| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

 

James Bowman f. ca 1681 og Else Sørensdatter Brinch f. ca 1694 sin familie

 

 

 

James Bowman, f. ca 1681 i England,[1] d. 15.08.1730 i Eidanger,1,[2] gravlagt 29.08.1730 på Eidanger kirkegård.[3]

 

James Bowman kom fra England.

 

Han betalte i 1712, 72 rdl. 1 ort 18 sk. i krigsskatt. 

James Boumand, en Engelsmand og Commissionær for de Engelske. Bruger ellers

fuldkomen Borgerlig Handel af alleslaugs, og beboer Leiehuus, nyelig giort parthj i

Arendahl paa ungefehr 5 à 6000 rd. Har hidendtil Beraabt sig paa Engelsk frihed.

(hustrue, 1 dreng, 2 pige)

 

James Bowman festet i 1712 en tomt på Bjørntvet av Herman Løvenskiold for der og bygge seg hus. Den årlige leien var 10 rd. (dato 05.05.1712)

Seign. James Bowmann lod lyse veledle Hr. Sechretair Herman Leopoldus bref og tilladelse, at han maa bygge og opsete sig et waaningshus paa Biørntvedt gaards gruund….

 

F.C. Knudsen - L.matr.no. 25. Aalle-gaarden - Baumanngaarden

Først paa 1700 fallet sees James Bowmann at have faaet grundbrev paa en stor eiendom, hvoraf svares 14 Rdl. i aarlig grundleie til Bjørntvedt.

Bowmann døde i 1730 og enken giftede sig i 1732 med Hans Kierulf, hvorved denne kom til at overtage eiendommen.

 

Bowmann oparbeidede en stor trælastforretning med skibsrederi, ligesom han eiede sagene paa Herre. Han har øiensynlig bygget gaarden omkring 1710, i hvertfald eiede han gaarden i 1714. I 1716 er han i skattemandtallet opført med en skat af 40 Rdl.

 

Han kjøpte Søndre Tveten i 1723 (Tinglyst 1727?):

Dend 15.11.1727 Herr Secreterer Hermand Leopoldus Kjøpebref til Mons. James Bouman paa Erm'te Syndre Tvetten gaard for 250 rd. (datert 20.04.1723)

 

Matrikulen av 1723 oppga James Bowman som eier av 8 huder med bygselrett i Søndre Tveten. Eidanger kirke som eier av 1 ½ hud. James Bowman sto også som bruker av hele gården. Det var oppgitt 1 husmannsplass under gården.

 

Finner han nevnt på Tveten Søndre i 1725:

Twetten Søndre

Skylder 9 ½ Huud, Udreeder 1 Soldat og bruges af Mons. Bowman 8 ½ Huud og Staae (Stoe Sørensøn.G.S.) 1 Huud.

Paa Mons. Bowmans anpart er iche flere folch end som 2de Fæe Gienter Nafnlig Børte Budeje gl. 40 aar og Maren Knudsdatter gl. 20 aar.

 

Se mye om han i J.N.Tønnessen Porsgrund Historie bind 1Byens fedre

 

Ifølge Tønnesen kom James Bowman først til Fredrikstad i 1705, før han bodde i Brevik en tid. Bowman ble en rik trelasthandler og skipsreder.

 

Gravlegges som "Mons. Jamis Bowmand 49 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 355a

17.08.1731, 07.05.1732 - Porsgrund, Eidanger

Jammes Bowmand, død

Enke Else født Brinch g.2.m. Hans Kiærulf.

Barn:

1. Søfren Jamesen Bowmand, 16 aar.

2. Thomas Jamesen Bowmand, 13 aar, hos sin farmor i England.

3. Lars Jamesen Bowmand, 6½ aar.

4. Karen Jamesdatter Bowmand, 18½ aar.

5. Maria Kristina Jamesdatter Bowmand, 10 aar.

6. Jacobine Jamesdatter Bowmand, ½ aar.

Enken var bevilget til å sitte i uskiftet bo, bevilling dat. 5/9 1718.

Brutto: 28653-1-13

Netto: 10930-2-0

Heri medregnet diverse fast eiendom så som hus i Porsgrund, grd. Tveten, sagbruk og skog.

 

 

 

Gift 27.01.1712 i Arendal,[4],2 med Else Sørensdatter Brinch, f. ca 1694 i Arendal,1 (datter av Søren Andersen og Karen Brinch), d. 1746 i Eidanger,1 gravlagt 30.06.1746 i Eidanger kirkegård.[5]

 

Else:

Hennes far var en meget rik trelasthandler i Arendal.

 

Hennes bror, Anders Sørensen Brinch, nevnes i 1720 som Gunneklev og var dette året den som betalte mest krigsstyr av alle skatteyterne i Eidanger.

