| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Oksum Gnr.40

 

Gården ligger på østsiden av Eidangerfjorden ca 1 ½ kom inn i et dalføre. Nabogård i nord var Stulen og i syd lå Stamland.

 

Landskyld 4 huder (1664)

 

Litt fakta om gården Oksum

 

 

 

De tidlige manntallene på Oksum:

 

I et diplom fra 1460-61 nevnes gården Oksum.

 

Gjengjerdsmanntallet av 1528 nevnte ”Guttorm paa Ackersen”.

 

I registeret over saltverkskatten fra 1613-14 nevnes Poffuel på Oksum.

 

Poffuel nevnes også på Oksum i liste over leilendinger i Eidanger i 1619-20. Eieren var i 1620 Niels Mund på Bjerkevold.

 

I jordboken av 1624 nevnes fortsatt ”Poffuel Oxem” som bruker av 2 huder. Gården var i pant av Niels Mund.

 

Poul nevnes i Rostjenesteskatten fra 1645 på Oksum. Han var da eier av 2 huder (Halparten av gården).

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Ochlum som Simen bruger,
schylder 2 huder,
som Simen och hans børn bygger.
Er goedt for en half gaardt, penge - 3 dr.
Simen med sine børn byger

 

I skattemanntallene av 1650 og 1655, stod Paul som bruker av 4 huder av gården og som eier av 2 huder med bygselrett. De andre 2 hudene var eid av ”Hans i Faret i Brunlaugnes lehn” (Dette var nok Hans Olsen på Faret i Hedrum).

 

Landkommisjonen av 1661 oppgir Gulbrand som bruker på Oksum. ”Hans Iffuersen” i Skien eide 2 huder med bugselrett. Den andre delen (2 huder) var eid av Gunder i ”Stubberup Vdlauge”. (Dette var trolig en Gunder på” Stubberud ved Lågen” i Hedrum. Stubberud var nabogården til Faret i Hedrum, så dette var trolig Hans Faret sin del.)

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes Gulbrand 40 aar og Ole Gulbrandsen 24 aar på Oksum.

 

I sognepresten manntall fra samme året nevnes Oksum med en skyld på 4 huder og som bosatte nevnes ”Barbara Olsdatter en Enche”,  Anfind Gulbrandsen 20 aar, Powel Gulbrandsen 12 aar. Videre nevnes en soldat, Anders Laursen 20 aar, som var ”Bortrømt som denne gård och Biønnes holder”.

 

I gårds-manntallet fra 1672 nevnes ”Enchen bruger schylder 4 hdr som Halvor Hansen med Bøxell ehr Ejende” på Oksum.

 

I skattemanntallet fra 1680 nevnes på Oksum ”Barbro bruger, schylder 4 huder som Niels Rasmussen med Bøxel er Eyende”.

 

Oksum nevnes også i rostjenestemanntallet fra 1685. Der nevnes Povel som bruker og Niels Rasmussen som eier.

 

Under kontribusjonesberegningen fra 1692 er fortsatt Povel bruker, og Niels Rasmussens arvinger er eiere av gården med bygselsrett.

 

Rostjenesteberegningen av 1700 oppga to brukere, Poul og Gunder. ”Trinche Sal. Niels Rasmussen” stod som eier.

 

Ekstraskatten (Skoskatten) av 1711 nevner de samme brukerne. Povell Gulbrandsen og qvinde med en tjenestepike og Gunner Gulbrandsen med qvinde og en sønn.

 

Matrikulen fra 1723 oppgav Lars Nielsen arvinger som eiere med bygselrett. Oppsitterne var Povel og Rollef.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1600 til ca 1655

 

Paul var nevnt som oppsitter på Oksum fra 1613. Han nevnes på gården til midt på 1600 tallet. Han stod da som eier av halve gården.

 

Barn:

Gulbrand Paulsen f. ca 1624 d. 1664

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1655 til 1664 (Barbara til ca 1680)

 

Gulbrand Paulsen f. ca 1624 overtok som oppsitter på Oksum etter det som nok var hans far, Paul Oksum. Gulbrand nevnes ikke som eier. Han var gift med Barbara Olsdatter f. omkring 1620. Gulbrand døde i 1664. Etter dette stod enken som bruker på Oksum frem til ca 1680.

 

Barn:

Ole Gulbrandsen f. ca 1640

Anfind Gulbrandsen f. ca 1644

Paul Gulbrandsen f. ca 1645 d. 1728

Gunder Gulbrandsen f. ca 1656 d. 1716

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1685 til 1728

 

Paul Gulbrandsen f. ca 1645 var sønn av Gulbrand Paulsen Oksum. Hans kone var nok den Anne Gudmundsdatter f. ca 1652 som døde på Oksum i 1719. Paul nevnes som bruker på Oksum fra 1685 og han døde der i 1728.

