| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

Nordre Lunde Gnr. 4

 

Nordre og Søndre Lunde ligger syd for Lundevannet i Bjørkedalen.

 

Landskyld 7 1/2 huder (1664)

 

Litt fakta om gården Nordre Lunde 

 

 

De tidlige manntallen på Lunde:

 

Lunde

 

I gjengjerdsmanntallet av 1528 nevnes Tore Lwnne og Arne Lwnne blant gårdene i Bjørkedalen.

 

I skattemanntall fra 1592-93 nevnes Clement og Laurits Lunde. Begge trolig på Lunde i Bjørkedalen.

 

I 1613-14 nevnes Clement og Amund og disse nevnes også i 1619-20.

 

I 1615 opplyses i jordboken følgende eiere på ”Lunde i Edanger i Berchedalen”: Laurits Tangvald i Bamble eide 2 huder, Eivind Rugtvet 2 ½ huder, Eiving Hvalen i Lundeherred 1 hud og Gimsøy kloster 1 hud.

 

Ifølge Schilbred nevnes Clement som salig 10. oktober 1625 så han må være død før dette. Ved denne anledningen nevnes også hans enke Anne Hansdatter og hennes to brødre, Thore og Niels Hansønner. Thore bodde på Døvik.

 

 

Nordre Lunde

 

Nordre Lunde skattet på 1600 tallet for en fullgård med en matrikkelskyld på 7 ½ hud.

 

I jordboken av 1624 oppføres Rolf Lunde som eier av 1 hud i Buer. Dette var odelsgods. Han hadde også 3 ½ hud pantegods i Lunde, og 3 1/2 pantegds i Lunde. Jordboken dette året nevnes også Aarsløøf Rung (Rogn) i Bamble som eier av 11 skinn giftegods i Nordre Lunde i pant på sine barns vegne.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Nordre Lunde som Rolff bruger,
schylder 7 ½ huder.
Deraff forne Rolff 6 ½ huder med bøxell,
och Kongl. Ma. 1 hudt.
Er goed for 1 fuld och ¼ gaard, penge - 7 ½ dr.
Rolff Lunde bygger.

 

Rolf Lunde sin del i Lunde nevnes fremover som 6 ½ hud. Dette er da i Nordre Lunde. Han nevnes som bruker på Nordre Lunde i 1650 men i 1655 er den hans enke en finner i listene. Hun står da som eier av 6 ½ hud med sine barn. Kronen eide den siste delen. Enken het Ingeborg og hun eide også 1 hud i Buer.

 

I 1661 nevner landkommisjonen enken Ingeborg som bruker sammed med en Johan. Det nevnes også at det er en husmann der.

 

I sogneprestens manntall av 1664 nevnes følgende oppsittere på Nordre Lunde: Eivin (Even) Rolfsen 40 år, Jan Rolfsen 29 år. Som husmann nevnes Oluf Andersen 68 år.

 

Ingeborg oppførtes som bruker i midten av 1670 årene. Even Rolfsen sin sønn Hans Evensen ble nå bruker sammen med farbroren Jan. I 1680 nevnes Jan og Hans som eiere og brukere av tilsammen 3 ½ hud i gården. De brukte den andre delen på sine søskens vegne.

 

Jan Rolfsen nevnes fremdeles som bruker i starten av 1690 årene. Han eide en part med en skyld på 2 ½ hud.

 

I 1692 nevnes eierforholdene slik: Jan Rolfsen 2 ½ huder, Hans Evensen og medarvinger 1 ½ hud, Fredrik Rolfsen 1 hud, Ellef Buer 6 skinn, Engebret Høyset 6 skinn, Ole Søndre Lunde 1 hud og samtlige søsken til sammen 6 skinn.

