| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

Moholt – Gnr.32

 

Moholt ligger i ytre Siljan, vest for elva. Gården grenser mot Austad i vest, Kiste i nord, Kvisla i syd og Auen i øst.

 

Se Moholt før 1814

 

 

Kongen eide Moholt i 1814.

 

 

Manntall for Moholt

 

 

 

(Med Moholt/Skog Bnr.1 Moene Bnr.3, Løkka Bnr.4,  Strandalen Bnr.5 Moholt/Skog Bnr.6Naphaug/skog Bnr.8 Kvislarønningen Bnr.9 Naphaugrønningen Bnr.10Skautvedt Bnr.11 Naphaug Bnr.12Naphaug/Skog Bnr.13 Naphaug Bnr.14 Eidet/Skog Bnr.15 Vranghull Bnr.16 Nygård Bnr.17 Stegerønningen/Søndre Bnr.18 Stegerønningen/Østre (Verket) Bnr.19 Eidet Bnr.20 Skoletomt Bnr.21 Moholtneset Bnr.23Moholt Bnr.24 Naphaugrønningen Bnr.25 Kvislarønningen Bnr.26 Vaspotten Bnr.27 Naphaug Bnr.28 Nygård Bnr.29 Naphaug Bnr.30Skolejord Bnr.31 Naphaug/Søndre Bnr.32Berg Bnr.33Løkken Bnr.34 Skautvedt Bnr.35 Skole Bnr.36 Kvislalegga Bnr.37 Dalhaug Bnr.38 Åstun Bnr.39 Bergtun Bnr.40  og plassen  Skottene  og  Moholt Verk)

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

Litt om eierskapet:

Skyld totalt 5 huder 6 skinn

Grevskapet kjøpte Moholt i 1690. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817. ”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også Moholt, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

Det var 5 løpenummer på Moholt i 1838:

Moholt - løpenummer 561, Moholt - løpenummer 562, Naphaug - løpenummer 563, Naphaug - løpenummer 564, Eidet - løpenummer 565.

Løpenummer 561 – Moholt – skyld 1 hud 4 skinn - oppsittere Ole Andersen   

Løpenummer 562 – Moholt – skyld 1 hud 4 skinn – oppsittere Simon Nielsen   

Løpenummer 563 – Naphaug – skyld 9 og 6 skinn – oppsittere Ole Jensens enke   

Løpenummer 564 – Naphaug – skyld 9 og 6 skinn – oppsittere Ole Olsen  

Løpenummer 565 – Eidet – skyld 1 hud 4 skinn – oppsittere fuldmægtig Andreas Løge

 

 

 

Moholt Nordre - løpenummer 561

 

Bosatt/Bruker her fra 1806 til 1829 (Søren døde i 1850 og Helvig i 1862)

 

Søren Andersen f. 1784 var sønn av Anders Sørensen Nordre Moholt. Søren giftet seg i 1806 med Helvig Hansdatter f. 1785 fra Riset u/Austad. Han må ha overtatt bygselen på Nordre Moholt, men hans far bodde på gården til 1820 og hans mor til 1824, så de brukte den muligens sammen en tid. Søren hadde bygselen på Moholt til 1829. Søren døde på Moholt i 1850 og Helvig i 1862.

 

Se Moholt før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1829 til 1869 (Helvig døde der i 1867 og Ole i 1874)

 

Ole Andersen f. ca 1796 fra Gjerpen bodde på Dåpan i Siljan da han giftet seg i Hedrum i 1825 med Helvig Jonsdatter f. 1798 fra Øksenholt i Hedrum. Han kan ha vært den Ole Andersen som ble konfirmert i Siljan i 1813 bosatt på Eidet. Ole overtok bygselen på Moholt Nordre - løpenummer 561 i 1829 og de nevnes som oppsittere der i matrikkelen i 1838 og i 1865 tellingen. Helvig døde der i 1867. Sønnen Jon overtok bygselen i 1869. Ole døde i 1874.

