| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

Austad Gnr.29

 

Austad ligger syd for Gorningen. Den grenser mot Gonsholt i nordvest, Vika i nordøst, Kiste i øst og mot Moholt i sydøst.

 

Landskyld (4 huder i 1664 - 6 huder 9 skinn i 1723)

 

 

Eier i 1762: Selveiergods

 

 

Litt fakta som Austad

 

 

(Med plassene Finsrud, Riset, Tangen)

 

Viken hadde eget matrikkelnummer, men nevnes under Austad.

 

Årholt nevnes i 1725 under Prestegården i Eidanger. Senere ser vi den nevnt under Austad.

 

 

 

 

De tidlige manntallene på Austad:

 

 

GUNNER var bruker på Austad i 1528. Han eide da gården alene.

 

HAAKON skattet av Austad i 1592 og 93. Han betalte 20 merker med smør og 1,5 pund mel i skatt.

 

I 1611 nevnes Austadsaga i en oversikt over sagene i Slemdal. Det ble da brukt av Hogen (Haakon) Austad og Christoffer Kiste. Denne Haakon nevnes også på Austad under sagskatten i 1612-13.

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes følgende eiere på Austad: Hogen Oustadt eier 3 huder og 10 skinn, Peder Loff-stadt (Lofstad i Våle) i Thønnisberigh lhn eier 1 hud, Jacob Røsholdt (Røsholt i Sandsvær) i forne lhn eier ½ hud, welb: Peder Jffuerssen eier ½ hud, Gest Quiislenn eier ½ hud, Jacob Schorre i Brunlaur lheen (Skåra i Tjølling) eier 2 skinn.

 

I landskatten i 1620 nevnes HANS Austad under husmenn.

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes disse eierne: Reyer Quidszlene (Kvisla) eide 2 skinn odelsgods i ”Oustad”, Giest Kiste eide 3 huder odelsgod i ”Aastadt”.

 

JON Austad og hans jordgods var i 1624: 2 huder 3 skinn odelsgods og 1 hud 1/2 hud pantegods i Gonsholt Søndre, 1 1/2 hud odelsgods og 1 1/2 pantegods i "Søndre Odbor i Huerssogen i Brunlav lehn", 9 skinn pantegods "wdj Oustgaardt", 9 skinn pantegods i Holte og 9 skinn pantegods i Sortedal.

 

OLE var bruker på Austad i 1627. Han eide også 10 skinn i gården. Christen Andersen i Skien eide 3 huder i gården. En Ole nevnes som bruker også i 1640.

 

I 1645 var det to brukere på gården, LAURITZ som nevnes med kone og HALVOR (Hoffuer) som nevnes med ei tjenestepike.

 

I 1647 var Lauritz og AMUND brukere på gården. Amund eide 4 huder og 9 skinn i gården og Lauritz eide 1 hud. Videre eide Giert Clausen 1 hud.

 

Vi finner Amund og Lauritz også i 1650. Amund brukte 4 huder og 3 skinn og Lauritz brukte 2 huder.

 

I 1655 var Joen Moholt både bruker av gården og eier av 5 huder 9 skinn i den. Åse Christensdatter eide 1/2 hud. Han nevnes som bruker også i 1657.

 

JON Austad eide 5 huder og 9 skinn i gården i 1661.

 

I 1664 oppga presten at SVEND JACOBSEN på 36 år var den ene brukeren og at HANS PEDERSEN på 26 år var den andre. Isach Olsen 16 år var tjenestegutt. Fogden oppgav en Jon på 45 år som oppsitter.

 

Jon nevnes i leilendingskatten i 1665,66 og 67. Vi ser i jordboken at Austad nevnes m/Findsrød.

 

Fra 1668 nevnes Svend (Jacobsen) og Hans. De nevnes sammenhengende som brukere frem til 1692.

 

I 1672 eide Hans 1 hud og Arne Moholt 5 1/2 hud. Slik ser vi det også fremover. (Fra 1677 var det Arne Moholts arvingen.) Svend nevnes også som eier. I 1682 eide Svend 4 huder 10 skinn og Hans 1 hud 8 skinn.

