| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HERØYA   


 

 

 

 

Eggert Ingebretsen f. ca 1617 og NN Simensdatter f. omkring 1620

 

 

Eggert Ingebretsen, f. ca 1617,[1] d. ca 1699 på Herøya i Eidanger.[2] 

 

Eggert nevnes på gården Herøya i Eidanger fra 1650. Eggert var lensmann i Eidanger.

 
De solgt, ifølge skjøte av 9. juni 1652, jordgods til Gunder Simonsen på Meen i Gjerpen, 2 1/4 skinn av Klep, 1 1/2 skinn i Lunde, 2 1/4 skinn av Buer i Gjerpen og 2 1/2 skinn i Horten.

9/6-1652 
Kiende Jeg mig Eggert Jngebretsen Paa Herøe udj Edanger, och hermed for alle witterlig giør udj dette mit obne Breff, att Jeg med min Kiere Hostrud, wores Samptlige Ja Raad vilje och Samtøche haffuer Solt och affhendt och nu udj dette mit breff fuldkommeligen Selger, skiøder och affhender fra mig och mine arffuinger føede och uføede och till velforstandig Mand Gunder Simenssøn paa Meen udj Gierpen hans hostrue och deris Arffuinger føede och uføede, 2.1/4 schin udj Klep sm stedz sampt 1.1/2 schind udj Lunde ibd. Noch udj Buer i Gierpen sogn 1.1/2 schind udj Horten sm. sted 2.1/2 schind......................
Skjøtet er bekreftet av sorenskriver Herman Thomessen, Helje Nerum og Ingebret Espedalen.
Actum Meen den 9 Juni 1652

Ps. Skjøte transkribert av Jan Christensen i Skien

 

I 1655 eide Hans Lucht i Skien 4 huder i Herøya og Eggert eide resten som da var 2 huder. Eggert eide også dette året blant annet 2 huder i Gunneklev, som han brukte. Han eide videre 1 hud i Oklungen, 9 skinn i Skyer, 9 skinn i Aakre, 1 skinn i Fossjord og 1 skinn i Klep

 

Han stod som eier av 4 1/2 skinn på Klep frem til 1685

 

Eggert nevnes i sogneprestens manntall fra 1664 som «Eggert Engebretzen 47 aar».

 

I skattemanntallet fra 1680 stod han som eier av 4 huder i Herøya og 2 huder i Gunneklev som han brukte selv. Videre eide han 1 hud i Oklungen, 9 skinn i Skyer, 4 1/2 skinn i Klep og 1 skinn i Fossejord.

 

Herøya nevnes i 1685 som lensmannsgård.

 

Eggert stod som eier av Oklungen sammen med Zacharias Simensen frem til 1690. Dette var nok trolig gods etter hans kone. Hennes far eide Oklungen i 1615.

 

Eggert nevnes som eier og bruker på Herøya frem til 1692.

 

Det er skifte etter han og konen 13.04.1694.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 128b        

13.4.1694 og 2.6.1699  Herøen i Eidanger

       Egert Ingebretsen død, og hustrue

       Barn:

1.    Simen Egertsen, lensmann.

2.    Karen Egertsd. g.m. Ole Ørevig.

3.    Inger Egertsd. g.m. Isach Lerstang.

4.    Maren Egertsd. g.m. Petter Luchasen.

5.    Agnete Egertsd. død, barn:

       a.    Ingebret Svendsen.

       b.    Anders Svendsen.

       c.    Kirsti Svendsd.

6.    Margrethe Egertsd. død, barn:

       a.    Peder Larsen.

Jordegods: Herøen 4 huder. Takst 180 rd.

 

 

Han giftet seg med Simensdatter, f. omkring 1620,[3] (datter av Simen Dyresen og Mattisdatter). 

 

Simensd:

En datter av lensmann i Gjerpen, Simen Dyresen, var gift med Eggert Ingebretsen på Herøen.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

I.    Simen Eggertsen, også kjent som Simon, f. omkring 1640.3 

 

       Simon var lensmann i Eidanger i begynnelsen av 1690 åra, og det var han fremdeles i 1707. Han ble nevnt i skifte etter sin far i 1694.

      

       Se Nordre Tveten

 

 

      

II.   Karen Eggertsdatter, f. omkring 1645,3 d. etter 1694. 

 

       Hun stod som datter av «Eggert Herøen» og hans kone i skifte etter dem i 1694. Hun står der som gift med Ole Ørvik.

 

      

       Hun giftet seg med[4] Ole Hansen, f. ca 1640,1,[5] (sønn av Hans Olsen), d. 1725 på Gunneklev i Eidanger, gravlagt 30.11.1725 på Eidanger kirkegård.[6] 

 

       Se Gunneklev

 

 

      

III. Inger Eggerstsdatter, f. ca 1649,5 d. 1729 i Gjerpen, gravlagt 28.05.1729 på Gjerpen kirkegård.[7] 

 

       Hun stod som datter av «Eggert Herøen» og hans kone i skifte etter dem i 1694 (Skifte var ferdig 1699). Hun stod da som gift med Isach Lerstang.

