| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |     


 

Kjørholt Gnr.73

 

 

Syd for Hitterbekken på Eidangerhalvøya ligger gården Kjørholt. Gården ligger mellom 70 og 80 meter over havet. Nabogårder i nordvest er Skavråker og Bakke. Vi finner gården Solverød i nordvest og Ørvik i øst.

 

 

Landskyld (1664)

Skyld 7 huder 4 skind

 

 

Litt fakta om gården Kjørholt

 

 

På Kjørholt kan en følge samme familielinjen gjennom hele 1600 og 1700 tallet, før vi i Eidanger bind 3 følger den videre inn på 1800 og 1900 tallet.

 

Gården hadde tidlig en skyld på 7 huder 8 4/5 skinn. Vi ser at 4 4/5 del av dette var benefisert Eidanger prestebol. Det var i 1767 og 1774 to brukere på Kjørholt. I 1782 og 1801 var den en bruker der. Det var deleiere på gården og over 1800 ble det flere eiere/brukerdeler der.

 

 

 

 

De tidlige manntallene på Kjørholt:

 

I gjengjerdsmanntallet i 1528 nevnes Kjørholt som ”Affulff”.

 

Kjørholt ble nevnt i et diplom fra 1546. Skifte omhandler et odelskifte mellom Arne Assulffsen og hans søsken. Hans bror Gudbrand skulle ha Kjørholt.

 

 

Sammendrag:
Rasmus Mikkelsson, byfoged i Skien, og 2 svorne lagrettemenn i Skiesysle
kunngjør odelsarveskifte mellom Arne Åsulvsson og hans søsken. Arne og
Gudbrand, hans bror, skal ha Kjørholt i Eidanger, mot at deres søster Gunn-
hilda
får 13 øresbol i Holm i Hedrum sokn og 2 øresbol i "Møgledall" ved
Holm.

Kilde:
Original på pergament i Riksarkivet. 3 segl henger ved.

Nummer: 904.

Dato: 6. april 1546. Sted: Skien.

 

 

I Povel Huitfeldts stiftsbok fra 1575 ser vi at Kjørholt hadde en skyld til Eidanger prestebol på 1 tylvt hugne bord.

 

Blant bønder som leverte trelast til kongen i 1585-86 nevnes Kittell Kiørholt i Eidanger.

 

I den alm. skatten i 1611 nevnes blant odelsbønder GunnildKiøroldtz” med 6 huder i Kjørholt og ½ hud i Torstvet i Hedrum. Blant drenger i 1611 nevnes Laurits paa Kiørholtt.

 

Blant den som betalte skatt til saltverket i 1613-14 nevnes KieldKierholld” blant fullgårder.

I von Papenheims jordbok fra ca 1615 nevnes under leilendingers odelsgods i Eidanger at ”Kierolld schyller till Guhdild Kierold med hendis VII børn 6 huder”.

 

Blant en oversikt over leilendinger i Eidanger i 1619-20 nevnes ”Rolff Kierholt”.

 

I jordboken av 1624 finner vi ”Arne Kierolldt” nevnt som lagrettemann. Da han satte seglet sitt som lagrettemann viste det initialene A K.

Arne Kjørholt nevnes også sammen med sine medarvinger med følgende odelsgod: Kjørholt 6 huder, Tortvet i Hedrum ½ hud. Videre nevnes de med 1 hud og 4 skind i Kjørholt som var pantegods.

 

Under rosstjenesteskatten i 1645 var Arne Kjørholt eier av 3 huder og 4 skind i Kjørholt. Tollef Tveten var blant annet eier av 8 skind i Kjørholt. Gunild Ørstvet eide 8 skind i Kjørholt. Under koppskatten samme året nevnes Arne Kjørholt med kvinne og et barn.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Kierolt som Arne bruger
schylder 7 huder 4 schind.
Deraff forne Arne paa gaarden 1 hudt 4 schindt,
Haff(ue)r i pant derforuden aff Rolf Lunde 1 hudt 4 schindt, 
enda haff(ue)r i pant aff Hans Hiemberig
och hans medarffuinger 8 schindt,
Christoffer Schaff(uer)ager 2 huder,
Ane Berg 8 schindt,
Tolleff Tuedtens arffuinger 8 schind,
och Gunild Øristued 8 schindt,
Dene gaard er taxerit for 1 fuld ¼ gaard schat, penge - 7 ½ dr.