 

Hennes søster, Kirsten Sørensdatter Brinch, var gift med Herman Leopoldus Løvenskiold. 

 

Else giftet seg på nytt med Hans Jensen Kierulf.

 

Gravlagt som "H. Frue CammerRaad Kierulfs N. Else Brinch, 58 aar".

 

 

 

I.    Karen Bowman, f. 1712 i Eidanger,[6] dåp 04.10.1712 i Eidanger kirke,6 d. 1797 i Østre Porsgrunn,1,[7] gravlagt 28.07.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

      

       Jamis Boumann og Else Søfrensdatter - Karen

       Faddere: baaren af Mad. Tolvine Arentzen, assist: Elisabeth Asch, Kirsten Søfrensdatter, mandfaddere: Secretaire Herman Leopoldus. Anders Nielsen i Brevig og Mons. N. Grønvald.

      

       Østre Porsgrund 1762:

       Nr 64

       Mand og hustru: Inspekteurs Senvalt og kone

       Børn over 12 aar: Hans Linaae, Rasmus Linaae

       Piiger over 12 aar: Anne Andersdatter

       Andre hos sig havende folk: Karen Bovman

       De uformuende: Halvor Hendrichsens kone, gammel og fattig

      

       F.C. Knudsen:

       Hun eide i 1773 hus på den såkaldte «Controllør-Haugen» - nå Kirkehaugen.  Hun var ugift. Hun ble bisatt i Kirken.

 

       Gravlagt som "jomf. Karen Bowman 85 aar".

      

       14/9/1797      KAREN BEVMANN                         Skifte 849

       Osebakken      Arvinger:                             Pro.k. 12, s. 386a

       u/Gjerpen x)   "Ingen arvinger meldte seg! Men så ble det endelig kjent

                      at to brordøtre av den avdøde, var gift, den ene med

                      hr. Holst og den andre med hr. Wilsbeck."

       Brt: 124 - 2 - 8

       Net:  48 - 3 - 2

                      x) "Dette skifte må nærmest vedrøre Eidanger tinglag, da

                        lensm. Abrahamssen er med i det, og han var på den tid

                        lensmann i Eidanger."  J.Hv.      Se skifte 818. R.Ba.

 

 

II.   Marie Bowman, f. 1714 i Porsgrunn,[9] dåp 31.03.1714 i hjemmet,9 d. 1714 i Eidanger,[10] gravlagt 03.04.1714 på Eidanger kirkegård.10

      

       i Porsgrunden, Hiemmedøpt for Svagheds skyld Mr. Boumann og Mad. Else Søfrensdatter Brinch - Marie

       Faddere: baaren af Mr. Vichers hustrue Elisabeth Asch, mandfaddere: en skipper fra Arendal N. Michel N. og faderen self Mr. Bouman

      

       Hun gravlegges som "Mr. Boumans og Else Søfrensdatter Brinchs, deris ægte barn N. Maria 8 dage".

 

 

III. Søren Bowman, f. 1715 i Eidanger,1,[11] døpt 20.05.1715 i Eidanger kirke.11

      

       Mr. Boumann og Else Søfrensdatter, hjemmedøbt - Severin

       Faddere: baaren af Mad. Dorothe Anders Nielsen i Brevig, assist: Kirstine Holst, Kirstine Brinch, mandfaddere: Tolder Anders Arentzen, Rasmus Malling.

 

       Søren var en periode forpakter på Bjørntvet.

      

       F.C. Knudsen:

       Søren Bowmann forpagtede Bjørntvedt af baron Severin Løvenskiold. I 1752 holdt han frivillig auktion paa Bjørntvedt over besætning og redskaber.

      

       Copul. 18/6-1754 hiemme i Huuset paa Biørntvedt:

       Monsr. Søren Bovman og Jomfr. Hedevig Ulrica Ausen, fød Upshal i Sverrig.

       Hafde Kongebrev og Consumptions Seddel.

       Caut: Niels Aal og Controleur Biener.

 

       De fikk et barn bosatt i Holla i 1754.

 

       Han ble forvalter på Holla.

 

       Han nevnes i Holla som forlover i 1760:

       Kirkebok for 0819 Holla Mini 1 (1717-1779). Trolovede og viede side 176. Viede

       20.03.1760: Effter Kongl. allernaadigst Dispensation hiemme i huuset Saug-

       forvalter ved Ullefos Seigr. Didrich Altenburg og Jomfrue Marrichen Barth.

       Caut. P. Lund og Søren Bowman.

 

      

       (1) Gift 1731,1 med Karen Jensdatter f. omkring 1715

 

      

       (2) Gift 18.06.1754 i Eidanger,1,[12] med Hedvig Ulricha Eliesen, født omkring 1715.[13]

      

       Hedvig:

       Ifølge vielsen var hun fædt i Uppsala i Sverige.

