| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| GRAVA |     


 

Nordre Grava Gnr.65

 

Landskyld (1664)

Skyld 4 huder

 

 

Litt fakta om gården Nordre Grava

 

Nordre Grava ble delt i to rundt 1650. Hver del fikk en skyld på 2 huder. Rundt 1760 ble igjen gården samlet til et bruk.

 

 

De tidlige manntallene på Nordre Grava:

 

I 1645 var det som nevnt en Oluf som brukte Nordre Grava.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Graffuer nørdre som enchen Anne paaboer,
schylder 4 huder.
Deraff Kongl. Ma. 1 hudt och 9 schind med bøxell,
forne enche med hindes medarffuinger 10 ½ schind,
Tomis Biørntuedt ½ hud,
och Amun Suendsens børn 10 ½ schind.
Er goed for 1 fuld gaardt, penge - 6 dr.
Kongl. Ma. bygger

 

Under femdalerskatten i 1650 finner vi enken Anne som bruker på Nordre Grava. Hun og hennes arvinger eide 1 1/2 hud og 3 skind i gården. Gården var ellers eid av Kongen som eide 1 hud og 9 skind og Tommas Bjørntvedt som eide ½ hud.

 

I 1653 var det en Thonnu (Thommas) Andersen som festet 2 huder i Nordre Grava.

 

Ifølge fogdens regnskap fra 1653 festet Rasmus Sørfensen 1 ½ hud i Nordre Grava som hans ”værmor godvillig opplot for han”.

 

I skattemanntallet fra 1655 finner vi Rasmus og ”Thormoe” som brukere av Nordre Grava. De eide 1 1/2 hud og 3 skind (1 hud og 9 skind) i Nordre Grava. Dette var da like mye jordgods som enken Anna eide i 1650. Videre eide Kongen 1 hud og 4 skind og Tommas Bjørntvedt (i Solum) ½ hud.

 

Under odelskatten i 1655 var Rasmus Grava eier av 4 skind i gården som han selv brukte. Videre var ”Thomau Graffuer” eier av 4 skind i gården som han selv brukte. Foruten dette var Karen Olsdatter eier av 4 skind og Svend Olsen eier av 9 skind. De to siste ble ikke nevnt som brukere. Disse delene blir også til sammen 1 hud 9 skind, likt det enken Anna eide i 1650.

 

Landkommisjonen i 1661 oppga bare Thommas som bruker på Nordre Grava. Han eide den samme delen, 1 hud og 9 skind, i gården. Kongen eide også 1 hud og 9 skind og Gunild Bjørntvet i Solum ½ hud. Det var to strandsittere bosatt på gården.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes Rasmus 45 aar og Thormue 33 aar på Nordre Grava.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 var Nordre Grava oppført med en skyld på 4 huder. Tormoe Andersen 40 aar og Rasmus Sørensen 40 aar var oppført som oppsittere. Videre nevnes 2 tjenestegutter Gronne N. 20 aar og Oluff Hansen 24 aar og soldat. Det nevnes også en strandsitter Søren Gundersen 52 aar.

 

I odelskattemanntallet i 1670-71 var Rasmus Nordre Grava eier av 7 skind som han brukte selv og Tormoe Nordre Grava eier av 7 skind som han brukte selv.

 

Gårdsmanntallet i 1672 nevnte også Rasmus og Thormoe som brukere, men de var ikke lenger selveiere på Nordre Grava. Laugmand Chlaus Andhersen var nå eier av hele gården med bygselsrett.

 

I skattemanntallet i 1680 var Rasmus bruker alene. Laugmand Sal. Claus Andersens arvinger var eier med bygselsrett.

 

Under kontribusjonsberegningen i 1692 var Rasmus fortsatt bruker og Sal. Claus Andersen arvinger var eiere.

 

I 1696 var det to nye brukere på Nordre Grava, Torgier og Peder.

 

Rosstjenesteberegning i 1700 nevnte Torgier og Peder som brukere. Hans Jacobsen i Brevik hadde overtatt som eier av gården.

