| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

 

Fakta om gården

 

Bjørntvet Gnr. 46

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Biørntwedt øfre
Skylder 6 Huuder, bruges af Veldædle og Velbeh. Hr. Cancellie Raad Herman Leopoldus gamel 48 aar, er gift med Velædle og Velbeh. Frue Kirstine Sørensdatter Brinch gl. 28 aar, haver Hl. CancelliRaaden 2de Sønne, Herman Leopoldus gl. 25 aar, er udenlands og Søren Leopoldus gl. 5 aar, haver 2de Skriverkarle, Niels Aall gl. 25 aar og Thomes Bugge 21 aar.
Enn liden tiener Niels Nielsøn Møller gl. 14 aar. En Kusk Nafnlig Lars Pedersøn 36 aar gl. 36 aar.
2de tienistedrenge Nafnlig Jan Pedersøn gamel 22 aar og Peder Hansøn gamel 22 aar, ingen af dem tient for Soldat, er alle friske og Enn tieniste piger Nafnlig Een Huusholderske Maren Jensdatter Høst gamel 30 aar, Een Stuepige Margrethe Pedersdatter gl. 22 aar, Lisbeth Pedersdatter gl. 28 aar og Børte Jensdatter gl. 21 aar. Alle som SkriferFolch tiener for aarsløn.
Holder til i Huuse nafnlig Helge Hansøn Liie, enchemand gl. 34, haver 1 Søn Hans 8 aar. Haver iche tient.

Under Gaarden er 2de Huusmandspladser

Rødningen
Rødningen uden Grindt bruges af Tolf Pedersøn gl. 28 tiener for Soldat, er Frisk, gift med Kirsten Andersdatter gl. 25 aar, haver een Søn Niels Tolfssøn gl. 1 aar og 1 datter Karen Tolfsdatter gl. 2 ½ aar.
Paa Pladsen kan fødes 1 Koe.
Hos bemelte Tolv Skougen eller Rødningen er tilhuus hans kones Moder Anne Nielsdatter gl. 70 aar.

Grøndlie (Grønli)
Rødningen eller Grøndlie iligemaade uden grindt, bruges af Torbiørn Sørensøn gl. 68 aar har tient for Soldat, og er LandDragoun endnu er Frisk efter sin alder, gift med Inger Jacobsdatter gl. 60 aar. Haver 1 Søn Niels Torbiørnssøn gl. 24 aar inroulered, og 1 datter Nafnlig Anne Torbiørnsdatter gl. 20 aar er Hieme hos Forældrene.
Bemelte Øfre Biørntvedt udreeder 1 Soldat.

Biørntwedt nedre (Omfatter også det daværende Porsgrunn.)
Skylder 6 Huuder, bruges af Velbemidlede Hr. Cancellie Raad Leopoldus.
Paa Nedere Biørntwedt gaard er ingen Huuse bestaaende undtagen Stranden, eller Porsgrund kaldet som liger paa bemelte gaards grund.

Biørntwedt nedre (Omfatter også det daværende Porsgrunn.)
Skylder 6 Huuder, bruges af Velbemidlede Hr. Cancellie Raad Leopoldus.
Paa Nedere Biørntwedt gaard er ingen Huuse bestaaende undtagen Stranden, eller Porsgrund kaldet som liger paa bemelte gaards grund og bestaar af efterskrefne

(Så følger Skrukkerød og Jønholt og alle som var bosatt på Østre Porsgrynn. JO)

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:


Nedre Biørntvedt - Nr.21
Bruger: 
Niels Aal, befahren

 

 

Matrikulen 1747:

 

Bjørntvedt østre

Eiere: Conferentz raad Løvenskiold

Brukere: Sr. Niels Aal

 

Bjørntvedt vestre

Eiere: Conferentz raad Løvenskiold

Brukere: Sr. Niels Aal

 

 

Ekstraskatten 1762

 

 

Gaardsnavn: Biørntved øfre og østre

Eier: Proprietair gods, Justicerd. Ankers

Mand og hustru: Lars Bovman og kone

Tjenestekarl: Lars Fuglesang Informator, Jens Kiil Arvescoug Skriverkarl

Drenger over 12 aar: Anun Sørensen, Even Nielsen

Piiger over 12 aar: Helvig Jacoba Jørgensdatter, Dorte Jacobsdatter,

Malene Erlandsdatter, Ragnil Gulbrandsdatter, Margith Halvorsdatter.

