| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

Sissel Audunsdatter født omkring 1510 - Hennes familie og etterkommere

 

 

 

Sissel Audunsdatter, født omkring 1510.[1]

 

Sissel og hennes to menn nevnes i en artikkel av Per Reidar Christiansen "Den yngste asdallætten fra Øyestad - En kildekritisk studie" som stod i Norsk slektshistorisk tidsskrift i 2019. Det trekkes frem arven etter "hustru Sigrid Torbjørnsdatter" på Asdal som døde i 1534. Hun hadde vært gift med Asser Persson som disponerte "Asdalgodset". Ifølge artikkelen så var det først etter hans død, rundt 1552, at hustru Sigrids slektninger kom på banen med arvekrav. De som stod frem som hennes utearvinger var, Engebret Tjøstulvsson Bjørntvedt og Sissel Anundsdotter med deres sønner, Per, Trygge og så Lars Holm. Vår viten om dette hendels-forløpet skriver seg fra et forseglet vitnesbrev, utstedt 14. februar 1556 av Claus Huitfeldt, befalingsmann over Skiensyssel. Denne Lars Holm som nevnes her ble nevnt på sin kone, Ingeborg Nilsdatters vegne. Hun var søster til de to andre nevnte, Per, Trygge. Holm var gården Holm i Gjerpen. Ifølge artikkelen så var barna arvinger gjennom sin far, Nils Bjørnsen. Hans far igjen, Bjørn Roarsson Halse var nok søskenbarn til "hustru Sigrid Torbjørnsdatter" på Asdal.

 

 

(1) Gift[2] med Nils Bjørnsen, født omkring 1510,1 (sønn av Bjørn Roarsen Halse).

 

 

(2) Gift2 med Engebret Tjøstelsen, født omkring 1510.1

 

Engebret:

I 1543 skal en Engelbrecht, ifølge Schilbred, ha vært bosatt på Bjørntvedt. Han fikk i et arveforlik 1 markebol i "syndeste Biørntued i Eidanger".

 

Per Reidar Christiansen skriver i sin artikkel at Engebret Bjørntvedt også ble nevnt 14. mai 1542. Han figurerte da rett etter lagmannen, som den fremst av 6 (lagrette) menn fra Eidanger og Gjerpen som undersøkte skogdele mellom Borge-gårdene i Gjerpen.

 

Per Reidar Christiansen skriver: 

- i et brev fra 7. mars 1543, kunngjør lagmannen i Skien et forlik hvorved Engelbrekt på Bjørntvedt (i Eidanger) på vegne av sin værmor og sin hustru samt sine barn og stedbarn - disses navn oplyses desverre ikke - overfor Søfren Jenssøn (Ros) stadfester en eldre kontrakt "som gjort var i hosfru Tales stuffue i Tonsbierght", hvorved han hadde opgitt sin fordringer mot "Oluff skeruen og hans metarffinge" angående halvarten av Holm i Gjerpen og godkjent at i sin tid av "hostru Helge po Holm" utstedt tiendegavebrev på denne gård. Engelbrekt erkjente også å ha avstått sin - d.v.s. hustruens - odelsrett til 6 øresbol i Kolberg i Østfold (Onsø) til hustru Tale og Søfren og endelig å ha frafalt sine krav i anledning av en arv som Mattis på Tuft hadde oppebåret efter en Live Pedersdatter. Til gjengjeld skulde Engelbrekt ha 1 markebol i Søndre Bjørntvedt foruten 14 lod sølv og 5 dynes. Forliket bles, heter det, inngått "met venners rad og tesligeste at slechen poo bode siidher schulle her effther som tillhorn var huer annen tiil velæ oc kerlighed och tiisyddermere oc beyre forligess oc haffue hielp oc trøst aff hin anden som begges theres foeldrer tiiforn i theres tiidt tilsammen haffde".

 

Henvisningene til slekten på begge sider og begge deres foreldre/forfedre bekrefter at partene var beslektet med hverandre. (Jeg anbefaler at en leser hele artikkelen som er på ca. 80 sider).

 

 

 

 

I.    Per Nilsen, (sønn av Nils Bjørnsen og Sissel Audunsdatter) født omkring 1530.1

      

       Han nevnes på Asdal i Øyestad. Se under hans søster Ingeborg.

      

 

       Gift2 med Berte, født omkring 1530.1

      

 

 

II.   Trygge Nilsen, (sønn av Nils Bjørnsen og Sissel Audunsdatter) født omkring 1530.1

      

       Han nevnes i 1553-54. Han døde barnløs eller med etterslekt i Mandals len?

      

 

 

III. Ingeborg Nilsdatter, (datter av Nils Bjørnsen og Sissel Audunsdatter) født omkring 1530.1

      

       Hun nevnes på Holm i Gjerpen.