 

Skattemanntallet i 1650 nevnte de 6 hudene som Arne eide med sine arvinger fordelt slik: Arne selv hadde 2 huder, Christoffer Skavråker 2 huder, Anne Berg 8 skind, Mari Tveten 8 skind og Gunhild Ørestvet 8 skind. Dette var nok da odelsgods for Arne Kjørholt eide også det før nevnte pantegodset på 1 hud og 4 skind.

 

Odelskatten av 1655 oppførte Arne Kjørholt som eier av 3 huder i gården som han brukte selv. Thor Berg eide 4 skind i gården, Christopher Skavråker eide 2 1/2 hunder og 2 skind, Niels Lunde eide 8 skind i gården.

 

I skattemanntallet fra 1655 var også Arne bruker på Kjørholt. Han eide selv 3 huder og 4 skind med bygselsrett i gården, Christopher Skavråker eide 2 skind, Anne Berg eide 8 skind, Maren Tveten eide 8 skind og Gunild Ørstvedt eide 8 skind. Videre hadde gården en skyld på 1 tylvt huggne bord til Eidanger prestebol.

 

Landkommisjonen fra 1661 har oppført Arne og Hans som brukere av gårdens 7 huder 4 skind samt 1 tylft huggne bord. Arne og Hans eide selv 3 huder og 8 skind i gården. Christopher Skavråker eide 3 huder, Nils Lunde eide 8 skind og så var det denne lille delen til Eidanger prestebol.

 

I fogdens manntall fra 1664 var Arne 60 år oppsitter. Han hadde sønnen Jon Arnesen 22 år.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 nevnes Kjørholt med en skyld på 7 huder, 4 skind. Arne Kjeldsen 90 aar var oppsitter og han hadde sønnen Jørgen Arnesen på 16 aar.

 

I odelskatten fra 1670-71 nevnes Hans Skjelsvik med blant annet 2 ½ hud og 6 skind i Kjørholt, Arne Kjørholt eide 8 skind som han brukte selv og Christopher Kjørholt eide 2 huder som han brukte selv. Videre finner en Isach Rasmussen som eier av 1 hud 8 skind i Kjørholt.

 

Gårdsmanntallet i 1672 nevnes Kjørholt som skrivergård. Jørgen oppføres som bruker av 7 huder 4 skind (hele gården) i Kjørholt. Han eide selv 8 skind, Christoffer Kjørholt eide 3 huder, Hans Skjelsvik eide 3 huder og Isach Ramberg eide 8 skind.

 

Skattemanntallet fra 1680 oppførte også Jørgen som eier og bruker av hele gården. Jørgen eide nå 3 huder, Hans Skjelsvik eide 3 huder 8 skind og Nils Hafftorens enke eide 8 skind.

 

Under rostjenestemanntallet i 1685 ble også Jørgen oppført som bruker og eier. Eierforholdene var som i 1680.

 

Under kontribusjonsberegningen i 1692 var Jørgen fortsatt bruker og eier. Han eide 3 huder, Hans Arnesen eide 3 huder 8 skind og Nils Hafftorens enke eide 8 skind. Det var da som i 1680 og 85.

 

Rostjenesteberegningen i 1700 oppførte Jørgen som bruker av hele gården som han eide 3 huder av, Eidanger prestebol eide 4 4/5 skind (Noe de nok har eid hele tiden), Hans Skjelsvik eide 3 huder og 8 skind og Lars Svendsen eide 8 skind.

 

Ekstraskatten i 1711 (skoskatten) oppførte Jørgen Arnesen med kvinne, 2 barn og 2 tjenestefolk.

 

I matrikulen av 1723 finner vi Arne stod som oppsitter. Eidanger prestebol stod som eier av sin del på 4 4/5 skind, oppsitteren Arne Kjørholt eide 5 huder 1 1/7 skind, Peder Hansen eide 8 skind og sal. Jørgen Kjørholts arvinger eide 1 hud 6 6/7 skind.

(Ps. Jørgen Kjørholt døde i 1727, men hans kone døde i 1719, så dette med ”sal. Jørgen Kjørholdts arvinger” stemmer jo ikke. Jeg tror dette må være Jørgen sin bror, Hans Jørgensen sine arvinger. Hans sin sønn Abraham Hansen solgte i 1726 sin del av Kjørholt. JO)

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her rundt 1610

 

Kjeld Kjørholt f. omkring 1560 nevnes på Kjørholt i 1613-14. Han ble etterfulgt av sønnen Arne. Enken Gunhild Kjørholt f. omkring 1570 nevnes med 7 barn i 1615.