 

Husmenn og Inderster under Biørntved:

 

Huusmend/inderster: 1. Ole Persen og kone, børn Lars og Inger,

2. Beruld Tangen og kone, Hans Tangens Enke, Piige Eli Hansdatter

3. Per Erlandsen Toldskougen og kone, 4. Niels Grønlie

 

Gaardsnavn: Jønholt

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Controleur Biener

Tjenestekarl: Rasmus Malling Skrivekarl

Drenger over 12 aar: Christen Erichsen, Ole Erichsen

Piiger over 12 aar: Jomfru Halling, Maren Pettersdatter, Magnild Persdatter

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774:

 

Bjørntvedt østre

Eiere: Frue Ancher

Brukere: Frue Ancher ved sin havende forvalter

 

Bjørntvedt vestre

Eiere: Frue Ancher

Brukere: Frue Ancher ved sin havende forvalter

 

 

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Merknad

Biørntvedt østre

Biørntvedt østre

Rejer

1

? Børn

Anføres under Porsgrund

Biørntvedt østre

Biørntvedt østre

Hans Qvists Enke

? Børn

1 pige

Anføres under Porsgrund

Biørntvedt østre

Tollerschougen

Kittel

1

3

Biørntvedt vestre

Biørntvedt vestre

Har ingen beboere

 

 

 

1801

Se Østre Porsgrunn

 

 

 

 

Jordavgift 1802:

 

Bjørntvedt østre - herunder 4 jordstykker og pladser, Bjørntved Myrene med Rødningen og de 2'de stykker med Porsgrund

Jørgen Aal verdi 1040 rd., Tollskogen Søren Rasch verdi 2880 rd., Aaleløkken Madame Aal verdi 210 rd., Bjørntvedtløkken Madam Aal verdi 260 rd..

 

Bjørntvedt vestre

Nils Aal verdi 1500 rd.

herunder 11 jordtykker og pladsen, Rødningen Uldrich Cappelen verdi 105 rd., Sundejordet Uldrich Cappelen verdi 105 rd.,

1 løkke Justitsraad Rasch verdi 160 rd., Fiære Pastor Hansen verdi 180 rd, 1 løkke Pastor Hansen  verdi 180 rd., Grønlie Amund Jacobsen vedri 105 rd.,

1 løkke Justirsraad Hagerup verdi 80 rd., 1 løkke Søren Rasch verdi 80 rd, 1 løkke Sivert Bache verdi 80 rd., 1 løkke kammerherre Løvenskiold verdi 160 rd., 1 løkke Niels Aal verdi 160 rd.

 

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 18.05.1686 – For retten fremkom Daniel Abrahamsen Blom paa Kirsten Sal Henrich Jostens vegne som beboer øfre och nedre Biørntuedt her i sougnet och begierende wores attest och forklaring om bemeldte gaarde ikke er indretet udj jord og biugning til en gaard och af hinde och hendis Sa. Mand saaledes brugt och beboet ofuer, 18 år, och at ingen af denem nytlig ar aulagen for auelsgaard, da er det dem och det hele sougn witerlig, ar med samme gaarde beboes og indrettelse sig forholden som bemeldte och at samme gaarder nu om stundes ikke kan til ….? Eller annerledes bruges med paa den maade sket er. Saa er och nogen af dennem willig antages for aulsgaard men continuerlig brugt under it.

