| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

 

 

 

Kjeld Tommasen f. ca 1624 giftet seg 2. gang med Kirsti Lucasdatter f. ca 1630 og 3. gang med Maren Rasmusdatter f. ca 1627

 

 

 

Kjeld Tommasen, født ca 1624,[1] død 14.10.1705 på Bjørntvet søndre i Solum.[2]

Han var sønn av Tommas Kjeldsen og Gunhild Bjørntved på Bjørntvet søndre i Solum.

 

Se Kjeld Tommasen på WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

 

Kjeld kom fra Bjørntvedt i Solum. Han var opprinnelig eier av hele Søndre Bjørntvedt i Solum med en skyld på 10 huder. Han solgte i 1685 en del av eiendommen til svogeren Niels Rasmussen Lerstang. Ved skifte etter Kjeld sin hustru omfattet boet 6 huder i gården og ved skifte eter han selv 26 oktober 1705 ble det registrert 4 huder i eiendommen.

 

Som vi ser under her eide familien deler av Bjørntvedt nedre i Eidanger og i andre gårder i Eidanger. I odelsskattemanntallet av 1670 nevnes også Kield Bjørntvet som eier i Brevik 3 huder, Sandøe 3 huder, Mule 3 huder og Bjørkøya 2 huder.

 

 

Angående Kjeld sin far, Tommas Kjeldsen, på Bjørntvedt Søndre i Solum.

 

Gjone: 

Gjone skriver på s. 236-7: "I lensregnskapet for Telemark fogderi 1622-23 finner vi at "Tommes Kieldssen for Biørntued (i Solum) som schyller Aarligen till Giemsøe Closter" har betalt holding med 5 daler, og likeså i årene framover til henimot år 1660.

 

Gjone 1624: 

Tommes, leilendingen på Bjørntvet søndre i Solum, var i Eidanger eier av flere gårdparter. I fortegnelsen over selveiergods i 1624 er han oppført som eier av: "Udi Muelle 1½ hud og 3 skind, Udi Graffuer ½ hud, Udi Fougernes 3 skind". Alt dette er jordegods som han har fått med sin kone, "Gifftingodtz". Dertil har han 1½ hud i Nedre Bjørntvet i Eidanger, - dette som "Pantegodtz".

 

Gjone 1645: 

I koppskattmanntallet 1645 står som skattepliktige på Bjørntvet søndre: Tommes og "Quinde", sønnen Kield og døtrene Kristine, Marthe og Ellin."

 

Gjone: 

Sist i 40-årene overlot Tommes bruksretten til 2½ hud i Bjørntvet søndre (i Solum) til sin sønn Kield Tommesen. Far og sønn kunne imidlertid ikke bli enige om hva og hvor mye hver av dem skulle disponere av jorda, og tvisten blir henvist til rettsavgjørelse. - 17. april 1654 ble det holdt rettsmøte på Bjørntvet søndre, der lagrettemennene: Niels Kliffue, Jacob Holten, Peder Røra, Niels Biørntued, Olle Skilbret og Harald Kliffue skal skifte rett mellom faren og sønnen. Retten kommer ved besiktigelse av jordene til det resultat at Kield nok ikke hadde fått så mye jord som han burde, og de foranstalter deling av jorda: "... at Kield schal følge dj øfferste Jorder med Rødningsland omkring som ehr Nord Vest offuen for Gaarden og strecher sig i Sønder och wiidere lige till en stor Bierk ved Becken som løber imellom begge Biørntued-gaarder och Sønder til en Backe lige hen till en stoer Gran (som) staaer udenfor Gierdisgaarden paa Søndre ..." (Tingboken er her delvis makulert, og det er ikke råd å følge delingen i detalj videre.)

 

Tommas Kjeldsen nevnes som eier hele (6 huder) Nedre Bjørntvedt i Eidanger i 1647, 1650 og 1655.

 

Tomas døde i 1659 på Bjørntvet søndre, Solum

 

 

Angående Kjeld sin mor, Gunhild Bjørntvedt:

 

Hun døde etter 1664. 

I manntallet av 1664 er «Enchen Gunild» oppført som oppsitter på Syndre Biørntved (i Solum) med en skyld av 5 huder. Alderen hennes er dessverre ikke oppgitt.