      

       I artikkelen til Per Reidar Christiansen nevner han en arvetvist som ble løst i forlik den 8. oktober 1564. Der fremgår det at partene, søsknene Per Nilsson på Asdal i Nedenes og Ingeborg Nilsdotter Holm i Gjerpen i Bratsberg len skulle fordele arv fra både fars- og morsiden. Per Nilsson på Asdal i Nedenes og hans arvinger på dette tidspunkt hadde følgende jordgods og løsøre vestpå: Asdal, hele Hisøya og Augland (i Fjære). Ingeborgs ektemann, Tollev Levorsson på Holm, fikk på vegne av kone og stebarn jordgods i Øst. De skulle ha Holm, hele Li i Sandsvær (3 huder), hele Jønnholt i Mo sogn i Eidanger (6 huder), 3 huder i Flåtten i Skeid sogn i Bamble og 1 1/2 hud i Ørvik i Sannidal (Skåtøy). Ingeborgs andel av godset utgjorde 23 1/2 hud, eventuelt 18 1/2 hud avhengig av om hun fikk hele eller halve Holm. 

      

       Fra gamlegjerpen.no:

       Kilde: Per Reidar Christiansen.

       Ingeborg Nilsdotter på Holm, nevnt 1564.

       g.1 med Lars Holm, nevnt 1552-58.

       g.2 med Tollev Levorsson, nevnt 1564.

       Ingeborgs barn (usikkert hvem av hennes ektemenn som var fedre):

       1. datter (Anne), g.m. Eiliv Olavsson på Folkestad i Bø, nevnt 1575-83.

       2. N. N. Far eller mor til Tollev Kristensson på Holm, nevnt 1602-33.

       3. N.N., trolig en sønn som ble svigerfar til Gunnar Klyve i Solum, nevnt 1603-50.

      

       Tollev Kristensson, nevnt 1602-33.

       g. med Guri, oppsitter på Holm 1635-42.

 

      

       (1) Gift2 med Lars Pålsen, født omkring 1530,1 død før 1564.

      

       Lars:

       Han var lensmann i Gjerpen.

 

      

       (2) Gift før 1564,2 med Tollev Levorsen, født omkring 1530.1

      

       Tollev:

       Han nevnes i 1564.

      

       Per Reidar Christiansen skriver også i sin artikkel:

       I den eldste bevarte landskatten for Bamble fogderi, fra 1611, står Tollev Holm oppført som eier av 6 huder i Holm, 1/2 hud i Grini i Gjerpen, 1 hud 2 1/2 skinn i Gonsholt i Slemdal, 1 hud i Åkre i Drangedal og 4 huder i Gunnekleiva i Eidanger. I 1612/13 og 1618 skattet han ikke lenger av Gunnekleiva.

      

       (Lauritz (Lars) Bøe (fra Gjerpen, sønn av Tollef Levorsen Holm) nevnes som eier på 3 huder Gonsholt Nordre i Siljan i 1647 og han nevnes også som eier i 1650 og 1655. Nordre Gonsholt var nok innløst i 1649/50 for da skattet Lars Bø bare av 6 huder i Bø Nordre og tilsvarende i Holm. Det var skifte etter Kari Kittilsdatter i Gjerpen i 1688. Hun var enke etter Simen Simonsen Meen. Der nevnes blant annet at Hans Larsson (Bøe), på vegne av Karis arvinger, forvaltet 2 huder i Kleiva i Eidanger han hadde "for deres rinheds skyld, noe tidligere avhendet 3 hunder i Solverud i Eidanger til Lauritz Svendsøn i Brevik. (Hans Larsen Bø var sønn av Lars Tollvesen Bøe, som igjen var sønn av Tollev Levorsen Holm.)

      

       Fra gamlegjerpen.no:

       Kilde: Jordebøker 1615 og 1624.

       Tollef Levorsen Holms odelsgods i 1615 og 1624:

       Holm: 6 huder (Gunder Klyve i Solum eide 4 huder - giftingsgods.).

       Gonsholt nordre i Siljan: 1 hud 3 skinn (Jon Gurholt eide 9 skinn, Gulbrand Engelstad eide 3 skinn og Gullik Gonsholt eide 3 skinn.), Bø vestre i Luksefjell: ½ hud (Jacob Foss eide ½ hud og Gimsøy kloster eide 1 pund ørret).

      

 

 

 

A.       Ingeborg Nilsdatter sitt barn, (sønn av Lars Pålsen og Ingeborg Nilsdatter).

 

Dette barnet er ikke avklart.

 

 

              

1.         barnebarn av Ingeborg Nilsdatter på Holm.

                      

 

                       Hun giftet seg med Gunder Nilsen, født ca 1575,[3] (sønn av Nils Klyve), død ca 1650 på Jønholt i Eidanger.3

                      

                       Se Jønholt

 

 

                             

        B.    Lauritz Tollevsen, (sønn av Tollev Levorsen og Ingeborg Nilsdatter) død ca 1670.

              

               Ifølge gamlegjerpen.no så eide Lauritz Tollefsen Holm/Bøe i 1634 6 huder i Bø og 3 huder i Holm som sitt odelsgods.

