| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK  


 

 

Gunneklev Gnr.55

 

Gunneklev ligger i enden av Gunneklevfjorden. Nabogård i nordvest er Herøya, Kleven ligger i nordøst og Stridsklev i øst.

 

Landskyld (1664)

Skyld 6 huder

 

Litt fakta om gården Gunneklev

 

 

 

De tidlige manntallene på Gunneklev:

 

Blant bønder som leverte trelast til kongen i Eidanger i 1585-86 finner vi ”Hans Gundekleff”.

 

I det alminnelige skattemanntallet for Bamble fogderi i 1611 stod Fredrich Herøen blant annet oppført som eier av 2 huder i Gunneklev. Blant leilendinger samme året ble Rolf oppført på Gunneklev.

 

I 1611 står Tollev Holm (i Gjerpen) oppført som eier av 6 huder i Holm, 1/2 hud i Grini i Gjerpen, 1 hud 2 1/2 skinn i Gonsholt i Slemdal, 1 hud i Åkre i Drangedal og 4 huder i Gunnekleiva i Eidanger. I 1612/13 ig 1618 skattet han ikke lenger av Gunnekleiva.

 

Blant dem som betalte saltverkskatt i 1613-14 var ”Rollff Gundekleff”.

 

Jordboken i 1615 nevnte Rolf som eier av 1 hud i Gunneklev. Videre eide Christen Gisholt i Solum 3 huder og Fredrik Herøya 2 huder.

 

Blant leilendinger i Eidanger i 1619-20 nevnes ”Rolff Gundekleff”.

 

I jordboken fra 1624 var Rolf eier av 4 huder i Gunneklev og 1 ½ hud i Nenset i Bamble.

 

Rolf Gunneklev ble i 1629 nevnt som lagrettesmann. Seglet hans hadde initialene R.A.

 

I skoskatten fra 1645 ble Rolf Gunneklev oppført med kvinne. I 1645 ble også Jørgen Rolfsen nevnt som eier av 1 hud i gården og videre ble ”Effunin” Rolfsen nevnt som eier av 1 hud. Peder Kleven stod som eier av 1 hud i Gunneklev og 3 huder i N. Sneltvedt. Søffren Herrøe var eier av 3 huder i Gunneklev.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Gundekleff som Rolf bruger
schylder 6 huder.
Deraff forne Rolf paa gaarden 4 huder med bøxell,
de Nyhus børn 2 huder.
Dene er lige goed for 1 fuld och ¼ gaard 
Med forchr(eff)ne, penge - 7 ½ dr.
Rolf Gundekleff bygger

 

I femdalerskatten fra 1650 var Rolf bruker på Gunneklev samt eier av 4 huder i gården. De resterende 2 hudene eides av ”dj Nyhusbørn”.

 

I odelskatt av 1655 stod Jørgen Gunneklev som eier av 2 1/2 hud i Gunneklev. Eivind Tveten stod som eier av 1 hud i Gunneklev og 1 hud i Hofstein i Bamble. I skattemanntallet av 1655 nevnes Jørgen og Eggert som brukere på Gunneklev. Jørgen stod som eier av 2 huder, Eggert 2 huder, Peder Kleven 1 hud og Sven Tveten 1 hud.

 

Landkommisjonen fra 1661 oppførte Jørgen, Anders og Eggert som boende på Gunneklev. Eggert eide 2 huder, Jørgen 1 ½ hud, Peder Kleven ½ hud, Anders Gunneklev 1 hud og Even Tveten 1 hud.

 

I fogdens manntall fra 1664 stod Eggert 46 aar og Jørgen 35 aar oppført på Gunneklev. I sogneprestens manntall fra 1664 stod Gunneklev oppført med en skyld på 6 huder. Brukerne var Jørgen Rolfsen 50 aar og Anders Rolfsen 60 aar. Videre var Albert Andersen 29 aar bosatt på gården.

 

I odelskattemanntallet i 1670 stod Jørgen Gunneklev som eier av 1 ½ hud i gården Gunneklev og 3 skinn i gården Røe.

 

Gårdsmanntallet fra 1672 nevnte Eggert og Jørgen som brukere av 6 huder i Gunneklev som de selv eide.

 

Ifølge Tønnesens Porsgrunn Historie nevnes tolleren Thommas Thommasen Gerner i 1676-80 som eier og bruker av gården. (Tommas Tommasen nevnes som eier av 4 huder på Gunneklev i skattemanntallene i 1676, 1678 og 1679. Eggert Herøe eide 2 huder.)

