| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Håøya/Auen Gnr.25

 

Gården Håøya ligger på Eidangers største øy, Håøya. Øya ligger mellom Langangsfjorden og Mørjefjorden.

 

Bnr.2 på Håøya er gården Auen. Auen finner vi nord for Vrangsund og Vrangsund ligger i skille mellom Håøya og fastlandet. Vrangsund ligger i Vesfold/Brunlanes så nå er vi helt i grensen for hva som var Eidanger.

 

 

Litt fakta om gården Håøya/Auen

 

 

De tidlige manntallene på Håøya/Auen:

 

 

Håøya:

 

Tøstill i Høenn”nevnes i gjengjerdsmanntallet av 1528.

 

Jon Håøen leverte i 1585-86 1 favn ved til kronen. I en dom, angående fortolling av en skute med trelast, fra 1613 nevnes han som Jon Tystølssøn.

 

I 1611 oppføres Jon Håøya som eier av 2 ½ hud i Håøya, 1 ½ hud i Tveten, 1 hud i Kjær, ½ hud i Hoppestad og ½ hud i Anvik. Av barnegods nevnes 3 huder i Ørstvedt og 2 ½ hud i annet gods, hvorav ½ hud i gården Stiven i Hitterdal resten trolig i en gård i Agdestein.

 

Jo Håøya sin sønn Gunder nevnes i fogdregnskapen av 1622-2. Han måtte betale 6 daler i sakefallspenger i forbindelse med et leiermål med ei Maren Pedersdatter.

 

Aaasell” oppføres med 1 ½ hun pantegods i Håøya i 1624. Åsold nevnes også på Håøya sammen med en Jon i 1626. En tid nå nevnes Asold som bruker på Håøya og Jon brukte Auen. I 1640 åra finner vi fortsatt Asold som bruker på Håøya. Asold stod i 1645 oppført som eier av 1 ½ hus i Auen og Jon Auen eide 1 ½ hud i Auen. Jon eide også ½ hud i Anvik og 1 skinn i ”Løffugenn”.

 

Jon Håøya nevnes i koppskattemanntallet av 1645 med kvinne og en sønn. Asold nevnes nå ikke. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Haaøen och Offuen som Joen bruger,
och er 2 goede pladtzer, schylder 3 huder,
som hand selff med bøxell och herligh(edt) er eiende.
Haff(ue)r tilforne werit regnit for ½ gaard,
men nu er taxerid for 1/3 gaardt i schat, - 4 ½ dr.
Joen Offuen bygger

 

I 1650 finner vi Jon som eier og bruker på Håøya og Auen. Dette var da en halvgård med en skyld på 3 huder tilsammen. Som postfører i 1655 finner vi også Jon.

 

I 1661 oppfører landkommisjonen Jon som eier av halve gården, 1 ½ hud. Borgemesteren i Tønsberg Anders Madsen eide nå den andre delen. Det oppføres også en husmann på gården dette året.

 

Fogden oppfører i 1664 Jon Auen på 53 år, men sognepresten nevner han ikke.

 

I starten av 1670 åra finner vi Søren og Jon som brukere. Søren stod alene ca 1680. I starten av 1690 åra nevnes Peder og Alf og ca 1700 finner vi Peder, Michel og Alf.

 

Borgemesteren Anders Madsen var fortsatt nevnt som eier av halve Håøya med Auen (1 ½ hud) tidlig i 1670 åra. Senere var hans sønn, Stig Andersen, fra Tønsberg eier til bortimot 1700. I 1670 åre var det Søren som eide den andre delen. I 1680 åra var det Søren Ovesen i Brevik og i 1690 åra var det Christian Schurman i Bamble. Søren Oveseb nevnes i skattemanntallet i 1679 i Brevik som ”Søfren Ofuesen” eier av 5 huder i Tangelval i Bamble og 1 ½ hud i Håøya.

 

Når vi kommer til omkring 1700 var Hans Jacobsen og Ole Schjerven eier av hver sin halvdel av gården. Da var Anders Madsen Tønsberg sin familie ute av bildet.

