| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD

 


 

 

 

Rønnaug Svendsdatter f. ca 1670 sin familie. Hun var 1. gang gift med Nils Tollefsen f. omkring 1660 og 2. gang med Gunder Solvesen f. ca 1672.

 

 

 

Rønaug Svendsdatter, født ca 1670,[1] død 1709 på Osebakken i Gjerpen,[2] gravlagt 18.06.1709 i Gjerpen.[3]

Hun var datter av Svend Jacobsen Austad.

 

Rønnaug kom fra Austad der hennes 1. mann døde i 1698.

 

Hun giftet seg 2. gang i Eidanger i 1699.

 

Den 23. Aprill (1699) som var 2. Søndag efter Paaske

blef her i Eidanger Ægtevied Gunner Solfuesen og Rønnev Svensd.

De var Trolofved af Her. Christensen i Slemdall.

 

Ifølge skifte etter mannen Nils Tollefsen i 1698 var hun datter av Svend Austad.

 

Hun døde i barselseng i 1709.

 

Gravlagt som "Gunner Buers qvinde Rønnef fra Aasebachen, 39 aar. :  - døde i barselseng.".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

2788 - 5.7.1709 - 1693-1713 - Skifteprotokoller 3 - 537a

Skiftet sluttet 06.07.1709

arvelater Rønnou Sventzdtr., Porsgrund paa Osebachen og Borrestad Eie, død

Arvinger og andre:

avdød ektefelle NielsTollefsen, skiftebrev dat. 20.08.1698

ektefelle Gunder Solvesen Buer borger og handelsmann han hadde vært gift tidligere, og skiftebrevet etter denn kona var dat. 22.03.1699

sønn Abraham Nielsen, umyndig

datter Guri Gundersdtr., umyndig

svoger Jacob Tollefsen Søndre Løberg i Gierpen Sogn, den avdøde ektefellens bror

datter Malene Gundersdtr., umyndig

sønn Jacob Nielsen, umyndig

datter Marie Gundersdtr., umyndig

sønn Hans Nielsen, umyndig

andre stedatter Tore Gundersdtr.

andre stesønn Hans Gundersen

 

Skifte 5. juli 1709 på Osebakken, Gjerpen: Rønnou Sventzdatter død,

enkemannen «velagte borger og handelsmand til Scheen Monsr. Gunder

Solvesen Buer» og hennes barn fra to ekteskap. I første ekteskap med

avdøde Niels Tollefsen: Jacob, Hans og Abraham Nielssønner unge og

umyndige, i annet ekteskap med enkemannen døtrene Guri, Marie og Malene

Gundersdøtre små og umyndige. Overværende på de umyndige guttebarnas

side deres farbror Jacob Tollefsen på Søndre Løberg i Gjerpen. Jacob

Nielsen, Hans Nielsen og Abraham Nielsen har innestående arv etter deres

far iflg. skiftebrev av 20. august 1698. «Endnu tilkommer bemelte børn

efter deris fader for Tormoesrøe i Slemdal som er bleven solt, og paa

deris part annammet, efter ovenskrevne skiftebrevets slutning, end dog

det var deraf udeladt» 8 rd. Hans Gundersen og Tore Gundersdatter har

innestående arv i boet etter deres mor iflg. skiftebrev av 22. mars 1699.

 

 

(1) Hun giftet seg med[4] Nils Tollefsen, født omkring 1660,[5] (sønn av Tollef Colbjørnsen og Mari Nilsdatter), død ca 1698 på Austad i Siljan.[6]

 

Nils:

Nils kom fra Tormodsrød og nevnes der rundt 1690. Se Tormodsrød

 

Han nevnes på Austad sammen med sin svigerfar i 1696 og 97.

 

Han døde på Austad i 1698.

