| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

Nils Jacobsen Aal f. ca 1702 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Margrethe Nilsdatter Josten f. ca 1706, 2. gang med Benedicte Henrikke Bergh f. 1714 og 3. gang med Fredrikke Sophie Rasch f. 1726)

 

 

 

Nils Jacobsen Aal, f. ca 1702 i London,[1],[2] d. 1784 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.05.1784 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3] 

Han var sønn av Jacob Aal og Frances Beckett.

 

Nils kom til Brevik da han var ca. 10 år gammel. Hans far hadde kommet til England i slutten av 1600 tallet og det var trolig James Bowman som tok imot unge Nils Aal i Porsgrunn. Aal slekten kom opprinnelig fra Aal sogn i Vibe amt på Lulland i Danmark. Nils Aal sin far, Jacob Aal, ble bisatt i krypten i den Dansk/Norske kirken på Welciore Squaer i London. Hans farfar var borger i København Nils Aal f. ca 1633 gift med Susanne Nilsdatter d. 1711 i København.

 

Vi finner Niels Aall som 25 år gammel og skrivekar hos Herman Leopoldus i 1725.

 

Han giftet seg 1. gang i 1729.

 

Copul. 17/11-1729 paa Biørntvet.

Niels Nielssøn Aall med Medemeselle Margrethe Nielsd. Josten.

Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

 

Her må det fra prestens side ha blitt skrevet feil da det ble skrevet Nils Nilsen Aal ikke Jacobsen Aal.

 

Nils Aal var fra 1730 forretningsmann og skipsreder i Porsgrunn. Han var også eier av jord, skog, sagbruk, og bergverk.

 

Anno - 21. juli 1739:

- D. herr. Deichmænner og Cancelieraad Leopoldi skiøde til Sr. Niels Aal på Stridskleven 1 hud med bøxel og herlighed for 85 rd. (datert 11.01.1739)

Samme dag:

- Sr. Niels Aals skiøde paa samme gods til Lænsmanden Hans Tvedten af samme dato for 140 rdl.

- Hans Tvedtens Skøde paa samme gods til Christen Boe for 180 rd. - ditto dato

 

Borgerskap i Skien:

Niels Aall av Porsgrunn. B. som kjøpmann 18/5 1752.

 

I 1736 gravlegges "Demoiselle Magaaretha Aal 17 aar". Denne Margretha Aal var da født ca 1719 og var nok en slektning. Det kan ha vær en søster. Hun nevnes som nr. 27a i Østre Porsgrunn før 1814.

 

Nils Aal giftet seg 2. gang i 1753.

 

Copul. 19/10-1753 i Eid.

Monsr. Niels Aal og Jomfrue Friderica Sophie Rask.

Hafde Kongebrev, Skiftebrev og Consumptions Seddel.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 65

Mand og hustru: Mons. Niels Aal

Børn over 12 aar: Jomfrie Kisten Aal, Franciska Aal, Constance Aal

Tjenestefolk: Hendrik Mos, Rasmus Fisker Skrive karl, Tiener Gunmund Hansen, Kudskt Povel Nielsen

Drenger over 12 aar: Ole Andersen

Piiger over 12 aar: Helvig Pettersdatter, Abigail Christensdatter, Berthe Nielsdatter, Maren Andersdatter, Ingebor Nielsdatter

De uformuende: Zidsel Sørensdatter, eet fattigt fader og moderløst barn

 

Job Arveshoug overdro i 1746 gården Gata til Niels Aal for 200 rdl. Gata ble nå drevet som en avlsgård. Sønnen Jørgen overtok Gata etter han. Jørgen overdro den så til sin bror Nicolai Benjamin i 1803.

 

 

F.C. Knudsen - Storgaden 155, L.matr.no. 12. Sømoegaarden:

I 1747 sælger hr. Proph eiendommen til Niels Jacobsen Aall for 600 Rdl.

 

Han kom til Porsgrund i 1712 og kom her i forbindelse med James Bowmann og Herman Leopoldus, i hvis tjeneste han kom i 1722.

I 1729 ægtede han Anne Margrethe Josten, datter af Niels Josten, og en niece af Herman Leopoldus's hustru. Hun var født 1700 d. 1737.