 

1 1700 står kappelanen i Eidanger Christen Torgersen Finde (Findøe) som eier av 1 hud i Nordre Lunde. Han kjøpte i 1704 yterligere 2 huder 3 ¼ skinn i gården. Dette var 1 hud og 8 ¼ skinn av enken etter Jans Rolfsen, Lars Grønsholt og Hendrik Andersen samt 7 skinn av enken etter Nils Jansen, Anne Jensdatter.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1620 til ca 1655 (Ingeborg til ca 1676)

 

Dersom vi går tilbake til Rolf Kjeldsen så må han ha vært født omkring 1590. Han var gift med Ingeborg. Rolf døde på Nordre Lunde ca 1655 og Ingeborg i ca 1676.

 

Barn:

Even Rolfsen f. ca 1624 d. 1703

Ingeri Rolfsdatter f. ca 1625 d. 1698

Søren Rolfsen f. ca 1624 d. ca 1690

Fredrik Rolfsen f. omkring 1630

NN Rolfsdatter f. omkring 1630

Jan Rolfsen f. ca 1635 d. ca 1700

Kirsten Rolfsdatter f. ca 1642 d. 1716

Tønnild Rolfsdatter f. omkring 1650

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1664 til 1700

 

I 1664 oppføres Rolf Kjeldsens sønn Jan Rolfsen f. ca 1635 som oppsitter på Nordre Lunde. Han var gift med Mette Findsdatter f. omkring 1640. Det er skifte etter Jan på Nordre Lunde i 1700.

 

Barn:

Gunhild Jansdatter f. ca 1661 d. 1742

Maren Jansdatter f. ca 1669 d. 1724

Nils Jansen f. omkring 1670 d. ca 1700

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1664 til 1703

 

I 1664 oppføres også Rolf Kjeldsens sønn Even Rolfsen f. ca 1624 som oppsitter på Nordre Lunde. Han kones navn er ukjent. Det var skifte etter Even på Nordre Lunde i 1703.

 

Barn:

Hans Evensen f. omkring 1650 d. ca 1703

Åste Evensdatter f. ca 1656 d. 1720

Gunhild Evensdatter f. ca 1663 d. 1716

Birthe Evensdatter f. ca 1665 d. 1757

Kirsten Evensdatter f. ca 1668

Anne Evensdatter f. omkring 1670

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1675 til 1703 (Guri nevnes der i 1711)

 

Sønnen Hans Evensen f. omkring 1650 var også bruker en tid på Nordre Lunde. Han var gift med Guri Nilsdatter f. omkring 1650 fra Augestad i Gjerpen. Det var skifte etter Hans på Nordre Lunde i 1703. Dette var samme året det var skifte etter hans far.

 

Barn:

Nils Hansen f. ca 1677 d. 1738

Berthe Hansdatter f. ca 1684 d. 1743

Even Hansen f. ca 1687 d. 1768

Ingebret Hansen f. ca 1692 d. 1764

 

Familieark

 

 

Fam.5

Bosatt her fra ca 1680 til 1700

 

Nils Jansen f. omkring 1670 var sønn av Jan Rolfsen. Han var gift med Anne Jensdatter f. ca 1650. Han var også bosatt på Nordre Lunde og det var skifte etter han det i 1700.

 

Barn:

Anne Nilsdatter f. ca 1685 d. før 1743

Malene Nilsdatter f. ca 1688 d. 1774

Maren Nilsdatter f. ca 1694 d. 1763

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1709 til 1738

 

Nils Hansen f. ca 1677 var sønn av Hans Evensen. Han giftet seg i Eidanger i 1709 med Marthe Tollefsdatter f. omkring 1680, datter av Tollef Nilsen Søndre Tveten. De nevnes på Nordre Lunde i 1711 og døper en datter der i 1719. Det er trolig han som gravlegges i 1738 bosatt på Hegna u/Nordre Lunde.

 

Barn:

Sara Nilsdatter f. 1719 d. ca 1792

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1714 til 1768

 

Hans Evensen sin sønn Even Hansen f. ca 1687 giftet seg 1. gang i 1714 med Berthe Pedersdatter f. ca 1690. De er bosatt på Nordre Lunde og Berthe døde der i 1742. Even Hansen giftet seg så 2. gang i 1744 med Lisbeth Hansdatter f. ca 1703 fra Lillegården. De bodde videre på Nordre Lunde og døde begge der i 1768.