 

I 1696 og 1697 nevnes Svend og NILS (TOLLEFSEN) som brukere. I 1698 brukte Svend 3 1/4 hud og OLE 1 hud 1 skinn. I 1699 brukte Svend 4 huder og GUNDER 2 huder 9 skinn.

 

Fra 1700 brukte Svend gården alene (6 huder 9 skinn). Det nevnes også i 1711 bare en oppsitter. Det var Svend Jacobsen med kone og tre tjenestefolk. Svend eide da hele (6 huder og 9 skinn) i gården.

 

I 1723 var JON og KJELD Svendsønner brukere på Austad m/Finsrød og eiere med sine barn. Det var en liten qvern på gården og 1 husmand.

 

 

 

Litt mer om eierskapet:

 

Skjøte fra Arve Gullichsen til Ole Arvesen på 1 huud 8 ¼ skinn i Austad og 3 skinn i Vigen for 300 rd. Datert 06.09.1782, tinglyst 07.09.1782

 

Arvingene etter Helge Gulliksdatter Gonsholt skjøter 1 3/4 skinn i Austad og Viken i Siljan til broren Peder Knutsen for 23 rd 1 ort 8 skilling. Tinglyst 02.06.1790

Ps. Denne Peder Knutsen var nok hennes sønnesønn.

 

Nils Pedersen Kiste solgte i 1790 1/4 delen av Austad og Viken til greven (jordgods fra hans kones 1. ektemann Nils Svendsen):

Avlysning av Ingeborg Jakobsdatters obligasjon til herr Halvor Nilsen på 499 rd; hun hadde 18. mai 1785 pantsatt 1 hud 4 1/24 skinn i Austad og Viken. Tinglyst 02.06.1790

Kjøpekontrakt utgitt av Nils Pedersen til grev Ahlefeldt Laurvig på 1/4 av Austad i Siljan mot kjøpesum 1100 rd, datert 13. mars 1790. Tinglyst 02.06.1790

Nils Pedersens skjøte til grev Ahlefeldt Laurvig på 1/4 av Austad i Siljan mot oppgjør på 1100 rd. Tinglyst 02.06.1790

 

Jon Svendsen solgte i 1790 1/4 delen av Austad til greven:

Kjøpekontrakt utgitt av Jon Svensen til grev Ahlefeldt Laurvig på 1/4 av Austad i Siljan mot kjøpesum 1100 rd, datert 13. mars 1790. Tinglyst 02.06.1790

Jon Svensens skjøte til grev Ahlefeldt Laurvig på 1/4 av Austad i Siljan mot oppgjør på 1100 rd. Tinglyst 02.06.1790

 
Skjøte fra Knut Larsen Høiseths arvinger til Lars Knudsen på 1 huud i Austad for 200 rd. Datert 04.06.1792, tinglyst 04.06.1792
(Knut Larsen var gift med Arve Gulliksens datter Helvig Arvesdatter)

 

 

 

Bosatt her fra ca 1660 til 1714

 

Svend Jacobsen f. ca 1623 ble første gang nevnt på Austad i 1664. Presten oppga da at han var 36 år. Han var oppsitter på en av to deler på gården. En Hans Pedersen 26 år brukte den andre delen. Etter 1664 brukte en Jon gården, men fra 1668 nevnes Svend og Hans som brukere. De nevnes som brukere frem til 1692. I 1682 eide Svend 4 huder 10 skinn og Hans 1 hud 8 skinn. I 1696 og 97 nevnes Svend og Nils som brukere. I 1698 brukte Svend 3 1/4 hud og Ole 1 hud 1 skinn. I 1699 brukte Svend 4 huder og Gunder 2 huder 9 skinn. Fra 1700 brukte Svend gården alene (6 huder 9 skinn). Det nevnes bare en oppsitter også i 1711. Det var Svend Jacobsen med kone og tre tjenstefolk. Han eide da hele gården (6 huder 9 skinn). Ifølge Bakken var han 1. gang gift med Anne Jonsdatter Moholt og 2. gang med datteren til Lars Lauritzen Austad. Jeg har så langt ikke funnet kilden hans for dette? Svend døde på Austad i 1714.