Schilbred: 

Det er trolig at Gunhild kom fra Mule i Eidanger, da medgiften hennes på 1hud og 9 skinn utgjorde drøyt halve gården Mule. I jordeboka fra 1625 er det anført at Trond Sneltvet (fra Sneltvet i Gjerpen?) eide 1 hud og 3 skinn, og to søstre 1 hud og 9 skinn i Mule. Hvorvidt det er Tronds egne søstre det er snakk om framgår ikke direkte av Schilbreds gjengivelse, men det må ihvertfall være lov å anta at Gunhild er den ene av disse søstrene. Trolig har den andre søstra dødd ung, og Gunhild har overtatt hennes arv, eller hun kan ha vært handicappet og blitt med søstra til Bjørntvet.

 

 

Leif Biberg Kristensen skrev følgene om Kjeld Tommasen på Solumslekt.org:

 

Kjeld må ha vært gift enda en gang, enten før eller etter ekteskapet med Kirsti, trolig noe før.

 

Tommes Kieldsen døde våren 1659, og sønnen Kield Tommesen, g. 2 g. m. Maren Lerstang, overtar driften av Bjørntvet s. i Solum. Kield har vært g. m. datter til bondelensmannen i Eidanger. Hans ene søster er g. m. Anders Olsen Jøntvedt og hans annen søster med Peder Eriksen Bjørntvet i Eidanger. Søstrene arvet etter sin far hver eiendomsretten til åtte skinn i Eidanger-Bjørntvet. Disse anpartene kjøper Kield, og på tinget 10/11 1660 kan han la opplese kjøpsbrev av 28/7 1659, og samtidig brev av 17/5 1660 fra Lukas Povlsen som gir avkall på arv etter sin datter Kirsti som har vært g. m. Kield, men er død barnløs. Året etter, 17/10 1661 kjøpte Kield også den anpart som hans yngre bror Hans hadde i Eid.-Bj.tv., nemlig hans arvelodd: 1 hud og 4 skinn.

 

Manntall 1664:  

Her er Søndre Bjørntvet (i Solum) oppført med en skyld av 10 huder, hvorav enken Gunnild bruker 5 huder og Kield, 40 år, bruker 5.1

 

Kield Bjørntvedt er en av de lagrettemenn som hyppigst fungerer på bygdetingene i 1650- og 60-årene, og synes å ha nydt alminnelig aktelse i bygda. Denne aktelse ble formentlig heller større etter at han midt i 70-årene solgte sin eiendom i Eidanger (til fogden Henrik Josten) og ble selveier på søndre Bjørntvet i Solum. Han var en velstandsmann, og hans velstand ble ikke mindre ved at i hans eldre år, de siste 20-30 år av det syttende århundre, vokste ladestedet Porsgrunn stadig inn over Bjørntvet grunn og gav inntekter ved bortleie av tomter og salg av grunn. «En del jord og strand mellom Klyvebekken, Vemern og Moldhaugen» ble 1685 kjøpt av Nils Rasmussen og betalt med 300 rdlr. Ti år senere ble denne del av «Porsgrunns grunner» solgt til generalmajor Arnold og ti år deretter igjen solgt til Gunder Solvesen Buer.

 

Skifte 26. oktober 1705 på Bjørntvet søndre, Solum:

Kiel Tommesen død, hans etterlatte fire barn: Tomas Kielsen boende på gården, Olle Kielsen boende på Røra, Lisbet Kielsdatter boende ved Porsgrunn, og Lifwe Kielsdatter boende på Elset, alle myndige.

 

 

(1) Han giftet seg med Kjeld Tommasen (trolig) første hustru.

 

 

(2) Han giftet seg med[3] Kirsti Lucasdatter, født ca 1630,[4] (datter av Lucas Paulsen), død før 1660.3

 

Kirsti:

Hun hadde vært gift med Kjeld Tommasen Bjørntvedt. Dette nevnes på tinget i forbindelse med at han kjøper sine søskens eierparter i Bjørntvedt Nedre i Eidanger i 1661. Da de var barnløse, arver ektemannen halvparten etter henne og foreldrene den andre delen. Hadde foreldrene vært døde hadde andre arvingen fått denne delen. Hennes far, Lukas Paulsen, gir i forbidelse med denne saken på tinget, avkall på sin halvdel av arven etter sin datter Kirsti. 