I 1730 forærte Herman Leopoldus ham Hans Lauersen Borchs hus, den nuværende Gamle Toldbod. Aall drev trælastforretning og skibsrederi og var kommissær for udenlandske huse. Han arbeidede sig hurtig op til en fremskudt stilling i fjordens forretningsliv. I 1749 dannedes et selskab paa 3000 lodder for overtagelse af opkrævningen af tolden i Agershus Stift. I Porsgrund tegnedes:

 

Af Herman Løvenskiold 25 lodder

Af Cancelliraad Løvenskiold 25 lodder

Af Carl og W. Deichmann 25 lodder

Af Niels Aall 25 lodder

Af Jørgen og Zacharias Simonsen 20 lodder

Af kjøbmand Søfren Nielsen 10 lodder

Af Nicolai Kall 10 lodder

 

For forpagtningen i 10 aar skulde selskabet betale aarligt 35,000 Rdl. til Kongen. Niels Aall var toldkommissær her til hans søn, Jacob Aall paa Borgestad, overtog stillingen. Anne Margrethe Aall døde i 1737, 31 aar gammel.

I 1738 ægtede Aall Benedicte Henrikke Bergh, datter af lagmand Nicolai Bergh paa Moss. Hun var født 1714 d. 1748.

I 1753 ægtede Aall Fredrikke Sophie Rasch f. 1720 d. 1760, datter af rektor Jacob Rasch og hustru, Anna Deichmann. Efter 7 aars ægteskab døde hun og blev bisat i Østre Porsgrunds kirkes kjælder. I sine sidste aar boede Aall hos sønnen, Nicolai Benjamin Aall i Aallegaarden, hvor han døde i april 1784. Kun 7 af børnene levede opp.

 

Raadhusgaden 1, L.matr.no. 13 Kammerherregaarden:

Niels Aall samlede et større areal, som strakte sig fra Floodeløkken og ned til Bowmanns løkke. Her byggede han den gaard, som senere kom til af blive kaldt Kammerherregaarden.

Det er ikke godt at fastslaa i hvilket aarstal han har bygget gaarden, men siden han selv i 1760, ved skifte efter hans da afdøde hustru Frederiche Sophie Rasch, opfører blandt sin formue: «Bygaarden med søebod og hauge, for 2,000 Rdl.», og man ved, at Niels Aall stod som eier af «Sømoegaarden» helt til 1777, maa man slutte, at Kammerherregaarden ikke er paabegyndt før efter 1760.

Den oprindelige grundseddels dato kjendes ikke, men man har Nicolai Benjamin Aall d. y.'s gjentagelse af igde december 1810, hvori den samlede tomt er beskrevet.

Angaaende beskrivelse af gaarden henvises til Lunds: «Porsgrund» , side 179 o. fl.

 

I 1777 takserer Niels Aall selv gaarden for 1,550 Rdl. og overdrager den til sin søn, Jacob Aall.

 

Toldbodgaden 1, L.matr.no. 151. "Den gamle Toldbod":

Niels Aall har boet i denne gaard fra han blev gift til 1747, da han kjøbte Mallings gaard, den senere saakaldte «Sømoe-gaard»:, L.matr.no. 12.

 

 

Porsgrunds Udvikling og Næringsliv indtil 1814

Andet Afsnit:

Næringsliv, Slegter og Kultur

teksten redigeret af A. L. Coll

 

Paa Østsiden spillede navnlig Familien Aall en fremtrædende Rolle. Stamfaderen Nils Aall (d. 1784), hvis Fader Jacob Aall var udvandret til London fra Jylland, kom i 1712 som Barn til Brevik og nedsatte sig som Kjøbmand og Trælasthandler i Porsgrund, hvor han nød megen Anseelse. Han lod opføre flere Gaarde, hvoriblandt den saakaldte «Aalegaard», der siden af Nils Johnsen blev ombygget til den Eiendom, som Hr. Navigationslærer Baumann nu besidder, og Underetagen af den senere saakaldte «Floodegaard». Han eiede en Kvern i Skien og erhvervede sig et Par betydelige Gaarde i Telemarken (I, s. 266, N.1).

 

Sønnen Nicolay Benjamin Aall (d. 1798), der havde taget teologisk Eksamen og en Tid været Amanuensis hos Biskop Gunnerus, vandt som Kjøbmand i Porsgrund, hvor han blev «deputeret Borger», stor Anseelse saavel ved sin noble og humane Karakter som ved sin Dygtighed og Virkelyst; han var en værdig og alvorlig Personlighed, hos hvem mange søgte Raad, og hans Hustru, Amborg (Jørgensdat.) Wesseltoft fra Skien, en from og stilfærdig, for sit Hjem opofret Kvinde.

 

N. B. Aall eiede Bjørntvet og byggede i 1783 Landstedet «Roligheden» paa den saakaldte «Gaasegrund», «en behagelig omflydt Ø, hvor der blev udhugget i Skoven nogle Gange at forlyste sig udi» (B. H. v. Løvenskiold). Han blev i 1782 Eneeier af Ulefosgodset med mange tilliggende Gaarde (I, s. 266).