 

Skattemanntallet av 1680 nevnes Eggert Herøen som bruker av hele gården. Han eide 2 huder av gården. Laugmand Sal. Claus Andersen arvinger eide 4 huder med bygselsrett.

 

Under rostjenestemanntallet i 1685 var fortsatt Eggert Herøen bruker av hele gården og eier av 2 huder. Laugmand Sal. Claus Andersen enche eide 4 huder.

 

Det var skifte etter Kari Kittilsdatter i Gjerpen i 1688. Hun var enke etter Simen Simonsen Meen. Der nevnes blant annet at Hans Larsson, på vegne av Karis arvinger, forvaltet 2 huder i Kleiva i Eidanger han hadde "for deres rinheds skyld, noe tidligere avhendet 3 hunder i Solverud i Eidanger til Lauritz Svendsøn i Brevik.

 

Kontribusjonsberegningen av 1692 oppførte at Gunneklev var ”øede” og at Claus Andersens arvinger eide 4 huder i gården og Eggert Herøya 2 huder.

 

Rostjenesteberegningen i 1700 oppførte toller Jørgen Erboe og Ole som bruker av Gunneklev. Jørgen Erboe eide 4 huder og Ole Ørevig eide 2 huder.

 

I sjølegden av 1706 på Gunneklev nevnes "Ole Hansen Opsidder, bruger 2 Huuder 64 aar gifft ". Videre nevnes ”Arenholt, general major, bruker 4 huder”. Det nevnes også en husmann som ”Christen Pedersen 60 aar og gift med sønnen Peder Christensen 2 aar”.

 

Ekstraskatten i 1711 oppførte Ole Hansen og kvinne med 3 barn på Gunneklev samt husmannen Joen Bentsen med kvinne.

 

Ifølge Tønnesens Porsgrunn Historie nevnes Anders Sørensen Brinch på Gunneklev i 1720. Han betalte dette året høyest krigsstyr av alle skatteyterne i Eidanger. Anders døde i Kristiansand i 1742. (Hans søster Kirsten Sørensdatter Brinch var gift med Herman Leopoldus Løvenskiold og søsteren Else var blant annet gift med James Bowman).

 

Matrikulen av 1723 oppførte toller Koefoed som eier av 4 huder og Ole Hansen med sine barn som eier av 2 huder. Det nevnes inger husmenn. Toller Koefoed og Ole var brukere.

 

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra rundt 1610 til rundt 1650

 

Rolf Gunneklev f. omkring 1580 ble nevnt på Gunneklev fra skattemanntallene fra 1611 til 1650.

 

Barn:

Anders Rolfsen f. ca 1604

Peder Rolfsen f. ca 1608

Jørgen Rolfsen f. ca 1614

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1645 til 1661

 

Peder Rolfsen f. ca 1608 var trolig sønn av Rolf Gunneklev. Han nevnes som en av eierne på Gunneklev rundt 1660 som Peder Kleven. Dette var nok arvegods fra hans far.

 

Barn:

Tolf Pedersen f. ca 1644

Christen Pedersen f. ca 1646

 

Se Kleven

 

 

 

Nevnt her fra ca 1655 til ca 1664

 

Eggert Ingebretsen f. ca 1617 nevnes som en av eierne på Gunneklev i 1672. Han eide halvparten av gården. Den andre delen var eid av Jørgen, som nok var Jørgen Rolfsen, sønn av Rolf Gunneklev. Fra 1680 og 1685 brukte Eggert gården bosatt på Herøya. Han eide da 2 huder i Gunneklev. Resten av gården var nå eid av Claus Andersens arvinger. Claus Andersen var lagmann i Skien.

 

Se Herøya

 

 

Gunneklev lå i 1692 øde. Den hadde nok ligget øde en tid. Den var drevet av Eggert Ingebretsen fra Herøya.  Gården ble trolig bosatt igjen da hans svigersønn Ole Hansen kom dit. Han nevnes som bosatt der fra ca 1705.

 

 

Nevnt her i 1700

 

Jørgen Jørgensen Erboe f. ca 1657 stod i 1700 som eier av 4 huder i Gunneklev. Han var gift med datteren av lagmannen Claus Andersen så dette var hans kones arvegods.

 

Se Jønholt

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her ca 1705 til 1725

 

Ole Hansen f. ca 1640 var boatt på Ørvik da han i 1694 nevnes som gift med Eggert Ingebretsen Herøya sin datter, Karen Eggertsdatter f. omkring 1645. Ole stod i 1700 som eier av 2 huder i Gunneklev og da bosatt på Ørvik. I 1706 nevnes han som eier og bruker på Gunneklev. Ole har trolig giftet seg 2. gang med Martha Olsdatter f. ca 1649 som døde på Gunneklev i 1716. Ole døde der i 1775. Sine barn hadde nok Ole med sin 1. kone Karen Eggersdatter.

