| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

Moholt Gnr.32

 

 

Landskyld (3 huder i 1664 - 5 huder 6 skinn etter 1688)

 

 

Eier i 1762: Greven i Larvik

 

 

Litt fakta om Moholt

 

 

(Med plassene Løkka, Naphaug m/Rønningen og Skautvedt, Moene, Eidet )

 

 

Moholt verk (med stanghammer) ble anlagt på Moholts grunn i 1731.

 

 

 

 

De tidlige manntallene på Moholt:

 

Moholt, med underliggende Nes og Naphaug, nevnes som en fullgård. Før 1688 var skylden på 3 huder og etter 1688 var skylden 5 1/2 hud. Naphaug hadde nok i eldre tider vært et eget bruk. Vi ser at 6 skinn (1/2 hud) av gården var eid av Slemdal kirke.

 

WELICK nevnes på Moholt i skattelisten fra i 1528. Skatten var fra 1585 til 1602 satt til 9 merker smør og 8 merker mjøl.

 

Moholt stilte i 1611 med en soldat som het Oluf.

 

I saltverkskatten i 1612-13 var det LAURITZ som skattet av Moholt. Han nevnes der også under landskatten i 1620. 

 

Von Pappenhelms jordbok ca 1615: Moholt – Lauritzs Moholdt eier 1 hud, Orum Moholdt eier 1 hud, Joen Guroldt eier ½ hud, Slemdals kirkeche eier ½ hud.

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes ORM (Orrum) Moholtt i Siljan som eier av odelsgods i Siljan. Det var 2 huder i Moholt, 1/2 hud i Naphaug og 9 skinn i Nes. (Videre eide han 1/2 hud i Svartangen i Kvelde.)

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes også Jens Gurholt og hans pante og giftegods. Han nevnes som eier av 1/2 hud pantegods i Svartangen i Kvelde. Som giftegods nevnes 1/2 hud i Moholt, 1/2 hud i Gonsholt, 1/2 hud i Rød, 1/2 hud i Serkeland og 1 td. korn i "Bosserød i Gjerpeløff sougen i Thonnsberig lehn".

 

Orm brukte gården i 1627. Han nevnes også der i skattemanntallet i 1640. Der ser vi også at han eide Moholt og underbrukeren Nes og Naphaug. Reier Kvisla hadde også en eierdel i gården. Orm nevnes på Moholt i 1645 med kone en sønn og ei tjenestepike. Orm nevnes også som skysskaffer.

 

I 1647 var det sønnen JON ORMSEN som brukte gården. Han eide 2 1/2 huder i gården og Slemdal kirke eide 1/2 hud. Jon var lensmann og var da fritatt for skatteplikt. Jon Ormsen nevnes som bruker i 1664. Presten oppga at han var 44 år og fogden 45. Presten nevner tre tjenestegutter, Guttorm Bentsen 33 år, Lauritz Andersen 22 år og Jacob Sørensen 60 år. Videre nevnes Sten Tjøstelsen 30 år som husmann under gården. Jon nevnes som bruker frem til ca 1670. Fra 1671 var det enken ANNE som brukte gården. Nå hadde også HELJE ORMSDATTER overtatt eierdelen. Helje var en søster av Jon og nevnes som eier av 3 1/2 hud og Slemdal kirke eide 1/2 hud. Dette var da 4 huder og innbefattet Nes og Naphaug. Fra 1672 nevnes også en sag på gården som kunne sage 2000 deler pr. år. Enken Anne brukte gården frem til 1674.

 

Fra 1675 til 1679 var det ANDERS som brukte Moholt.

 

Fra 1680 var det Helvig, salige Peder Tøgerrsen som eide 3 1/2 huder i gården. Slemdal kirke eide fortsatt sin 1/2 hud. I 1688 var eierdelene på samme hender, med da var denne delen som Helvig, salige Peder Tøgersen eide, nevnt som 5 huder. Slemdal kirke eide fortsatt 1/2 hud. Dermed var den samlede skylden på 5 1/2 hud. 

 

Den 5. mai 1690 kjøpte greven Ulrik Fredrik Gyldenløve gården for 400 rd. Han kjøpte nå også Serkland, Gonsholt, Kvisla, Naphaug, Kiste (Søndre) m/Holt øde.

 

Fra 1680 nevnes PEDER JACOBSEN som bruker. Han brukte gården alene frem til og med 1688. I 1690 og 92 var det Peder og TOLEFF som var brukere. I 1696 var Peder og AXEL brukere og i 1697 var det Peder, Axel og MOGENS. Fra 1698 og fremover var Peder bruker på 2 huder og 8 skinn av gården Moholt med Nes og Naphaug, Axel brukte 1 1/2 hud, Mogens 8 skinn og ISACH 8 skinn.