 

Barn:

Anders Olsen f. 1826 d. 1845

Inger Marie Olsdatter f. 1828 d. 1862

Maren Pernille Olsdatter f. 1831 d. 1884

Jon Olsen f. 1835 d. 1876

Karen Olsdatter f. 1837 d. 1905

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1864 til ca 1891

 

Jon Olsen f. 1835 var sønn av overnevnte Ole Andersen. Jon giftet seg i 1864 med Karen Halvorsdatter f. 1835 fra Gonsholt Søndre. De ble bosatt på Moholt nordre hos hans foreldre. I 1865 ser vi at Jon hjalp sin far med gårdsbruket. Jon overtok bygselen på Moholt Nordre i 1869. Han døde på Moholt i 1876. Enken Karen overtok som oppsitter på Moholt Nordre og nevnes med flere barn der i tellingen i 1891. Hun flyttet til Tjølling i 1892. I 1900 og 1910 bodde hun hos sin sønn Hans på Haughem i Sandar og døde nok der.

 

Barn:

Ole Jonsen f. 1865

Hans Jonsen f. 1868

Hilda Marie Jonsdatter f. 1871

Anton Jonsen f. 1874

 

Familieark

 

 

Treschow reorganiserte i 1873 og 1891 gården Moholt.

 

Moholt løpenummer 561

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 561 den 15.09.1873, tinglyst 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/innmarken - løpenummer 561b – senere Bnr.2, ½ del av plassen Moene – løpenummer 561c – senere Bnr.3, ½ delen av plassen Løkka – løpenummer 561d - senere Bnr.4, ½ delen av plassen Strandalen – løpenummer 561e – senere Bnr.5. Den resterende delen ble Moholt/Skogen – løpenummer 561a – senere Bnr.1.

 

Moholt/innmarken (løpenummer 561b) Bnr.2 ble overført og sammenføyd med Moholt/innmarken (løpenummer 562b) Bnr.7. Tinglyst 15.07.1891

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Nordre Bnr.7, hvorved utskilt Moholt/en skoletomt Bnr.21, Moholt/Søndre Bnr.22, Moholt/Moholtneset Bnr.23, Moholt Bnr.24. Tinglyst 11.09.1891

 

 

Moholt/Nordre Bnr.7

 

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Nordre Bnr.7, hvorved utskilt Moholt/en skoletomt Bnr.21, Moholt/Søndre Bnr.22, Moholt/Moholtneset Bnr.23, Moholt Bnr.24. Tinglyst 11.09.1891

Skjøte på Moholt/Nordre Bnr.7 fra Treschow til Hans Jacob Jacobsen for kr. 3800 med forbehold og jagtrett, driftsveie osv. Tinglyst 15.05.1893

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Nordre Bnr.7, hvorved utskilt Moholt/en parsell Bnr.31 solgt til Slemdal kommune som skolejord. Tinglyst 18-19.09.1896

Skjøte på Moholt/Nordre Bnr.7 fra Hans Jacob Jacobsen til sønnen Jacob Hansen Moholt for kr. 25 000, hvorav for løsøre kr. 5000 med forbehold for sælger om 2 værelser med adgang til kjøkken samt kost, klæder, pleie og tilsyn. Tinglyst 24.06.1922

Skjøte på Moholt/Nordre Bnr.7 fra Jacob Hansen Moholdt til Hans Jacobsen Moholt, hustruen død, for kr. 25 000, hvorav for løsøre kr. 7000. Datert 25.01.1924, tinglyst 13.02.1924

Skjøte på Moholt/Nordre Bnr.7 fra enkemand Hans Jacobsen Moholt til Anton Hansen Moholt for kr. 17 000, hvorav for løsøre kr. 5000. Datert 19.10.1929, tinglyst 18.10.1929

Skylldelingsforretning avholdt 14.11.1938 på Moholt/Nordre Bnr.7, hvorved til Siljan kommune er utskilt Moholt/Skole Bnr.36.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1882 til 1938

 

Hans Jacob Jacobsen f. 1848 fra Kiste Nordre giftet seg i Siljan i 1876 med Inger Andrine Halvorsdatter f. 1855 fra Bøeiet i Lardal. De gravla/døpte barn bosatt som inderster på Ødegården u/Gurholt og Moholt før Hans Jacob forpaktet Moholt Nordre fra 1882. Hans Jacob kjøpte i 1893 Moholt/Nordre Bnr.7 av Treschow. Han skilte i 1893 ut Moholt/en parsell Bnr.31 som ble solgt til Slemdal kommune som skolejord. I tellingene i 1900 og 1910 bodde familien på Moholt Nordre Bnr.7. Inger Andrine døde på Moholt i 1918 og i 1922 solgte Hans Jacob gården Moholt/Nordre Bnr.7 til sønnen Jacob. Jacob solgte i 1924 gården tilbake til sin far som i 1929 solgte den til sin sønn Anton. Hans Jacob døde i 1938.