 

Barn:

Børge Svendsen f. omkring 1660

Jon Svendsen f. ca 1664 d. 1745

Nils Svendsen f. ca 1666 d. 1731

Åse Svendsdatter f. omkring 1670

Rønaug Svendsdatter f. ca 1670 d. 1709

Karen Svendsdatter f. ca 1680 d. 1749

Kjeld Svendsen f. ca 1689 d. 1738

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1695 til 1698

 

Rønaug Svendsdatter f. ca 1670 var datter av overnevnte Svend Jacobsen Austad. Rønaug giftet seg 1. gang med Nils Tollefsen f. omkring 1660. Nils nevnes på Tormodsrød rundt 1690, men han nevnes på Austad sammen med sin svigerfar i 1696 og 97. Det var skifte etter Nils på Austad i 1698. Rønnaug giftet seg 2. gang i Eidanger i 1699 med Gunder Solvesen f. ca 1672 fra Buer. Gunder var enkemann og hun var hans 2. kone. (Han ble gift fire ganger.) Gunder ble bosatt i Porsgrunn og kom fra bondestanden i Gjerpen. Han ble en av byens største jordeier og forretningsmann. Rønnaug døde i Porsgrunn i 1709.

 

Rønaug Svendsdatter og Nils Tollefsen sine barn:

Jacob Nilsen f. omkring 1690 d. ca 1715

Hans Nilsen f. omkring 1690 d. 1715

Abraham Nilsen f. ca 1696 d. 1745

 

Rønaug Svendsdatter og Gunder Solvesen sine barn:

Nils Gundersen f. 1699 d. 1700

Guri Gundersdatter f. 1701 d. 1790

Nils Gundersen f. 1703 d. 1704

Maria Gundersdatter f. 1704 d. 1789

Nils Gundersen f. 1707 d. 1708

Malene Gundersdatter f. 1709 d. 1710

 

Familieark

 

 

 

Austad hadde to brukere i 1723. Da nevnes sønnene til Svend Jacobsen Austad, Jon og Kjeld som brukere.

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1710 til 1745 (Anne til 1758)

 

Jon Svendsen f. ca 1664 og hans kone Anne Arnesdatter f. ca 1686 ble brukere på en del av Austad etter hans far. Jon ble oppført som bruker der i 1723 sammen med sin bror Kjeld. De brukte også Viken i 1723. Viken hadde eget matrikkelnummer, men lå under Austad på denne tiden. Jon døde på Austad i 1745 og Anne døde der i 1758.

 

Se Viken

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1710 til ca 1727

 

Kjeld Svendsen f. ca 1689 var bror av overnevnte Jon Svensen Austad. Kjeld giftet seg i Lardal 1710 med Kirsten Evensdatter f. ca 1686 fra Bergan i Lardal. Kjeld ble, som sin bror Jon, bruker på en del av Austad etter hans far. Han var oppført som bruker på Austad i 1723 sammen med Jon. De brukte også Viken i 1723. De døpte barn på Austad i Siljan frem til 1727. De flyttet så til Bergan i Lardal, der Kjeld nevnes som bruker til 1737. Han døde der i 1738. Kirsten ble gift på nytt og bodde der videre.

 

Se Viken

 

 

 

Austad hadde to brukere i 1762, Svend Nilsen og Arve Gulliksen.

 

 

 

Bosatt her fra 1738 til 1764 (Taran til 1785)

 

Svend Nilsen f. 1716 var sønn av Nils Svendsen Sortedal. Han var igjen sønn av Svend Jacobsen her på Austad. Svens Nilsen giftet seg i 1738 med Taran Henriksdatter f. ca 1710. Det er usikkert hvor hun kom fra. De ble bosatt på Austad. De var der eiere og brukere på en av brukerpartene. Svend døde på Austad i 1764 og Taran døde der i 1785.