 

I 1711 nevnes Peder Jacobsen med kvinne, 3 barn og 3 tjenestepiker på Moholt.

 

Brukerparten til Peder Jacobsen ble delt mellom hans sønner ANDERS og JON. De fikk begge bygselskontrakt fra greven den 4. mars 1719.

 

I 1723 nevnes 5 brukere på Moholt med Nes og Naphaug: Peder, Joen, Axel, Johannes og Mogens. Eiere var Greven av Laurvigen 5 huder, Slemdahl kirke 6 skinn. Det var 1 priviligert sag på gården.

 

Stanghammeren på Moholt Verk ble på Moholts grunn i 1731. Dette førte til et behov for arbeidskraft og da tilflytting.

 

 

 

 

Bosatt her fra 1680 til ca 1719

 

Peder Jacobsen f. omkring 1650 fra Prestegården var ifølge Bakken gift med en Helvig. Det kan være han her blandet med eieren Peder Tøgersen sin kone? Fra 1680 nevnes Peder Jacobsen som bruker på Moholt. I 1711 nevnes Peder Jacobsen med kvinne, 3 barn og 3 tjenestepiker på Moholt. Under trolovelsen til hans datter Anne kommer det frem at hans mor var Åste Prestegården. Han nevnes på Moholt til ca 1719. I 1719 ble brukerparten delt mellom hans sønner Anders og Jon.

 

Barn:

?Adam Pedersen f. omkring 1675

Anne Pedersdatter f. ca 1682 d. 1746

Jon Pedersen f. ca 1683 d. 1742

Anders Pedersen f. omkring 1695 d. 1730

Jens Pedersen f. ca 1699 d. 1764

 

Familieark

 

 

I 1719 ble Moholt delt i to brukerparter, Nordre og Søndre.

 

 

(Nordre Moholt) Bosatt her fra 1714 til 1742 (Marte til 1747)

 

Jon Pedersen f. ca 1683 var sønn av Peder Jacobsen Moholt. Jon giftet seg i 1714 med Marthe Sørensdatter f. ca 1685 fra Bjønnes i Kvelde. Jon og hans bror Anders fikk i 1719 bygsel fra Greven på hver sin brukerpart av Moholt. Jon brukte Nordre Moholt. Jon døde på Moholt i 1742 og Marte døde der i 1747.

 

Barn:

Søren Jonsen f. 1715 d. 1777

Anund Jonsen f. 1717 d. 1741

NN Jonsen f. 1720 d. 1720

Gunhild Jonsdatter f. 1721 d. 1758

Margrethe Jonsdatter f. ca 1724 d. 1803

 

Familieark

 

 

 

(Søndre Moholt) Bosatt her fra 1727 til 1766

 

Ingeborg Simensdatter f. ca 1700 giftet seg i 1727 med Anders Pedersen f. ca 1695. Anders var sønn av Peder Jacobsen Moholt. Anders og hans bror Jon fikk i 1719 bygsel fra Greven på hver sin brukerpart av Moholt. Anders brukte Søndre Moholt og døde der i 1730. Ingeborg giftet seg 2. gang i 1731 med Nils Simensen f. ca 1693. Han overtok da som bruker på Søndre Moholt. Nils døde der i 1747. Ingeborg nevnes som bruker på Moholt i 1762 som enke og døde der i 1766.

 

Ingeborg Simensdatter og Anders Pedersen sine barn:

Kirsten Andersdatter f. 1728 d. 1808

Anders Andersen f. 1730

 

Ingeborg Simensdatter og Nils Simensen sine barn:

Simen Nilsen f. 1733 d. ca 1773

Anders Nilsen f. 1734 d. 1804

Gunhild Nilsdatter f. 1737

Marte Nilsdatter f. 1740

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1730

 

Johanne Amundsdatter f. ca 1647 døde på Moholt i 1730, 83 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

(Nordre Moholt) Bosatt her fra 1742 til 1777 (Karen til ca 1785)

 

Søren Jonsen f. 1715 var sønn av Jon Pedersen Nordre Moholt. Søren giftet seg 1. gang i 1742 med Klara Jørgensdatter f. ca 1713. De ble bosatt på Nordre Moholt der Søren overtok bygselen etter sin far. Klara døde på Moholt i 1753. Søren giftet seg 2. gang i 1753 med Karen Larsdatter f. 1731. Hun var datter av Lars Nilsen Gonsholt. Søren døde på Moholt i 1777 og Karen giftet seg på nytt i 1781. Hun stod som Søren Jonsens enke og nevnes som bruker på Moholt i 1782, men flyttet senere til Moholt verk.