 

Even Hansens barn med Berthe Pedersdatter:

Guri Evensdatter f. 1720 d. 1785

Gullik Evensen f. 1722 d. 1742

Anne Evensdatter f. 1724 d. 1724

Hans Evensen f. 1726

Anne Evensdatter f. 1728

 

Familieark

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1731 til 1764

 

En annen sønn av Hans Evensen var Ingebret Hansen f. ca 1692. Ingebret giftet seg 1. gang i Eidanger i 1731 med Birthe Amundsdatter Skavråker f. ca 1710 og var også bosatt på Nordre Lunde. Birthe døde alt i 1735 og Ingebret giftet seg 2. gang i Siljan i 1736 med Maria Jacobsdatter f. ca 1707 fra Prestegården i Siljan. Marie døde på Nordre Lunde i 1764 og Ingebret døde året etter.

 

Ingebrets barn med Birthe Amundsdatter:

Anne Ingebretsdatter f. 1732 d. 1732

 

Ingebrets barn med Maria Jacobsdatter:

Ole Ingebrethsen f. 1737 d. 1737

Nils Ingebretsen f. 1739 d. 1763

Berthe Ingebretsdatter f. 1741 d. 1805

Gullik Ingebretsen f. 1746 d. 1748

 

Familieark

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra ca 1718 til ca 1730

 

Nils Jansen sin datter Anne Nilsdatter f. ca 1685 giftet seg i 1717 med Reier Tollefsen f. ca 1689 fra Naphaug i Siljan. De døpte barn på Nordre Lunde frem til 1727. I 1731 døpte de barn bosatt på Naphaug i Siljan.

 

Barn:

Anne Caterine Reiersdatter f. 1718 d. 1799

Ingeborg Reiersdatter f. 1720 d. 1723

Tollef Reiersen f. 1724 d. 1742

Ingeborg Reiersdatter f. 1726 d. 1726

Maren Reiersdatter f. 1727 d. 1802

Christen Reiersen f. 1731 d. 1737

 

Familieark

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1720 til 1729

 

Ole Sørensen f. ca 1689 giftet seg i Eidanger i 1714 med Malene Nilsdatter f. ca 1688 fra Nordre Lunde. De døpte barn på Døvik frem til 1719 men fra 1720 døpte de barn bosatt på Nordre Lunde. De bodde videre på Nordre Lunde og Ole døde i 1729. Enken giftet seg igjen og nevnes på Gudsfred u/Nordre Lunde.

 

Barn:

Anne Olsdatter f. 1714 d. 1714

Maria Olsdatter f. 1715 d. 1719

Maren Olsdatter f. 1717 d. 1746

Ingeborg Olsdatter f. 1719 d. 1719

Maria Olsdatter f. 1720

NN Olsen f. 1721 d. 1721

Gunild Olsdatter f. 1725 d. 1768

Karen Olsdatter f. 1727 d. 1775

Ole Olsen f. 1729 d. 1776

 

Familieark

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra ca 1730 til 1773

 

Lars Olsen f. ca 1693 fra Kvestad giftet seg i Gjerpen i 1720 med Maren Nilsdatter f. ca 1694. Maren var datter av Nils Jansen Nordre Lunde. De bodde på Høgset i Gjerpen frem til 1729 og etter det bodde de på Nordre Lunde. Maren døde der i 1763 og Lars i 1773.