 

I 1704 nevnes Michel Alfsen på Håøya i og med at han dette året fikk en dom på seg. Han hadde i ekteskap avlet barn med Anne Maria Jochumsdatter.

 

Under sjølegden av 1706 nevnes to oppsittere. Alf Alfsen 85 aar og gift som bruker halve gården med en søn Hans Alfsen 20 aar, ungkar og innrullert. Den andre var Michel Alfsen 47 aar og gift som brukte den andre halvdelen. Han hadde sønnen Ole Michelsen 16 aar, ungkar og pucklig

 

Ekstraskatten av 1711 oppføres på Håøya Michel Alfsen med kvinne og 3 barn. På Auen oppføres Peder Jacobsen med kvinne, 2 barn og en tjenestedreng.

 

I matrikkelen av 1723 oppføres Nils Hansens arvingen (begge bosatt i Brevik) eide Håøya (1 ½ hud) mens Lars Nilsens arvinger eide Auen (1 ½ hud).

 

I matrikkelen av 1747 nevnes, Nils, enken Maren og Halvor som oppsittere på Håøya og Auen. Denne enken, Maren, Har jeg ikke funnet ut av. Eier av halve gården, 1 hud 6 skinn, var Niels Auensen. Nils Grubbe i Brevik eide den andre halvdelen.

 

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1690

 

Alf Alfsen f. ca 1630 nevnes som bruker av gården Håøya i sjølegden av 1706. Alf hadde vært nevnt på gården fra tidlig på 1690 tallet. Gården hadde en skyld på 1 ½ hud. Han hadde i 1706 også sønnene Hans og Michel boende hos seg på gården.

 

Barn:

Michel Alfsen f. ca 1659 d. 1728

Hans Alfsen f. ca 1686 d. 1750

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1700 til 1728 (Ellen til 1732)

 

Michel Alfsen f. ca 1759 var sønn av Alf Alfsen og nevnes på Håøya i 1706. Michel var 1. gang gift med Karen Thomasdatter f. ca 1749. Karen døde på Håøya i 1715. Michel giftet seg 2. gang i 1719 med enken etter Peder Jacobsen Auen, Ellen Jensdatter f. ca 1663. Michel døde på Håøya i 1728 og Ellen på Auen i 1732.

 

Michel Alfsen og Karen Thomasdatter sine barn:

Ole Michelsen f. ca 1680 d. 1764

Kirsten Michelsdatter f. ca 1682

Anne Michelsdatter f. ca 1691 d. 1743

 

Michel Alfsen sitt uekte barn:

NN Michelsen f. ca 1704

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1742 til ca 1755

 

Nils Auensen f. omkring 1695 var sønn av Auen Guttormsen og Anne Nilsdatter på Nordre Åsgården i Borre i Vestfold. Nils giftet seg i Eidanger i 1735 med Åse Hansdatter f. ca 1710. Åse var datter av lensmann Hans Tollefsen Nordre Tveten. Nils fikk i 1742 auksjonskjøte på halve gården Håøya og bosatte seg der. De flyttet etter hvert til Helgeroa og nevnes der i 1762. Nils overdro sin del av Håøya til sønnen Hans i 1782.

Barn:

Karen Nilsdatter f. ca 1736 d. 1774

Hans Nilsen f. ca 1738 d. 1798

Anne Nilsdatter f. ca 1740 d. 1744

Malena Marie Nilsdatter f. 1743

Christian Nilsen f. 1746 d. 1749

 

Familieark

 

 

Det nevnes to Peder Olsen med familie på Håøya i 1762.

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1752 til 1778

 

Den ene var Peder Olsen f. ca 1708 som var gift med Maren Nilsdatter f. ca 1711. Han fikk bygselbrev på Håøya i 1756 og de bodde der til de døde. Maren i 1777 og Peder i 1778.

