| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

 

Valler Gnr.44

 

Ca 1 km nordvest for Eidanger kirke finner vi gården Valler.

Valler kan ha blitt ryddet alt i eldre jernalder da det er mange gravhauger i området.

 

Landskyld 4 hud (1664)

 

Litt fakta om gården Valler

 

 

De tidlige manntallene på Valler:

 

I biskop Eysteins jordbok av 1398 finner vi gården Valler. Godset var eid av Eidanger kirkes prestebol. Det nevnes 5 øres bol i ”nørdra Vallum” og 12 øres bol i ”syndra Vallum”.

 

Povel Huitfeldts stiftsbok av 1575 nevner 4 huder med bygsel av Valler som eid av Eidanger prestebol. Dette var hele gården.

 

Det skal ifølge Schilbred ha vært en Jon Valler som nevnes som sagtømmerleverandør i 1586-87.

 

Det var også ifølge Schilbred en Jon Nilsen Valler som i 1602 leverte tømmer til saltverket på Langøya.

 

Schilbred nevner også en Arne som i 1611 var leilending på Valler og at presten stod som bruker av gården i 1613-14.

 

I liste over leilendinger i Eidanger i 1619-20 nevnes på Waller en Amund.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Waller som Lauritz bruger,
schylder 2 tn. Korn,
som Edangers presteboell følger med bøxell 
och herlighedt. Er iche for g(aa)rdens ringh(edts)
schyld lagt høyre i schat end for 1/3 gaard, - 4 ½ dr.
Edangers presteboell bygger.

 

Under femdalerskatten i 1650 nevnes Eidanger prestebol som eier av gården Valler og Lauritz som bruker av hele gården (4 huder).

 

Situasjonen var lik i skattemanntallet av 1655 og i landkommisjonens undersøkelser i 1661.

 

I fogdens manntall av 1664 nevnes på Valler brukeren Lars 70 aar med sønnene Jens Larsen 20 aar og Niels Larsen 23 aar.

 

I sogneprestens manntall av 1664 nevnes skyld på Valler som 4 huder. Lauridtz Olsen 60 aar var bruker og sønnen Christen Lauridrzen 15 aar. Det nevnes også en soldat, Hans Andersen, som gården holdt sammen med Birchetved.

 

I gårds-manntallet i 1672 nevnes fortsatt Lauritz som bruker av hele gården Valler.

 

I skattemanntallet fra 1680 var en Hans blitt bruker av hele Valler. Denne Hans nevnes også i Rostjenestemantallet av 1685. Under kontribusjonsberegningen i 1692 stod ”Hans og Enchen” som bruker av hele Valler. Eidanger prestebol var fortsatt eier av gården.

 

Gården er nå delt i to bruk (Søndre og Nordre) med en skyld på 2 huder på hvert bruk.

 

I Rostjenesteberegningen av 1700 står Halvor og Hans som bruker av Valler.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 betalte Amund Knudsen skatt for deg selv, sin kvinne, et barn og liten pike skatten på en del av gården Valler. For den andre delen av gården skattet Hans Larsen for seg selv, sin kvinne og 2 barn. Denne Amund Knudsen fikk 22.03.1707 bygselseddel på 1 hud i Valler.

 

 

Fra rundt 1690 var Valler delt i en Søndre og en Nordre del. Noe usikkert hvem som bodde hvor.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1640 til ca 1675

 

Lars Olsen f. ca 1594 nevnes som bruker på Valler fra 1650 til 1672.

 

Nils Larsen f. ca 1641

Christen Larsen f. ca 1649 d. før 1706

Lauritz Larsen f. ca 1651

Jens Larsen f. ca 1664

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1675 til 1719

 

Hans Larsen f. ca 1647 kan også ha vært sønn av Lars Olsen Valler som var bruker før han. Hans var gift med Karen Christophersdatter f. ca 1657. Hans nevnes som bruker på Valler fra 1680. Både Hans og Karen døde på Valler i 1719

 

Barn:

Ole Hansen f. ca 1684 d. 1729

Lars Hansen f. ca 1695 d. 1758

Siri Hansdatter f. ca 1698 d. 1759

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her rundt 1685

 

Christen Larsen f. ca 1649 var sønn av Lars Olsen Valler. Han bodde trolig på Valler rundt 1685 og døde før 1706. Han kom muligens til Våteklev.

