| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

Nils Henrichsen Josten f. omkring 1670 og Kirsten Halvorsdatter Borse f. ca 1679 sin familie

 

 

 

Nils Henrichsen Josten, f. omkring 1670,[1],[2] død 01.10.1729 i fengsel på Akershus.1,2,[3]

Han var sønn av Henrich Josten og Kirsten Syversdatter.

 

Han ble nevnt som bruker på Bjørntvet i 1700 etter sin mor.

 

Fra Quislings gårdshistorie for Gjerpen:

Nils Josten var en spekulant i stor stil. Han drev saaledes Guldnes kobberverk i Seljord 1691-1707, men med tap. 1708 overtok han, som nævnt, Baaselands verk, forpagtet og drev ogsaa Fossum verk i aarene 1720-1724. Ja, han drev endogsaa et kob­berverk helt oppe paa Smølen ! Gaarder og skoger kjøpte og solgte han paa mange steder. Ellers var han, som det het, «wohnhaftig» paa Baaselands verk og kostet meget baade paa selve verket og paa husene, hvorav han opførte flere fra nyt. Han reiste natur­ligvis meget og var kun stundvis hjemme. Saaledes hadde han kontor og logi baade i Skien, Brevik og Risør.

 

Nils Josten var saa uforsigtig - og vel ogsaa saa godmodig -, at han stillet sig som kautionist baade for fogden Peter Høier i Nedenes og for fogden Melchior Høier i Bratsberg. Den sidste kom i en vældig kassemangel paa hele 33000 riksdaler og gik fallit. Josten stod ogsaa i ulykkebringende forbindelse med zahlkassereren Povel Weibye; men værst var det, at ha paa en eller anden maate var indviklet i amtmand Povel Juels landsforræderske forbindelse med Rusland. Alle tre, Josten og Weibye og Juel, blev sat fast, og, Josten døde efter en tids forløp i fængslet i Kristiania 1729, den lste eller 2den oktober. Statholder Ditlev Vibe var hans uven; det gjorde ogsaa sit til at forværre hans stilling. Nils Josten var gift med Kristine Borse, en datter av rikmanden Halvor Borse. Hans svoger assessor Joakim Borse, Halvor Borses søn, var med i kautioneringen for Melchior Høier og blev fuldstændig ruinert derav. Jostens datter Margrete, der var født i 1706, blev samme aar, som hendes far døde i fængslet, gift med Nils Aall, familien Aalls stammeefar. En anden av døtrene var gift med senere soren­skriver i Senjen Tobias Hichmann og en tredje med amtmand i Bratsberg Jakob Lindberg (?).

 

Rostjenesteberegningen av 1700 oppga at brukeren av 6 huder på Nedre Bjørntvet dette året var Nils Henrichsen.

 

Han ble nevnt i sjølegden av 1706 på "Biørntved Nedre" som "Niels Justsen (eier og bruker)".

 

Han solgte hele gården i 1706 til sin kones søsters mann, Herman Løvenskiold.

Herr. Sacretair Leopoldus lod lyse hans svoger Sign. Niels Jostens kiøbebref paa Biørntvedt gaard - 12 huder for 199 rdl. (dato 01.12.1706)

 

Nils Josten ble fra 1708 forpakter av Baaseland Jernverk i Holt i Nedenes amt. Fra 1717 ble han eier av verket. De bodde mye på verket, men ikke hele tiden.

 

Han betalte i Porsgrunn i 1712, 45 rdl. 3 ort 12 sk. i krigsskatt.

Niels Justen af Sal. Ludvig Blyths Brug-45-3-12

 

Ulrich Knudsen lod lyse Seig. Niels Justesens kiøbebref dets huus under Jonholt eyende ved stranden paa Aasebache liggende, som hand for gield bekomet efter Lauge Arnesen (dater 09.11.1713)

 

Han kom i et stor økonomisk uføre etter å ha påtatt seg kautionistansvar. Han satt ble blant annet en tid innsatt på Akershus. Han ble innsatt 2. desember 1722. Han førte sin sak fra fengselet på Akershus, men oppholdet krevde sitt. Han ble av dette en knekket mann med tegn på sinnsforvirring. Han døde i Kristiania 2. oktober 1729. Det står mye om denne saken i Porsgrunn historie bind 1 (Tønnesen).

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 155, L.matr.no. 12. Sømoegaarden

Med sin hustru fikk Josten Bolvik Jernverk og Fjære gaard. I 1717 kjøbte han Baaseland Jernverk (nu Næs Jernverk). Foruden mange andre grubeforetagender drev han en vældig trælast- og importhandel, skibsrederi o.s.v. I 1706 byggede han i Porsgrund «Havmanden», 237 c.l., og i 1707 byggede han i Langesund skibet «Langesund», og eiede flere andre skibe. Paa grund af kautionsansvar for flere fogeder, samt for krigskommissær Povel Weybye, som alle kom i kassemangel, maatte han overgive sit bo i 1722, og blev fængslet - men senere løsladt.

 

De har vært delte meninger om hvem som var hans barn. I en artikkel i Agders historielags årsskrift Nr. 76 i 2000 av Ingeborg Fløystad, nevnes det at 5 av hans barns navn ble nevnt i et regnskap fra 1722. Regnskapet var ført av forvalteren selv Nils Josten. Der nevnes døtrene Helena, Gretha, Margreta, Boel Kierstine og Bolette. Helena ble funnet nevnt som fadder i kirkeboken i Holt og det var også Grethe Josten.

 

Det er fort å tenke at Gretha og Margrethe er den samme, og at Bolette er Boel Kierstine, men det virker her som om de her notert som to forskjellige døtre. Sissel Marie Josten kan også være datter av Nils Josten med dette er noe usikkert. Det er ikke bevart kirkebøker i Holt fra 1705 til 1715, så de kan ha døpt barn i denne perioden.