 

Under ekstraskatten i 1711 (skoskatten) var Peder Larsen med kvinne, to barn og ei tjenestejente nevnt på Nordre Grava. Videre var en husmann, Halfvor Helliksen, med kvinne og en datter nevnt på gården.

 

I matrikulen i 1723 var Jacob Nielsen eier med bygselsrett. Peder og Lars var brukere og det var en husmann på gården.

 

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra 1650 til ca 1672

 

I 1650 ble 2 huder av Nordre Grava feste bort til Tormod Andersen f. ca 1631. Han nevnes der til 1672.

 

Barn:

Rasmus Tormodsen f. omkring 1655

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her til ca 1692

 

Rasmus Tormodsen f. omkring 1655 var sønn av Tormod Andersen Nordre Grava. Rasmus giftet seg 1. gang med Lisbeth Aasmundsdatter f. omkring 1660 fra Nordalseter. Rasmus nevnes på Nordre Grava i 1692. Han må være død rett etter dette.

 

Barn:

David Rasmussen f. omkring 1675 d. ca 1748

Maren Rasmusdatter f. ca 1685 d. 1764

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1692 til 1738 (Else til 1740)

 

Enken etter Rasmus Tormodsen, Lisbeth Aasmundsdatter f. omkring 1660, giftet seg 2. gang i ca 1692 med Peders Larsen f. ca 1656. Det var skifte etter Lisbeth på Nordre Grava i 1698. Peder giftet seg 2. gang i 1699 med Else Halvorsdatter f. ca 1655. Peder døde på Nordre Grava i 1738 og Else døde der i 1740.

 

Peder Larsen og Lisbeth Aasmundsdatter sine barn:

Rasmus Pedersen f. omkring 1690 d. før 1719

Lars Pedersen f. ca 1690 d. 1746

 

Peder Larsen og Else Halvorsdatter sine barn:

Halvor Pedersen f. ca 1699 d. 1756

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1720 til 1746

 

Lars Pedersen f. ca 1690 var sønn av Peder Larsen Nordre Grava. Lars giftet seg i 1721 med Anna Andersdatter f. ca 1698 fra Ørvik. Lars hadde i 1720 fått bygselen på 2 huder av Nordre Grava og de bodde på gården livet ut. Anna døde der i 1737 og Lars i 1746.

 

Barn:

NN Larsdatter f. 1722 d. 1722

Rasmus Larsen f. 1723 d. 1724

Maria Larsdatter f. 1725 d. 1774

Anne Larsdatter f. 1727 d. 1736

Lisbet Larsdatter f. 1729

Ole Larsen f. 1731 d. 1775

Lisbet Larsdatter f. 1734 d. 1795

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1742 til 1748 (Berthe til 1764)

 

Berthe Auensdatter f. ca 1698 på Åsgården i Borre i Vestfold giftet seg 1. gang i Borre i 1724 med Ole Hansen Raaen f. ca 1697. Han døde i 1727 på Råen i Borre. Berthe giftet seg 2. gang i Borre i 1730 med Iver Jensen Qvist f. ca 1696. Han kom fra Sundby på Stokke i Vestfold. De bodde den første tiden på Sundby i Stokke, men i 1732 kom de til Høgli i Slagen, der Iver nevnes som lagrettemann i 1736. I 1742 flyttet familien til Eidanger og festet der 3 huder i gården Nordre Grava. Iver var bror til Lensmann Hans Jensen Qvist på Nordre Tveten i Eidanger. Iver døde på Grava i 1748 og Berthe på Grava i 1764.

 

Berthe Auensdatter og Ole Hansen Raaen sine barn:

Hans Olsen f. 1724 d. 1726

Hans Olsen f. 1726 d. 1727

Ole Olsen f. 1728 d. 1789

 

Berthe Auensdatter og Iver Jensen Qvist sine barn:

Anne Iversdatter f. ca 1730 d. 1795

Jens Iversen Qvist f. 1733 d. 1804

Elisabeth Iversdatter f. 1735 d. 1813

Ouen Iversen Qvist f. 1737 d. 1805

Maren Iversdatter f. 1739 d. 1822

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1761

 

Jens Iversen Qvist f. 1733 overtok bygselen etter sin far på Nordre Grava og bodde der sammen med sin familie og sin mor og søsken.