 

Barn:

Lars Christensen f. ca 1673 d. 1713

Hans Christensen f. ca 1680 d. 1721

Kari Christensdatter f. ca 1689

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1707 til ca 1712

 

Anund Knudsen f. ca 1668 og Else Ellefsdatter f. ca 1672 var trolig dem som fikk bygsel på Valler i 1707 og som også ble nevnt der i 1711. De nevnes fra Hvalen fra 1714.

 

Se Hvalen

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1715 til ca 1730

 

Lars Hansen f. 1695 og Anne Cathrine Pedersdatter f. ca 1697 døpte barn bosatt på Valler fra 1717. Lars var sønn av Hans Larsen Valler. Lars og Anne Cathrine brukte halve gården (2 huder) og i 1725 var det hans bror Ole som brukte den andre halvdelen. Rundt 1730 flyttet de til Ligaden 4 på Osebakken. Anne Cathrine døde der i 1742. Lars giftet seg på nytt i Gjerpen i 1744 med enken Martha Skajesdatter f. ca 1693. Lars døde i 1758 og Martha i 1763. Hun og Lars fikk ingen barn sammen.

 

Barn:

Elisabeth Larsdatter f. 1717

Maria Larsdatter f. 1719

Diderich Larsen f. 1721 d. 1742

Zacharias Larsen f. 1722

Lisbeth Maria Larsdatter f. 1725

Nicolaus Larsen f. 1727

Helene Larsdatter f. 1729

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1719 til 1729

 

Ole Hansen f. ca 1684 var også sønn av Hans Larsen Valler. Ole giftet seg i 1719 med Birthe Tollefsdatter f. ca 1679 fra Søndre Tveten. De ble bosatt på Valler og Ole var bruker av halve gården frem til han døde der i 1729.

 

Barn:

Hans Olsen f. 1720

Karen Olsdatter f. 1722

NN Olsen f. 1723 d. 1723

Tollef Olsen f. 1727 d. 1728

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1729 til 1752 (Nordre Valler)

 

Ole Svendsen f. ca 1692 giftet seg i 1723 med Ellen Larsdatter f. ca 1703. Ole var svensk, og Ellen kom fra Mule i Eidanger. Ole fikk i 1723 bygsel på 2 huder i Mule. I 1729 fikk han bygsel på 2 huder (halve) Valler og ble bruker der til han døde i 1752. Ellen døde i Porsgrunn i 1764.

 

Barn:

Birthe Olsdatter f. 1724 d. 1778

Kirsten Olsdatter f. 1727 d. 1752

Karen Olsdatter f. 1730 d. 1771

Søren Olsen f. 1733 d. 1791

Lars Olsen f. 1737 d. 1788

Marte Olsdatter f. 1740 d. 1740

Marthe Kirstine Olsdatter f. 1741 d. 1791

Sara Olsdatter f. 1747 d. 1792

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra ca 1730 til 1749 (Søndre Valler)

 

Nils Amundsen f. ca 1701 fra Buer gifte seg i 1729 med Gunhild Prodsdatter f. ca 1703 fra Nøklegård. De ble bosatt på Valler. Nils fikk bygsel på halve gården i 1731. Nils døde på Valler i 1742 og enken giftet seg på nytt i 1749 bosatt på Valler og flyttet til Porsgrunn. Nils og Gunhild etterlot seg ingen barn

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1742 til 1785 (Søndre Valler)

 

Carl Larsen f. 1713 fra Årholt giftet seg i 1742 med Maren Prodsdatter f. 1718. Maren var datter av Prods Andersen Nøklegård. De bosatte seg på Valler der konens søster Gunhild allerede bodde. Carl overtok bygselen i 1749. Maren døde på Valler i 1767 og Carl i 1785.