 

Barn:

Nils Larsen f. 1720 d. 1793

Ole Larsen f. 1722 d. 1723

Gunhild Larsdatter f. 1724 d. 1754

Ole Larsen f. 1726 d. 1795

Maren Larsdatter f. 1729

Iver Larsen f. 1731 d. 1733

Isak Larsen f. 1733 d. 1733

Iver Larsen f. 1735 d. 1797

Isak Larsen f. 1737 d. 1737

Berte Larsdatter f. 1739

 

Familieark

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra 1744 til 1765

 

Guri Evensdatter f. 1720 var datter av Even Hansen Nordre Lunde. Hun giftet seg i Eidanger med Rasmus Sørensen f. 1715 fra Lerstang. Hun bodde ikke lenge på Lerstang før de giftet seg i oktober 1743 og alt i desember samme år døde Rasmus Sørensen. I Eidanger i 1744 giftet Guri Evensdatter seg på nytt med Nils Jacobsen f. 1720. Han var nok fra Prestegården i Siljan. Hans søster Maria Jacobsdatter f. ca 1707 hadde i 1736 giftet seg med Ingebret Hansen f. ca 1692 og de bodde på Nordre Lunde. Hun er også fadder til barn av Nils Jacobsen. Guri og Nils døde begge på Nordre Lunde i 1765.

 

Guri Evensdatter sine barn med Nils Jacobsen:

Gullik Nilsen f. 1744 d. 1744

Jacob Nilsen f. 1746 d. 1756

Birthe Nilsdatter f. 1747 d. 1747

Maria Nilsdatter f. 1748 d. 1749

Rasmus Nilsen f. 1750

Hans Nilsen f. 1752

Nils Nilsen f. 1754

Birthe Nilsdatter f. 1756 d. 1758

Jacob Nilsen f. 1759 d. 1760

Lars Nilsen f. 1761 d. 1809

Peder Nilsen f. 1764 d. 1790

 

Familieark

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1747 til 1771

 

Amund Larsen f. 1724 fra Buer i Eidanger giftet seg i 1747 med Gunhild Larsdatter f. 1724. Hun var datter av Lars Olsen Nordre Lunde. De bosatt seg på Nordre Lunde og Gunhild Larsdatter døde der i 1754. Amund Larsen giftet seg da igjen i 1755 med Kirstine Tollefsdatter f. 1733 fra Klevstrand. De bodde videre på Nordre Lunde og Amund døde der i 1771. Kirstine Tollefsdatter døde i 1808 på Åsen u/Prestegården i Eidanger. Der bodde på den tiden hennes datter Marthe med sin familie.

 

Amund sine barn med Gunhild Larsdatter:

Anne Amundsdatter f. 1747 d. 1783

NN Amundsen f. 1750 d. 1750

Nils Amundsen f. 1751 d. 1751

Nils Amundsen f. 1752 d. 1754

Gunhild Amundsdatter f. 1754 d. 1782

 

Amund sine barn med Kirstine Tollefsdatter:

Lars Amundsen f. 1756 d. 1790

Maria Amundsdatter f. 1758 d. 1824

Nils Amundsen f. ca 1762 d. 1806

Kari Amundsdatter f. 1764 d. 1822

Tolf Amundsen f. 1767 d. 1836

Anne Amundsdatter f. 1770 d. 1845

 

Familieark

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1761 til 1797 (Maria nevnes der i 1801)

 

Iver Larsen f. 1735 var sønn av Lars Olsen Nordre Lunde. Han giftet seg i 1761 med Maria Tollefsdatter f. 1736 fra Klevstrand. Hennes halvsøster Kirstine Tollefsdatter var gift med Amund Larsen Nordre Lunde. Iver og Maria var bosatt på Nordre Lunde. Iver døde der i 1797. Maria nevnes der i 1801. Hun døde i 1823.

 

Barn:

NN Iversdatter f. 1761 d. 1761

Anna Iversdatter f. 1762 d. 1799

Maren Iversdatter f. 1765 d. 1829

Margrethe Iversdatter f. 1767

Margrethe Iversdatter f. 1769 d. 1769

Lars Iversen f. 1770

NN Iversen f. 1771 d. 1771

Gunild Iversdatter f. 1772 d. 1800

Karen Iversdatter f. 1775 d. 1837

Larine Iversdatter f. 1778

NN Iversen f. 1783 d. 1783

 

Familieark

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra ca 1799 til ca 1805

 

Lars Nilsen f. 1761 var sønn av Nils Jacobsen Nordre Lunde. Han giftet seg med Berthe Mathiasdatter f. ca 1779 og nevnes på Nordre Lunde til 1805. han står der som inderst i 1801 så de kan ha bodd på en av plassene under Nordre Lunde. Lars døde på Pasa i Eidanger i 1809 og enken giftet seg igjen i 1815 med enkemannen Lars Bentsen på Åsen under Nordre Lunde.