 

Se under hans foreldre

 

 

 

Bosatt her fra ca 1775 til 1780

 

Johannes Jacobsen f. 1741 var gift med Marie Ellevsdatter f. 1746. Johannes kom fra Bleiklia og stod i 1771 som eier av Nordre Grava. Han døpte barn der fra 1775 til 1780. Han kjøpte i 1780 et hus i Brevik og døpte barn i Brevik fra 1782. I 1789 døpte de barn bosatt på Ørvik.

 

Se Ørvik

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra ca 1775 til 1797 (Aleth til 1799)

 

Halvor Eriksen f. 1722 fra Feset giftet seg i Bamble i 1750 med Aleth Jacobsdatter f. 1730 fra Bleiklia. Halvor overtok gården på Feset etter sin far og bodde der i mange år. De reiste derfra om kom til Nordre Grava ca 1775. Aleth sin bror, Johannes, kom også til Nordre Grava på samme tiden. Halvor og Aleth bodde der livet ut. Halvor døde der i 1797 og Aleth i 1799.

 

Barn:

Anne Halvorsdatter f. 1751 d. 1764

Jacob Halvorsen f. 1753 d. 1823

Erik Halvorsen f. 1756 d. 1781

Elias Halvorsen f. 1759 d. 1777

Anders Halvorsen f. 1762 d. 1852

Anne Marie Halvorsdatter f. 1765 d. 1775

Jon Halvorsen f. 1767 d. 1784

Lars Halvorsen f. 1770 d. 1787

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1791 til 1852

 

Anders Halvorsen f. 1762 var sønn av Halvor Eriksen Feset/Grava. Det tinglyses i 1791 en kvitering på 140 rd. til Jacob Cudrio. Dette var nok da etter at Anders hadde kjøpt en del av Nordre Grava. Anders pantsatte dette jordgodset (1 hud 2 ½ skinn i Nordre Grava) i 1801. Anders giftet seg i Eidanger i 1801 med Karen Christensdatter f. 1775 fra Hegna i Eidanger. De bodde på Nordre Grava til de døde. Karen i 1815 og Anders i 1852.

 

Barn:

Halvor Andersen f. 1803 d. 1809

Karen Andersdatter f. 1805 d. 1809

Aleth Andersdatter f. 1808 d. 1809

Aleth Christine Andersdatter f. 1810 d. 1868

Halvor Andersen f. 1812 d. 1883

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1793 til 1804

 

Jon Børgersen f. 1752 var 1. gang gift med Anne Jacobsdatter f. 1755 og 2. gang med Kirsten Nilsdatter f. 1762. Jon var bosatt på Hagen u/Nordre Ås frem til han giftet seg 2. gang i 1793. Han kjøpte en del av gården i 1795 og solgte den igjen til Nils Tengelsen i 1804. Da har så flyttet til Setre i Brevik.

 

Se Nordre Ås

 

 

 

Bosatt her i 1801

 

Ingeborg Halvorsdatter f. ca 1744 var enke etter Anders Østensen Søndre Rød. Hun bodde i 1801 som inderst (leieboer) på Grava med datteren Mari på 20 år.

 

Se Søndre Rød

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1804

 

Nils Tengelsen f. 1769 var sønn av Tengel Olsen Nordre Ås. Nils hadde i 1798 giftet seg med Jacobea Jacobsdatter f. 1764 fra Søndre Grava og de døpte barn i Brevik frem til 1803. I 1804 kjøpte de en del av Nordre Grava (senere Bnr.3) og bosatte seg der.

 

Barn:

Anne Marie Nilsdatter f. 1800

Ole Nilsen f. 1803 d. 1810

Jacob Nilsen f. 1807 d. 1808

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Grava (Usikkert om det var søndre eller nordre):

 

 

Eggert Larsen f. ca 1692 var gift med Anne Knudsdatter og de døpte et barn i 1723 bosatt på Grava. Familien nevnes på Solverød

 

Fam.9 - Siri Olsdatter f. ca 1722 døde på Grava i 1739.