 

At hans Børn, der fik en streng og omhyggelig Opdragelse, nedsatte Statsraad Nils Aall (d. 1854) sig i Skien (I, s. 267) og tog tilslut Ophold paa Ulefos, medens Jørgen Aall, der ligesom Broderen i flere Aar havde opholdt sig i England og Frankrige, efter en Tid at have været paa Faderens Kontor, fra 1796 drev Forretninger i Porsgrund. Han beboede Enkefru Jeremiassens nuvær. Gaard, indtil han efter en Ildsvaade i 1813 tog stadigt Ophold paa «Roligheden», hvor han døde i 1833. Jørgen Aall eiede i 1805 8 Skibe paa tilsam. 923 Læster, men daarlige Tider og Tab af Fartøier under Krigen undergrov hans Velstand. Han var Eidsvoldsmand for Porsgrund og i 1814 og 1815-16 Repræsentant for Skien og Porsgrund.

 

Brødrene Aall besad, beretter Pram, «skjønne Bogsamlinger, hvorfra Kultur udbredte sig; man fandt i deres Hjem «den slebneste og ædleste Omgangstone, der ogsaa adlede deres Forlystelser)». Størst Anseelse af N. B. Aalls Sønner vandt den fortjente Fædrelandsven, Forfatter og Jernverkseier Jac. Aall (født i Porsgr. 1773; I, s. 268, N.1).

 

Gravlagt som "kiøbmand Niels Aall 82 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 626b

Skifte 26. April 1784 i Østre Porsgunn

Niels Aall, død.

Arvinger/barn:

1. Eldste sønn Kiøbmand Hr. Nicolai Benjamin Aall.

2. Sønnen Hr. Jacob Aal, Kiøbmand og bosatt i Porsgrund.

3. Eldste datter Madame Francisca Aall, g.m. Sognepræst i Porsgrund Hr. Jeremias Hagerup.

4. Datter Mad. Constance Aal, død, g.m. Justice Raad og Tolder Rasch, efterladt sig 2 børn:

       - Jacob Wilhelm Rasch, 9 aar.

     - Constance Rasch, 8 aar.

5. Datteren Benedicte Henrica, g.m. Sr. Kammerherre Søren von Løvenskiold til Wold i Porsgrund.

Til deling 2875 rdlr., Disposition dat. 30. October 1779:

- til Hr. Kammerjunker Løvenskiold 500 rdlr.

- til Hr. JusticeRaad Raschs 2. børn 500 rdlr.

- til Hr. Jeremias Hagerup 500 rdlr.

- til Hr. broder Nicolai Benjamin Aalls 7 børn 1375 rdlr.

 

 

(1) Gift 17.11.1729 i Eidanger,[4],[5] med Margrethe Nilsdatter Josten, født 01.02.1714 i Moss,8,9 (datter av Nils Josten og Kirsten Halvorsdatter Borse), d. 1737 i Eidanger,[6] gravlagt 06.05.1737 på Eidanger kirkegård.7 

 

Anne:

Hun gravlegges som "Mons. Niels Aals hustru Margaretha Nielsdatter Josten 31 aar".

 

 

(2) Gift 06.10.1738,[7],[8] med Benedicte Henrikke Bergh, født 01.02.1714 i Moss,8,9 (datter av Nicolaus Bergh og Constanse Hauch), d. 1748 i Porsgrund,8 gravlagt 22.05.1748 på Eidanger kirkegård.6 

 

Benedicte:

Nicolai var, ifølge F.C. Knudsen, lagmann i Fredrikstad og Tønsberg lagdømme 1699, assessor i Overhoffretten i 1710 og bodde i Moss. Han var meget formuende. Han var 1. gang gift med Constanse Hauch d. 1718 i Moss (mor til Frants Johan Bergh) og 2. gang med Ellen Arentsdatter.

 

Gravlagt som "Mons. Niels Aals H. Hustru Benedicta Henrica Berg 36 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 433b

18.9.1753 - Porsgrund, Biørntvedts grunn i Eidanger Sogn

Benditha Hendrich Bergh, død - enkemand Niels Aal

Barn:

1. Niculay Benjamin Nielsen Aal, 13½ aar.

2. Fransisca Margreta Nielsdatter Aal, 10½ aar.

3. Constance Nielsdatter Aal, 6½ aar.

Brutto: 15272-3-0

Netto: 5600-0-0

Boet eier hus på Biørntvedts grunn, takst 2000 rdr., 5 huage u/Borge i Gjerpen, takst 250 rdr. Og en hauge under Biørntvedt, takst 40 rdr. Ennvidere halvparten i Eidanger kirke, takst 150 rdr.

Diverse skipsparter.

 

Se hennes søsken Margrethe Fredrikke Bergh og Constance Bergh.