 

Anno 16.07.1708 – Hr. secretair Leopoldus lod lyse hans svogen Seign. Niels Jensens kiøbebref paa Biørntvedt gaard = 12 huder for 199 rd. (dat. 01.12.1796)

 

Anno 16.07.1709 – Mons. Leutenant Øech? Lod lyse Karen Christensdatter Sal. Rolf Efvensens huus i waaning i Porsgrund staaende paa Biørntvedt med ….? Tilhørende det videre. (dat. 15.07.1709)

 

Anno 02.12.1713 – Seign James Bowman Lod lyse veledle Hr. Secretair Herman Leopoldus bref og tilladelse, at han maa bygge og opsete sig et waaningshus paa Biørntvedt gaards grund med desen du fest och brøche støe och gifve deraf aarlig 10 rd. (dat. 05.05.1712)

 

Anno 07.11.1720 – Blef saa lyst sorenskriver Peder Pedersen auctionsschiøde paa Her. Capitain Ørdahles huus og gaard i Porsgrund paa Biørntvedt Eye til Mons. Niels Nielsen Hafsund. (dat. 26.07.1720)

 

Anno 24.07.1724 – Jon Christensens kiøbebref til Laurs Bordsen hans huus och vercher staaende paa Biørntvedt grunden den østre side af sit hud. (dat. 03.07.1724)

 

Anno 15.07.1728 – Jens Hansen Aalborgs skiøde paa et huus og vaaning paa Porsgrund østre side under Biørntvedt no 28. (dat. 07.06.1728)

 

Anno 19.11.1729 – Blef læst Mons. Gunder Buers skiøde til Veledle Amtmand Berg med huus med dessen muurer og nagelfast undretning, samr tilligende de hogget alt beliggende paa østre Porsgrund under Biørntved gaards grund for 190 rd. Dat. 9/6 1728 – her blef løst det af Sr. Niels Rive paa ovenmeldte huus og det tilligende til Sr. Gunder Buer meddelte auctions skiøde af 26.11.1727.

 

Anno 13.04.1739 – Etatsraad Leopoldus bøxelsrbref til Hans Christian Christophersen paa en plads under Biørntvedt. (dat. 02.05.1736=

 

Anno 31.03.1740 – Sr. Niels Aals fredlysning af Biørntved skogen 31. marts 1740.

 

Anno 08.11.1742 – Niels Jacobsen Porsgrund hans skiøde til Hr. Cammerraad Kierulf paa en kornlyche, Myren kaldet under Biørntvedt gaard for 18 rd. (dat. 16.08.1742)

 

Anno 30.07.1748 – Karen Kittilsdatters skiøde til frue Cancelieraadinde Rasch paa hendis efter hundis forældres arvede Rødning Hauge under Bjørntvedt gaard beliggende for 100 rd. af gaar dags dato.

 

Anno 16.09.1754 – Niels Nielsens skiøde til Hr. Capitain Rasch paa hans huus og enge platz beliggende paa Biørntvedt eye paa Østre Porsgrund siide for capital solgt for 120 rd. med hodheftede grundeseddel datert skiøde dend 13. july 1754 og grunde dedel 12. oct. 1720.

 

Anno 16.09.1754 – Blev læst frue Anne Deichmanns skiøde til Ms. Anders Høegh paa en deel huuse tompler med tilhørende enge hauge af Biørntvet eye udj Ø. Porsgrund. Solgt for 200 rd. efter udj skiødet specificerede opmaaling med videre. (dat. 24.04.1754)

 

Anno 20.05.1756 – Niels Aals skiøde til 2’de Herrer Deichmenner paa et støche jord, Fieret, under gaarden Biørntvedt for 100 rd. (dat. 06.04.1756)

 

Anno 31.01.1757 – Niels Torbiørnsens skiøde til Ditlef Rasch paa pls. Grønlie under Biørntvedt for 160 rd. (dat. 30.11.1756.