 

Barn:

Anne Paulsdatter f. ca 1676 d. 1758

Ingeborg Paulsdatter f. ca 1680 d. 1745

Gulbrand Paulsen f. ca 1685 d. 1739

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1700 til 1716 (Marte til 1737)

 

En av sønnene til Gulbrand Paulsen Oksum var Gunder Gulbrandsen f. ca 1656. Gunder var gift med Marte Iversdatter f. ca 1657. Han nevnes som bruker på Oksum fra 1700, da sammen med sin bror Paul. Gunder døde på Oksum i 1716 og Marte nevnes der i 1725. Hun var da bosatt hos sønnen Rolf. Hun døde på Oksum i 1737.

 

Barn:

Rolf Gundersen f. ca 1685 d. 1744

Anne Gundersdatter f. ca 1697 d. 1736

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1714 til 1744 (Maren til 1758)

 

Rolf Gundersen f. ca 1685 var sønn av Gunder Gulbrandsen Oksum. Rolf giftet seg i 1714 med Maren Sørensdatter f. ca 1677 og bosatt seg på Oksum. Han nevnes der som oppsitter sammen med sin onkel Paul Gulbrandsen. I 1725 var det Paul sin sønn Gunder som hadde overtatt som oppsitter etter sin far. Rolf døde på Oksum i 1744 og Maren i 1758.

 

Barn:

Søren Rolfsen f. 1715 d. 1793

Gunder Rolfsen f. 1717 d. 1756

Sissel Rolfsdatter f. 1725 d. 1759

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra ca 1719 til 1739 (Karen til 1742)

 

Gulbrand Paulsen f. ca 1685 var sønn av Paul Gulbrandsen Oksum. Han giftet seg med Karen Sørensdatter f. ca 1689. Gulbrand ble bruker på en halvdel av Oksum. Han nevnes som bruker der i 1725 sammen med Rolf Gundersen. Gulbrand døde der i 1739 og Karen i 1742.

 

Barn:

Sara Gulbrandsdatter f. 1719

Paul Gulbrandsen f. 1721 d. 1794

Ole Gulbrandsen f. 1724 d. 1765

Marthe Gulbrandsdatter f. 1727 d. 1805

Ragnhild Gulbrandsdatter f. 1730

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1744

 

Jan Hansen f. ca 1714 og Anne Larsdatter f. ca 1699 nevnes på Oksum i 1744. De døde begge på Presteseter u/Prestegården i Eidanger.

 

Se Presteseter u/Prestegården

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1747 til 1756

 

Gunder Rolfsen f. 1717 stod som oppsitter på 4 huder (hele) Oksum under matrikkelen i 1747. Han giftet seg i Eidanger i 1748 med Anne Andersdatter f. 1707 fra Brevik. De døde begge på Oksum i 1756.

 

Barn:

Søren Gundersen f. 1749 d. 1801

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1749 til 1751

 

Peder Nilsen f. 1720 og Anne Haraldsdatter f. 1712 bodde på Vrangsund frem til 1746. Fra 1749 døpte de barn bosatt på Oksum. Anne døde på Oksum i 1752. Peder giftet seg på nytt i 1756. Han bodde ved vielsen på Saga og der bodde de også videre.

 

Se Saga

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1750 til 1763

 

Hans Hansen f. ca 1694 giftet seg i Bamble i 1728 med Marthe Hansdatter f. ca 1690. Marthe var født på Røra i Solum. Da hun giftet seg med Hans, var hun enke etter Johannes Rasmussen Øvre Sortedal i Bamble. Hans og Marthe bodde videre på Sortedal frem til 1750, da de kjøpte gården Oksum i Eidanger. De bodde der frem til 1763 da de begge døde bosatt på Oksum.

 

Barn:

Johannes Hansen f. 1729 d. 1777

Maren Hansdatter f. 1732

Inger Hansdatter f. 1735 d. 1801

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1760 til 1781

 

Mons Olsen f. 1732 giftet seg i 1760 med Maren Hansdatter f. 1732. Hun var datter av Hans Hansen Oksum. Mons fikk året etter skjøte på 2 huder av Oksum fra sin svigerfar for 150 rdl. De bosatte seg der og Mons døde på Oksum i 1781.

 

Barn:

Lars Monsen f. 1762

Hans Monsen f. 1764 d. 1764

Hans Monsen f. 1765

Elen Monsdatter f. 1767 d. 1808

Jacob Monsen f. 1769

Marte Monsdatter f. 1774

 

Familieark

 

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra ca 1760 til ca 1768

 

Ole Olsen f. 1725 var bror av Mons Olsen. Ole giftet seg i Eidanger i 1751 med Margrethe Jonsdatter f. ca 1724 fra Moholt i Siljan. De var bosatt og døpte barn på Nordalsetret frem til ca 1760. De flyttet etter det til hans bror Mons på Oksum. Ole døde på Oksum i 1763. Margrethe giftet seg igjen i 1767 med enkemann Christopher Nilsen f. omkring 1730. Margrethe og Christopher døpte at barn bosatt på Oksum i 1768. De har etter det trolig flyttet ut av sognet for det er ikke mer spor etter dem før i 1801. I 1801 bodde Margrethe hos sin sønn Jon på Solli som enke. Margrethe Jonsdatter døde på Solli i 1803.