 

 

(3) Gift 19.10.1753 i Eidanger kirke,8,5 med Fredrikke Sophie Rasch, født 1726 i Christiania,8 (datter av Jacob Michelsen Rasch og Anne Deichmann), døpt 12.10.1726 i Christiania,9 død 1760 i Eidanger,8 gravlagt 02.10.1760 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Fredrikke:

Gravlagt som "Madame Fredrerica Sophia Aal 34 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5524 - 7.4.1761 - 1748-1762 - Skifteprotokoller 6b - 596a

arvelater Friderica Sophia Rasch Domme=Gaarden i Porsgrund død

Arvinger og andre:

arving ektefelle Niels Aal, han satt i uskiftebo etter kona, ifølge kongel. bev. konfirmert 30.08.1754. Han hadde vært gift tidligere, og skiftebrevet etter denne kona var vel dat. 18.09.1753

sønn Jacob Nielsen Aall

arving datter Benedicta Henrica Nielsdtr Aall

andrestedatter Constance Aall

andrestedatter Francisca Margrethe Aall

andre stesønn Nicolai Benjamin Aall

andre stesønn Niels Aall død etter 18.09.1753

andre stedatter Kisten Aall.

 

 

 

I.    Kirsten Nilsdatter Aal, (datter av Nils Jacobsen Aal og Anne Margrethe Nilsdatter Josten) f. 1730 i Eidanger,[10] døpt 26.04.1730 i Eidanger kirke,10 d. 1731 i Eidanger,[11] gravlagt 24.03.1731 på Eidanger kirkegård.11 

 

       Mons. Niels Nielsen Aals og Margrette Nielsdatter Jostens, første ægte barn ved nafn Kiersten.

       Faddere: baaren af Frue Cancelieraads, Madamme Boemands Else Brinch, mandfaddere: Hr. Cancelieraad Leopoldus, Cancelieraad ved vold Leopoldus, Hr. Amptmand Christiand Berg, Mons. Hendrich Malling.

      

       Gravlegges som "Mons. Niels Aalls lille datter Kirsten, betaler jorden 1 aar 3 uger".

 

 

 

II.   Frandsiska Susanna Nilsdatter Aal, (datter av Nils Jacobsen Aal og Anne Margrethe Nilsdatter Josten) f. 1731 i Eidanger,10 døpt 17.04.1731 i Eidanger kirke,10 d. 1732 i Eidanger,[12] gravlagt 21.06.1732 på Eidanger kirkegård.12,11 

 

       Niels Aall og Madamme Grette Josten - Frandsitischa Susanna

       Faddere: baaren af Frue Canselieraads Kirsten Brinch, Medemeselle Karen Jemesdatter Boemans, mandfaddere: Hr. Contraliur Uldrich Antonj de Rohde, Hans Kiærrull, Mons. Halvardius Borse.

      

       Gravlegges som "Singieur Niels Jacobsen Aals pigebarn Francisicha Susanna 1 aar 8 uger gl".

 

 

 

III. Jacob Nilsen Aal, (sønn av Nils Jacobsen Aal og Margrethe Nilsdatter Josten) født 1732 i Eidanger,11 døpt 26.02.1732 i Eidanger kirke,11 død 1736 i Eidanger, gravlagt 10.03.1736 i Eidanger.7

      

       Niels Jacobsen Aal og Margrette Nielsdatter Josten - Jacob

       Faddere: baaren af Madamme Kiærruls, Jomfrue Bergh, mandfaddere: Hr. Tolder Monsiur Efvert Jarrell, Monsiur Hendrich Brandborg.

      

       Det må være han som gravlegges som "Niels Aals liden søn Peder 5 aar".

      

 

 

IV. Nils Nilsen Aal, (sønn av Nils Jacobsen Aal og Anne Margrethe Nilsdatter Josten) f. 1733 i Eidanger,[13] døpt 08.06.1733 i Eidanger kirke,13 d. 1734 i Eidanger,7 gravlagt 02.11.1734 på Eidanger kirkegård.7 

 

       Monsiur Niels Aal og Madam Margrethe Nielsdatter - Niels

       Faddere: baaren af frue Cancelieraad paa Borrestad Margrethe Deichman, Jomfrue Inger Borse, mandfaddere: Sign. Gunder Buer, Mons. Fridric Proph, Mons. Søfren Bouman.

      

       Gravlegges som "Niels Jacobsøn Aals og Grethe Nielsdatters ægte barn Niels 1 aar 6 maaneder 3 uger".