 

Barn:

Christopher Kjeldsen f. ca 1586 d. ca 1675

Anne Kjeldsdatter f. omkring 1590 d. ca 1650

Gunhild Kjeldsdatter f. omkring 1590

Rolf Kjeldsen f. omkring 1590 d. ca 1655

Arne Kjeldsen f. ca 1600 d. ca 1672

Maren Kjeldsdatter f. ca 1600 d. før 1655

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra rundt 1630 til ca 1670

 

Arne Kjeldsen f. ca 1600 nevnes på Kjørholt fra 1624. Han hadde initialene AK og var nok sønn av Kjeld Kjørholt. Det kan ha vært han som nevnes som leilending på Skavråker i 1619-20. Han bror Christopher nevnes der rundt 1630. Arne nevnes som eier og bruker på Kjørholt frem til 1670-71.

 

Barn:

Jørgen Arnesen f. ca 1641 d. 1727

Hans Arnesen f. ca 1642 d. 1724

Amund Arnesen f. ca 1646 d. 1730

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1670 til 1727

 

Jørgen Arnesen f. ca 1641 var sønn av Arne Kjeldsen Kjørholt. Han nevnes på Kjørholt fra ca 1670. Han var trolig gift med Sara Halvorsdatter f. ca 1647. Sara døde på Kjørholt i 1719. Jørgen nevnes som eier og bruker på Kjørholt frem til han døde der i 1727.

 

Barn:

Hans Jørgensen f. omkring 1665

Halvor Jørgensen f. omkring 1670

Gunhild Jørgensdatter f. ca 1676 d. 1762

Arne Jørgensen f. ca 1677 d. 1736

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1711 til 1736 (Karen til 1750)

 

Arne Jørgensen f. ca 1677 var sønn av Jørgen Arnesen Kjørholt. Arne giftet seg i 1711 med Karen Thorsdatter f. ca 1680. Han kjøpte samme år en del av Kjørholt fra sin far og nevnes nå som eier og bruker på Kjørholt frem til sin død. Han var også bruker på en del av Solverød en tid. Dette mens han bodde på Kjørholt. Arne døde på Kjørholt i 1736. Karen døde der i 1750

 

Barn:

Amborg Arnesdatter f. 1712 d. 1770

Birthe Arnesdatter f. 1715 d. 1773

Anna Arnesdatter f. 1718 d. 1719

Sara Arnesdatter f. 1722 d. 1785

 

Familieark

 

 

Bosatt her til 1730

 

Abraham Hansen f. ca 1706 var sønn av Hans Jørgensen. Abraham var bosatt hos sin onkel Arne Jørgensen på Kjørholt i 1725. Han solgte i 1726 sin del av Kjørholt og sa i 1737 fra seg odelsretten Han bodde på Kjørholt da han i 1730 giftet seg med Sara Hansdatter f. ca 1708.

 

Se Solverød

 

 

Det er nå to brukere på Kjørholt.

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1737 til 1771

 

Amborg Arnesdatter f. 1712 var datter av Arne Jørgensen Kjørholt. Hun bodde på Kjørholt da hun i 1737 giftet seg 1. gang med Jon Jacobsen f. ca 1706. Han var sønn av Jacob Hansen på Klyve Østre i Solum, men bodde på Kjørholt da de giftet seg. De blir bosatt på Kjørholt og han nevnes som eier og bruker der. Han brukte også en tid en del av Solverød, mens han var bosatt på Kjørholt. Han ble eier av en del av Kjørholt og Solverød gjennom sin kone. Jon døde på Kjørholt i 1752 og Amborg giftet seg 2. gang i 1753 med Lars Haraldsen f. 1728 fra Eltvedt i Solum. Lars overtok da som bruker og eier på Kjørholt. Han kjøpte en ny del av Kjørholt i 1763. Amborg døde på Kjørholt i 1770. Lars giftet seg i 1771 og bodde videre på gården.