 

Barn:

Jacob Hansen f. 1876 d. 1879

Helga Hansdatter f. 1878 d. 1889

Jacob Hansen f. 1881 d. 1972

Anna Hansdatter f. 1883

Hans Hansen f. 1885

Anton Hansen f. 1885 d. 1886

Hanna Hansdatter f. 1887 d. 1909

Anton Hansen f. 1889 d. 1976

Helga Hansdatter f. 1892 d. 1973

Klara Hansdatter f. 1894 d. 1957

Kristian Hansen f. 1897 d. 1897

Nils Kristian Hansen f. 1897 d. 1946

Hilda Hansdatter f. 1899

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1922 til 1924

 

Jacob Hansen f. 1881 var sønn av overnevnte Hans Jacob Jacobsen. Jacob giftet seg i Skien i 1912 med Olga Sofie Thovsdatter f. 1885 fra Lardal. Jacob kjøpte i 1922 Moholt/Nordre Bnr.7 av sin far. Han solgte i 1924 gården tilbake til sin far

 

Se Sikane nedre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1929

 

Anton Hansen f. 1889 var sønn av overnevnte Hans Jacob Jacobsen. Anton kjøpte i 1929 Moholt/Nordre Bnr.7 av sin far. Han giftet seg i 1933 med Marte Marie Sæle f. 1892 fra Sunnfjord i Sogn og Fjordane. Anton skilte i 1938 ut eiendommen Moholt/Skole Bnr.36 og solgte den til Siljan kommune. Marte Marie døde i 1960 og Anton døde i 1976.

 

Familieark

 

 

 

Moholt Søndre - løpenummer 562

 

Moholt løpenummer 562

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 562 den 15.09.1873, tinglyst 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/innmarken - løpenummer 562b - senere Bnr.7, ½ del av plassen Moene – løpenummer 562c – senere Bnr.3, ½ delen av plassen Løkka – løpenummer 562d - senere Bnr.4, ½ delen av plassen Strandalen – løpenummer 562e – senere Bnr.5. Den resterende delen ble Moholt/Skogen – løpenummer 562a – senere Bnr.6.

Moholt/innmarken (løpenummer 561b) Bnr.2 ble overført og sammenføyd med Moholt/innmarken (løpenummer 562b) Bnr.7. Tinglyst 15.07.1891

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Nordre Bnr.7, hvorved utskilt Moholt/en skoletomt Bnr.21, Moholt/Søndre Bnr.22, Moholt/Moholtneset Bnr.23, Moholt Bnr.24. Tinglyst 11.09.1891

 

Moholt/Søndre Bnr.22

Senere adresse Løkkeveien 81

Skjøte på Moholt/Søndre Bnr.22 fra Treschow til Ingeborg Marie Jonsdatter for kr. 3600 med div forbehold som jagtrett, driftsveier osv. Datert 02.07.1893, tinglyst 15.07.1893.

Skjøte på Moholt/Søndre Bnr.22 og løsøre fra Ingeborg Marie Jonsdatter til sønnen Anton Svendsen for kr. 3628 osv.. Datert 20.05.1906, tinglyst 26.05.1906.

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Søndre Bnr.22 den 07.04.1923, hvorved utskilt Moholt/Berg Bnr.33. Tinglyst 18.04.1923

Hjemmelsovergang til Frk. Asborg Kollane f. 15.10.1899 på Moholt/Søndre Bnr.22 som eneste, myndige og selvskiftende arving efter den under 09.05.1947 avd. gbr. Anton Svendsen Moholt i.h.t. avdødes testamentet av 05.10.1945. Verdi kr. 13 300. Datert 12.08.1947

Skjøte på Moholt/Søndre Bnr.22 fra Asborg Kollane f. 15.10.1899 til Ragvald Svartangen f. 05.05.1921 for kr. 13 300. Datert 13.03.1947

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1800 til 1822

 

Nils Simensen f. 1771 var sønn av Simen Nilsen Søndre Moholt. Nils giftet seg i Kvelde i 1800 med Lene Iversdatter f. 1779 fra Auen i Hedrum. Nils overtok bygselen på Søndre Moholt. Lene døde på Moholt i 1813 og Nils døde der i 1822.