 

Barn:

NN Carlsen f. 1743 d. 1743

NN Carlsen f. 1744 d. 1744

NN Carlsen f. 1751 d. 1751

NN Carlsen f. 1755 d. 1755

NN Carlsen f. 1756 d. 1756

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1751 til ca 1752

 

Anders Nilsen f. 1728 fra Søndre Nordal giftet seg i 1751 Kirsten Olsdatter f. 1727. Kirsten var datter av Ole Svendsen Valler. De ble bosatt på Valler og Kirsten døde der i 1752 etter å ha født en sønn. Det er usikkert hvor lenge Anders bodde videre på Valler. Han nevnes siden som skomaker og giftet seg 2. gang i 1759 men Astri Nikolaisdatter f. ca 1728. De flyttet senere til Brevik.

 

Anders Nilsen og Kirsten Olsdatter sine barn:

Ole Andersen f. 1752 d. 1752

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her i 1755

 

Jon Andersen f. 1713 på Ramsåsen i Gjerpen og hans 2. kone Karen Olsdatter f. 1727 på Lunde eie i Eidanger bodde på Høgset i Gjerpen. I 1755 døpte de et barn bosatt på Valler og Jon døde også der dette året.

 

Se under Karen sin far Ole Sørensen Nordre Lunde.

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1758 til ca 1765

 

Anders Larsen f. 1720 på Ås i Eidanger var gift med Karen Pedersdatter f. 1710. De hadde bodd på Nordre Rød, men i 1758 døpte de en sønn bosatt på Valler. De nevnes på Valler i 1762 men i 1770 var de bosatt i Brevik der de begge døde.

 

Se under Nordre Tveten

 

 

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1768 til 1789

 

Ingebricht Stoesen f. 1734 kom fra Søndre Nordal. Han giftet seg i 1768 med Martha Amundsdatter f. 1748 fra Lillegården. De ble bosatt på Valler og Ingebricht ble lensmann i Eidanger. De bodde på Valler livet ut og Martha døde i 1787 og Ingebricht i 1789.

 

Barn:

Amund Ingebrichtsen f. 1768 d. 1825

Ole Ingebrichtsen f. 1771

Søren Ingebrichtsen f. 1774 d. 1824

Stoe Ingebrichtsen f. 1777 d. 1780

Jacob Ingebrichtsen f. 1779

Stoe Ingebrichtsen f. 1781 d. 1832

Nils Ingebrichtsen f. 1783

Margrethe Ingebrichtsdatter f. 1785

 

Familieark

 

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra 1795 til 1802

 

Hans Abrahamsen f. 1757 var sønn av Abraham Hansen Søndre Nordal. Hans giftet seg i 1788 med enken Inger Nilsdatter f. 1755 på Nordre Lunde. Hans ble lensmann i Eidanger og tinglyste i 1795 grunnbrev på en hustomt samt rydningsbrev på et stykke av gården Valler. Hans stod i 1801 som forpakter og lensmann på Valler. Han døde på Valler i 1802 og enken giftet seg på nytt i 1804.

 

Barn:

Lars Hansen f. 1789 d. 1825

Abraham Hansen f. 1797 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Valler:

 

Knud Pedersen f. ca 1736 giftet seg i Gjerpen i 1765 med Margrethe Isaksdatter f. 1740. De døpte i 1765 et barn bosatt på Valler. De nevnes siden på Langgangsmoen u/Gulset i Gjerpen. Se mer om familien på gamlegjerpen.no.

 

 

 

 

Husmenn

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra 1782 til ca 1800

 

Halvor Bjørnsen f. 1744 giftet seg i Skien i 1790 med Guri Helgesdatter f. ca 1758. Halvor fikk i 1782 rydningsbrev på et stykke jord på Valler i Eidanger. De må ha flyttet før 1801 for da var de husmenn under Foss Nordre i Gjerpen.

 

Barn:

Åse Halvorsdatter f. 1792 d. 1793

Knud Halvorsen f. 1793 d. 1794

Åse Halvorsdatter f. 1795

Gro Halvorsdatter f. 1797

Helge Halvorsen f. 1800

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1808

 

I 1808 døpte Lars Nilsen og Berthe Mathiasdatter en sønn bosatt på Valler.

 

Se Nordre Lunde

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1805 til ca 1815

 

Peder Gundersen f. 1783 fra Holla giftet seg i Østre Porsgrunn i 1805 med Marie Christensdatter f. ca 1785. De nevnes som husmenn under Valler og flyttet til Bolvik i Solum i 1815.