 

Barn:

Anne Svendsdatter f. 1739 d. 1800

Marte Svendsdatter f. 1741 d. 1792

Rønnaug Svendsdatter f. ca 1741 d. 1820

NN Svendsen f. 1745 d. 1745

Kari Svendsdatter f. 1746 d. 1794

Gunhild Svendsdatter f. 1748 d. 1823

Maren Svendsdatter f. 1751 d. 1803

Nils Svendsen f. 1753 d. 1785

Jon Svendsen f. 1755 d. 1809

Helvig Svensdatter f. ca 1757 d. 1783

NN Svendsen f. 1760

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1737 til 1798 (Berthe til 1803)

 

Arve Gulliksen f. ca 1713 fra Engelstad giftet seg 1. gang i 1737 med Anne Kjeldsdatter f. 1721. Hun var datter av overnevnte Kjeld Svendsen Austad/Viken. Arve ble nå bruker og eier på en av brukerpartene på Austad. Anne døde på Austad i 1743. Ved skifte etter henne eide boet, blant annet, 1 hud 9 11/40 skinn i Austad og 3 1/8 skinn i Viken. Arve giftet seg 2. gang i 1745 med Berthe Larsdatter f. 1723 fra Buer i Eidanger og bodde videre på Austad. I 1762 var Arve en av to brukere der. Hans 1. kones søskenbarn, Svend Nilsen, var bruker på den andre delen. Arve solgte i 1782 1 hud 8 ¼ skinn i Austad og 3 skinn i Vigen til sønnen Ole. Arve døde på Austad i 1798 og Berthe døde der i 1803.

 

Arve Gulliksen og Anne Kjeldsdatter sine barn:

Karen Arvesdatter f. 1740 d. 1773

Kjeld Arvesen f. 1743 d. 1764

 

Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter sine barn:

Anne Arvesdatter f. 1746 d. 1820

Marthe Arvesdatter f. 1747 d. 1788

Gulik Arvesen f. 1749 d. 1749

Helvig Arvesdatter f. 1750 d. 1785

Gullik Arvesen f. 1753 d. 1773

Amborg Arvesdatter f. 1755 d. 1826

Lars Arvesen f. 1757 d. 1826

Ole Arvesen f. 1760 d. 1827

Margrethe Arvesdatter f. 1762 d. 1829

Kjeld Arvesen f. 1764 d. 1853

Kirsten Arvesdatter f. 1768 d. 1840

 

Familieark

 

 

 

Austad hadde tre brukere i 1782, Nils Svensen, Jon Svendsen og Arve Gulliksen. (Svend Nilsen sin del var blitt delt mellom sønnene, Nils Svenden og Jon Svendsen.)

 

Austad hadde fire brukere i 1801, Svend Nilsen, Jon Svendsen, Lars Arvesen og Ole Arvesen. (Svend Nilsen hadde overtatt sin far Nils Svendsen sin del. Arve Gulliksens sin del var blitt delt mellom sønnene, Lars Arvesen og Ole Arvesen.)

 

 

 

(Opstua) Bosatt her fra 1775 til 1785

 

Nils Svendsen f. 1753 var sønn av overnevnte Svend Nilsen Austad. Nils giftet seg i 1775 med Ingeborg Jacobsdatter f. 1751 fra Øvre Hogstad. De ble bosatt på Austad. I 1782 nevnes Nils og hans bror Jon som eiere og brukerer på både Austad og Viken. Nils døde på Austad i 1785. I skifte etter han i 1785 nevnes boet som eier av 1 hud 4 1/24 skinn i Austad med Viken. Ingeborg bodde på Austad da hun i 1789 giftet seg på nytt. Hun kom nå til på Kiste.

 

Se Viken

 

 

 

Bosatt her fra 1779 til 1809

 

Jon Svendsen f. 1755 var bror av overnevnte Nils Svendsen Austad. Jon giftet seg 1. gang i Kvelde kirke i Hedrum i 1779 med Birthe Sørensdatter f. ca 1757. Hun var nok da fra Hedrum. De ble bosatt på Austad. Jon og hans bror Nils var eiere og brukere på hver sin brukerpart. De nevnes også som eiere og brukere på Viken. Birthe døde på Austad i 1790. Jon solgte denne delen av Austad til greven i Larvik i 1790 og bygslet gården videre. Jon giftet seg 2. gang i 1791 med Inger Pedersdatter f. 1768 fra Nordre Kiste. Jon døde på Austad i 1809. Inger giftet seg på nytt og bodde videre på Austad.