 

 

 

V.   Kirsten Nilsdatter Aal, (datter av Nils Jacobsen Aal og Anne Margrethe Nilsdatter Josten) f. 1734 i Eidanger,[14] døpt 26.11.1734 i Eidanger kirke,14 konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[15] d. 1766 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.02.1766 på Østre Porsgrunn kirkegård.[16] 

 

       Niels Jacobsen Aal og Madame Margrethe Nielsdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Madam Anthonetta Smidt, Stina Borse, mandfadderer: Hr. Justitsraad Herman Leopoldus, Mons. Hans Kierulf, Mons Holter Studiosus, Mons Søeren Leopoldus.

      

       Det er nok hun som konfirmeres i Eidanger 18. april 1751 som " Kirsten Aal Porsgrund".

 

       Hun giftet seg i 1764.

      

       Østre Porsgrund 20.03.1764:

       Cop. i huuset Mons. Lauritz Gartner af Kongsberg med Jomfr. Kirsten Aall.

      

       Gravlagt som "Madame Kirsten Aall Gartners 31 aar".

 

      

       Gift 20.03.1764 i Østre Porsgrunn kirke,[17] med Lars Gartner, født 1734 på Kongsberg i Buskerud,6 (sønn av Christopher Gartner og Maria Nilsdatter Spæren), døpt 06.03.1734 på Kongsberg i Buskerud,[18] død 1800 på Ulefoss sagbruk i Holla, gravlagt 29.10.1800 på Romnes Kirkegård i Holla.[19]

 

        Lars

        Han var forvalter på Ulefos sagbruk fra 1776. Rundt denne tiden kjøpte også familien Ål sagbruket.

      

        Han nevnes i skifte etter sin bror Jørgen i Porsgrunn i 1798 som "Broder Lars Garthner ved Uhlefoss".

      

        Gravlagt som "Forvalter Lars Gartner, ved Romnæs, 66 Aar 33 Uger 6 Dage".

 

        Han giftet seg 2. gang med Constance Henriksdatter Bergreen.

 

        Se under Henrich Bergreen i Østre Porsgrunn i 1762

 

      

 

VI. Nils Nilsen Aal, (sønn av Nils Jacobsen Aal og Anne Margrethe Nilsdatter Josten) f. 1736 i Eidanger,[20] døpt 07.01.1736 i Eidanger kirke,19 konfirmert 29.09.1753 i Eidanger,[21] d. 1760 i Porsgrund,9 gravlagt 03.12.1760 på Eidanger kirkegård.9 

 

       Mons. Niels Aal og Margrethe Josten - Niels

       Faddere: baaren af Madam Kierulf, Jomfrue Bergh, mandfaddere: Cancellieraad Herman Leopoldus, Cancellieraad Carl Deichman, Controleur Frideric Biener.

      

       Konfirmert som "Niels Aal 17 aar".

      

       Borgerskap i Skien:

       Niels Aall junior. B. 1758.

      

       Gravlagt som "Niels Aal den yngre 27 aar".

 

 

 

VII. Jacob Nilsen Aal, (sønn av Nils Jacobsen Aal og Margrethe Nilsdatter Josten) født 1737 i Eidanger,[22] døpt 20.04.1737 i Eidanger kirke,23 død 1739 i London.7

      

       Mons. Niels Aals ægte søn Nom. Jacob

       Faddere: baaren af CancellieRaad Leopoldi Frue Margaretha Deichmand, Jomfrue Kirstine Bovman, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Controleur Biener, Monsieur Willum Deichmand.

      

       Han døde nok som liten. Ifølge boken "Slægten Aall" så tok hans far han med til London da han var to år gammel da han led av en eller annen sykdom. Han ville trolig søke hjelp i London. Han død da der.

      

       Han gravlegges i den Dansk Norske kirkens kjeller som " Jacob Aal et barn paa 2 aar og nogle maaneder, som var Hr. Niels Aal's sønn i Norge".

 

 

 

VIII. Nicolai Benjamin Nilsen Aal, (sønn av Nils Jacobsen Aal og Benedicte Henrikke Bergh) f. 1739 i Eidanger,[23] døpt 12.11.1739 i Eidanger kirke,22 konfirmert 03.08.1755 i Brevik kirke,[24] d. 06.01.1798 i Østre Porsgrunn,[25] gravlagt 26.01.1798 på Østre Porsgrunn   kirkegård.[26] 

 

       Niels Aal og Benedicta Henrica Bergs ægte søn Nomine. Nicolai Benjamen                           

       Faddere: baaren af Peter Lorentzens kiæriste Kirsten Malling, Jomfrue Constance Berg, mandfaddere: CamerRaad Kierulf, Tolder Frisenberg, Controleur Biener.

      

       Konfirmert som "1. Nicolai Benjamin Aall".

      

      

       Gift 17.02.1769,24 med Amborg Jørgensdatter Wesseltoft, f. 1741 i Skien,24,[27] (datter av Jørgen Simonsen Wesseltoft og Inger Jocumsdatter Coldevin), døpt 13.09.1741 i Skien, d. 1815 i Porsgrunn,24 gravlagt 23.11.1815 i Porsgrunn. 