 

Ole Olsen og Margrethe Jonsdatter sine barn:

Jon Olsen f. 1751 d. 1752

Anund Olsen f. 1753 d. 1804

Eli Olsdatter f. 1755 d. 1763

Johanne Olsdatter f. 1757

Jon Olsen f. 1760 f. 1847

Per Olsen f. 1762 d. 1763

 

Christopher Nilsen og Margrethe Jonsdatter sine barn:

Ole Christophersen f. 1768 d. 1768

 

Familieark

 

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra 1765 til ca 1770

 

Inger Hansdatter f. 1735 var datter av Hans Hansen Oksum. Hun giftet seg i 1763 med Jacob Olsen f. 1734 fra Holtet. Jacob var militær, og de døpte sitt første barn i 1764 bosatt på Holtet. De flyttet så til Oksum og døpte barn der frem til 1771 da de var bosatt i Brevik. De døde begge i Brevik i 1801

Barn:

Marthe Marie Jacobsdatter f. 1764 d. 1764

Ole Jacobsen f. 1765 d. 1781

Marthe Marie Jacobsdatter f. 1766 d. 1781

Hans Jacob Jacobsen f. 1771

Anne Sevrine Jacobsdatter f. 1775

Karen Kirstine Jacobsdatter f. 1776

Inger Johanne Jacobsdatter f. 1778

Ovet Marie Jacobsdatter f. 1780

 

Familieark

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra 1768 til ca 1771

 

Ole Nilsen f. ca 1740 giftet seg i Eidanger i 1768 med Anne Jonsdatter f. 1744. Ole kom fra Nedre Hobek i Brunlanes og Anne kom fra Ørvik i Eidanger. Etter at de giftet seg bodde de på Oksum frem til ca 1771. De døpte barn i 1775 bosatt på Nes-hammeren i Brunlanes. Ole jobbet nok da på jernverket der. Ole døde på Langestrand i Larvik i 1798.

 

Barn:

Jon Olsen f. 1769

Maren Olsdatter f. 1771

Else Olsdatter f. 1775

Amborg Olsdatter f. 1777

 

Familieark

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1776 til 1802

 

Jon Jacobsen f. 1735 fra Bleiklia i Bamble giftet seg i Bamble i 1757 med Anne Sørensdatter f. 1721 fra Rønholt i Bamble. Anne døde på Krabberød i 1766. Jon giftet seg da 2 gang i Bamble i 1767 med Mari Sørensdatter f. 1742 fra Nordre Rogn. Mari døde på Krabberød i 1768 og Jon giftet seg for 3. gang i 1770 i Bamble med Kirsten Gunnersdatter f. 1751. Kirsten kom fra Rugtvedt i Bamble. Jacob og Kirsten kommer nå til Eidanger. I 1776 kjøpte Jon halvparten av gården Oksum. Jacob Halvorsen Feset kjøpte den andre halvparten. Jon levde livet ut på Oksum og døde der i 1802. Kirsten giftet seg på nytt og døde på Rugtvedt i Bamble i 1836.

 

Jon Jacobsen og Anne Sørensdatter sine barn:

Helge Maria Jonsdatter f. 1759 d. 1820

Jacob Jonsen f. 1762 d. 1762

 

Jon Jacobsen og Kirsten Gunndersdatter sine barn:

Anne Jonsdatter f. 1771 d. 1832

 

Familieark

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1776 til 1823

 

Jacob Halvorsen f. 1753 kom fra Feset i Bamble. Jacob kjøpte i 1776, 2 huder av gården Oksum. Det som senere ble hans svigerfar, Jon Jacobsen Bleiklia kjøpte de andre 2 hudene. Gården ble nå delt i to. Jacob giftet seg i 1781 med datteren til Jon Jacobsen, Helge Maria Jonsdatter f. 1759. De ble boende på Oksum. Helge Maria døde der i 1820 og Jacob døde i 1823.

 

Barn:

Elias Jacobsen f. 1781 d. 1831

Erik Jacobsen f. 1783 d. 1857

Jon Jacobsen f. 1786 d. 1848

Anne Marine Jacobsdatter f. 1790 d. 1855

Halvor Jacobsen f. 1792 d. 1804

NN Jacobsen f. 1796 d. 1796

Aleth Christine Jacobsdatter f. 1797 d. 1862

Hans Jacob Jacobsen f. 1800 d. 1858

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Oksum:

 

Live Sørensdatter f. 1745 nevnes som pike på Oksum i 1762. Hun giftet seg med Christen Halvorsen. Hun nevnes under sin far, Halvor Gundersen, Gunneklev.

Fam.15 - Kristi Pedersdatter f. ca 1769 ble konfirmert i Eidanger i 1788 bosatt på Oksum.

Fam.16 - Anne Pedersdatter f. ca 1781 ble konfirmert i Eidanger i 1799 bosatt på Oksum.

Jørgen Lucasen f. 1783 ble konfirmert bosatt på Oksum i 1799. Han nevnes under sin far, Lucas Lucasen, på Skjelsvik.

Fam.17 - Anders Nilsen f. omkring 1785 ble konfirmert i Eidanger i 1800 bosatt på Oksum. Alderen ble ikke nevnt.