 

Ole Hansen og Karen Eggertsdatter sine barn:

Anne Sophie Olsdatter f. ca 1686

Mette Olsdatter f. omkring 1690

Marie Olsdatter f. ca 1696

Hans Olsen f. ca 1697 d. 1742

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1721 til 1742

 

Hans Olsen f. ca 1697 var sønn av Ole Hansen Gunneklev. Han giftet seg i 1721 med Kirsten Tollefsdatter, f. 1691 fra Østre Porsgrunn. De bosatte seg på Gunneklev og Kirsten døde der i 1739. Hans døde der i 1742.

 

Barn:

Anne Hansdatter f. 1721

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1725

 

Hans Pedersen Koefoed f. 1695 nevnes i 1723 som eier av 4 huder av Gunneklev. Han hadde kjøpt denne parten samme året. Han stod i 1725 både som eier og bruker av disse 4 hudene. Han døde i 1731. Hans kone hadde året før levert mannens regnskaper da de ikke greide gjelden. Gården ble solgt på auksjon i 1731 med Søren Kierulf som eier.

 

Se Jønholt

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1758 til 1764

 

Halvor Gundersen ble født i 1702 på Haugland i Drangedal. Han giftet seg 1. gang i Drangedal i 1733 med Åste Olsdatter f. omkring 1710. Hun døde før 1739, for dette året ble det som da var hennes enkemann, far til et uekte barn med det som ble hans neste kone. Halvor giftet seg i Drangedal 2. gang i 1741 med denne piken, Gunhild Christensdatter f. 1716 på Hamøy i Drangedal. Familien flyttet til Gunneklev i Eidanger, men Halvor bodde nok ikke der lenge. I 1758 døde Halvor bosatt på Gunneklev. Han kone og flere barn ble boende i Eidanger. Gunhild døde som ”legdslem” hos datteren Maren på Tveten i 1793.

 

Halvor Gundersen og Gunhild Christensdatter sine barn:

Gunder Halvorsen f. 1739 d. 1802

Åste Halvorsdatter f. 1741 d. 1801

Christen Halvorsen f. 1744 d. 1785

Hans Halvorsen f. 1747

Maren Halvorsdatter f. 1749 d. 1807

Anne Halvorsdatter f. 1754 d. 1755

Anne Halvorsdatter f. 1756 d. 1774

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her ca 1762 til ca 1770

 

Lars Hansen f. 1732 var gift med Sara Bentsdatter f. 1733 og bosatt på Gunneklev fra ca 1762 til ca 1770. De hadde før dette bodd på Skrapeklev. Etter en tid på Gunneklev kom de til Rød u/Nordre Tveten. Lars sin far, Hans Torkildsen, døde i 1767 boende hos dem på Gunneklev.

 

Se Nordre Tveten

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1764 til 1781

 

Gunder Halvorsen f. 1739 var sønn av Halvor Gundersen Drangedal/Gunneklev. Gunder kom til Eidanger med sin familie og giftet seg 1. gang i Eidanger i 1764 med Karen Abrahamsdatter f. ca 1724.  Han ble allerede året etter enkemann og giftet seg så 2. gang i Eidanger i 1766 med Lisbeth Jensdatter f. 1746 på Vold i Solum. De bodde på Gunneklev frem til 1782, da de dette året bodde under Herøya. Der bodde de også i 1801 og i 1802 døde Gunder. Han stod da som Gunneklev.

 

Gunder Halvorsen og Karen Abrahamsdatter sine barn:

Abraham Gundersen f. 1764 d. 1764

 

Gunder Halvorsen og Lisbeth Jensdatter sine barn:

Halvor Gundersen f. 1765 d. 1766

Jens Gundersen f. 1765 d. 1765

Karen Gundersdatter f. 1767 d. 1767

Halvor Gundersen f. 1769 d. 1774

Maren Gundersdatter f. 1774 d. 1774

Maren Gundersdatter f. 1777 d. 1833

Jens Gundersen f. 1781

Halvor Gundersen f. 1781 d. 1848

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i rundt 1765

 

Vrål Gundersen f. 1712 ble enkemann i Kilebygda i 1762. Han bodde på Gunneklev i Eidanger da han giftet seg 2. gang i 1764. Han bodde nok da hos den overnevnte Gunder Halvorsen og hans familie, som kom fra Drangedal. Vrål giftet seg 2. gang med Inger Gundersdatter f. ca 1714. De bodde nok litt på Gunneklev for i 1765 da hans sønn Knut giftet seg, bodde han på Gunneklev. Sønnen Gunder ble konfirmert bosatt på Gunneklev samme året. Vrål og Inger kom siden til Solverød.

