark.

 

Herman Leopoldus og Inger Halvorsdatter Borse sine barn:

Herman Leopold Løvenskiold f. 1701 d. 1759

 

Herman Leopoldus Løvenskiold og Kirsten Sørensdatter Brinch sine barn:

Inger Leopoldus f. 1717 d. 1717

Severin Leopoldus f. 1719 d. 1776

Karen Leopoldus f. 1722 d. 1723

Wilhelm Leopoldus f. 1728 d. 1730

 

Familieark

 

 

 

Fam.4b

 

Bosatt her rundt 1725

 

Peder Hansen f. ca 1703 giftet seg i Eidanger i 1728  med Berthe Jonsdatter f. ca 1704. Peder var da kusk for Leopoldus. De nevnes nok begge som tjenestefolk der i 1725. Peder og Berthe døpte barn i Holla fra 1729. Han nevnes ved en dåp som bosatt på sagverket, så han jobbet nok der.

 

Barn:

Guri Pedersdatter f. 1729

Anne Pedersdatter f. 1732

Maren Pedersdatter f. 1736

Søren Pedersen f. 1739

Ingeborg Pedersdatter f. 1741

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1712

 

James Bowman f. ca 1681 giftet seg i Arendal i 1712 med Else Sørensdatter Brinch f. ca 1694. James Bowman festet i 1712 en tomt på Bjørntvet sin grund og bygde hus der. James døde i 1730 og enken giftet seg på nytt i 1731 med Hans Jensen Kierulf f. ca 1699.

 

Barn:

Karen Bowman f. 1712 d. 1797

Marie Bowman f. 1714 d. 1714

Søren Bowman f. 1715

Thomas Bowman f. 1718 d. 1769

Maria Christine Bowman f. 1720 d. 1761

James Bowman f. 1722 d. 1722

Lars Bowman f. 1725 d. 1764

Else Bowman f. 1726 d. 1730

Hanna Bowman f. 1729 d. 1730

Jacobine Bowman f. 1731

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1731 til 1746

 

Hans Jensen Kierulf f. ca 1699 giftet seg i 1731 med enken etter James Bovman, Else Sørensdatter Brinch f. ca 1694. Hans døde på Bjørntvet i 1743 og Else i 1746

 

Barn:

James Kierulf f. 1733

Jens Andreas Kierulf f. 1735

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra rundt 1750

 

Lars Bowman f. 1725 var sønn av James Bowman. Lars giftet seg i Gjerpen i 1760 med Hedvig Sivertsdatter f. 1723. De ble bosatt på Bjørntvet og nevnes der i 1762. Lars døde i 1764 og Hedvig i 1805.

 

Barn:

Else Larsdatter Bowman f. 1751

James Larsen Bowman f. 1752

Hans Larsen Bowman f. 1754 d. 1797

Johan Ditlev Larsen Bowman f. 1755

Maren Larsdatter Bowman f. 1758 d. 1810

Kirsten Brinch Bowman f. 1759

Karen Brinch Bowman f. 1761 d. 1796

Laurentia Bowman f. 1764 d. 1794

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Nevnt som eier av Bjørntvet rundt 1750

 

Nils Jacobsen Aal f. ca 1702 giftet seg i 1. gang i 1729 med Margrethe Nilsdatter Josten f. ca 1706. Hun var datter av Nils Josten Bjørntvet. Anne Margrethe døde i Eidanger i 1737 og Nils Aal giftet seg 2. gang i 1738 med Benedicte Henrikke Bergh f. 1714. Hun døde i Eidanger i 1748 og skifte etter henne var på Bjørntvet i 1753. Nils giftet seg så for 3. gang i 1753 med Fredrikke Sophie Rasch f. 1726. Hun døde i 1760 og Nils i 1784.