 

Anno 05.09.1757 – Hr. Conferance raad Liøvenskiolds fredslysning paa hans sloug under Biørntvedt. (dat. 01.07.1757)

 

Anno 26.01.1764 – Niels Andersens skiøde til Niels Olsen Biørntvedt paa 3 huder i grd. Sillian for 2000 rd. med videre (dat. 21.09.1763) - Niels Jonsen Sillien paa egne og Anders sadelmagers vegne protesterede baade mod selgeren og kjøberen og forholdt sig deres ret o.s.v.

 

Anno 22.01.1767 – Christen Sørensen Berghs skiøde til Hans Kieldsen Biørntvedt paa 1 ½ hud i gaarden Bergh for 1000 rd. (dat. 21.01.1767)

 

Anno 28.05.1768 – En panteobl. af 10. maj 1768 udstæd Halvor Larsen i Porsgrund til Mons. Jens Kiel Arveskoug for cap. 30 rd. imod aarlig renter 4 % og derfor pantsætter med 2’ prior sit iboende hus paa Østre Porsgrund og Biørntvedt gaards gruns bestemmende.

 

Anno 02.01.1769 – En obl. dat. 1. oct. 1769 ustædt af Reier Andersen Biørntvedt til Bertel Jobsen Arveskoug for capital 392 rd. imod aarlig rente 4 % og derfor pantsatte alle sine eiende løsøre midler efter hoshæftede specification med 1’ prior.

 

Anno 06.09.1770 – En obl. dat. 1 oct. 1769 udstæd af Johannes Sivertsen for 14 rd. som er hans børns Christian Johannesen og Severine Johannesdatters arv efter moderen, der udstæderen selv er formynder for imod aarl rente og 1. prior pant i sit nye huus paa Biørntvedts grund i Porsgrund Bye staaende.

 

Anno 06.09.1770 . Et skiøde det. 12. juni 1770 udstæd af Johan Vittus Weidenauer til sin søn Johan Henrich Weidenauer for et huus paa Biørntvedts grund i Østre Porsgrund imod 85 rd. betaling.

 

Anno 21.05.1770 – Et fæstebrev dat. 6. marts 1770 udstæd af frue Justits raadinde Ancher til forvalter Paul Schioldborg paa 1. støche jord under Biørntvedt faard, kaldet Rødningen.

 

Anno 05.09.1771 – Et grundebrev udstæd af Hr. Conference raad Løvenskiold den 15. oct. 1771 til Johan Weidenauer for en tomt under grd. Biørntvet.

 

Anno 01.06.1772 – Læst et skiøde dat. 22. feb 1772 udstæd af Hans Kieldsen Biørntvedt til Christen Kieldsen Leerstang for 1 ½ hud i gaarden Berg imod 890 rd. betaling.

 

Anno 08.09.1774 – Efter Kiøbmand Nocolai Aalls begeering aflyst Forvalter Paul Scholdborg fæstebref fortsetter paa et støche jord under grd. Biørntvedt kaldet Rødningen dat. 06. marts 1770 og thingl. 22. may 1771, alt iflge den af bemeldte Scholdborg gjorte paatengning paa fæste brevet af 22. aug 1774.

 

Anno 11.05.1775 – Svend Davidsen Nøgland skiøde til Bertil Knudsen paa 1 huusebygning i Østre Porsgrund paa Biørntvedts gaards grund for summa 240 rd. (dat. 29.04.1775)

 

Anno 11.05.1775 – Berthel Knudsens obl. til sognepræst Jeremias Hagerup for Capital 190 rd. med renter imod 1.ste priors pant udj hans ejende huus i Østre Porsgrund paa Biørntvedt gaards grund.

 

Anno 26.01.1776 – Hr. Jeremias Hagerups udstædte skiøde til Ø.T. Herr Kammerjunker Løvenskiold for grd. i Porsgrund østre, paa Biørntvedt gaards grund imod 2800 rd. betaling dat. 01.09.1775.