 

Barn:

Ole Pedersen f. ca 1738

Anders Pedersen f. omkring 1745 d. før 1789

Daniel Pedersen f. ca 1749 d. 1789

Gunild Pedersdatter f. ca 1750 d. 1789

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1750 til 1763

 

Den andre var Peder Olsen f. 1717 som var sønn av Ole Nilsen Hobæk Brunlanes. Han hadde giftet seg med Gunnild Arnesdatter f. 1718 fra Solli i Eidanger. De døpte barn bosatt på Håøya i 1750. Peder døde på Håøya i 1763 og Gunnild i Brevik i 1764.

 

Barn:

Ole Pedersen f. 1750 d. 1750

Sissel Pedersdatter f. 1753 d. 1753

Hans Pedersen f. 1758

Pernille Pedersdatter f. 1763 d. 1764

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1761 til 1766

 

Ole Pedersen f. ca 1738 var sønn av Peder Olsen Håøya f. 1708. Ole giftet seg i 1761 med Birthe Iversdatter f. 1721, datter av Iver Skajesen Nødelandstranden. De døpte barn på Håøya i 1761 men allerede i 1764 døde Ole. Birthe giftet seg igjen i 1766 med Jacob Jacobsøn Drejer fra Langesund.

 

Barn:

Gunhild Olsdatter f. 1763

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her i 1782

 

Hans Nilsen f. ca 1738 var sønn av Nils Auensen Håøya. Han giftet seg i Brunlanes i 1776 med Malene Jacobsdatter f. omkring 1730 fra Helgeroa. Hans giftet seg 2. gang i Brunlanes i 1787 med Berte Maria Jacobsdatter f. omkring 1755. I 1789 giftet han seg for 3. gang med Else Jensdatter f. ca 1760 fra Danmark. Han kjøpte farens del av Håøya i 1782 og nevnes bosatt på plassen samme år. Han bodde der nok ikke så lenge og nevnes siden som gjestgiver i Helgeroa. Har ikke registrert noen barn etter Hans Nilsen.

 

Familieark

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1802 til ca 1806

 

Hans Pedersen f. 1758 var sønn av Peder Olsen (Dalen) Håøya. Det var nok han som kjøpte 1 hud av Håøya av Johannes Jacobsen i 1802. Han solgte parten i 1806 og ble bosatt i Brevik. Hans giftet seg 1. gang i Eidanger i 1804 med Maren Johannesdatter f. 1785 fra Grava. Hun døde i Brevik i 1812. Hans giftet seg på nytt i 1814 med Karen Jonsdatter f. 1793 fra Sandøya.

 

Hans Pedersen og Maren Johannesdatter sine barn:

Johan Peter Hansen f. 1808

Ingeborg Marie Hansdatter f. 1811 d. 1811

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1806 til 1828

 

Jens Olsen ca 1769 giftet seg i Eidanger i 1798 med enken etter Sigurd Sigurdsen Nøklegård, Kirsten Ingebretsdatter f. 1769. Jens og Kirsten døpte barn på Nøklegård i 1798. I 1801 var de bosatt på Kjørholt. I 1803 døpte de et barn bosatt på Ås og i 1806 døpte de et barn bosatt her på Håøya. Jens døde på Håøya i 1807.

 

Se Nøklegård

 

 

 

Andre som nevnes på Håøya:

 

Søren Ovesen f. omkring 1640 eide 1 ½ hud i Håøya i 1670. Han nevnes i Brevik før 1701.

 

Fam.9 - Maren Torbjørnsdatter født 1703 nevnes som bosatt på Håøya da hun giftet seg i 1728 med Hans Olsen, født ca 1702. 

 

Birthe Christensdatter f. ca 1713 kom fra Håøya da hun giftet seg i Brevik i 1747 med Ole Knudsen. De nevnes i Brevik 1762.

 

Tora Gulliksdatter f. ca 1776 fikk festebrev på Dalen u/Håøya. Hun nevnes i Brevik etter 1801.

 

Erich Christensen f. 1765 og Ingeborg Paulsdatter døpte at barn bosatt på Håøya i 1812. Erich døde der i 1814. De nevnes i Østre Porsgrunn i 1801.