 

Amborg Arnesdatter og Jon Jacobsen sine barn:

Arne Jonsen f. 1738 d. 1770

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra ca 1760 til 1775

 

Anne Erichsdatter f. 1735 var datter av Erich Christensen Eltvedt i Solum. Anne giftet seg ca 1760 med Arne Jonsen f. 1738 fra Kjørholt. Arne var eier og bruker på en del av Kjørholt og nevnes der til han døde i 1770. Anne giftet seg 2. gang i 1771 Ellef Larsen f. 1744 fra Skogstad i Bamble. Ellef overtok som eier og bruker på en del av Kjørholt, men døde allerede i 1772. Anne giftet seg da 3. gang med Erich Kjøstelsen f. 1725. Erich var født på Frøvik i Sannidal, men hans familie hadde kommet til Holtan i Solum. Han ble nå eier og bruker på denne delen av Kjørholt. Anne døde på Kjørholt i 1775 og Erich flyttet tilbake til Solum og døde på Bjørntvedt i Solum i 1786.

 

Anne Erichsdatter og Arne Jonsen sine barn:

Kari Arnesdatter f. 1761 d. 1828

Jon Arnesen f. ca 1763 d. 1815

Erik Arnesen f. 1765 d. 1767

 

Anne Erichsdatter og Ellef Larsen sine barn:

Amborg Ellefsdatter f. 1772 d. 1857

 

Anne Erichsdatter og Erich Kjøstelsen sine barn:

Arne Eriksen f. 1774 d. 1775

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1771 til ca 1775

 

Enkemannen etter overnevnte Amborg Arnesdatter, Lars Haraldsen f. 1728, giftet seg i 1771 med Kari Jørgensdatter f. 1743 fra Vestre Porsgrunn. De bodde videre på Kjørholt. I 1774 nevnes Lars som en av brukerne på Solverød. Han drev denne delen mens han bodde på Kjørholt. I 1774 ble gården ved to anledninger pantsatt og i 1775 ble Lars sin del av gården solgt på auksjon. Han nevnes ikke på Kjørholt i 1782. Lars døde i 1789 og ble gravlagt i Brevik som Lars Haraldsen Kjørholt. Han bodde nok da i Brevik og ble skrevet som Kjørholt. Det var ikke uvanlig i Brevik på denne tiden. Enken, Kari Jørgensdatter bodde i 1801 som logerende hos Gunder Gundersen.

 

Barn:

Harald Larsen f. 1772 d. 1772

Amborg Larsdatter f. 1773 d. 1793

Erik Larsen f. 1775 d. 1775

Jørgen Larsen f. 1777 d. 1778

Anne Larsdatter f. 1778

Ole Larsen f. 1780 d. 1796

Jørgen Larsen f. 1782 d. 1783

Marthe Larsdatter f. 1784 d. 1785

Ingeborg Larsdatter f. 1786

 

Familieark

 

 

Nå var det en bruker på Kjørholt en tid.

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1781 til 1815

 

Jon Arnesen f. ca 1763 var sønn av Arne Jonsen Kjørholt. Han giftet seg 1. gang i 1781 med Marthe Marie Pedersdatter f. 1759 fra Sundsåsen. Jon var eier og bruker på Kjørholt og Marthe Marie døde på Kjørholt i 1809. Jon giftet seg da 2. gang i 1809 med Anne Solvesdatter f. 1760 fra Kjerringteigen i Solum. Jon og Anne fikk ingen barn sammen. Jon døde på Kjørholt i 1815 og Anne døde i 1832.

 

Barn:

Anne Jonsdatter f. 1782 d. 1826

Arne Jonsen f. 1784 d. 1852

Anun Jonsen f. 1785 d. 1813

Margrethe Jonsdatter f. 1787

Peder Jonsen f. 1789 d. 1838

Isach Jonsen f. 1791 d. 1794

Ingeborg Margrethe Jonsdatter f. 1794

Isach Jonsen f. 1797

Ole Jonsen f. 1799 d. 1865

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1811

 

Arne Jonsen f. 1784 var sønn av Jon Arnesen Kjørholt. Arne giftet seg i 1811 med Marta Maria Larsdatter f. 1789 fra Kåsa u/Søndre Ås. Arne overtok som eier og bruker av farens del av Kjørholt og de bodde der livet ut. Marta Maria døde i 1838 og Arne i 1852.

 

Barn:

Jon Arnesen f. 1812 d. 1813

Marthe Maria Arnesdatter f. 1814

Anne Johanne Arnesdatter f. 1816 d. 1892

Jon Arnesen f. 1819 d. 1873

Lars Arnesen f. 1822 d. 1851

Maren Kirstine Arnesdatter f. 1825 d. 1906

Karen Marie Arnesdatter f. 1828

 

Familieark

 

 

Andre nevnt på Kjørholt:

 

Fam.10 - Kari Hansdatter f. ca 1662 gravlegges på Kjørholt i 1730.