Nedre Telemark sorenskriveri nr. 1 /06.10.1652 - 09.12.1661 - folio 159b:

Gjone: 
"på tinget (formodentlig i Eidanger) 10/11 1660 kan han (Tommes Kieldsen) la opplese kjøpsbrev av 28/7 1659, og samtidig brev av 17/5 1660 fra Lukas Povlsen som gir avkall på arv etter sin datter Kirsti som har vært g. m. Kield, men er død barnløs."

 

(3) Han giftet seg med[5] Maren Rasmusdatter, født ca 1627 på Lerstang i Eidanger,[6] (datter av Rasmus Gjordsen og Aase Sørensdatter), død 1699 på Bjørntvet søndre i Solum.[7]

 

Maren:

Hun kom fra Lerstang i Eidanger. Skifte etter henne fant sted på Søndre Bjørntvedt 3 juli 1699. I Brevik kirkestol er 18 april 1700 bokført betaling for gravplass og klokkekiming for henne.

 

Fra «Solumslekt.org»:

Skifte 3. juli 1699 på Bjørntvet søndre, Solum: Maren Rasmusdatter død, enkemannen Kield Thomessøn «og deris sammen auflede 5 børn, 2de sønner Tommes og Olle Kieldssønner, der begge tilstede var og self myndige, 3de døttre Maren gift med Niels Klyve, Lifve gift med Isach Elset, Kiersti, død efter Moderen, og faderen var begierendes hendis arfvelod efter Loven at lyde.»

 

 

 

I.    Lisbeth Kjeldsdatter, (datter av Kjeld Tommasen og Kjeld Tommasen (trolig) første hustru) født ca 1654 på Bjørntvet søndre i Solum,[8] død 1724 på Vestsiden i Porsgrunn,[9] gravlagt 16.08.1724 på Solum kirkegård.9

      

      

       Hun giftet seg med Hans Tolfsen, født ca 1650,4 (sønn av Tolf Carlsen og Marichen Berntzdatter), død ca 1699 i Vestregate 15 på vestsiden i Porsgrunn.3

      

       Se Østre Porsgrunn i 1701

 

 

 

II.   Tomas Kjeldsen, (sønn av Kjeld Tommasen og Maren Rasmusdatter) født ca 1660,8 død 1720 på Bjørntvet i Solum,[10] gravlagt 08.04.1720 i Solum.25

      

       Han gravlegges som "Thomas Kielsøn ved Sol: gl: 60 aar".

 

      

       Han giftet seg med5 Live Jonsdatter, født ca 1664 på Lien i Solum,8 (datter av Jon Jensen og Anne Christensdatter), død 1742 på Bjørntvet i Solum,[11] gravlagt 19.10.1742 i Solum.26

      

       Live:

       Hun gravlegges som "Live Jonsdatter fra Biørntvedt 78 aar mindere 6 m".

 

 

      

        A.    Jon Tomassen, født ca 1696 på Bjørntvet søndre i Solum,5 død 1784,5 gravlagt 17.08.1784 på Solum kirkegård.5

              

               Da han gravlagt i 1784 står alderen 94 år, men da han ble konfirmert i 1715 står det 18 år. Dette stemmer bedre, og han er nok derfor født i 1696.

 

              

               Gift 12.10.1721 i Solum kirke,5 med Jøran Pedersdatter, født 1704 på Åfoss i Solum,5 (datter av Peder Isachsen og Marichen Tygesdatter), døpt 27.01.1704 i Solum kirke,[12] død 1778 på Bjørntvet i Solum,5 gravlagt 21.05.1778 på Solum kirkegård.5

              

               Jøran:

               Faddere: ... Klyve, Christen Rugtued, Lisbet Maria Hr. Peders, Ingebor Røra, Lifne Isach Elsets.

 

 

              

        B.    Maren Tomasdatter, født ca 1692 på Bjørntvet søndre i Solum,12 død 1777 på Bolvik i Solum.5

              

               Maren og Tor kom til Nes i Melum omkring 1724. Han solgte eiendommen i 1736 og flytta til Bolvik i Solum.