 

       F.C. Knudsen:

       Hun var en søster af Justisraad Christian Anchers hustru. Hun var Svensk.

 

       Hun nevnes som enke i ekstraskatten 1764 for Skien:
11
Mand: Hans Torsen
Hustru:
Børn over 12 aar: Karen Kistine
Tienestefolch: Anund Andersen, Anders Knudsen, Christine Tygesdatter
Andre sig hos Husbonden opholdene Personer: Aslev Danielsd., Søren Bowmans Enke (fattige)
.

Den 12. august 1780 ble madam Bovman begravet i kirkens jord i Skien. Hun var 52 år gammel. Dette kan da ha vært henne. I så fall var hun født i 1728. Alderen jeg har er bare stipulert så det kan jo passe.

      

 

       Barn:

 

        A.    James Bowman, (sønn av Søren Bowman og Hedvig Ulricha Eliesen) født 1754 i Holla.[14]

 

 

 

IV. Thomas Bowman, f. 1718 i Eidanger,1,[15] døpt 02.08.1718 i Eidanger kirke,13 d. 1769 i Østre Porsgrunn,1 gravlagt 14.02.1769 på Østre Porsgrunn kirkegård.[16]

      

       Mons. Bowman og Madame Else Brinch - Thomas

       Faddere: baaren af fru Secretaire Kirsten Brinch, assist: Alhed de Rohde, mandfaddere: Assessor Russel, Melchi de Højer, Hermand Leopoldus.

      

       Østre Porsgrund 1762:

       Nr 79

       Mand og hustru: Isak Jynge og kone

       Børn over 12 aar: Clement Jynge

       Piiger over 12 aar: Anne Tallaksdatter, Karen Christensdatter

       De uformuende: Tommes Bovman, een ei formuende person som? anden opholder

      

       Han døde hos sin søster Karen. Gravlagt som "Thomas Bowmand 52 aar".

 

 

 

V.   Maria Christine Bowman, f. 1720 i Eidanger,1,[17] døpt 05.07.1720 i Eidanger kirke,15 d. 1761 i Porsgrund,1 gravlagt 25.04.1761 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Mr. Bowman og Else Brinch - Maria Christine

       Faddere: baaren af Madamme Monrath, Mademeselle Anne Nielsdatter Tyrholm, Hr. Secrater Leopoldus og Bye Schrefver fra Christiania Monsiur Uldrich Snæll, Mr. Weescher.

      

       Hun var fadder hos Niels Aall i 1737.

 

       Gravlagt som "Petter Christian Jørgensens enke, Maria Kistine Bovman 42 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 267b

       21.4.1761, 27.5. og 27.10.1762 - Porsgrunn, østre side i Eidanger

       Marie Kristine Bowman, død

       v.g. Peter Christian Jørgensen, død, fordum stiger ved Næs Kiilens? Malmgruber.

       Barn:

       1. Jørgen Petersen, 17½ aar.

       2. Else Jørgine Petersdatter, 20½ aar.

       3. Helvig Jacoba, 15 aar.

       Brutto: 240-0-4

       Boets udgift: 314-3-9.

 

      

       Gift 28.11.1739 i Langesund,1 med Petter Christian Jørgensen, f. omkring 1705,[19],[20] (sønn av Jørgen Pedersen Flood og Helvig Hansdatter Møller).

      

       Petter:

       Han var skibsreder i Langesund.

      

       Borgerskap i Skien:

       Peter Christian Jørgensen og Kirstine Boeman (Bowman) ble viet i Langesund (Bamble) 28/12 1739. Jørgensen, som var født omkring 1707, oppføres 1743 som Skiensborger, bosatt i Langesund. Se for øvrig N. S. T., bd. Ill, s. 132.

 

 

       Barn:

 

       A.   Else Jørgine Pettersdatter, f. 1740 i Bamble,[21] døpt 05.11.1740 i Bamble,17 d. 1781 i Arendal, gravlagt 22.12.1781 i Arendal.17

            

             Faddere: Susanna Margrethe Kierchetorp, Karen Bowman, Nicolai Hammer, Hans Linaae, Mandrup Alstrup.

            

             Torkil Lier skriver:

             Skiftet etter jomfru Else Georgine Flood ble avholdt i Arendal 18.des.1781.

 

 

 

       B.   Jørgen Pettersen, f. 03.09.1743 i Langesund i Bamble,19 døpt 11.09.1743 i Bamble,17 d. 16.12.1803 på Tøyen går i Aker.17

            

             Faddere: Helvig Linaae, Helvig Sivers, Ebbe Ebbesen, Thomas Bhoman, Lars Bhoman (Bowman).