 

Han ble nevnt i skifte etter moren, Marie Nilsdatter, på Sølverød i Siljan i 1703. Han står der som død og hans enke var gift på nytt med Gunder Solvesen Buer. Hans enke var Rønnaug Svendsdatter og i skifte etter henne i Gjerpen i 1709 ble Niels Tollefsen nevnt som hennes første mann.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 side 94a

Skifte 20. Aug. 1698 paa Ougestad i Slemdal

Niels Tollefsen død, enke Rønou Svendsdatter

Barn:

Jacob, Hans og Abraham Nielssønner.

Formynder enkens far Svend Ougestad.

Brutto 55-3-16.

Netto 52-1-16.

 

 

(2) Gift 23.04.1699 i Eidanger kirke,[7],[8] med4 Gunder Solvesen, født ca 1672 på Meen i Gjerpen,[9] (sønn av Solve Olsen og Inger Gundersdatter), død 1740 på vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 21.11.1740 i Solum i Telemark.[10]

 

Gunder:

Han var en bondegutt som flytter til Vestre Porsgrunn og der fremtrer som en glimrende forretningsmann. Han bygget blant annet gården som senere ble kjent som Zimmermannsgården, en gård som ble revet rundt 1970 for å gi plass til PP-senteret i Vestre Porsgrunn. En gate ble oppkalt etter Gunder, nemlig Gunder Solvesens vei. Hans gravplate ble rundt år 2000 restaurert og er nå plassert på kirkegården i Vestre Porsgrunn.

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701.

 

Gunder var gift 5 ganger, 1. gang med Guri Tollefsdatter f. omkring 1665, d. 1697 på Rising i Gjerpen, 2. gang med denne Rønnaug Svendsdatter f. ca 1670 d. 1709 på Osebakken, 3. gang med Anne Jacobsdatter f. ca 1682 d. 1711 på Osebakken, 4. gang med Anne Jensdatter Hals f. ca 1664 d. 1728 (enke etter Ludvig Blyth), og så 5. gang med Marichen Hansdatter  f. ca 1688 d. 1745, datter av Hans Tolfsen i Vestre Porsgrunn.

 

Borgere i Porsgrunn 1712:

4.

Gunder Solvesøn Beboer Eiende gaard sampt part udj lidet Jordegods, Bruger

Kornvare og dislige. Sampt laste handling, tillige Huus næring. Wærger for egne og

Stifbørns midler 736 3/4 rd.

(Enckemand, 4 børn, 1 tienstpige)

 

Hun ble nevnt i skifte etter lensmann Peder Engebretsen og konen datteren Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774).

 

Gravlagt som "Gunder Solvesøn Buer 68 aar 4 maaneder 19 dage".

 

Ifølge Torkil Lier:

Oppvokst på nabogården Buer, begge gårder i farens eie. I 1693 kjøpte han Storgaten 181, giftet seg med sin første kone, Guri Toldefsdatter Klyve, løste handelsborgerskap og startet sin forretningskarriere som vertshusholder på Osebakken. Ikke kunne han lese. Heller ikke skrive. Hvilket han ikke var alene om i sin tid. Men allikevel to alvorlige handicap som normalt ville diskvalisere de fleste i en hver forretningsmessige sammenheng. Bare ikke Buer. Han visste å ansette de rette folk til å føre hans korrespondanse og til å finlese tinglysningspapirer og kontrakter. Og troverdige personer føyde små og store tall inn i hans stadig mer svulmende regnskapsbøker.

 

Å lese om Gunder Solvesen Buers eiendommer er som å bla seg gjennem kommunale grunnbøker og eiendomsregistre. Alle strandtomter fra Moldhaugen til Klyvebekken kom i hans eie. Deriblant også Vestsidens flotteste gårdsanlegg, Zimmermanngarden, som han lot oppføre i 1720-årene. Både Knarrdal og Klyve ble hans gjennem giftermål. Osebakken kjøpte han i 1722 på auksjon etter generalmajor Arnold på Borgestad, sammen med «Porsgrunds vestre Grunde udi Solum Herred med sin deraf gaaende Grundleie og tilliggende Herlighed». I Gjerpen fikk han hånd om gårdene Bekkevold, Ramsåsen, Nærum og halve Vestre Borge.