 

Se Hvalen

 

 

 

Bosatt her rundt 1770/90

 

Israel Sørensen f. ca 1733 var gift med Dorthe Gundersdatter f. ca 1729. De bodde som husmenn under Herøya, men i 1766 døpte de barn bosatt på Gunneklev. Israel nevnes også som Israel Gunneklev da hans sønn Hans Israelsen giftet seg i 1792 og han var fadder for hans barn i 1793 som Israel Sørensen. Han kone nevnes som ”Israels Dorthe” bosatt på Gunneklev i 1782 og i 1801 bodde hun som ”logerende” hos Peder Halvorsen i 1801. Hun stod der som gift i 1. ekteskap. Det virker som om de ikke bodde sammen. Hun døde på Herøya i 1814, 92 år gammel. Har ikke finnet Israel død i Eidanger. Han kan jo ha vært sjømann og død på sjøen. Sønnen Hans bodde en tid som husmann på Gunneklev.

 

Se Herøya

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1794

 

Hans Israelsen f. 1763 var sønn av Israel Sørensen. Hans giftet seg i 1792 med Gjertrud Gjertsdatter f. 1760 og de døpte et barn bosatt i Porsgrunn før de fra 1794 var bosatt på Gunneklev. De døpte så barn der frem til 1798 og var bosatt i Østre Porsgrunn i 1801. De som bodde på Gunneklev i 1801 var oppført under Østre Porsgrunn.

 

Barn:

Gjert Hansen f. 1793 d. 1793

Gjert Hansen f. 1794

Anne Helene Hansdatter f. 1796 d. 1878

Halvor Hansen f. 1798 d. 1885

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1802

 

Jens Bucha f. ca 1743 nevnes i jordavgiftet i 1802 som eier av 4 huder og 2 skinn i plassen Gunneklev. Hans Hansen eide 2 huder og 1 skinn.

 

Se Herøya

 

 

Nevnt her far 1825

 

Søren Olsen f. 1791 fra Melum i Solum giftet seg i 1823 med Maren Torsdatter f. 1793 fra Bolvik. Søren kjøpte i Gunneklev Bnr.2 i 1825. Søren mistet livet ved drukning i 1831.

 

Barn:

Aslaug Andrea Sørensdatter f. 1823

Ingeborg Kristine Sørensdatter f. 1825

Ole Sørensen f. 1827

 

Familieark


 

 

Andre som ble nevnt på Gunneklev:

 

 

Gunder Vraalsen f. 1748 ble konfirmert bosatt på Gunneklev i 1765. Familien nevnes på Hvalen.

Sidsel Larsdatter f. 1749 ble konfirmert bosatt på Gunneklev i 1765. Hun ble gift med Halvor Hansen og familien nevnes på Skjelsvik.

Sørine Marie Sørensdatter f. omkring 1740 bodde på Gunneklev da hun i 1765 døpte et uekte barn. Hun var nok søster av Israel Sørensen Gunneklev. Hun nevnes i Brevik 1762 -1782.

Hans Torkildsen f. ca 1704 døde på Gunneklev i 1767. Familien hans nevnes på Stridsklev.

Christen Halvorsen f. 1770 var sønn av Halvor Jonsen (Leth) på Hørøya, men døde på Gunneklev i 1774. Han nevnes under sin far, Halvor Jonsen, på Herøya.

Torger Pedersen f. ca 1735 var gift med Anne Halvorsdatter og de døpte et barn bosatt på Gunneklev i 1775. Familien nevnes i Brevik 1782.

Jacob Torstensen f. 1759 var gift med Kirsten Erichsdatter. Jacob døde på Gunneklev i 1802 og hans kone i 1805. Familien nevnes på Herøya.

Gunder Rasmussen f. 1804 var sønn av Rasmus Nilsen og Maren Gundersdatter. Han døde på Gunneklev i 1805 bare ¾ år gammel. Han nevnes under foreldrene på Herøya.

Fam.7 - Torsten Halvorsen f. ca 1806 døde på Gunneklev i 1809 bare 3 år gammel.