 

Barn:

Nils Larsen f. 1799 d. 1810

Karen Larsdatter f. 1800 d. 1800

Iver Larsen f. 1802 d. 1802

Maren Larsdatter f. 1803

Gunhild Larsdatter f. 1805

Jacob Larsen f. 1808

 

Familieark

 

 

Fam.16

 

Bosatt her i 1801

 

Larine Iversdatter f. 1778 giftet seg i 1779 med Jacob Isaksen f. 1774 på Rørarød. De nevnes på Nordre Lunde i 1801, men døpte to barn på Ramberg og før de igjen nevnes på Nordre Lunde. DE kom siden til Østre Borge i Gjerpen der de begge døde.

 

Barn:

Karen Jacobsdatter f. 1803 d. 1881

Iver Jacobsen f. 1806 f. 1870

Kirsten Marie Jacobsdatter f. 1810

Isak Jacobsen f. 1812 d. 1872

Lars Jacobsen f. 1816 d. 1816

Gunnild Jacobsdatter f. 1817

Maren Jacobsdatter f. 1820

Abraham Jacobsen f. 1825 d. 1883

 

Familieark

 

 

Fam.17

 

Nevnt her i 1802

 

Karen Nilsdatter f. ca 1798 døde på Nordre Lunde i 1802 bare 4 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Fam.18

 

Bosatt her fra ca 1807

 

Ole Andersen f. 1764 fra Lien i Solum giftet seg i Solum med Anne Olsdatter f. 1772 fra Nenset u/Bjørntvedt Nordre i Solum. De døpte barn og bodde på Lien i Solum frem til 1804. Etter å ha kjøpt til sammen 4 huder og 9 ½ skinn i Nordre Lunde i Eidanger flyttet de dit og døper barn der fra 1807.

 

Barn:

Marie Olsdatter f. 1792 d. 1849

Anne Olsdatter f. 1793

Inger Olsdatter f. 1794

Åse Marie Olsdatter f. 1796 d. 1796

Birthe Olsdatter f. 1797 d. 1798

Anders Olsen f. 1799 d. 1799

Anders Olsen f. 1800 d. 1874

Berthe Olsdatter f. 1802

Isach Olsen f. 1804 d. 1892

Ole Olsen f. 1807 d. 1808

Ole Olsen f. 1809

Åse Marie Olsdatter f. 1813 d. 1813

Nils Olsen f. 1814 d. 1898

 

Familieark

 

 

 

 

Plasser under Nordre Lunde.

 

 

 

Fam.19

 

Bosatt her i 1725 

 

Ole Gundersen f. ca 1665 og Aschier Torsdatter f. ca 1649 var husmenn under Nordre Lunde i 1725.

 

Familieark

 

 

 

Fam.20

 

Bosatt her i 1725 

 

Christen Michelsen f. ca 1745 og Johanne Isachsdatter f. ca 1659 var husmenn under Nordre Lunde i 1725. Christen døde der i 1728.

 

Familieark

 

 

 

 

Hegna

Hegna hadde en skyld på 5 skinn.

 

 

Fam.21

 

Bosatt her fra ca 1765 til 1786

 

Christen Eriksen f. 1732 fra Søndre Lunde giftet seg i 1757 med Kari Stoesdatter f. 1731 fra Smekkerød. De kom til hegna under Nordre Lunde. De døde begge der i 1786.