 

Se Moholt før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1828 til 1879

 

Simon Nilsen f. 1807 var sønn av overnevnte Nils Simonsen. Simon giftet seg i 1828 med Marte Svendsdatter f. 1805 fra Austad. De ble bosatt på Moholt Søndre løpenummer 562 der Simon overtok som leilending der etter sin far. Simon hadde nok bodd på gården til han giftet seg. Marte døde på Moholt i 1873. Simon døde der i 1879.

 

Barn:

Line Simonsdatter f. 1829

Nils Simonsen f. 1831 d. 1836

Maren Simonsdatter f. 1835 d. 1877

Nils Simonsen f. 1838

Ingeborg Karine Simonsdatter f. 1841

Anne Helvig Simonsdatter f. 1849

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1879 til 1890

 

Nils Simonsen f. 1838 var sønn av overnevnte Simon Nilsen. Nils overtok som leilending på Moholt Søndre da hans far døde i 1879. Han giftet seg i 1880 med Karen Hansdatter f. 1838 fra Naphaug. Nils stod som gårdbruker på Moholt da de flyttet til Skien i 1890, så han brukte nok gården til 1890.

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til 1921

 

Svend Jacobsen f. 1837 fra Kiste Nordre giftet seg i 1866 med Ingeborg Marie Jensdatter f. 1843 fra Kiste Søndre. De døpte et barn på Kiste i 1866 og et i Larvik i 1867. Svend overtok plassen Holtrønningen u/Kiste Søndre i 1869. Han døde der i 1878. Ingeborg hadde Holtrønningen som enke fra 1885 til 1893. I 1888 ble plassen utskilt som eget bruk, Holtrønningen Bnr.19. Hun ble da ikke husmann lenger, men gårdbruker/oppsitter. Ingeborg kjøpte i 1893 Moholt Bnr.22 av Treschow for kr. 3600 og flyttet dit. I 1900 og 1910 bodde hun som enke på Moholt Bnr.22. Hun bodde der med sønnen Anton og ei tjenestepike. Hun solgte i 1906 Moholt Bnr.22 til sønnen Anton. Ingeborg døde på Moholt i 1921.

 

Se Kiste Søndre/Holtsrønningen

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til 1947

 

Jacob Anton Svendsen f. 1867 var sønn av overnevnte Svend Jacobsen og Ingeborg Marie Jensdatter. Han skrev seg nok bare som Anton. Da hans mor kjøpte Moholt Søndre Bnr.22 i 1893 flyttet han dit sammen med henne og hjalp henne med driften. De nevnes der i 1900 med ei tjenestepike. I 1906 solgte hun gården til Anton og de bodde der sammen også i 1910. Moren døde i 1921. Anton døde på Moholt i 1947. Av en eller annen grunn testamenterte han Moholt Søndre Bnr.22 til ugifte Asborg Kollene f. 1899 fra Drangedal.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1947

 

Da overnevnte Anton Svendsen døde i 1947 hadde han testamentert Moholt Søndre Bnr.22 til ugifte Asborg Kollene f. 1899 fra Drangedal. Hun solgte gården videre.

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1947

 

Ragnvald Svartangen f. 1921 fra Svartangen giftet seg med Hjørdis Thorsen f. 1920 fra Furulund i Hedrum. Ragnvald kjøpte i 1947 gården Moholt Søndre Bnr.22 av overnevnte Asborg Kollene. Hjørdis døde i 1981 og Ragnvald i 2008.

 

Barn:

Thorhild Moholt f. 1949

Arne Sigmund Moholt f. 1953

 

Familieark

 

 

 

Andre som nevnes på Moholt

 

Nevnt her i 1895

 

Olaf Torsen Heggland f. 1865 var lærer på Moholt. Han var gift med Marta Gunnarsdatter Løvland f. 1858 og døpte et barn bosatt på Moholt i 1895.

 

Barn:

Sigurd Olafsen f. 1895

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1914

 

Bjørgulf Laurentsen f. 1883 og Kristine Gregarsdatter f. 1891 døpte et barn bosatt på Moholt i 1914. Bjørgulf var da anleggsarbeider.

 

Barn:

Synnøve Marie Laurentsen f. 1914

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1923, 1924 og 1926

 

Torvald Emil Olsen f. 1897 fra Hedrum var gift med Asta Ovidia Stenersdatter f. 1896. Han nevnes som skogsarbeider da de døpte barn på Moholt i Siljan.

 

Barn:

Frits Vilhelm Olsen f. 1923

Thor Olsen f. 1924 d. 1926

 

Familieark