 

 

 

 

Husmenn på Håøya

 

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1721 til 1750

 

Svend Christensen f. ca 1695 giftet seg i 1721 med Anne Michelsdatter f. ca 1691. Anne var datter av Michel Alfsen Håøya. Anne hadde fått to uekte barn før hun giftet seg med Svend. De nevnes på Høya i 1725 boende i et eget hus på gården. Anne døde i 1743. Svend giftet igjen og døde i 1750.

 

Svend Christensen og Anne Michelsdatter sine barn:

Aksel Svendsen f. 1721

Jon Svendsen f. 1725 d. 1725

Arve Svendsen f. 1727

 

Svend Christensen og hans 2. kone sine barn:

NN Svendsen f. 1745 d. 1745

Jacob Svendsen f. 1746 d. 1746

NN Svendsdatter f. ca 1747 d. 1747

Christence Svendsdatter f. 1748 d. 1749

NN Svendsen f. 1750 d. 1750

 

Familieark

 

 

 

 

Plassen

 

 

Fam.11

 

Bosatt her 1790 til 1834 (Anne til 1838)

 

Lars Anundsen f. ca 1765 var sønn av Anund Christensen Sletholt i Brunlanes. Lars bodde i Eidanger, der hans mor kom fra, da han giftet seg i Brunlanes i 1784 med Anne Olsdatter f. ca 1755. De døpte et barn bosatt på Sletholt og kom så til Plassen under Håøya. Lars døde på Håøya i 1834 og Anne døde der i 1838.

 

Barn:

 

Mari Larsdatter f. 1788

Ole Larsen f. 1790

Maria Larsdatter f. 1793

Catrine Larsdatter f. 1796 d. 1796

Karen Larsdatter f. 1797

Anders Larsen f. 1801 d. 1804

 

Familieark

 

 

 

 

Sundet

 

 

Fam.12

 

Bosatt her i 1806

 

Ole Hansen f. 1782 fra Halvarp giftet seg i Brunlanes i 1804 med Anne Andersdatter f. 1780 fra Mørjerød. Hennes foreldre bodde på Mørjerød i 1801. Anne var nok på Bassebo dette året. Ole kjøpte Sundet u/Håøya i 1806 og de ble bosatt der.

 

Barn:

 

Maren Olsdatter f. 1807

Inger Marie Olsdatter f. 1810

Karen Olsdatter f. 1813

Sara Olsdatter f. 1813

Anne Kirstine Olsdatter f. 1818 d. 1870

Nicoline Olava Olsdatter f. 1826 d. 1904

 

Familieark

 

 

Åsetre

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1811

 

Hans Hansen f. 1774 fikk i 1811 skjøte på Åsetre (Bnr.5) på Håøya. Han giftet seg i Porsgrunn i 1798 med Marichen Amundsdatter f. 1764 fra Østre Porsgrunn. Marichen døde på Åsetre i 1828 og Hans giftet seg 2. gang i Bamble i 1832 med Karen Kirstine Hansdatter f. ca 1803 fra Langesund. Hans døde på Åsetre i 1839.

 

Familieark

 

 

 

Dalen

 

 

Fam.14

 

Dalen ble husmannsplass fra 1815 da den Tora Gulliksdatter f. 1766 fikk festebrev på plassen. Hun kom nok opprinnelig fra Bamble og Hadde fått et uekte barn som ble døpt i Brevik i 1806. Hun giftet seg i 1818 men enkemann Lars Lassesen f. 1791. De døde begge der på 1850 tallet. Etter dem var plassen ubebodd frem til den ble utskilt som Dalen Bnr.19 i 1927.

 

Familieark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auen:

 

 

Auen og Håøya hadde en skyld på 1 ½ hud hver og ble i matrikkelen regnet som gård med skyld på 3 huder og da en halvgård.

 

I 1645 var Jon Offuen” eier av 1 ½ hud i Auen. Han hadde også annet gods som er nevnt under Håøya.

 

Auen og Håøya ble nå en tid brukt sammen. Jon eide begge gårdene med skyld på 3 huder. Den neste som brukte gården, Søren, drev også begge gårdene en tid, men han eide bare 1 ½ hud, halve gården.