 

              

               Gift 31.10.1717 i Solum kirke,5 med Tor Jonsen, født ca 1684,5 død 1761 på Bolvik i Solum.5

 

 

              

        C.    Mari Tomasdatter, født 1701 på Bjørntvet søndre i Solum, døpt 03.07.1701 i Solum,12 død 1771 på Ørstvedt i Eidanger,[13] gravlagt 09.01.1771 på Eidanger kirkegård.28

              

               Til daaben Thomas Biørntuedz barn nafnl. |: Marren :|.

               Faddere dertil Isach Jonsen Elset, Christen Torstensen Klyfue, Peder Isachsen Aafos, Karren Isach Aafosis, Marren Niels Klyfues.

              

              

               (1) Gift 16.10.1729 i Solum,12 med Hans Olsen, født 1707 på Bjørntvet nordre i Solum (sønn av Ole Nilsen og Maren Hansdatter), døpt 19.05.1707 i Solum,12 død 1743 på Bjørntvet nordre i Solum, gravlagt 12.07.1743 i Solum.12

              

               Hans:

               Til daaben Olle Biørntuetz barn nafnl. |: Hans :|.

 

              

               (2) Gift 20.10.1744 i Solum,12 med Halvor Olsen, født 1715 på Ødegården i Solum (sønn av Ole Halvorsen og Ingeborg Gjestsdatter), døpt 25.08.1715 i Solum,12 død 1767 på Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 07.08.1767 på Eidanger kirkegård.[14]

              

               Se Ørstvedt

 

 

              

        D.    Tomas Tomassen, født 1705 på Bjørntvet søndre i Solum,5 død 1757 i Porsgrunn,5 gravlagt 01.04.1757 i Porsgrunn.5

              

 

               Gift 1734,5 med Marie Larsdatter, født 1713,5 (datter av Lars Corneliussen og Birte Jensdatter), død 1742 på Bjørntvet søndre i Solum.5

 

 

              

        E.    Kjeld Tomassen, født 1708 på Bjørntvet søndre i Solum,5 død 1746,5 gravlagt 07.10.1746 på Solum kirkegård.5

              

 

               Gift 1735,5 med Anne Christensdatter (datter av Christen Hansen og Lisbeth Pedersdatter), døpt 18.02.1714 i Solum kirke.5

              

 

 

        F.    Anne Tomasdatter, født 1712 på Bjørntvet søndre i Solum,5 død 1742 på Bjørntvet nordre i Solum.5

 

              

               Gift 06.11.1734 i Solum kirke,5 med Nils Olsen, født 1712 på Bjørntvet nordre i Solum (sønn av Ole Nilsen og Maren Hansdatter), død 1786 på Bjørntvet nordre i Solum.5

              

               Nils:

               Han kom fra Bjørntvet nordre.

 

 

              

III. Ole Kjeldsen, (sønn av Kjeld Tommasen og Maren Rasmusdatter) født ca 1662 på Bjørntvet søndre i Solum,[15] død 1733 på Tråk i Bamble.[16]

      

       Han ble i 1710 eier av 5 huder i Tråk i Bamble. Han var i 1711 bosatt på gården. Han bodde der til sin død.

      

       Fra Solumslekt.org:

       Skifte 10. juni 1733 på Tråk, Bamble:

       Ole Kjelsen død, enka Inger Jonsdatter og barna: Maren Olsdatter gift med Christen Jonsen Tråk; Anna Olsdatter gift med Hans Jacobsen Rugtvet i Solum; Kirsten Olsdatter gift med Hans Christensen Aannerød i Solum; Aavet Olsdatter gift med Mads (Gundersen) Asdal i Bamble. Enkas barn av 1. ekteskap er Peder Hansen Røra og Marthe Sortedal.

 

      

       Han giftet seg med Ingeborg Jonsdatter, født ca 1663 på Lien i Solum,30 (datter av Jon Jensen og Anne Christensdatter), død ca 1742 på Tråk i Bamble.7

      

       Ingeborg:

       Fra Solumslekt.org:

       Gjone hevder i Solum bygdebok at Ingeborg i annet ekteskap ble gift med Jon Jensen Tufte (side 70 og side 136). Det er riktig at denne Jon Jensen ble gift med ei Ingeborg Jonsdatter, men det kan umulig være denne Ingeborg. Den Ingeborg han nevner dør i 1731, 48 år gammel og er således født i 1683. Da har Jon Jensen Lien vært død i ca 16 år.