 

Søren Jonsen og Klara Jørgensdatter sine barn:

Jon Sørensen f. 1743

Jon Sørensen f. 1744 d. 1772

Anne Sørensdatter f. 1746 d. 1812

Johanne Sørensdatter f. 1747

 

Søren Jonsen og Karen Larsdatter sine barn

Marthe Sørensdatter f. 1754

Anders Sørensen f. 1757 d. 1824

NN Sørensen f. 1759 d. 1759

Peder Sørensen f. 1765 d. 1824

Jon Sørensen f. 1776 d. 1778

 

Familieark

 

 

 

(Søndre Moholt) Bosatt her fra 1767 til 1790

 

Anne Olsdatter f. 1738 fra Rød giftet seg 1. gang i 1767 med Simen Nilsen f. 1733. Han var sønn av overnevnte Nils Simensen Søndre Moholt. Han overtok bygselen på Søndre Moholt etter sin mor, som hadde sittet med bygselen fra hun ble enke i 1747. Det var skifte etter Simen på Moholt i 1773. Anne giftet seg 2. gang i 1774 med Helge Jørgensen f. 1750 fra Gonsholt Nordre. Han overtok da bygselen på Søndre Moholt. Helge død der i 1789 og Anne i 1790.

 

Anne Olsdatter og Simen Nilsen sine barn:

Ingeborg Simensdatter f. 1768 d. 1834

Nils Simensen f. 1771 d. 1822

 

Anne Olsdatter og Helge Jørgensen sine barn:

Sissel Helgedatter f. 1774 d. 1775

Sissel Helgesdatter f. 1776

Maren Helgesdatter f. 1778 d. 1808

Ole Helgesen f. 1781 d. 1781

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1771 og 1773

 

Ole Pedersen f. 1754 ble konfirmert i 1771 bosatt på Moholt. Han døde der i 1773. Han var sønn av Peder Olsen Dåpan.

 

Se Dåpan u/Kiste Søndre

 

 

 

(Nordre Moholt) Bosatt her fra 1782 til 1824

 

Anders Sørensen f. 1757 var sønn av Søren Jonsen Nordre Moholt. Anders giftet seg 1. gang i 1782 med Birthe Pedersdatter f. 1761 fra Kiste Nordre. Anders overtok bygselen på Nordre Moholt. Birthe døde der i 1801. Anders giftet seg 2. gang i 1803 med enken fra Kiste Nordre, Rønnaug Svendsdatter f. ca 1741. Rønnaug døde på Moholt i 1820 og Anders i 1824.

 

Anders Sørensen og Birthe Pedersdatter sine barn:

Karen Andersdatter f. 1783 d. 1783

Søren Andersen f. 1784 d. 1850

Jon Andersen f. 1786 d. 1787

Marte Andersdatter f. 1788 d. 1789

Peder Andersen f. 1791 d. 1793

Gunil Andersdatter f. 1794

Anna Andersdatter f. 1798

 

Familieark

 

 

 

(Søndre Moholt) Bosatt her fra 1800 til 1822

 

Nils Simensen f. 1771 var sønn av Simen Nilsen Søndre Moholt. Nils giftet seg i Kvelde i 1800 med Lene Iversdatter f. 1779 fra Auen i Hedrum. Nils overtok bygselen på Søndre Moholt. Lene døde på Moholt i 1813 og Nils døde der i 1822.

 

Barn:

Anne Helvig Nilsdatter f. 1800 d. 1827

Iver Nilsen f. 1803 d. 1804

Karen Nilsdatter f. 1804 d. 1812

Simen Nilsen f. 1806 d. 1806

Simen Nilsen f. 1807 d. 1879

Iver Nilsen f. 1811 d. 1813

Lene Nilsdatter f. 1813

Ole Nilsen f. 1813 d. 1814

 

Familieark

 

 

 

(Nordre Moholt) Bosatt her fra 1806 til 1850 (Helvig til 1862)

 

Søren Andersen f. 1784 var sønn av overnevnte Anders Sørensen Nordre Moholt. Søren giftet seg i 1806 med Helvig Hansdatter f. 1785 fra Riset u/Austad. Han må ha overtatt bygselen på Nordre Moholt, men hans far bodde på gården til 1820 og hans mor til 1824, så de brukte den muligens sammen en tid. Søren døde på Moholt i 1850 og Helvig i 1862.

 

Barn:

Berthe Marie Sørensdatter f. 1806 d. 1866

Anders Sørensen f. 1808 d. 1809

Hans Sørensen f. 1810

Anders Sørensen f. 1813 d. 1824

Jon Sørensen f. 1816

Anne Helvig Sørensdatter f. 1819

Karen Sørensdatter f. 1822

Anders Sørensen f. 1825

 

Familieark

 

 

 

 

Se Moholt etter 1814