 

Omkring 1690 hadde brukeren Peder Jacobsen Auen. 

 

Under sjølegden av 1706 nevnes på "Oufven" oppsitter Peder Jacobsen 60 aar og gift med 5 sønner.

 

Han nevnes i 1711 med kvinne, 2 barn og en tjenestedreng.

 

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra ca 1690 til 1718

 

Peder Jacobsen f. ca 1638 var gift og nevnes fra ca 1690. Han hadde nok rundt 1700 giftet seg på nytt med Ellen Jensdatter f. ca 1665. Denne Ellen var nok datter av Jens Larsen Bjønnes. I 1706 stod Peder som gift og oppsitter på Auen. Hans sønner ble også nevnt i 1706. Peder døde i på Auen i 1718 og enken giftet seg året etter med Michel Alfsen Håøya.

 

Peder Jacobsen sine barn fra hans 1. ekteskap:

Thomas Pedersen f. omkring 1670

Halvor Pedersen f. ca 1673

Erik Pedersen f. ca 1678

Lars Pedersen f. ca 1684

 

Peder Jacobsen og Ellen Jensdatter sine barn:

Knud Pedersen f. ca 1702

Anne Pedersdatter f. ca 1705 d. 1765

Sybille Pedersdatter f. 1706 d. 1739

Karen Pedersdatter f. 1710 d. 1774

 

Familieark

 

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1719 til 1747 (Berthe til 1755)

 

Halvor Pedersen f. ca 1673 var sønn av Peder Jacobsen Auen. Han giftet seg i 1719 med Berthe Sørensdatter f. ca 1683 fra Flogstad. De var bosatt på Auen og Hans døde der i 1747 og Berthe i 1755.

 

Barn:

NN Halvorsen f. 1720

Peder Halvorsen f. 1721

Søren Halvorsen f. 1726 d. 1726

Lars Halvorsen f. 1726 d. 1726

Lars Halvorsen f. 1729

 

Familieark

 

 

 

Fam.17

 

Bosatt her fra ca 1723 til 1730

 

Knud Pedersen f. ca 1702 var sønn av Peder Jacobsen Auen. Han giftet seg i Eidanger i 1720 med Maren Jacobsdatter f. ca 1695. Hun var trolig fra Oksøya. De barna som er registrert fra 1736 ble født i Brevik og kan ha vært fra denne familien, men dette er det en del usikkerhet rundt. Knud og Maren har i alle fall flyttet fra Håøya og døpte barn der frem til 1730

 

Barn:

Ole Knudsen f. ca 1715 d. 1789

Jens Knudsen f. ca 1720

Jacob Knudsen f. 1723 d. 1739

Peder Knudsen f. 1725

Elin Knudsdatter f. 1728 d. 1743

Anne Knudsdatter f. 1730

Lars Knudsen f. 1736 d. 1737

Maren Knudsdatter f. 1736 d. 1736

Thomas Knudsen f. 1737

 

Familieark

 

 

Fam.18

 

Bosatt her i 1747.

 

En Anders Auen gravlegger i 1747 to barn i Brevik?

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1750 til 1753

 

Simon Eggertsen f. 1720 var gift med Johanne Ellingsdatter f. ca 1721. Johanne kom fra Voje i Drangedal og ble nevnt i skifte etter hennes mor på Kjellestad i Bamble. De bodde på Sandøya da Simon i 1750 fikk auksjonskjøte på Auen for 205 rdl. De flyttet da dit, men alt i 1753 mistet han sin kone i barselseng. Det nyfødte barnet døde noen måneder etter. Simon solgte da Auen (1 hud 6 skinn) til Stener Nilsen for 280 rdl. og flytter tilbake til Sandøya. Han var bosatt der da han i 1760 giftet seg på nytt.