 

Barn:

Stoe Christensen f. 1762 d. 1789

Erich Christensen f. 1765 d. 1814

Engebricht Christensen f. 1769 d. 1769

Karen Christensdatter f. 1775 d. 1815

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1785 til ca 1801

 

Peder Rasmussen Hasler f. 1756 giftet seg i 1785 med Kirsti Larsdatter f. 1763 fra Viersdalen. De var bosatt på Hegna frem til ca 1801. De ble siden bosatt på Hasler.

 

Se Hasler

 

 

Fam.22

 

Bosatt her fra 1796 til 1810

 

Lars Sørensen Kvestad f. 1758 giftet seg i 1796 med Kirsten Knudsdatter f. 1770 fra Stamland. De bosatte seg på Hegna u/Nordre Lunde og nevnes der i 1801. Lars solgte i 1804 eiendommen. Han døde bosatt på Hegna i 1810.

 

Barn:

Elisabeth Larsdatter f. 1797 d. 1881

Karen Larsdatter f. 1800 d. 1800

Søren Larsen f. 1801

Knud Larsen f. 1804 d. 1886

Karen Larsdatter f. 1807

 

Familieark

 

 

 

Ødegården

Ødegården hadde en skyld på 9 1/2 skinn. Den ble skilt ut fra Nordre Lunde i 1770 årene som eget bruk. I 1793 overtok Knud Hansen Holte Ødegården etter Hans Bentsen for 399 rdl.

 

 

 

Nevnt her i 1752

 

Ole Henriksen f. ca 1692 døde på Ødegården u/Nordre Lunde i 1752. Hans kone, Ragnhild Torkildsdatter f. ca 1690, døde i 1764 på Lunde rønningen som kan ha vært samme plass. 

 

Se Døvik

 

 

 

Fam.23

 

Bosatt her fra 1765 til 1805

 

Det var skifte etter Nils Halvorsen f. 1744 på Ødegården under Nordre Lunde i 1795. Nils var født på Melteig i Holla. Han giftet seg i 1765 med Berthe Ingebretsdatter f. 1739. Hun var datter av Ingebret Hansen. De var hele tiden nevnt under Nordre Lunde og har trolig bodd på Ødegården hele tiden. Nils døde der i 1795 og Berthe i 1805.

 

Barn:

NN Nilsdatter f. 1766 d. 1766

Halvor Nilsen f. 1767 d. 1867

Anne Maria Nilsdatter f. 1769

Anne Maria Nilsdatter f. 1770 d. 1770

Anne Maria Nilsdatter f. 1771 d. 1851

Karen Nilsdatter f. 1773 d. 1810

Halvor Nilsen f. 1777 d. 1819

Ingebret Nilsen f. 1780 d. 1851

 

Familieark

 

 

 

 

 

Gudsfred

 

 

 

Fam.24

 

Bosatt her fra 1732 til 1774

 

Enken Malene Nilsdatter f. ca 1688 giftet seg 2. gang i 1732 med enkemannen Helge Nilsen f. 1683 fra Høgset og bodde videre på Gudsfred u/Nordre Lunde. Helge døde der i 1751 og Malene i 1774.

 

Barn:

Nils Helgesen f. 1733 d. 1808

Ingeborg Helgesdatter f. 1734 d. 1762

 

Familieark

 

 

Fam.25

 

Bosatt her fra 1761 til 1808

 

Sønnen Nils Helgesen f. 1733 giftet seg i 1761 med Karin Eriksdatter f. 1721. De var bosatt på Gudsfred og Karin døde der i 1798. Nils Helgesen giftet seg igjen for 2. gang samme året med enken Ingeborg Christensdatter f. 1748. De fikk ingen barn sammen. Nils døde på Gudsfred i 1808.