 

Nils Aal og Anne Margrethe Josten sine barn:

Kirsten Nilsdatter Aal f. 1730 d. 1731

Frandsiska Susanna Nilsdatter Aal f. 1731 d. 1732

Jacob Nilsen Aal f. 1732 d. 1736

Nils Nilsen Aal d. 1733 d. 1734

Kirsten Nilsdatter Aal f. 1734 d. 1766

Nils Nilsen Aal f. 1736 d. 1760

Jacob Nilsen Aal f. 1737 d. 1739

 

Nils Aal og Benedicte Henrikke Bergh sine barn:

Nicolai Benjamin Nilsen Aal f. 1739 d. 1798

Jacob Christian Nilsen Aal f. 1741 d. 1752

Francisca Margaretha Nilsdatter Aal f. 1743 d. 1789

Constance Nilsdatter Aal f. 1747 d. 1777

 

Nils Aal og Fredrikke Sophie Rasch sine barn:

Jacob Nilsen Aal f. 1754 d. 1826

Benedicta Henrica Nilsdatter Aal f. 1756 d. 1813

Anne Sophie Nilsdatter Aal f. 1758 d. 1760

 

Familieark

 

 

 

 

Da Østre Porsgrunn ifølge Rescriptet av 2. desember 1763 ble skilt ut fra Eidanger som en eget prestegjeld ble gårdene Bjørntvedt, Jønholt og Skrukkerød en del av Østre Porsgrunn. (Ved kgl. Resolution av 26. september 1846 ble gårdene igjen en del av Eidanger)

 

 

 

Fam.9

 

Nevnt her rundt 1785

 

Nicolai Benjamin Nilsen Aal f. 1739 var sønn av Nils Jacobsen Aal. Nicolai Benjamin giftet seg i 1769 med Amborg Jørgensdatter Wesseltoft f. 1741. Han overtok gården Bjørntvet i 1782. Han døde i 1708 og konen i 1815.

 

Barn:

Nils Nicolaisen Aal f. 1769 d. 1854

Jørgen Nicolaisen Aal f. 1771 d. 1833

Benedichta Henricha Nicolaisdatter Aal f. 1772 d. 1812

Jacob Aal f. 1773 d. 1884

Inger Nicolaisdatter Aal f. 1774 d. 1856

Nicolai Benjamin Nicolaisen Aal f. 1776 d. 1811

Constance Nicolaisdatter Aal f. 1778 d. 1842

 

Familieark

 

 

 

Fam.10

 

Nevnt her rundt 1790

 

Jørgen Nicolaisen Aal f. 1771 var sønn av Nicolai Benjamin Aal. Jørgen giftet seg i 1793 med Birthe Gurine Weyer f. 1770. De nevnes på Bjørntvet rundt 1790.

 

Barn:

Amborg Nicolina Jørgensdatter Aal f. 1795 d. 1859

Hanna Thomine Magdalena Jørgensdatter Aal f. 1796 d. 1863

Nils Weyer Aal f. 1797 d. 1846

Marianna Aal f. 1799 d. 1800

Marianna Aal f. 1801 d. 1826

Benedichta Henriette Severine Aal f. 1802 d. 1812

Wilhelmine Fridericha Aal f. 1806 d. 1820

Constanse Aal f. 1808

Elisabeth Jørgine Birgitha Aal f. 1810 d. 1873

 

Familieark

 

 

 

Fam.11

 

Nevnt her fra ca 1800

 

Nicolai Benjamin Aal f. 1776 var også sønn av Nicolai Benjamin Aal. Nicolai giftet seg i Gjerpen i 1804 med Cathrine Iversdatter f. 1786. Han ble eier av Øvre og Nedre Bjørntvet. Han døde i 1811 mens enken levde til 1849.

 

Barn:

Nicolai Benjamin Nicolaisen Aal f. 1805 d. 1873

Lars Jacob Nicolaisen Aal f. 1806 d. 1806

Hans Cato Nicolaisen Aal f. 1807

Jacob Nicolaisen Aal f. 1809 d. 1865

Jørgen Wright Nicolaisen Aal f. 1810 d. 1853

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Bjørntvedt:

 

Fam.12 - Ole Andersen f. ca 1684 kom fra Holla og tjente på Bjørntvedt da han døde i 1741.

Fam.13 - Live Halvorsdatter døde på Bjørntvedt i 1742. Hennes alder nevnes ikke.

Fam.14 - Haagen Eriksen f. ca 1724 døde på Bjørntvedt i 1742 bare 18 år gammel.

Fam.15 - Peder Hansen f. omkring 1710 bodde på Bjørntvedt i 1742 da han gravla en 1 år gammel sønn bosatt der dette året.

 

 

 

Plasser under Bjørntvet - (Skrukkerød og Jønholt nevnes for seg under Skrukkerød med Jønholt Gnr. 47)