 

Anno 26.01.1776 – Christen Asbjørnsens skiøde til Bøye Larsen Faaborg? for hans huus i østre Porsgrund paa Biørntvedt gaard og grund imod betalt 70 rd. (dat. 24.12.1775)

 

Anno 26.01.1776 – Boye Larsens Faaborgs obl. til Jest Hansen Schau for cap. 60 rd. imod lovlig rente a 4 % og 1’ste prior udj hans hus paa Biørntvedts grund i Østre Porsgrund. (dat. 23.12.1774)

 

Anno 26.01.1776 – Et auctions skiøde udstæd af mig sorenskriver Nors til Jacob Jacobsen for Halvor Asbiørnsens huus paa Biørntvedts gaards grund i Ø. Porsgrund imod betaling 32 rd. (dat. 09.11.1775)

 

Anno 06.09.1776 – Et skiøde udstæd af Kiøbmand Lars Wright til Halvor Johnsen for brandinspektur og vandmæster Tron Møllers huus paa Biørntvedts grund i Østre Porsgrund imod betalte 180 rd. (dat. 25.06.1776)

 

Anno 04.09.1781 – Et Auctions skiøde udstæd af sorenskriver Norss af 8’de nov. 1780 til Hr. Taxadeur Mallings jordstyche Fiæret under Biørntvedt, som han af Cancelie raad Daichmann paa auction havde sig tilkiøbt 11. july 1780 og betalt med 701 rd. ratificeret 12. dcbr. 1780.

 

Anno 03.05.1782 – Rejer Bjørntvet obl. til Hans Madsen Asdahl for 90 rd. mod pant udj specificeret løsøre. (dat. 22.03.1782)

 

Anno 31.01.1783 – Frue Justitsraadinde Anchers og sønnens skiøde til Hr. Nicolai Benjamin Aal for 7/8 i Ulefos Saugbrug og underliggende her i Eidanger liggende grd. Biørntvedt med pladse og grunde i Porsgrund Østre skyld 12 huder med bøxel mot betalt 9000 rd. (dat. 22.11.1782)

 

Anno 23.05.1783 – Kiøbmand Jacob Aalls skiøde til Halvor Michelsen Seilmager paa 1 hud paa Biørntvedt gaards grund ved Porsgrund. (dat. 21.05.1783.

 

Anno 23.01.1783 – Halvor Michelsen Sejlmagers obl. til Hr. Jacob Aall for 99 rd. mod 1. prior pant udj hans huus paa Biørntvedts grund. (dat. 21.05.1783)

 

Anno 30.01.1784 – Hans Kieldsen Biørntvedts skiøde til Rasmus isachsen Berg for 7 skind skyld i grd. Berg imod betalt 311. rd. samt 1 ½ aars rente. (dat. 07.04.1784)

 

Anno 15.05.1784 – Ole Halvorsen Bachevolds obl, til Hr. Jens Kiil for 76 rd. imod 4 % rente og pant m. 1’ste prior udj de sig tilkiøbte huse efter Kirsti Jacobsdatter paa Biørntvedt gaards grund samt desforuden Cautonister. (dat. 28.03.1784)

 

Anno 18.01.1786 – Hr. Nicolai Aalls fæstebref til Ole Taraldsen paa pls. Rødningen under Biørntvedt grd. Dato 9. decbr. 1786 med Revers.