 

 

 

 

Plasser

 

 

 

Saltboden

 

Plassen var ryddet tidlig på 1600 tallet. Dem ble skilt ut fra hovedbølet på slutten av 1700 tallet.

 

Alllerede i 1611 nevnes Saltboden. En finner ”Harald paa Saltbøen” i en oversikt over husmenn og strandsittere i Eidanger. I en slik oversikt fra 1619-20 ble ”Siffuer Saltbo” oppført.

 

 

I 1707 kjøpte Halvor Helgesen husene som stod på Saltboden av Sophie Stephensdatter.

 

 

I 1708 var Hans Jacobsen fra Brevik eier av Saltboden, da han dette året ga Halvor Helgesen bygselseddel på plassen i huset Christen Garstads enke bodde.

(Trolig Garstad fra Bamble)

 

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1707 til ca 1730

 

Halvor Helgesen f. ca 1675 var 1. gang gift med Maren Clausdatter f. ca 1662. Halvor kjøpte husene på Saltboden i 1707. Han fikk bevillingsseddel til å bo på Salboden av Hans Jacobsen i Brevik i 1708. Maren døde på Saltboden i 1718. Halvor giftet seg 2. gang i Solum i 1719 med Gunhild Tallaksdatter f. ca 1692. De bodde videre på Saltboden, men flyttet til Solum ca 1730. Gunhild døde i Solum i 1742 og Halvor i Vestre Porsgrunn i Solum i 1745.

 

Halvor Helgesen og Gunhild Tallaksdatter sine barn:

Anne Marie Halvorsdatter f. 1719

Lars Halvorsen f. 1720 d. 1721

Helge Halvorsdatter f. 1722

Halvor Halvorsen f. 1724

Birthe Halvorsdatter f. 1730

Peder Halvorsen f. 1733

Anne Halvorsdatter f. 1736

Gunder Halvorsen f. 1737

 

Familieark

 

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra 1724 til ca 1765

 

Halvor Pedersen f. ca 1699 giftet seg 1. gang i 1724 med Magdalene Andersdatter f. ca 1701 fra Ørvik. Halvor var sønn av Peder Larsen Nordre Grava og hans 2. kone Else Halvorsdatter. Halvor og Magdalene bosatt seg på Saltboden u/Nordre Grava og i 1726 fikk Halvor festeseddel på plassen. Magdalene døde på Saltboden i 1742. Halvor giftet seg i Eidanger samme året for 2. gang med Maren Ingebretsdatter f. 1721 fra Søli Nedre i Gjerpen. Hun døde på Saltboden i 1749 og Halvor giftet seg i 1750 for 3 gang med Birthe Arnesdatter f. 1715 fra Kjørholt. Halvor døde på Saltboden i 1756. Birthe nevnes som enke på Grava i 1762 og hun døde i 1774 på Ås. Hun bodde trolig da hos sin stedatter Maren.

 

Halvor Pedersen og Magdalene Andersdatter sine barn:

NN Halvorsen f. 1725 d. 1725

NN Halvorsdatter f. 1727 d. 1727

NN Halvorsen f. 1728 d. 1728

Maria Halvorsdatter f. 1729 d. 1809

Maren Halvorsdatter f. 1732 d. 1805

Nils Halvorsen f. 1734

Anna Halvorsdatter f. ca 1735 d. 1748

Peder Halvorsen f. 1738 d. 1762

 

Halvor Pedersen og Maren Ingebretsdatter sine barn:

Malene Halvorsdatter f. 1743 d. 1748

Else Halvorsdatter f. 1745 d. 1748

Inger Halvorsdatter f. 1746 d. 1748

Malene Halvorsdatter f. 1749 d. 1750

 

Familieark

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra 1757 til ca 1767

 

Børger Jacobsen f. 1732 fra Nedre Lunde giftet seg i 1757 med Margrethe Olsdatter f. 1728 fra Søndre Ås. De ble bosatt på Saltboden u/Nordre Grava. Margrethe døde der i 1759 og Børge giftet seg 2. gang i Vestre Porsgrunn i Solum med Berthe Erichsdatter f. 1739 fra Eltvedt i Solum. De bodde på Saltboden frem til ca 1767, da de dette året døpte barn på Nordre Rød. Fra 1773 var de bosatt i Brevik. Der døde Børge i 1801 og Berthe i 1809.