 

Maria Larsdatter f. ca 1746 bodde på Kjørholt i 1781 da hun giftet seg. Hennes familie nevnes i Brevik.

 

Gunhild Olsdatter f. 1763 bodde på Kjørholt i 1788 da hun giftet seg. Hennes familie nevnes på Lillegården.

 

Det var nok Nils Andersen f. omkring 1775 som nevnes som Nils Andersen Kjørholt i forbindelse med en tinglysning av et skjøte i 1804. Han var gift med Anne Maria Olsdatter f. 1772. Han nevnes under sin svigerfar Ole Sørensen på Langangen.

 

Da hans svigerfar, Ole Pedersen f. 1766, delte gården Kjørholt i 1816 kjøpte Nils Jonsen f. 1777 Kjørholt Bnr. 7 for 2300 riksdaler. Han nevnes under sin svigerfar Ole Pedersen på Skavråker.

 

 

 

Husmenn u/Kjørholt

 

I 1801 nevnes to husmenn under Kjørholt. Nils Olsen og Karen Arnesdatter ble nevnt som husmann, men bodde på plassen Hitterød som da var selveierplass. På den andre plassen, som vi ikke har noen navn på, bodde Jens Olsen med sin familie. (I 1782 skilles det på Hitterød og plassen Hitterød.)

 

Bosatt her i 1801

 

Jens Olsen f. ca 1769 og Kirsten Ingebretsdatter f. 1769 nevnes som husmenn u/Kjørholt i 1801.

 

Se Nøklegård

 

 

 

Hitterød

 

I kilometer nordvest for hovedbølet på Kjørholt finner vi plassen Hitterød. Den nevnes også som Teigen (Teien/Teien).

 

Den ble nok ryddet tidlig på 1700 tallet og vi kan plassere folk der fra rundt 1720. I 1759 kjøpte Lars Kjørholt (Lars Gundersen Hitterød u/Kjørholt) en del av Kjørholt kaldt Teigen. Den hadde en skyld på 8 skind. I 1769 ble et lite stykke jord u/Kjørholt som ble kalt Teine solgt av Jørgen Chrystie til Lars Haraldsen Kjørholt. Teien eller Hitterød ble solgt i 1787 av Jon Arnesen Kjørholt til Ole Tengelsen. Plassen Hitterød ble nok selveierplass i 1759 ikke i 1787 som ble nevnt i Eidanger bind 3. I skjøte etter Ole Tengelsen i 1794 ble Hitterød oppgitt med en skyld på 8 ½ skind. (8 skind i 1802)

 

I 1782 ble det skilt på Hitterød og plassen Hitterød (Begge ført under Kjørholt).

 

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra ca 1723 til ca 1732

 

Lars Torkildsen døde på Hitterød i 1723. Enken etter denne Lars Torkildsen Grønsholt, Anne Larsdatter f. ca 1699, giftet seg 2. gang i 1724 med Gunder Knudsen f. ca 1700 fra Nordre Ås. De ble bosatt på Hitterød og bodde der frem til 1733, da de dette året døpte barn bosatt på Huset u/Skavråker. Anne døde på Huset i 1739 og Gunder giftet seg på nytt i 1743 med Anne Margrethe Isachsdatter f. 1696. Hun døde i 1763, trolig i Brevik. Gunder giftet seg da for 3. gang i Brevik i 1764 med Hege Churvildsdatter f. ca 1695. Han døde i 1774 og Hege i 1775. De gravlegges i Brevik og bodde nok trolig der, selv om de ble skrevet som Hitterød.

 

Gunder Knudsen og Anne Larsdatter sine barn:

Maren Gundersdatter f. 1725 d. 1725

Marie Gundersdatter f. 1726 d. 1804

Lars Gundersen f. 1729

Jon Gundersen f. 1731 d. 1731

Jacob Gundersen f. 1733

Sara Gundersdatter f. 1734

Jacob Gundersen f. 1736

Knud Gundersen f. 1739 d. 1739

 

Familieark

Se Grønsholt

Se Huset u/Skavråker

 

 

 

Bosatt her rundt 1737

 

Abraham Larsen f. ca 1705 og Marthe Andersdatter f. omkring 1700 døpte et barn bosatt på Hitterød i 1737.