 

       Se Bjørntvet denne gården

 

      

 

IX. Jacob Christian Nilsen Aal, (sønn av Nils Jacobsen Aal og Benedicte Henrikke Bergh) født 1741 i Eidanger,[28] døpt 16.09.1741 i Eidanger kirke,57 død 1752 i Eidanger,7 gravlagt 11.12.1752 på Eidanger kirkegård.7

      

       Monsieur Niels Aals og Henrica Benedicta Bergs ægte søn Nom. Jacob Christian                              

       Faddere: baaren af H. Peder Lunds enke Boel Jousten, Jomfrue Inger Borse, mandfaddere: CansellieRaad Løvenskiold, CamerRaad Vilhelm Deichmand, Monsieur Reedsch paa Closteret.

      

       Gravlegges som "Jacob Aal 11 aar".

      

       Ifølge boken Slægten Aall så ble han ved "vuggen" have været forlovet" med en datter av Niels Aal's gode venn Niels Luchh i Christiania. Nils Aall skriver til han etter sønnen død "Hils Mons. Niels Luch junior og Kæriste og lad dem vide, at min kiære Søn Jacob Er hensovet i Døden, saa at deres Datter nu er degagered."

 

 

 

X.   Francisca Margaretha Nilsdatter Aal, (datter av Nils Jacobsen Aal og Benedicte Henrikke Bergh) født 1743 i Eidanger,[29] døpt 01.06.1743 i Eidanger kirke,58 konfirmert 29.04.1759 i Eidanger kirke,[30] død 1789 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.03.1789 på Østre Porsgrunn kirkegård.[31]

 

       Mons. Niels Aal og Benedicta Henrica Berg - Francisca Margaretha

       Faddere: baaren af Skipper Søfren Nielsens kiæriste Constance Berg, Jomfru Borse hos CancelliRaad Løvenskiold, mandfaddere: CancellieRaad Carl Deichmand, Tolder Frisenberg, Controleur Biener.

      

       Konfirmert i 1759 som "Francisca Margrethe Aal 16 aar".

 

       Hun giftet seg i 1774.

      

       Cop. i 1774 (dato er ikke nevnt).

       Sognepræsten Jeremias Hagerup, Mad.selle Francisca Margretha Aall.

      

       Gravlagt som "min kiære kone Fransischa Margrethe Aall som dødde 20 Martii 46 aar mindre end faae dage".

 

      

       Gift 1774 i Porsgrunn,50 med Jeremias Hagerup, født 30.08.1725 i Skogn,6,9 (sønn av Richard Hagerup og Maren Magdalene Hass), død 25.06.1795 i Østre Porsgrunn, gravlagt 02.07.1795 på Østre Porsgrunn kirkegård.[32]

 

       Jeremias:

       F.C. Knudsen - Storgaden 155, L.matr.no. 12. Sømoegaarden:

        I 1777 overtager pastor Jeremias Hagerup eiendommen.

      

       Hagerup var søn af sogneprest i Skogn, Richard Hagerup, og blev byens første sogneprest, da han tiltraadte her i 1764. I 1770 kjøbte han «Lagmandsgaarden» ved Fergestedet, og boede her til 1774, da han flyttede til «Sømoe»-gaarden. Efterat han overtog gaarden, kaldtes denne «Prestegaarden» og nævnes som saadan i gamle beskrivelser.

       Hustruen døde i 1789, barneløs, og han selv i 1795. Han ligger begravet under de to store almetrær paa den gamle kirkegaard, mellem hvilke gravkorset over ham staar.

      

       Fergegade 1, L.matr.no. 41. «Lagmandsgaarden» ved Skjæret

       I 1770 kjøbte pastor Jeremias Hagerup gaarden, men solgte den igjen i 1774 til Kammerherre Severin Løvenskiold.

      

       Gravlagt som "sognepræsten her i Porsgrund hr. Jeremias Hagerup som døde 25te Junij 70 aar".

 

      

       Barn:

 

       A.   Benedicta Henricha Jeremiasen Hagerup, f. 04.03.1775 i Østre Porsgrunn,[33] døpt 15.03.1775 i Østre Porsgrunn kirke,56 d. 07.04.1775 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.04.1775 på Østre Porsgrunn kirkegård.56

            

             Døbt af Provst Monrad min Jeremias Hagerup og konen Fransisca Margrethe Aalls førstefødte som blev fød den 4 martii mod aftenen, Benedicta Henricha.