I 1740 døde Gunder Solvesen Buer, 68 år gammel. Hans femte hustru, Marichen, fortsatte forretningsdriften etter mannens bortgang, også den meget betydelige krambodhandelen, som ved siden av grunnleieinntektene var den betydeligste kilde til den voksende formue.

Fem år senere døde også Marichen, og i 1746 ble boet oppgjort. Med en netto formue på 4545 rdl. sto naturlig nok også forhåpningsfulle friere i kø foran døtrenes jomfrubur.

 

 

Se gamlegjerpen.no  

 

 

 

I.    Jacob Nilsen, (sønn av Nils Tollefsen og Rønaug Svendsdatter) født omkring 1690,5 død ca 1715 på havet.6

      

       Han ble nevnt i skifte etter sin farmor på Solverød i Siljan i 1703.

      

       Han døde i Kongens tjeneste.

 

       Skifteprotokoll for Skien byfogd nr. 4 (Hb 0004), 1713-1722 side 78b.

       Osebakken 13.11.1715: Hans Nielsen og Jacob Nielsen.

       Skifte 23.nov.1715 i Gunder Buers hus i Porsgrunn.

       Netto til deling rdlr.168-0-22, henholdsvis med 112-14-8 til

       broren og 28-3-8 til halvsøstrene Guri og Maria Gundersdøtre Buer.

       arvelater Jacob Nielsen i 1712 'Hwerfwet udj Deris Kongl: majts tieniste til siøs', hvor han døde. skiftebrev etter moren, dat. 06.07.1709

       Arvinger og andre:

       halvsøster Gurj Gundersdtr

       bror Abraham Nielsen

       bror Hans Nielsen død. Skiftebrev dat. 22.11.1715

       halvsøster Marj Gundersdtr

       andre stefar Gunder Solwesen Porsgrund borger

 

       Et sammendrag av skiftene etter Tollef og Rønnaugs sønner Hans og Jacob. (Transkribert av Leif Biberg Kristensen)

      

       Skifte 22. november 1715 på Osebakken, Gjerpen: «udj velagte Borger

       Gunder Solvesens gaard i Porsgrund»: Her er to påfølgende skifter for

       Gunder Solvesens to stesønner Hans Nielsen og Jacob Nielsen, begge døde

       i Danmark i hans Kongl. Majt.s tjeneste. Arvinger er deres fullbror

       Abraham Nielsen 19 år, og halvsøstrene Guri Gundersdatter 11-12 år og

       Mari Gundersdatter 8-9 år. «Gunder Solvesen tilspurte hans Stifsøn

       (Abraham), som er nu i sit nittende aar, om hand vilde forblifve hos

       hannem eller hand vilde vere hos fremmede, for hand ikke kand tilstaae

       at forrente hans Capital efter moder og brødre, om hand skall holde

       hannem som tilforn, hvor til sønnen svarede at hand ej hafde løst til

       nogen fremmed, mens vil forblifve his sin kiere fader, og vere fornøjet

       med hans Capital at staa hos hannem og og nyde her efter som før een

       saalig pleie hos sin kiere fader uden nogen rente af sin Capital, saa

       lenge hand hos hannem forblifve.»

      

      

 

II.   Hans Nilsen, (sønn av Nils Tollefsen og Rønaug Svendsdatter) født omkring 1690,5 død 1715 i Skien.6

      

       Han ble nevnt i skifte etter sin farmor på Solverød i Siljan i 1703.

      

       Det var skifte etter han i Skien i 1715.

      

       Skifteprotokoll for Skien byfogd nr. 4 (Hb 0004), 1713-1722 side 78b.

       Osebakken 13.11.1715: Hans Nielsen og Jacob Nielsen.

       78b 1715.09.22

       Hans Nielsen (Gunder Solvesens stifsønn)

       Arvinger:

       Bror: Jacob Nielsen, (død)

       Bror: Abraham Nielsen, 19 år

       Halvsøster: Guri Gundersdatter, 11 à 12 år, Mari Gundersdatter, 8 à 9 år

       Fremlagt skifte etter hans sal. Moder datert 6.7.1709.