 

Anno 18.01.1787 – Jacob Schnels skiøde til Johan Willelm Weidenauer paa et hus i Porsgrund under Biørntvedt mod bet. 120 rd. (dat. 18.04.1775)

 

Anno 03.07.1790 – Johan Wilhelm Weidenauers skiøde til Hr. Gaven Manal paa hans huus under Biørtvedt gaard og grund betalt 199 rd. (dat. 30.12.1789)

 

Anno 20.07.1795 – Ambros Danielsens skiøde til Rollef Andersen paa et huus under Biørntvedt grd. grund ved Porsgrund mod betalt 90 rd. (dat. 15.08.1794)

 

Anno 20.07.1795 – Søren Knudsens skiøde til Hr. Jørgen Aall paa 1 kiøn og et enge styche under Biørntvedt grd. mod betalt 350 rd. (dat. 12.06.1795)

 

Anno 29.08.1799 – Skiøde fra Christian Johannesen til Ingebreth Sørensen paa huus und. Biørtvedt for 99 rd. (dat. 12.07.1799)

 

Anno 17.01.1800 – Ingebret Olsen Biørntvedt hans panteobl. til Hr. Kammerherre Løvenskiold for 99 rd. (dat. 15. 01.d.a.)

 

Anno 29.05.1800 – Aflyst Hans Bielketangen under Biørntvedt grd. til Hans Isachsen meltved for 24 rd.. børnemidler. Johan Henrich Andersens tilhørende, hvilke er transportert til Torgius Jensen og indfrit efter 2’de qvitt. (dat. 27.02.d.a.)

 

Anno 29.08.1800 – Niels Thoresens skiøde til Rasmus Clementsen paa et ham tilhørende hus paa Biørtvedt gaards grund. (dat. 16.04.d.a.)

 

Anno 29.08.1800 – Rasmus Clementsens pant. obl. til Mad. Amborg Sal. Nicolai Benjamin Aals enke for 140 rd. imod 1’ste prior i der af ham kjøbte hus paa Biørntvedts gaards grund. (dat. 16.04.d.a.)

 

Anno 24.11.1801 – Rollef Andersen i Østre Porsgrund hans panteobl. til Søren rasch for 50 rd. imod 2’den prior udj debitors hus paa Biørntvedt gaards grund, samt lige orior i debitors løsøre af dags dato.

 

Anno 05.08.1803 – En skyldsetningsfor. Afholdtis paa grd. Biørntvedt over nogle jordstykker efter rekvisition af Hr. Groserer Jørgen Aall af 1’ste huus og i anledning grd. Biørntvedts salg til hans broder Hr. Nicolai Aall. Hr. Jørgen Aall eier efter skiøde 17’de april 1800 østre og vestre Bjørntvedt – skyld 12 huder benificert landskyld for 1 hud. Denne eiendom var solgt til broderen naa undtages jordstykke som nu skal skyldsættes. Skylden ble sat til 2 ½ hud som fragaar i de 12 huder….. (En lengre sak)

 

Anno 07.11.1803 – En odelsbesigtelsesfor. Paa grd. Biørntvedt. Alle som mente sig at være odelsindløsnings berrettliget bekiendt eller ubekjendt. Det ble opsat 9 Qvesl. Af besigtigelsen fremgaar at efter skjøn er delvis opsat, delvis repareret paa eiendommen for 944 rd…. (3 fulle sider)

 

Anno 29.08.1803 – Jørgen Aals skiøde til Nicolai Benjamin Aall paa grd. Østre og vestre Biørntvedt af skyld 12 huder for 8000 rd. og grd. Gutu 2 huder for 500 rd. (dat. 17.08.1803).

 

Anno 29.08.1803 – Amund Jacobsens skiøde til Nicolai Benj. Aall paa en til grd. Biørntvedt henhørende pls. Grønlie for 349 rd. (dat. 18.08.1803)

 

Anno 29.08.1803 – Nic. Ben. Aalls fæstebrev til Amund Jacobsen paa pls. Grønlie und. Biørntvedt for ham og kone deres tid. (dat. 22.08.1803)

 

Anno 29.08.1803 – En skyldsetningsforr. paa en deel af Biørntvedt grd. fraskildt eiendom skuldsat til 2 ½ hud. (dat. 05.08.1803)