 

Barn:

Gunder Pedersen f. 1805 d. 1840

Christen Pedersen f. 1806 d. 1887

Nils Pedersen f. 1812

Peder Pedersen f. 1818

 

Familieark

 

 

 

Vallerkastet

Den ble ryddet etter 1725. (Vallerkastet kan ha ligget under Bjørketvet rundt 1762? Se Lars Solvesen Sanna u/Bjørktetvet.)

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt her i 1745

 

Anders Olsen f. ca 1710 var bosatt på Vallerkastet da han giftet seg i 1745 med Anne Lisbeth Larsdatter f. 1717 fra Osebakken. Om eller i så fall hvor lenge de bodde på Vallerkastet er uvisst. De flyttet til Osebakken og fra 1750 døpte de barn bosatt der. Anne Lisbeth døde der i 1757 og Anders giftet seg muligens en gang til. Far til Anne Lisbeth Larsdatter, Lars Solvesen, og hennes stemor, døde på Vallerkaster i henholdsvis 1760 og 1767.

 

Barn:

Ingeborg Andersdatter f. 1750 d. 1761

Siri Andersdatter f. 1754 d. etter 1815

 

Familieark

 

 

 

Amundsplassen

 

Plassen ble ryddet på slutten av 1700 tallet.

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra 1788

 

Amund Ingebrichtsen f. 1768 var sønn av Ingebricht Stoesen Valler. Amund giftet seg i 1788 med Ingeborg Hansdatter f. 1762 fra Holtet. Amund ble husmann under Valler og ryddet ”Amundsplassen”. Amund var en tid lensmann. De flyttet siden til Rønningen under Valler.

 

Barn:

Marthe Amundsdatter f. 1788 d. 1795

Kirsten Amundsdatter f. 1791

Netten Margrethe Amundsdatter f. 1793 d. 1837

Martha Amundsdatter f. 1796

 

Familieark

 

 

 

Torgrimsplassen

 

Plassen ble ryddet i 1790 årene.

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1707 til ca 1800

 

Torgrim Tollevsen f. 1773 giftet seg i vestre Porsgrunn i 1797 med Marte Jonsdatter f. ca 1764. Han kom til Valler i Eidanger som husmann og ryddet ”Torgrimsplassen” i 1790 åra. I 1801 finner vi familien som husmenn på ”Mørrefiær østre” på Tromøya ved Arendal.

 

Barn:

Jon Torgrimsen f. 1798 d. 1798

Tollev Torgrimsen f. 1798 d. 1798

Gunild Carine Torgrimsdatter f. 1799

 

Familieark

 

 

 

Rønningen

 

Trolig ryddet på slutten av 1700 tallet.

 

 

Bosatt her i 1803

 

Peder Nilsen f. omkring 1780 og Marthe Olsdatter f. 1780 døpte et barn bosatt på Valler i 1803.

 

Se Bjerketvedt

 

 

 

Fam.17

 

Bosatt her i 1803

 

Saamund Gundersen f. 1780 fra Holla giftet seg i Østre Porsgrund i 1809 med Birgitte Larsdatter f. omkring 1785. De kom til Valler som husmenn på Rønningen. Birgitte døde der i 1832 og Saamund giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1834 med Helge Hansdatter f. 1793 fra Moen i Bø.

 

Barn:

Gunhild Saamundsdatter f. 1810

Anne Gurine Saamundsdatter f. 1815

 

Familieark

 

 

 

Myrene

 

Plassen ble ryddet på slutten av 1700 tallet.

 

Fam.18

 

Bosatt her fra 1801

 

Halvor Johannesen f. 1769 fra Fjellet under Funnemark i Lunde giftet seg i Holla i 1795 med Lisbet Larsdatter f. 1766. Halvor var soldat på ”Fieldet fra Bøe” og Lisbet var fra Odden u/Eie i Holla. De nevnes i 1801 på Borge Østre i Gjerpen der Halvor arbeidet på gården, men de kom samme året til plassen Myrene u/Valler i Eidanger.

 

Barn:

Kirsten Halvorsdatter f. 1796

Johannes Halvorsen f. 1798

Lars Halvorsen f. 1801

Jørgen Halvorsen f. 1806

 

Familieark