             Test: Frue Kammerjunckerinde Løvenschiold Benedicta Henricha, Madselle Ane Dorothea Rasch, Sr. Niels Aall, Sorenskriver Lucas Norss, Tolder Christian Rasch, Sr. Lars Gartner, Jacob Aall.

            

             Gravlagt som "vaar datter Benedicta Henricha 6 uger, død 7 Aprilis".

 

 

 

XI. Constance Nilsdatter Aal, (datter av Nils Jacobsen Aal og Benedicte Henrikke Bergh) født 1747 i Eidanger,[34] døpt 09.03.1747 i Eidanger kirke,63 død 1777 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.01.1777 på Østre Porsgrunn kirkegård.[35]

 

       Mons. Niels Aal og Benedicta Henrica Bergs datter Constance                                    

       Faddere: baaren af Frue Carstensens Sc. Charlotha Sophia Suchov, Jomfrue Karen Bovmand, mandfaddere: Controleur Biener, Mons. Søfren Nielsen, Mons Borse, Mons Søfren Bovmand.

 

       Hun giftet seg i 1774.

 

       Østre Porsgrunn Cop. 7/7-1774.

       Tolder Christian Rasch med Jomfr. Constance Aall.

       Cav: L. Wright, N. B. Aall.

 

       Østre Porsgrunn 1801:

       Christian                Rasch               Huusejer          67        I 2det ægteskab           Justice raad og told-casserer

       Adelheid  Maria     Poulsen            Hans kone       40        I 1ste ægteskab           

       Jacob    Wilhelm     Rasch              Hans søn          26        Ugivt                           Adjungeret

       Anne                       Adelheide       Deres datter     17        Ugivt  

       Christiana Dorth.   Paus               Tienestefolk     21        Ugivt  

       Ellen Karine          Christensdtr     Tienestefolk     25        Ugivt  

       Ellen                      Rasmusdtr       Tienestefolk     30        Ugivt  

       Gunild  Maria       Gundersdtr      Tienestefolk     25        Ugivt  

       Arve                      Amundsen       Tienestefolk     20        Ugivt  

       Frantz                   Bendixen         Tienestefolk     20        Ugivt  

       Svend                    Engelbrechtsen                        71        Ugivt                            Nyder ophold

 

       F.C. Knudsen - L.matr.no. 150 B. Toldboden af 1652:

       Christian Rasch fra ca. 1773 til 1812

       Christian Rasch blev ansat ved Toldboden her i 1766, i 1794 blev han toldkasserer. Han boede antagelig i denne gaard fra han blev gift i 1774 til han i 1776 byggede «Raschenborg».

      

       L.matr.no. 150 A. "Raschenborg"

       I 1776 opførte etatsraad og toldkasserer, Chr. Rasch, den statelige 2-etages gaard med 10 vinduers facade. Første etage var indrettet til kontorer for Toldboden, og Rasch fik af toldkassen 60 Rdl. i aarlig husleie for kontorerne. Ved mageskiftet med Staten i 1799 fik han den grund, hvorpaa huset stod, med de tilliggende løkker.

      

       Gravlagt som "Begr. Moderen Constance Rasch 31 aar". (Konferer barnedåp av samme dato.)

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 545a

       Skifte 20. og 28. Dec. 1777 paa den kgl. Told Bood i Porsgrund

       Constance Aal, død - enkemand Tolder Christian Rasch

       Barn:

       1. Jacob Wilhelm, i 2. aar.

       2. Constancius, i første aar.

       Brutto: 6387-42

       Netto: 1180-13.

 

      

       Gift 07.07.1774 i Østre Porsgrunn kirke,[36],[37] med Christian Rasch, født 30.08.1725 i Skogn,6,9 (sønn av Jacob Michelsen Rasch og Anne Deichmann), d. 1813 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.05.1813 på Østre Porsgrunn kirkegård.[38] 

 

       Christian:

       Gravlagt som "Hr. Etatsraad og Toldcasserer Christian Rasch 80 aar". 

 

       Se Jønholt med Skrukkerød

 

      

 

 

XII. Jacob Nilsen Aal, (sønn av Nils Jacobsen Aal og Fredrikke Sophie Rasch) f. 1754 i Eidanger,[39] døpt 01.07.1754 i Eidanger kirke,38 d. 23.09.1826 på Borgestad i Gjerpen.[40] 

 

       Mons. Niels Aals barn navnl. Jacob                                                       

       Faddere: baaren af frue Schnel, frue Capt. Rask, Jomfrue Kisten Aal, mandfaddere: Oberst Deichman, Cancell. R. Løvenskiold junior, Søren Nielsen.

      

       Borgerskap i Skien:

       Niels Aall, Porsgrunn.

       Sa opp sitt borgerskap som kjøpmann 10/6 1777.

       Jacob Aall. F. i Porsgrunn. Sønn av forannevnte.