      

       Skifte 18. april 1742 på Tråk, Bamble: Ingeborg Jonsdatter død, gift 1. gang med Hans Pedersen, 2. gang med Ole Kjeldsen. Barn: 1. Peder Hansen Røra; 2. Maren Hansdatter død, hennes barn av to kull: Med første mann Ole Nielsen hadde hun Hans Olsen, myndig, bosatt på Bjørntvet i Solum; Niels Olsen, myndig, Søren Olsen, myndig; Jon Olsen 24 år; Marte Olsdatter gift med Reier Halvorsen Dolva i Solum. Med enkemannen Christen Abrahamsen Karen Christensdatter, 18 år og ugift. 3. Marte Hansdatter gift med Hans Hansen Sortedal i Bamble; 4. Maren Olsdatter gift med Jørgen Jonsen Tråk; 5. Anne Olsdatter gift med Hans Jacobsen Rugtvet i Solum, død; 6. Kirstine Olsdatter gift med Hans Christensen Aannerød i Solum; 7. Ågot Olsdatter gift med Mads Gundersen Herre.

 

 

      

        A.    Maren Olsdatter, født ca 1700,5 død 1747 på Tråk i Bamble.5

              

 

               (1) Hun giftet seg med Christen Jonsen, født ca 1693,5 (sønn av Jan Torsen og Barbro Paulsdatter), død 1734 på Tråk i Bamble.5

              

               Christen:

               Han kom fra Fjeld. Han fikk i 1720 bygselbrev på nordre Fjeld i Solum. Dette står ikke i Solum bygdebok. Senere bostt på Tråk i Bamble. Det ble holdt skifte etter han 15 januar 1735 på Tråk i Bamble.

 

              

               (2) Gift 01.07.1737 i Bamble kirke,5 med Jørgen Trondsen, født ca 1700,5 (sønn av Trond Aakesen og Abelone Arnoldsdatter), død 1771 i Tveten på Stranden i Bamble.[17]

              

               Jørgen:

               Han kom opprinnelig fra Søndre Rønholt.

 

 

              

        B.    Kirsten Olsdatter, født 1702,5 død 1763.5

              

               Hun bodde på Ånnerød i Solum.

 

              

               Hun giftet seg med5 Hans Christensen, født ca 1697,5 (sønn av Christen Hansen og Hanna Halvorsdatter), død 1764.5

 

 

              

        C.    Anne Olsdatter, født 1703,5 død 1776 på Knardal i Solum.5

              

               Hun bodde på Rugtvet i Solum.

 

              

               (1) Hun giftet seg med5 Hans Jacobsen, født 1705,5 (sønn av Jacob Hansen og Marte Nielsdatter), død 1742.5

              

               Hans:

               Han kom fra Rugtvet i Solum.

 

              

               (2) Gift 1743,5 med Jacob Åsoldsen, født 1717,5 (sønn av Åsold Jacobsen og Anne Andersdatter), døpt 03.10.1717 i Melum,5 død 1788 på Knardal i Solum.5

              

               Jacob:

               Faddere: Folgvor Solum, Giest Andersøn, Tøllof Anderssøn, Kirsten Øen og Maren Stafdall.

 

               Fra Solumslekt.org:

                Han kom fra Rennesund. Han var bruker på Rugtvet i Solum fra 1743 til 1761. Han kjøpte Knardal i 1749. Flyttet dit i 1761. I 1776 "berøvet fortandens brug og under formynderskp" ifølge skifte etter Anne.

 

              

 

 

        D.    Åvet Olsdatter, født 1708,5 døpt 20.02.1708,5 død 1744 på Asdal øvre i Bamble.5

              

               Hun kom fra Tråk i Bamble.

 

              

               Gift 1730,5 med Mads Gundersen, født ca 1700 (sønn av Gunder Madsen og Anne Hansdatter), død 1787 på Asdal i Bamble.[18]

              

               Mads:

               Han kom visstnok fra Rugtvet. Han ble bruker på Asdal i Bamble.

 

 

              

IV. Live Kjeldsdatter, (datter av Kjeld Tommasen og Maren Rasmusdatter) født ca 1666,[19] død 1710 på Elseth i Solum,[20] gravlagt 13.04.1710 på Solum kirkegård.27

      

       Hun kom fra Bjørntvedt.