 

Børger Jacobsen og Margrethe Olsdatter sine barn:

Ole Børgersen f. 1758 d. 1769

 

Børger Jacobsen og Berthe Erichsdatter sine barn:

NN Børgersen f. 1761 d. 1761

Margrethe Børgersdatter f. 1763 d. 1763

Jacob Børgersen f. 1765 d. 1766

Erik Børgersen f. 1767 d. 1772

Margrethe Børgersdatter f. 1770 d. før 1809

Amborg Børgersdatter f. 1773 d. 1775

Ingeborg Børgersdatter f. 1776

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1767 til 1781

 

Anders Pedersen f. 1733 og Marthe Hansdatter f. 1735 flyttet i 1767 fra Siljan i Melum til Saltboden u/Nordre Grava. Anders kjøpte i 1767 plassen av Nils Larsen. Han kjøpte også i 1778 plassen Ødegården u/Nordre Grava. Han solgte Saltboden i 1778 og i 1781 kjøpte han 2 huder og 11 skinn i Søndre Rød og flyttet dit. De nevnes på Søndre Rød i 1782. Han solgte Ødegården u/Nordre Grava i 1782. Anders døde på Søndre Rød i 1806 og Marthe i 1807.

 

Se Søndre Rød

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1777 til 1819

 

Ole Eriksen f. 1751 kom fra Søndre Lunde. Han giftet seg i 1777 med Else Jacobsdatter f. 1753 fra Grava. Ole hadde i 1774 kjøpt jordgods på Ørstvet, men i 1778 solgte han dette og kjøpte Saltboden u/Nordre Grava og flyttet dit. Ole nevnes som skolemester. De ble boende på Saltboden og Else døde der i 1810. Ole døde i 1819.

 

Barn:

Karen Olsdatter f. 1779 d. 1847

Jacob Olsen f. 1781

Erik Olsen f. 1788 d. 1801

NN Olsen f. 1791 d. 1791

Nils Olsen f. 1795 d. 1795

 

Familieark

 

 

 

 

 

Ødegården

 

Plassen Ødegården ble skyldsatt i 1774 av eieren Anders Pedersen. Skylden ble satt til 10 skind.

 

Se Søndre Rød

 

 

 

Bosatt her fra 1787 til 1792

 

Peder Andersen f. 1763 var sønn av overnevnte Anders Pedersen Søndre Rød. Hans far eide Ødegården u/Grava og Peder bodde der da han i 1787 giftet seg med Ingeborg Stenersdatter f. 1761 fra Auen. De døpte barn der frem til 1792 da de flyttet til Kjendalen. Peder hadde trolig arvet (9 skinn) Ødegården etter sin far for i 1794 solgte han denne delen til Jacob (Olsen) Langangen.

 

Se Kjendalen

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1802

 

Peder Isachsen f. 1779 fra Soli giftet seg i 1802 med Karen Jacobsdatter f. 1784. Hun var datter av Jacob Olsen Langangen som i 1794 hadde kjøpt plassen Ødegården u/Nordre Grava. Peder kjøpte i 1802 Ødegården av sin svigerfar og bosatte seg der. Peder døde i 1827 og Karen i 1852.

 

Barn:

Anne Marie Pedersdatter f. 1804

Margrethe Pedersdatter f. 1806 d. 1808

Anne Margrethe Pedersdatter f. 1809 d. 1809

Anne Margrethe Pedersdatter f. 1810

Isach Pedersen f. 1813

Ellen Oline Pedersdatter f. 1817

Jacob Pedersen f. 1820 d. 1896

Marthe Oline Pedersdatter f. 1824 d. 1825

Karen Oline Pedersdatter f. 1826

 

Familieark