 

Se Sandøya

 

 

Bosatt her fra 1753 til 1764

 

Stener Nilsen f. ca 1721 og Ingeborg Nilsdatter f. 1725 fra Sannidal kom til Auen og døpte barn der fra 1755. Stener hadde i 1753 kjøpt 1 hud og 3 skinn av Auen for 280 rdl av Simon Eggertsen. Ingeborg døde der i 1758. Stener giftet seg da på nytt i 1760 med Marthe Marie Olsdatter f. 1741 og nevnes bosatt på Auen i 1762. I 1764 overdro han eiendommen på Håøya til Jacob Nilsen Grubbe i Brevik for 505 rdl. Fra 1767 døpte Stener og Marthe Marie barn bosatt på Kjendalen.

 

Se Kjendalen

 

 

Fam.19

 

Bosatt her fra 1764 til 1801

 

Ole Eriksen f. 1735 var sønn av Erik Olsen Stridsklev/Bjørnerød. Han giftet seg i 1764 med Kirsten Nilsdatter f. 1725 fra Viersdalen. Kirsten døde i 1800 og Ole året etter.

 

Ole Eriksen og Kirsten Nilsdatter sine barn:

Nils Olsen f. 1765

Åse Olsdatter f. 1768 d. 1769

Åse Olsdatter f. 1770 d. 1809

Lars Olsen f. 1773 d. 1774

Anne Kirstine Olsdatter f. 1776

 

Familieark

 

 

 

Fam.20

 

Bosatt her fra 1765 til 1768

 

Ole Iversen f. 1729 var sønn av Iver Skajesen Nordre Ås. Ole giftet seg i 1765 med Marte Tengelsdatter f. ca 1729 fra Sundsåsen. De bodde på Auen fra de giftet seg og Ole døde der i 1768.

 

Barn:

Ellen Marie Olsdatter f. 1766 d. 1766

Maria Olsdatter f. 1767 d. 1768

Malene Olsdatter f. 1767 d. 1853

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1775 til 1792 (Johanne til 1796)

 

Jacob Gundersen f. 1737 og hans kone Johanne Larsdatter f. 1726 bodde på Dalen u/Sundsåsen da han i 1775 kjøpte Auen av Jacob Grubbe i Brevik for 702 rdl. De flyttet da dit og Jacob døde der i 1792. Johanne døde der i 1796.

 

Se Sundsåsen

 

 

Bosatt her fra 1787 til 1789

 

Gunder Jacobsen f. 1761 var sønn av Jacob Gundersen Sundsåsen/Auen. Gunder giftet seg 1. gang i Eidanger i 1787 med Boel Lisbeth Abrahamsdatter f. 1766 fra Bjønnes. De var bosatt og døpte barn på Auen frem til 1789 da de flyttet til Bjønnes.

 

Se Bjønnes

 

 

Fam.21

 

Bosatt her fra 1791 til 1804

 

En annen sønn av Jacob Gundersen Sundsåsen/Auen var Anders Jacobsen f. 1768. Anders giftet seg i Brunlanes i 1791 med Berte Maria Andersdatter f. 1772. Hun var datter av Anders Jonsen Solum i Brunlanes. De bosetter seg på Auen og Anders døde der i 1804. Enken giftet seg på nytt og bodde videre på gården.

 

Barn:

Maren Johanne Andersdatter f. 1792 d. 1804

Jacob Andersen f. 1794 d. 1879

Marte Cesilie Andersdatter f. 1796 d. 1877

NN Andersen f. 1799 d. 1799

Anders Andersen f. 1801 d. 1879

 

Familieark

 

 

Fam.22

 

Nevnt her rundt 1801

 

Nils Olsen f. 1765 var sønn av Ole Eriksen Auen. Han giftet seg i 1795 med Ingeborg Jacobsdatter f. 1771. Hun var datter av Jacob Bentsen Nordre Ås. De gravla et barn i Brevik i 1797 og døpte barn der fra 1801. De bodde i Brevik under telleingen i 1801. De ble skrevet som "Ouen" både før og etter 1801, men de kan ha bodd i Brevik hele tiden og bare blitt skrevet som Auen?