       Det virker som skiftet er skrevet enda en gang fra side 79b.

      

      

 

III. Abraham Nilsen, (sønn av Nils Tollefsen og Rønaug Svendsdatter) født ca 1696,[10] død 1745 i Solum,9 gravlagt 23.04.1745 i Solum.9

      

       Han ble nevnt i skifte etter sin farmor på Solverød i Siljan i 1703.

 

      

       Gift 04.07.1720 i Solum,9 med Marichen Tygesdatter, født ca 1678 på Tveit i Drangedal,1 (datter av Tyge Pedersen og Else Tolfsdatter), død 1733 på Åfoss i Solum,[11] gravlagt 30.05.1733 på Solum kirkegård.[12]

      

       Marichen:

       Hun kom fra Tveit i Drangedal. Hennes far var lensmann og begge hennes ektemenn var lensmenn. Hun ble mye bruket som fadder hjemme i Drangedal i slutten av 1690 åra. Hun hadde et godt forhold til sin svigermor Karen Pedersdatter. Hun og barna får hele arven etter Peder og Karen, men Karen skal i resten av sin levetid bli forsynt med alt hun trenger. Hun blir også lovet en hederlig begravelse. Marichen skifter i 1720 da hun skal gifte seg igjen med Abraham. Den 20 april 1731 brant gården Åfoss ned.

      

       Hun ble gravlagt 55 år gammel.

 

 

      

IV. Nils Gundersen, (sønn av Gunder Solvesen og Rønaug Svendsdatter) født 1699 på Buer i Gjerpen,[13] døpt 01.01.1700 i Gjerpen,14 død 1700 på Buer i Gjerpen,3 gravlagt 18.02.1700 i Gjerpen.3

      

       Gunner Buers søn Nils.

       Faddere: Solve Men, Ole Lauritzen Li, Solve Mens søn Isaac, Maren Bradsbierg, Else Borge.

      

       Gravlagt som "Gunner Buers søn Nils, 6 uger 3 dage.".

      

      

 

V.   Guri Gundersdatter, (datter av Gunder Solvesen og Rønaug Svendsdatter) født 1701 på Borge i Gjerpen,9 døpt 30.10.1701 i Gjerpen,14 død 1790 på Vestre Porsgrunn,9 gravlagt 06.05.1790 i Solum.9

      

       Gunnar Buers i Porsgrunds datter Gurj.

       Fadderet: Solve Meen, Isaach Meen, Fendrich Uslers hustru, Oluf Westbories qvinde Else, Erich Anderssens datter i Porsgr. Kirstine. (Westborie = vestre Borge. J.Hv)

      

      

       (1) Hun giftet seg med Jens Jensen Kiil, født ca 1675,9 død 1739 i Vestre Porsgrunn,9 gravlagt 19.02.1739 i Solum.9

      

       Jens:

       Borgere i Porsgrunn 1712:

       5.

       Jens Jensøn Kiil beboer eget liden Huus ingen Handling, men farer for Saltskipper.

       (hustrue, 1 liden tienistp:)

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5225 - 8.2.1742 - 1740-1748 - Skifteprotokoller 6a - 45b

       Skiftet sluttet 09.02.1742

       arvelater Jens Kiil Porsgrund død for '3de: Aars tiid siden'

       Arvinger og andre:

       ektefelle Guri Gundersdtr Buer hun hadde sittet i uskiftebo etter mannen, ifølge felles kongel. bev. dat. 28.08.1731

       datter MetteCatharina Jensdtr Kiil 6 år

       andre svigerfar Gunder Solvesen Buer død etter arvelateren. Skiftet var under behandling

       andre svoger Hans Gundersen Buer enkens bror

       datter Malleene Jensdtr Kiil 9 år

       datter Maria Jensdtr Kiil 15 år

       datter Anna Jensdtr Kiil g.m. Halvor Jobsen

       andre svigersønn Halvor Jobsen g.m. Anna Jensdtr Kiil

       datter Anne Susane Jensdtr Kiil 8 år

       datter Mette Maria Jensdtr Kiil 18 år

      