       B. som kjøpmann og «Negotiant en Gros» 10/6 1777. Slettet 5/6 1822 etter oppsigelse i brev datert Borgestad.

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       6134 - 10.5.1780 - 1794-1800 - Skifteprotokoller 10a - 163a

       Dette er kun et testamente

       arvelater ektefelle Jacob Aall Porsgrund kjøpmann, de hadde ingen livsarvinger

       arvelater ektefelle Margretha Aall Porsgrund, de hadde ingen livsarvinger

       andre Nic: Benj: Aall, nevnt som 'wores Kiære Broder'

      

       F.C. Knudsen - Raadhusgaden 1, L.matr.no. 13 Kammerherregaarden:

       Hans første hustru var datter af cancelliraad Bartholomeus Løvenskiold og hustru, Edle Margrethe Rasch. De blev gifte i 1779 og boede først i Kammerherregaarden, som da var blevet «ombygget og restaurerer paa det prægtigste». I 1787 kjøbte han af sin svigerfader «Borgestad», hvortil han flyttede, og solgte huset i Porsgrund til sin svoger, Kammerherre Severin v. Løvenskiold. Fru Edle døde i 1795, barnløs, og aaret efter giftede Aall sig med den 28-aarige enke, Christiane Elisabeth v. Cappelen, født i Skien i 1768, datter af Realf Boysen (Ording) og tidligere gift med Didrich v. Cappelen sen.

       I dette ægteskab havde Aall 1 søn og 6 døtre.

      

       Pleiesønnen, Realf Cappelen, overtog Borgestad i 1823, men Aalls boede i den søndre fløi til sin død.

      

      

       (1) Gift 24.10.1779 i Gjerpen,39 med Margrethe Løvenskiold, f. 1753 (datter av Barthelomeus Løvenskiold og Edle Margrethe Rasch), døpt 23.02.1753,39 d. 1796 på Borgestad i Gjerpen, gravlagt 07.01.1796 i Gjerpen.39

      

 

       (2) Gift 1796,4 med Christiane Elisabeth Boyesen, f. 1768,4 d. 1833.4

 

           Se gamlegjerpen.no

 

             

      

 

XIII. Benedicta Henrica Nilsdatter Aal, (datter av Nils Jacobsen Aal og Fredrikke Sophie Rasch) f. 21.01.1756 i Eidanger,[41],39 døpt 27.01.1756 i Eidanger kirke,40 konfirmert 07.04.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[42] d. 18.08.1813 i Østre Porsgrunn,39 gravlagt 25.08.1813 på Østre Porsgrunn kirkegård.37 

 

       Niels Aals barn navnl. Benedicta Henrica                                  

       Faddere: baaren af Frue Løvenskiold paa Fossum, Jomfrue Elenora Rask, mandfaddere: Cancellieraad Deichmann, Cancellieraad Schnel, Cammerraad Deichman, Nicolai Aal.

      

       Konfirmert som "13. Benedicta Aall 16 aar".

      

      

       Gift 27.04.1784 i Østre Porsgrunn kirke,[43] med Severin Løvenskiold, f. 20.03.1743,[44],39 (sønn av Herman Leopold Løvenskiold og Margrethe Deichmann), d. 25.11.1818.43,39 

 

       Se Stridsklev

      

 

                    .

XIV. Anne Sophie Nilsdatter Aal, (datter av Nils Jacobsen Aal og Fredrikke Sophie Rasch) født 1758 i Eidanger,[45] døpt 11.05.1758 i Eidanger kirke,94 død 1760 i Porsgrund,10 gravlagt 09.04.1760 på Eidanger kirkegård.10

 

       Mons. Niels Aals barn navnl. Anne Sophie                                            

       Faddere: baaren af frue Oberstinde Deichman, Jomfrue Constance Berg, mandfaddere: He. CancellieRaad Løvenskiold paa Borrestad, Capt. Rask, Controleur Biener.

      

       Gravlagt som "Niels Aals b. fra Porsgr. Anne Sophie 2 aar".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Genealogen nr. 2 - 2011 , Genealogen nr. 2 - 2011, side 52.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 108-109.

[4]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 273.

[8]  Haagen Krog Steffens, Slægten Aal (1908)

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, notert under døpte i 1732.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 5.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 20.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 14-15.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 1.

[18]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[19]  Solumslekt, Solumslekt.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 31.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 37.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 56.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[25]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 97.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[27]  1801 tellingen.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 70.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 82.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[31]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 148-149.

[32]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 202-203.

[33]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 60-61.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 122.

[35]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 70-71.

[36]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 74.

[37]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 56-57.

[38]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[40]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[42]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 38-39.

[43]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 54-55.

[44]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 270.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.