 

Se under hans far Lars Larsen Mule

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra 1756 til 1767

 

Lars Gundersen f. 1729 var sønn av Gunder Knudsen Hitterød. Lars giftet seg 1. gang i Brevik i Barbara Sørensdatter f. ca 1724. De ble trolovet i Skien. De var bare gift i 3 måneder før Barbara døde. De fikk ingen barn sammen. Lars giftet seg 2. gang i Eidanger i 1754 med Anne Catrine Christensdatter f. 1732 fra Østre Porsgrund. De døpte et barn bosatt i Porsgrund i 1754, før de fra 1756 døpte barn bosatt på Hitterød u/Kjørholt. Han kjøpte i 1759 plassen av Nils Larsen. De døpte barn bosatt der frem til 1767. Fra 1768 døpte de barn bosatt i Brevik.

 

Barn:

Anne Barbara Larsdatter f. 1754

Abigael Larsdatter f. 1756

Jens Christian Larsen f. 1758 d. 1771

Jacob Larsen f. 1761

Peder Larsen f. 1763 d. 1769

Gunder Larsen f. 1766 d. 1766

Anne Larsdatter f. 1767

Christen Larsen f. 1770

Gunder Larsen f. 1773 d. 1774

 

Familieark

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra ca 1756 til ca 1775

 

Anders Jonsen f. 1728 var fra Dolva i Melum. Han giftet seg i Melum i 1753 med Dorthe Haraldsdatter f. 1723 fra Eltvedt i Solum. De døpte barn på Dolva i Melum i 1753 og i 1756, før de kom så til Hitterød u/Kjørholt i Eidanger og nevnes der i 1762. Anders sin mor døde bosatt Anders på plassen Hitterød i 1774. Da Dorthe døde i 1780 bodde de på Stathelle i Bamble. Anders giftet seg 2. gang i Eidanger i 1782 med Birthe Larsdatter f. 1739 fra Nordre Lunde. De døpte året etter barn bosatt på Stathelle og de døde begge to på Stathelle i 1787 og ble gravlagt på samme dagen.

Anders Jonsen og Dorthe Haraldsdatter sine barn:

Harald Andersen f. 1753 d. 1754

Ingeborg Andersdatter f. 1756

Anne Andersdatter f. 1758 d. 1845

Jon Andersen f. 1761

Harald Andersen f. 1764

Berte Andersdatter f. 1768

 

Familieark

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1780 til 1825 (Kari til 1828)

 

Kari Arnesdatter f. 1761 var datter av Arne Jonsen Kjørholt. Kari giftet seg 1. gang i 1780 med Ole Tengelsen f. 1753 fra Nordre Ås. De blir bosatt på plassen Hitterød u/Kjørholt og nevnes der i 1782. De døpte barn der i 1784. Ole kjøpte i 1787 plassen Hitterød av sin kones bror Jon Arnesen. Ole døde der allerede ca 1794. Kari giftet seg 2. gang i 1797 med Nils Olsen f. 1776 fra Hovholt. Han overtok da som eier og bruker på Hitterød. Nils døde der i 1824 og Kari i 1828.

 

Kari Arnesdatter og Ole Tengelsen sine barn:

Tengel Olsen f. 1784

Arne Olsen f. 1786 d. 1786

Arne Olsen f. 1787 d. 1874

Erik Olsen f. 1791

Ole Olsen f. 1793 d. 1796

 

Familieark

 

 

 

Fam.15

 

Nevnt her rundt 1782

 

Det nevnes en Halvor med kone og 4 barn bosatt på Hitterød i 1782. (Det skilles da på plassen Hitterød og Hitterød?) I 1784 døde en Halvor Halvorsen f. ca 1736 på Kjørholt. Han ble gravlagt 04.08.1784 som "Halvor Halvors. Kiørholt 48 aar". Jeg tror dette må være samme karen. I 1786 fikk ei, som ble skrevet som ”enke Kari Kjørholt” et uekte barn. Barnet fikk navnet Ole, og far var en Nils Olsen f. omkring 1740 bosatt i Porsgrunn. Denne Kari er trolig enken etter denne Halvor Halvorsen.

 

Kari Kjørholt sitt uekte barn:

Ole Nilsen f. 1786

 

Familieark