      

       Torkil Lier skriver:

       Jens Kiil var borger til Skien, hvor han i 1699 skattet drøye 11 rdlr. I 1710-12 førte han ”Huide Falck” (195 kl.)

       for kjøpmann Anders Nielsen i Brevik, og svarte sistn. år den påbudne krigsstyrsskatt med rdlr.11-1-18. I 1715

       betaler han skatt for sin hustrus ”ord. Top” med 1 daler, og var ved disse skatters utskrivelse bosatt i Porsgrunn.

       Kiil var gift 1.- med Maren Pedersdatter., gravlagt i Solum 17.juli 170..

       Sitt 2.ekteskap inngikk han 19.feb.1709 med Mette Cathrine Ottesdatter von der Heide, f.ca.1677, -gravl. ved Pors-

       grunn 8.jan.1717, 39 ½ år og 10 dager gl.; datter av Otte von der Heide og hustru Anne Cathrine Johansdatter.

       I deres resiproke testamente, datert Porsgrunn 18.apr.1712 og konfirmert 14.mai s. år, heter det at de begge er

       ”barnefød i Norge her i Bradsbergs Amt, nu boende i Porsgrund…, haver i lang tid henlevet med hinanden udi

       et venligt og erligt ægteskab, og imidlertid icke med nogen livsarvinger af Gud værit velsignet..”

       Den lengstlevende skulle derfor overta det hele bo mot å betale den avdødes arvinger en engangssum på 30 rdlr.

       Etter å ha inngått sitt 3. ekteskap i 1720 ble Kiil til gjengjeld ”velsignet” med hele 12 barn; mannen hadde

       tydeligvis noe å ta igjen! I 1722 kjøpte han av sin svoger Knud Pedersen Thisted dennes bygård (det senere

       Vestregt.35), hvor skiftet etter ham ble avholdt 8.feb.1742. Boets inntekt kom opp i rdlr.2425-1-15, innkludert huset

       vurdert til 400 rdlr.. Gjeld og utgifter beløp til 434-1-3, slik at den beholdne formue utgjorde 1991 rdlr. 12 sk.

       Av dette beløp fikk Guri Gundersdatter Buer 995-2-6 og hver av de 6 gjenlevende døtre 165-3-17.

       Blant boets sølvgjenstander nevnes et krus med sølvlokk ”med salig Kiils og sal.Mette Cathrine Kiils navne paa

       laaget”, vurdert til 5 rdlr.

       (Solum kirkebok nevner både i 1727 og -28 ”Jens Kiils moder betient af presten”.)

      

       (2) Gift 1742 i Porsgrunn,9 med Ole Nilsen Winholm, født 1707.9

      

       Ole:

       Borgerskap i Skien:

       Ole Nielsen Winholm. F. ved Arendal. B. som sldpper (Saltskipper. JO) 24/2 1741. - Bosatt i Porsgrunn 1743.

 

 

      

VI. Nils Gundersen, (sønn av Gunder Solvesen og Rønaug Svendsdatter) født 1703 i Gjerpen,9 døpt 15.04.1703 i Gjerpen kirke,9 død 1704 i Gjerpen,9 gravlagt 27.02.1704 på Gjerpen kirkegård.9

 

 

 

VII. Maria Gundersdatter, (datter av Gunder Solvesen og Rønaug Svendsdatter) født 1704 i Gjerpen,9 døpt 01.01.1705 i Gjerpen kirke,9 død 1789 i Vestre Porsgrunn,9 gravlagt 10.11.1789 i Vestre Porsgrunn.9

      

 

       (1) Gift 11.03.1723 i Solum,[14] med Søren Hieronymussen Spar, født 1695 i Kragerø,9 (sønn av Hieronymus Spar og Anne Sørensdatter), død 1743 på Knardal i Solum,9 gravlagt 16.05.1743 i Solum.15

      

       Søren:

       Torkil Lier skriver:

       Søren Spars første hustru var Helena Jørgensdatter Erboe (1692-1722), med hvem han hadde 2 barn: Pernille f.1721 og

       gift på Knardal 4.jan.1742 med kobbersmed Elias Pachel, bosatt i Fyn; - og Jørgen Erboe Spar , f.og d.1722.