 

       Det ble holdt skifte etter henne på Elseth 25.06.1710.

 

       Fra Solumslekt.org:

       Skifte 25. juni 1710 på Elset, Solum: Lifve Kielsdatter død, enkemannen Isaach Jonsen og deres barn Joen Isaachsen 13 år, Abraham 11 år, Jacob 8 år og Thomas 5 år. Tilstede var også barnas morbrødre Tommes Biørntvedt og Olle Traag samt lensmannen Peder Isachsen Aafos.

 

      

       Hun giftet seg med3 Isach Jonsen, født ca 1657 på Lien i Solum,8 (sønn av Jon Jensen og Anne Christensdatter), død 1731 på Elseth i Solum,[21] gravlagt 12.09.1731 på Solum kirkegård.36

      

       Isach:

       Han eide i 1723 6 huder og 3 skinn i gården Elset i Solum.

      

       Gravlegges som "Isach Jonsøn Elset ved Sol: gl: 74 aar, 3 maaneder, nogle dage".

 

 

      

        A.    Jon Isaksen, født ca 1696 på Elseth i Solum,8 død 1776 på Elseth i Solum,[22] gravlagt 01.05.1776 på Solum kirkegård.37

              

               De bodde på Elseth i Solum.

              

               Fra Solumslekt.org:

               Ekstraskatten 1762 på Elset, Solum: «Elseth skylder 3½ h: 2 skd.; Selveyer Gods. Jon Isachsen og Hustrue, Børn: Thyge, Christen, Live og Anna.»

              

               Han gravlegges i 1776 som "Jon Elseth 80 aar". Han døde bare ca 2 1/2 måned etter sin kone.

 

              

               Gift 06.10.1726 i Solum kirke,[23] med Dorthe Pedersdatter, født 1707 på Åfoss i Solum,[24] (datter av Peder Isachsen og Marichen Tygesdatter), døpt 18.01.1707 i Solum kirke,39 død 1776 på Elseth i Solum,37 gravlagt 15.02.1776 på Solum kirkegård.37

              

               Dorthe:

               Hun gravlegges i 1776 som " Dorthe Elseth 68 aar".

              

 

 

        B.    Abraham Isaksen, født 1699 på Elseth i Solum,8 død 1731 på Elseth i Solum,36 gravlagt 14.02.1731 på Solum kirkegård.36

              

               Gravlegges som "Abraham Isachssøn Elset 31 aar 8 m 21 d".

              

 

        C.    Jacob Isaksen, født 1701 på Elseth i Solum,5 død 1774.5

 

 

        D.    Thomas Isaksen, født 1705 på Elseth i Solum,5 døpt 30,08,1705 i Solum kirke,5 død 1758 på Elseth i Solum,5 gravlagt 03.04.1758 på Solum kirkegård.[25]

 

 

        E.    Maren Isaksdatter, født 1708 på Elseth i Solum,5 død 1708 på Elseth i Solum.5

 

 

 

V.   Kirsti Kjeldsdatter, (datter av Kjeld Tommasen og Maren Rasmusdatter) født ca 1670,4 død 1699.3

 

 

 

 

 [1]  Manntallet i 1664/65.

[2]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 165.

[3]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[4]  Stipulert.

[5]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt"

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 122.

[7]  Skifte etter henne selv.

[8]  Alder ved død.

[9]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett, side 151.

[10]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett, folio 148a.

[11]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett, folio 161a.

[12]  Kirkebok for Solum mini 1 1701-1716 (avskrift gjort av Erling Gjærum.) Registrert på internett av Tore Granly på http://www.granly.org/slekt/.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[15]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 52.

[16]  Skifte etter han.

[17]  Informasjon gitt av Leif Biberg Kristensen.

[18]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side67.

[19]  Antagelse.

[20]  Bygdebok for Solum Bind 2 Gårdshistorie av Toralf Gjone, side 136.

[21]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett, side 154a.

[22]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 232.

[23]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett, side 184a.

[24]  Kirkebok for Solum mini 1 1701-1716 (avskrift gjort av Erling Gjærum.) Registrert på internett av Tore Granly på http://www.granly.org/slekt/, side 106.

[25]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett, 171b.