 

Nils Helgesen sine barn med Karin Eriksdatter:

NN Nilsdatter f. 1763 d. 1763

NN Nilsen f. 1764 d. 1764

NN Nilsen f. 1765 d. 1765

 

Familieark

 

 

Fam.26

 

Bosatt her fra 1781 til 1789

 

I 1777 hadde Amund Olsen Lillegården eiendomsretten til Gudsfred. Hans sønn Lars Amundsen f. 1752 overtok den etter faren. Lars giftet seg i 1781 med Inger Nilsdatter f. 1755 fra Siljan i Eidanger. De døper barn bosatt på Gudsfred og Lars døde der i 1787. Enken giftet seg igjen i 1788 med Hans Abrahamsen f. 1757 i Brevik. De fikk et barn på Gudsfred i 1789 før de flyttet til Valler.

Lars Amundsens barn med Inger Nilsdatter:

Amund Larsen f. 1783 d. 1784

Karen Larsdatter f. 1784 d. 1847

Amund Larsen f. 1786 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

Fam.27

 

Nevnt her i 1784

 

Halvsten Iversen født omkring 1750 og Live Halvorsdatter født omkring 1750 var fra Kongsberg og døpte en sønn i Solum i 1784 som døde på Gudsfred u/Nordre Lunde samme året.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1795

 

Ingebret Haraldsen f. 1766 og Maren Pedersdatter døpte et barn i 1795 bosatt på Gudsfred u/Nordre Lunde. 

 

Se Østre Porsgrunn i 1762-1801

 

 

 

 

Fam.28

 

Bosatt her i 1798

 

De var skifte etter Karen Christensdatter f. omkring 1740 på Gudsfred i 1798. Hun var gift med en Nils Alfsen f. omkring 1740. De etterlot seg ingen barn.

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1802

 

Christen Olsen f. 1767 på Eikåsen i Gjerpen giftet seg i Eidanger i 1798 med Ellen Sørensdatter f. 1776 på Kvestad. De døpte tvillinger bosatt på Gudsfred under Nordre Lunde i 1802. De flyttet litt rundet og endte opp på Dalen ved Brevik.

 

Se under hennes far på Kvestad

 

 

Nevnt her i 1803

 

Nils Paulsen f. 1761 og Anne Gulbrandsdatter døpte et barn i 1803 bosatt på Gudsfred u/Nordre Lunde. 

 

Se Lanner

 

 

 

Fam.29

 

Bosatt her fra ca 1810

 

Jacob Isachsen f. 1774 på Rørarød giftet seg i 1799 med Larine Iversdatter f. 1778. Hun var datter av Iver Larsen fra Nordre Lunde. De nevnes på Nordre Lunde i 1801 men i 1803 og 1806 men fra 1810 døper de barn bosatt på Gudsfred under Nordre Lunde.

 

Barn:

Karen Jacobsdatter f. 1803

Iver Jacobsen f. 1806

Kirsten Marie Jacobsdatter f. 1810

Isak Jacobsen f. 1812

Lars Jacobsen f. 1816

Gunnild Jacobsdatter f. 1817

Maren Jacobsdatter f. 1810

Abraham Jacobsen f. 1825

 

Familieark

 

 

 

 

 

Husmannsplassen Åsen

Plassen nevnes i 1801

 

 

 

Fam.30

 

Bosatt her fra 1792

 

Lars Bentsen f. 1757 giftet seg i 1785 med Eli Jonsdatter f. ca 1764. De blir bosatt på Åsen u/Nordre Lunde og nevnes der i 1801. Eli Jonsen døde der i 1813 og Lars Bentsen giftet seg på nytt med enken etter Lars Nilsen Nordre Lunde f. 1761 d. 1809, Berthe Mathiasdatter f. ca 1779.

 

Barn av Lars Bentsen og Eli Jonsdatter:

Hans Larsen f. ca 1789 d. 1792

Nils Larsen f. 1792 d. 1848

Birte Kirstine Larsdatter f. 1794

Jon Larsen f. 1797

Søren Larsen f. 1799

Maren Larsdatter f. 1802

 

Barn av Lars Bentsen og Berthe Mathiasdatter:

Lars Larsen f. 1815

Ellen Christine Larsdatter f. 1818 d. 1891

 

Familieark