 

Jeg har også vurdert Sara Josten gift med Daniel Henrich Suckow og Anne Marie Josten gift med Thobias Hichmann som døtre av Nils Henrichsen Josten, men dette stemmer ikke. De ble født i henholdsvis 1683 og 1689 på Holmen i København og deres far var krigskommissær, bokholder og justitsråd Nils Josten og Sara Christoffersdatter.

 

 

Gift ca 1702,2 med Kirsten Halvorsdatter Borse, f. ca 1679,2,[4] (datter av Halvor Sørensen Borse og Margrete Joachimsdatter Lobes), d. 1721 på Båseland jerverk i Holt, gravlagt 03.07.1721 på Holt kirkegård.[5]

 

Kirsten:

Gravlagt som "Mad. Kirsten Boorse 42 aar".

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

I.    Margrethe Nilsdatter Josten, f. ca 1706,[6] d. 1737 i Eidanger,[7] gravlagt 06.05.1737 på Eidanger kirkegård.4

      

      

       Gift 17.11.1729 i Eidanger,2,[8] med Nils Jacobsen Aal, f. ca 1702 i London,[9],[10] (sønn av Jacob Aal og Frances Thornber), d. 1784 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.05.1784 på Østre Porsgrunn kirkegård.[11]

      

       Se Bjørntvet denne gården

 

      

 

II.   Boel Kirstine Nilsdatter Josten, f. ca 1706,3 d. 1782 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.10.1782 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

 

       Hun giftet seg i 1727.

 

       Brevik: viet 11.09.1727  

       Mons. Peder Lund og Demois. Botil Justensdatter        

       Caut.: Mess. Hans og Christen Lund.

 

       Gravlagt i Østre Porsgrunn som "Enken Bodil Lund 76 aar".

 

      

       Gift 11.09.1727 i Brevik kirke,[13] med Peder Lund, f. 1697 i Langesund i Bamble,[14] (sønn av Christen Pedersen Lund og Helvig Hansdatter Møller), d. 08.04.1739 i Kristiania.11

      

       Peder:

       Torkil Lier skriver:

       I likhet med sine brødre var Peder Lund i sine yngre år handelsmann i Langesund.

       Straks etter bryllupet bosatte ekteparet Lund seg i Kragerø, hvor han i 1729 skatter til Københavns brannstyr med 2 rdlr.-2.

       Fra 1732-36 er oppholdssted ukjent, men høsten sistnevnte år døpes deres yngste sønn i Sannidal, hvor Lund har bosatt seg i strandstedet Kil.

       Den 2.april 1738 var Peder Lund fadder i Christiania.

 

       Barn:

 

       A.   Christen Pedersen, f. 1727 i Brevik, døpt 14.12.1727 i Brevik kirke.[15]

            

             Mons. Peder Lunds dr.b. Christen

             baaren af Mad'me Arnholts, Helene Justensdatter, mandfaddere: Mons. Leopoldis, Mess. Henric Hansen, Hans Lund.

 

 

      

III. Helene Catrine Nilsdatter Josten, f. ca 1708,3 d. 1728 i Eidanger,[16] gravlagt 15.04.1728 på Eidanger kirkegård.12

      

       Gravlegges som "Hellene Chatrine Nilsdatter Josten, indsatt i canceliraadets grafsted 22 aar 10 maaneder".

      

      

 

 IV. Sissel Marie Nilsdatter Josten, f. ca 1711,12 d. 1750.12

 

      

       (1) Gift 04.01.1730 i Kragerø,[17] med Carl Baroyer, f. 1700,12 d. 1746.12

      

       Carl:

    Han nevnes som overhofrettsprokurator.

 

      

       (2) Gift 11.10.1748 i Ringsaker,13,[18] med Fredrich Emil Ketter, f. 1720,13 d. 1789.13

      

       Fredrich:

    Han var lensmann i Ringsaker.

      

 

 

V.   Bolette Nilsdatter Josten, f. omkring 1715.[19]

      

       Bolette skal ha blitt nevnt på Baasland i 1722, men det kan jo også ha vært Boel Kirstine som ble kalt Bolette?

 

 

 

VI. Gretha Nilsdatter Josten, f. omkring 1715.17

      

       Gretha skal ha blitt nevnt på Baasland i 1722, men det kan jo også ha vært Margrethe som ble kalt Gratha?

 

 

 

VII. Kirsten Borse Josten, f. 1719 på Båseland jernverk i Holt, døpt 13.08.1719 i Holt kirke i Aust-Agder.[20]

      

       Kiersten Borse

       Faddere: Fader madame Dyrhus, Madame Rosenhof, tolder Jorgen Rosenhof, Tomas Poulsen Arendal.

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 162.

[2]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[3]  Informasjon gitt av Rigmor Waler på digitalarkivets webforum.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Holt i Aust-Agder, Ministerialbok nr. A 1 /1 (1721-1735), skannet av digitalarkivet, side 35.

[6]  Alder ved død.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Genealogen nr. 2 - 2011 , Genealogen nr. 2 - 2011, side 52.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 108-109.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 100-101.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[14]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[16]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[17]  Kirkebok for Kragerø Ministerialbok nr. 1 (1702-1766), skannet av digitalarkivet, side 64-65.

[17]  Stipulert, Stipulert.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 82-83.

[18]  Kirkebok for Ringsaker, Ministerialbok nr. 2 (1747-1774, skannet av digitalarkivet, side 289-290.

[19]  Stipulert, Stipulert.

[20]  Kirkebok for Holt i Aust-Agder, Klokkerbok nr. B 2 (1715-1727), skannet av digitalarkivet, side 73.