 

              

               Barn:

 

 

               1.     Hans Lauritzen, født ca 1622,[4] død ca 1685/86 i Skien.5

                      

                       Hans Lauritzen fra Nordre Bø og senere Holm. (Hans Men i 1665).

                      

                       Per Reidar Christiansen skriver:

                       - Hans Gundersen som nevnes på Holm i Gjerpen er sønn av Gunder Nilsen Klyve/Jønholt. Hans mor var nok barnebarn av Ingeborg Nilsdatter på Holm i Gjerpen. Det nevnes rundt 1650/60 to Hans på Holm. Det er nok Hans Gundersen som er den Hans Holm som i 1654 skattet av 4 huder i Holm. Dette var nok jordgods fra hans far, Gunder Nilsen Klyve/Jønholt. Det var også en annen Hans på Holm på denne tiden. Det var Hans Larsen Holm. I 1658 og 1661 er begge oppsitterne på Holm nevnt med fult navn, åpenbart for å skille mellom dem. Det første året skatten Hans Gundersen av 4 huder og Hans Larsson av to ulike skyldparten, henholdsvis 5 huder og 1 hud. I lønnskommisjonens jordbok fra 1661 står Hans Gundersen som eier og bruker av 4 huder uten bygsels rett. Hans Larsson har de resterende 6 hudene med bygsels rett. I rosstjenesteskatten for 1661-62 nevnes Hans Gundersen son eier av 4 huder i Holm, deretter Hans Larsson som eier av 4 huder i Holm, deretter Hans Gunnarsen som eiet av den huden som Hans Larson eide før.

 

                      

                       (1) Gift5 med Marte Olufsdatter, født ca 1622,5 (datter av Oluf Ingebretsen), død ca 1666.5

                      

                       Marte:

                       Skifte avholdt den 27/4-1666. Bamble skifteprot. nr. 1, side 21a - 22a.

                       Avg. Marte Ollufsdatter

                       Enkem.: Hans Lauridsen Holm

                       Barn: Jon, Tolff.

                       Barnas bestefar: Olle Ingebretsen.

 

                      

                       (2) Han giftet seg med[5] Karen Kittilsdatter, født ca 1624,[6] død ca 1687 i Skien.7

                      

 

                       Karen:

                       Kari må tidligere ha vært gift med Mogens Bratsberg, da hun var skyldig skriverpenger for skifte etter ham (nevnt i Simen Mens skifte 1665), samt at hennes sønn het Lukas Mogensson. Etter Mogens Bratsberg var hun gift med Simen Simensen Meen før hun giftet seg med   Hans Lauritsen Bøe.

 

                       Det var skifte etter henne i Skien 31 juli 1688. Hun hadde ingen barn med sin siste ektemann Hans Bøe.

 

                      

                       (3) Gift5 med Anne Pedersdatter.

 

 

 

                       Barn:

 

                      

                       a.     Jon Hansen, (sønn av Hans Lauritzen og Marte Olufsdatter).

                             

                              Han levde i april 1666.

                             

 

 

                       b.    Tollef Hansen, (sønn av Hans Lauritzen og Marte Olufsdatter).

                             

                              Han levde i 1690.

                             

 

 

                       c.    Christen Hansen, (sønn av Hans Lauritzen og Karen Kittilsdatter) født ca 1660,5 død før 1701.5

                             

                              Bodde trolig på Sanna i Holla.

 

                             

                              Gift 24.06.1684 i Gjerpen,5 med Cathrine Lauritzdatter, født ca 1662,5 død 1730.5

                             

 

 

                       d.    Sibille Hansdatter, (datter av Hans Lauritzen og Karen Kittilsdatter) født omkring 1670.

                             

                              Hun kom fra Holm i Gjerpen.

 

                             

                              Gift 30.09.1694 i Gjerpen,[7] med Villum Olsen, født ca 1671.[8]

                             

                              Se Ragnhildrød

 

 

                             

               2.     Tollef Lauritzen, født ca 1634.5

                      

                       Han var gift og bosatt på Nordre Bø i Gjerpen.

                      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Per Reidar Christiansen, Den yngste asdallætten fra Øyestad - En kildekritisk studie (NST - bind XlVI - hefte 1 - 2019)

[3]  Solumslekt, Solumslekt.

[4]  gamlegjerpen.no.

[5]  Skifte etter Karen Kittilsdatter 31 juli 1688 i Skien.

[6]  Slektsbok for etterkommerer etter Anne Isaksdatter og Peder Hansen Meen av Per Sverre Øverum (Lånt av Gunlaug Aasetre)

[7]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 875.