 

Jon Svendsen og Birthe Sørensdatter sine barn:

Taran Jonsdatter f. 1780 d. 1845

Maren Jonsdatter f. 1782

Sven Jonsen f. 1785 d. 1790

Nils Jonsen f. 1788 d. 1869

 

Jon Svendsen og Inger Pedersdatter sine barn:

Birthe Jonsdatter f. 1792 f. 1862

Sven Jonsen f. 1794 d. 1860

Peder Jonsen f. 1796 d. 1849

Helvig Jonsdatter f. 1798 d. 1856

Ole Jonsen f. 1801

Gunnild Jonsdatter f. 1801 d. 1879

Anna Jonsdatter f. 1804

Marthe Jonsdatter f. 1808 d. 1808

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1783 til 1826 (Maren til 1832)

 

Lars Arvesen f. 1757 var sønn av Arve Gulliksen Austad. Lars giftet seg i 1783 med Maren Olsen f. 1763 fra Øverbø. De ble bosatt på Austad. Han overtok en del av Austad etter sin far. Lars døde på Austad i 1826 og Maren i 1832.

 

Barn:

Arve Larsen f. 1785 d. 1787

Birthe Marie Larsdatter f. 1787 d. 1789

Arve Larsen f. 1789 d. 1791

Ole Larsen f. 1791

Nils Larsen f. 1792 d. 1825

NN Larsen f. 1794 d. 1794

Maren Larsdatter f. 1797 d. 1797

Arve Larsen f. 1798 d. 1799

Ole Larsen f. 1800 d. 1871

Berthe Marie Larsdatter f. 1803 d. 1846

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1789 til 1827 (Ingeborg til 1834)

 

Ole Arvesen f. 1760 var sønn av Arve Gulliksen Austad. Ole giftet seg i 1789 med Ingeborg Simensdatter f. 1768 fra Moholt. De ble bosatt på Austad. Ole kjøpte 1 hud 8 ¼ skinn i Austad og 3 skinn av sin far. Ole døde på Austad i 1827. Ingeborg døde der i 1834.

 

Barn:

Arve Olsen f. 1791 d. 1825

Simon Olsen f. 1792 d. 1879

NN Olsen f. 1794 d. 1794

NN Olsen f. 1795 d. 1795

Gulich Olsen f. 1797 d. 1855

Anna Olsdatter f. 1799 d. 1799

Ole Olsen f. 1800 d. 1867

Anne Olsdatter f. 1803 d. 1851

Berthe Olsdatter f. 1805 d. 1867

NN Olsen f. 1808 d. 1808

 

Familieark

 

 

 

Grevskapet i Larvik kjøpte halvparten av Austad i 1790.

 

 

(Opstua) Bosatt her fra 1798 til 1842 (Maren 1854)

 

Svend Nilsen f. 1776 var sønn av Nils Svendsen Austad/Viken. Svend overtok som bruker på en fjerdepart av Austad i 1798. Han giftet seg i 1801 med Maren Isaksdatter f. 1778 fra Kløverød. De bodde der livet ut. Svend døde der i 1842 og Maren i 1854.

 

Barn:

Nils Svendsen f. 1802 d. 1872

Marthe Svendsdatter f. 1805 d. 1873

Jacob Svendsen f. 1807 d. 1870

Isak Svendsen f. 1812

Peder Svendsen f. 1819 d. 1896

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1810

 

Nils Nilsen f. 1785 var sønn av Nils Svendsen Austad. Nils kom fra Kiste da han giftet seg 1. gang i 1810 med enken på Austad, Inger Pedersdatter f. 1768. De bodde som brukere på en del av Austad og Inger døde der i 1828. Nils giftet seg 2. gang i 1839 med Maren Solvesdatter f. 1801 fra Prestegården.

 

Nils Nilsen og Inger Pedersdatter sine barn:

Ingeborg Nilsdatter f. 1811 d. 1849

 

Familieark

 

 

 

Se Austad etter 1814