 

            

             (1) Gift 06.10.1773 i Arendal,17 med Inger Susanne Herlofsen, f. 1738 i Kolbjørnsvig.17

            

 

             (2) Gift 21.01.1801 i Aker,17 med Jørgine Neumann, f. 1770 i Hovind i Aker.17

 

            

 

       C.   Helvig Jacoba Pettersdatter, f. 04.08.1746 i Gjerpen,19 døpt 31.08.1746 i Gjerpen.17

            

 

             Gift 29.12.1769 i Holla,17 med Christen Rasmussen, f. ca 1731.17

 

      

 

VI. James Bowman, f. 1722 i Eidanger,1,15 døpt 29.08.1722 i Eidanger kirke,15 d. 1722 i Eidanger,3 gravlagt 19.09.1722 på Eidanger kirke.3

      

       Mr. James Bowmand og Madamme Else Søfrensdatter Brinch - Jemmes

       Faddere: baaren af frue Hans Haldhis, Mademeselle Josten, Captein Salgaard fra Larvigen, Contoliur Uldrich Anthonie de Rohde.

      

       Han gravlegges som "Mr. Bowmans lille søn Jems, i kirken i sachrestiet 3 uger".

      

 

 

 

VII. Lars Bowman, f. 1725 i Eidanger,1,15 døpt 17.07.1725 i Eidanger kirke,15 d. 1764 i Eidanger,1 gravlagt 03.02.1764 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Jems Bowmand og Else Brinch - Laers

       Faddere: baaren af Kine Holm Bøes, Memoedeselle Margrette Josten, Fogden Joachim Sueder, Tolder Hans Koefodt, Mons. Søfren Kiærull.

 

      

       Gift 22.10.1750 i Gjerpen,1,17 med Hedvig Sivertsdatter, f. 1723 i Skien,1 (datter av Hans Hansen Siwers og Maren Nilsdatter Munch), døpt 14.04.1723 i Skien,17 d. 1805 i Vestre Porsgrunn,1 gravlagt 31.01.1805 på Vestre Porsgrunn kirkegård.17

      

       Se Bjørntvet denne gården

 

      

 

 

VIII. Else Bowman, f. 1726 i Eidanger,15 døpt 03.11.1726 i Eidanger kirke,15 d. 1730 på Eidanger,3 gravlagt 23.06.1730 på Eidanger kirkegård.3

      

       Mr. Jemes Bowfman og Madamme Else Søfrensdatter Brinch - Else

       Faddere: baaren af Madamme Søfren Kiæruls paa Closteret, Mademeselle Brandborg, Capitajen Hans Holmboe, Jems Helle, Monsiur Andreas Annundsen Schipper fra Arndall.

      

       Gravlagt som "Jens Boemands lille datter Else Boemand 5 aar 7 uger".

 

 

 

IX. Hanna Bowman, f. 1729 i Eidanger,1 døpt 28.05.1729 i Eidanger kirke,15 d. 1730 i Eidanger,3 gravlagt 27.01.1730 på Eidanger kirkegård.3

      

       Mr. Jemmes Boeman og Madamme Else Brinch - Hanna

       Faddere: baaren af Frue Canselieraad Deichmand, Bennedia Hendricha Berg, mandfaddere: Hr. Canselieraad Leopoldus ved Vold, Een Engelskmand Mr. Mastrom og Jarrle, Mons. Hans Kiærull.

 

 

 

X.   Jacobine Bowman, f. 1731 i Eidanger,1,15 døpt 05.04.1731 i Eidanger kirke.15

      

       Sal. Jemes Boemand og Madamme Else Brinch - Jacobinna

       Faddere: baaren af Frue Cancelieraads Kirsten Brinch, Karen Jemisdatter Boemand, mandfaddere: Hr. Daavid Mondradt, Hr. Errentsfredt Schveder, Tobias Hechmand i Scheen.

      

       Hun ble født etter farens død.

 

       Hun giftet seg i 1755.

      

       Copul. 6/11-1755 hiemme i Huuset:

       Skipper Stian Herlufsen fra Arendal og Jomfr. Jacobine Bovman.

       Hafde Kongebrev og Consumptions Sæddel.

       Caut: Niels Aal og Søren Nielsen.

 

      

       Gift 16.11.1755 i Eidanger,1,12 med Stian Herlofsen f. omkring 1725

      

       Stian:

       Han kom fra Arendal.

      

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[2]  J.N Tønnessen, Byens forfedre.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 96.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 3.

[7]  Skifte etter henne.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet.

[10]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 9.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 19.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 30-31.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[19]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[20]  Stipulert, Stipulert.

[21]  Skifte etter moren.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 286.