       Ektefellene bosatte seg på Knardal gård, og ved farens død overtok Maria Gundersdatter råderetten over gården, dog

       slik at hennes bror Hans Buer og de øvrige arvinger fikk anparter deri.

       Skiftet etter Søren Spar ble avholdt 1.juni 1743. Inntekten var på rdlr.381-0-21, medtatt som aktiva 3 huder i Knardal

       med bygsel over 3 huder 3 skinn. Boets netto utgjorde 277-1-18, av dette tilkom det halve bo Maria Gundersdatter og

       det ble derfor ikke meget til deling mellom Spars 8 gjenlevende barn.

       I ligningsregnskaene samme år står Maria som eier av 1 ½ hud i Knardal, ”men er meer skyldig enn den er verd”.

 

      

       (2) Gift 07.11.1749 i Solum,15 med Anders Giestsen Frønes, født 1714 på Orekås,9 (sønn av Giest Andersen Frønes og Anne Jacobsdatter), døpt 11.11.1714, død 1775 på Orekås.15

      

       Anders:

       Torkil Lier skriver:

       Da Gunder Buers arvinger 29.mars 1749 solgte Knardal for 450 rdlr. til Jacob Aasoldsen Rougtvedt, ble det bestemt at Maria Gundersdatter og ektemann skulle ha bruksrett til plassen Orekås på livstid. I 1782 finner vi Enken Marie Sparre med 1 datter og tjenestedreng på Orekås.

      

       Skiftet etter Anders Frønes ble sluttet 30.des.1776; foruten Maria Gundersdatter var hans arvinger broren Ole Melfald, søsteren Ingeborg (enke) og avdøde Annas etterlatte 4 sønner. Boet besto i ubetydeligheter, så den fordums velstand Maria Gundersdatter hadde vokst opp i må ha vært en stor kontrast til de forhold hun levde sine siste år i.

      

       I første ekteskap 8 barn, i annet en datter. Av disse 9 barn var det kun datteren Rønnaug som overlevde moren.

      

 

 

VIII. Nils Gundersen, (sønn av Gunder Solvesen og Rønaug Svendsdatter) født 1707 på Osebakken i Gjerpen,14 døpt 31.08.1707 i Gjerpen,14 død 1708 på Osebakken i Gjerpen,3 gravlagt 11.02.1708 i Gjerpen.3

      

       Gunnar Buers søn Niels.

       Faddere: Ole Lj, Isac Meen, Aslac Tofte, Ole Lies qvinde Karen i Scheen, Anund Enggrafs qvinde Martha.

      

       Gravlagt som "Gunder Buers søn Niels 23 uger".

      

 

IX. Malene Gundersdatter, (datter av Gunder Solvesen og Rønaug Svendsdatter) født 1709 på Osebakken i Gjerpen,14 døpt 09.06.1709 i Gjerpen,14 død 1710 på Osebakken i Gjerpen,3 gravlagt 22.10.1710 i Gjerpen.3

      

       Gunner Buers barn Malene fra Osebachen.

       Faddere: Ole Lj, Aslac Tofte, Ole Ljs qvinde, alle fra Scheen, Jon Sannes qvinde Maren, Martha Meen.

      

       Gravlagt som "Gunner Buers datter Malene, 1 aar 12 uger gl.".

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Skifte etter henne selv.

[3]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Skifte etter konen Rønnaug.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Skifte etter han.

[7]  Gjerpen - Porsgrund av F.C. Knudsen, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på internett

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert), Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert).

[10]  Skifte etter sin bror.

[11]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[12]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett, 155a.

[13]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[14]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.