Nils Smidt Sørensen f. 1780 kjøpte Gunneklev Bnr. 1 i 1812. Se hans familien i Østre Porsgrunn i 1801.

Hans Eriksen f. 1792 var inderst på Gunneklev da han giftet seg i 1817 med Else Kirstine Jacobsdatter. Han nevnes under sin far, Erik Andersen, på Lanner.

 

 

 

 

Husmenn

 

 

Nevnt her i 1706

 

Christen Pedersen f. ca 1646 var sønn av Peder Rolfsen Kleven, som igjen trolig var sønn av Rolf Gunneklev. Christen var gift med Berthe Rasmusdatter f. omkring 1670 og nevnes som husmann på Gunneklev i 1706.

 

Se under hans far på Kleven

 

 

 

Nevnt her i 1711

 

En Jon Bentsen med kvinne ble nevnt på Gunneklev i skattemanntallet i 1711.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1747 til ca 1755

 

Hans Olsen f. ca 1706 var gift med Kirsten Jacobsdatter f. ca 1708. De bodde fra ca 1747 som husmenn på Gunneklev. De bodde der i alle fall frem til de døpte et barn der i 1753. Hans døde som husmann under Herøya i 1757 og hun i Østre Porsgrunn i 1784.

 

Se Kjendalen

 

 

 

Bosatt her fra 1795 til ca 1800

 

Christen Olsen f. ca 1771 giftet seg i 1795 med Maria Halvorsdatter f. 1768 fra Herøya. De døpte barn bosatt på Gunneklev frem til 1799, men i 1801 var de bosatt under Herøya.

 

Se Herøya

 

 

 

Bosatt her fra 1803 til 1807

 

Gunnulf Halvorsen f. ca 1736 og Ingborg Nilsdatter f. ca 1734 var husmenn under Herøya, men døde begge bosatt på Gunneklev. Hun i 1803 og han i 1807.

 

Se Herøya

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her ca 1810 til ca 1815

 

Torkild Knudsen f. omkring 1780 var gift med Maren Andersdatter f. omkring 1780. Det kan ha vært de som døpte barn i Sauherad i 1809? Det var en liten tid husmenn under Gunneklev og døpte barn der i 1812 og 1814. I 1817 døpte de nok barn i Brevik.

 

Barn:

Ingeborg Torkildsdatter f. 1812 d. 1812

Ingeborg Torkildsdatter f, 1814 d. 1814

Knud Torkildsen f. 1817

 

Familieark

 

 

 

Plassen Geiteklev

 

Plassen Geiteklev var i slutten av 1700 og starten av 1800 en plass under Gunneklev. Stedet ble senere kalt Strømtangplassen.

 

Plassen Gedeklev under Gunneklev ble solgt i 1767:

Anno 27.08.1767 – Et skiøde datert 16. may 1767 udstæd af Jens Juul til Hans Rolfsen Herøe for sælgerens tilhørende stubbe rætt til Plads under Grd, Gunneklev kaldet Gedeklev imod 50 rd. betaling, samt tillige skal den paastaaende lade følge pladsen.

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1751 til 1767

 

Jens Nilsen Juul f. 1717 fra Østre Porsgrunn giftet seg i 1742 med Marta Anundsdatter f. 1714 fra Hvalen. De hadde fått et uekte barn sammen i 1738. Jens fikk i 1751 festebrev på en plass under Gunneklev. Hans solgte retten til plassen Geiteklev under Gunneklev i 1767, så dette var nok plassen de hadde bodd på. Marta døde i 1780 i Østre Porsgrunn.

 

Barn:

Margrete Jensdatter Juul f. 1738

Nils Jensen Juul f. 1743 d. 1743

Nils Jensen Juul f. 1744 d. ca 1779

Else Margrete Jensdatter Juul f. 1746 d. 1748

Lars Jensen Juul f. 1748

Martha Maria Jensdatter Juul f. 1751 d. 1754

Anund Jensen Juul f. 1752 d. 1753

Johanne Maria Jensdatter Juul f. 1754

Else Kirstine Jensdatter Juul f. 1756

Anders Jensen Juul f. 1758 d. 1758

 

Familieark

 

 

Festebrev på en plass under Gunneklev i 1767:

Anno 27.08.1767 – Eet fæstebrev med Revers dat. 26. aug 1767 udstæd af Hans Rolfsen Herøen til Anders Nilsen for en plads under Gunneklev imod aarlig afgift 4 rd. Grunden eller pladsen er efter fæstebref udmaalet.

 

 

Det var trolig plassen Geiteklev som ble festet bort i 1767 til en Anders Nilsen.