 

Barn:

Lars Nilsen f. ca 1796 d. 1797

Marthe Kirstine Nilsdatter f. 1798

Olse Nilsen f. 1802

Jacob Nilsen f. 1805

Lars Nilsen f. 1810

 

Familieark

 

 

Fam.23

 

Bosatt her fra 1801 til 1840

 

Jens Olsen f. ca 1770 fra Tveidalen i Brunlanes giftet seg i Eidanger i 1790 med Boel Jacobsdatter f. 1765 fra Sundsåsdalen i Eidanger. De bodde en tid i Tveidalen men i 1801 kjøpte de plassen Auen (Bnr.6) u/Håøya og flyttet dit. De døde begge der i 1840.

 

Barn:

Karen Larine Jensdatter f. 1791

Johanne Jensdatter f. 1794

Jacob Jensen f. 1795 d. 1861

Boel Marie Jensdatter f. 1798

Boel Marie Jensdatter f. 1800 d. 1868

Maren Carine Jensdatter f. 1803

Ole Jensen f. 1808 d. 1808

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1805

 

I 1805 døpte Hans Nilsen f. ca 1748 et barn i Brevik bosatt på Auen. Han hadde vært gift med Ingeborg Arnoldsdatter f. 1751 som døde på Eik i Bamble i 1798. Han giftet seg så igjen i Bamble i 1799 med Anne Lorentsdatter f. 1769 på Omborgsnes i Bamble og de døpte da et barn bosatt på Auen i 1805. Hans og Anne hadde før dette døpt barn på Stathelle og nevnes på Stathelle i 1801.

 

Se Stathelle 1801

 

 

 

Fam.24

 

Bosatt her fra 1805 til 1840.

 

Enken etter Anders Jacobsen Auen, Berte Maria Andersdatter f. 1772, giftet seg på nytt i 1805 med sitt søskenbarn John Hansen f. 1781 fra Halvarp. De bodde videre på Auen. Berte Maria døde der i 1825 og Jon giftet seg så for 2. gang i 1828 med Maren Kristine Amundsdatter f. 1806 fra Sundsåsen. Jon døde på Auen i 1840.

 

John Hansen sine barn med Berte Maria Andersdatter:

Hans Johnsen f. 1808 d. 1873

Sara Johnsdatter f. 1810 d. 1826

 

John Hansen sine barn med Maren Kristine Amundsdatter:

Berthe Marie Johnsdatter f. 1828

Sara Kristine Johnsdatter f. 1830

Amund Johnsen f. 1831 d. 1895

Anne Margrethe Johnsdatter f. 1833

Anders Johnsen f. 1836 d. 1911

Maren Anne Johnsdatter f. 1838

Johanne Marie Johnsdatter f. 1841

 

Familieark

 

 

 

Andre som nevnes på Auen:

 

Fam.25 - Ole Sørensen født ca 1731 døde på Auen i 1749.

 

Fam.26 - Maria Pedersdatter født ca 1735 døde på Auen i 1755.

 

 

 

 

 

Husmenn på Auen

 

 

Bosatt her i 1762

 

Ole Gundersen f. ca 1735 bodde på Auen da han giftet seg i Eidanger i 1759 med Anne Iversdatter f. 1731. De nevnes på Auen som husmenn i 1762 og kom siden til Langangen. Ole nevnes som ”Auen” da han døde i 1791.

 

Se Langangen

 

 

 

Pålsplass

 

 

Fam.27

 

Bosatt her fra ca 1810

 

Paul Andersen f. 1780 giftet seg i Eidanger i 1805 med Birthe Maria Kristoffersdatter f. 1779. Han kom fra Lille Døvik u/Tråholt og hun fra Bua i Brunlanes. De bodde først på Hasler men kom ca 1810 til en husmannsplass under Auen som fikk navnet ”Pålsplass”.

 

Barn:

Marthe Marie Paulsdatter f. 1806 d. 1889

Anders Paulsen f. 1809

Christine Paulsdatter f. 1812

Maren Paulsdatter f. 1815

Nils Paulsen f. 1819

Oline Paulsdatter f. 1822

 

Familieark