 

      

       (1) Gift 1696 i Eidanger,[8] med4 Isach Sørensen, f. ca 1655,3 (sønn av Søren Rasmussen og Ragnhild Lerstang).

 

        Isach:

        Han stod i 1680 som bruker av hele gården Lerstang i Eidanger. Han var også eier av Ramberg og Sandøya, men brukte Ramberg.

 

       Se Lerstang under Søren Rasmussen

 

 

       (2) Gift 1717, med Jan Lucasen, f. omkring 1660

 

       Jan:

       Han var hammersmed på Bolvik jernverk og kom siden til Fossum. Han hadde vært gift før han giftet seg med Inger Eggertsdatter.

 

       Jan kom trolig fra Sverige sammen med flere av sine brødre.

 

       Han var hammersmed på Bolvik på Herre og kom siden som til verket på Fossum. Han nevnes der fra 1720 som fadder. 

 

 

       Oddbjørn Johannessen skriver om familien:

       En gang på 1690-tallet kom altså 4 hammersmedbrødre fra Sverige til Norge. Hvor i Sverige de kom fra, og hvor i Norge første stopp var, er uklart. Idet den første kirkeboka for Bamble ble åpnet, ser det i hvert fall ut til at både Jan, Jacob, Gustav (Justa) og Erich Lucassønner er i arbeid ved Herre-hammeren. Det er grunn til å tro at det nettopp var disse fire brødrene som utgjorde hele arbeidsstokken ved hammeren fra starten av, og alle fire blir der fram til 1710. Da flytter Jacob, Gustav og Erich vestover til Baaselands Verk i Holt (Aust-Agder), der de blir værende til verkseier Niels Josten blir arrestert for noen suspekte økonomiske disposisjoner i 1722. Jan blir værende på Herre fram til rundt 1720. Da flytter han til Fossum Verk i Gjerpen - og dit kommer også de tre brødrene hans to år senere. To av må nokså umiddelbart ha reist videre: Jacob tilbake til Herre og Gustav til Moss Verk. Foreldrenes fornavn må utvilsomt ha vært Lucas og Annichen. Luchas er opplagt, og når det gjelder Annichen, kalte alle brødrene en av døtrene sine nettopp det. Også i senere generasjoner står Annichen-navnet sentralt. Dessuten nevnes ei Annichen Svenske i et regnskap for Baaselands verk fra 1712. Brødrenes mor?

 

       Örjan Hedenberg mener disse Lucassen-brødrenes far må ha vært hammersmedmester Lucas Petersson Rell. Han var født ca. 1636 og død ved Kåfalla bruk i Fellingsbro 13/9 1703. Han flyttet en del rundt - og er registrert ved Malingsbo bruk i Dalarna 1676-78, ved Molkoms hammare i Värmland i 1683 og senere altså ved Kåfalla bruk i Fellingsbro. Lucas Peterson var igjen antakelig sønn til hammersmedmester Peter Rell - registrert ved Axbergs bruk 1640, Villingsberg 1656 og Kåfalla bruk i 1660. Hedenbergs dokumentasjon går både på navnefaktorene (Lucas, Peter, Jan/Johan og Erik er gjengangernavn i Rell-slekta) og på tilgjengelige kilder. Det finnes et register fra 1683 over alle ansatte ved svenske og finske jernverk. Den eneste Lucas nevnt der som kan passe til å være Lucas-sønnenes far, er Lucas Peterson Rell. De såkalte hammartingsprotokollene ble ble dessuten ført jevnlig, og nevner alle hammersmeder. I disse finnes det heller ingen alternativ Lucas som kan passe.

       (Kilde: Örjan Hedenberg - redaktør for den såkalte "Smedskivan" i Sverige.)

 

 

       Peter Lucasen Herøya var den 5. av disse brødrene.

 

       Jan Lucasen hadde vært gift i Bamble før han giftet seg med Inger Eggertsdatter.

 

 

 

       Jan Lucasens barn fra 1. ekteskap: 

 

 

       I.    Elin Jansen, (datter av Jan Lucasen) f. før 1702,1 d. 1705 i Bamble, gravlagt 03.05.1705 i Bamble.2 

 

             Gravlagt som "Jan Hammersmeds Datter Elin".

 

 

       II.  Anniche Jansdatter, (datter av Jan Lucasen) f. 1703 i Bamble, døpt 21.10.1703 i Bamble,[9] d. 1707 i Bamble, gravlagt 30.03.1707 i Bamble.2 

 

             Jan Hammersmeds datter Aniche.

             Faddere: Marie Sommer, Halvor Christensens huustroe, Rasmus Herrestad, Justa Lucassen, Eric Lucassen.

      

             Gravlagt som "Jan Hammersmeds Datter Anichenaar".

 

 

       III. Peter Jansen, (sønn av Jan Lucasen) f. 1706 i Bamble, døpt 31.10.1706 i Bamble.5 

 

             Jan Hammersmeds søn Peter.

             Faddere: Eric Møller, Jan Halvorsen, Chisten Niels Haverstads, Karen Møllers, Femia Christensdatter.

      

             Han ble sannsynligvis nevnt som fadder i Gjerpen i 1720-årene.

 

 

       IV. Anne Jansen, (datter av Jan Lucasen) f. 1708 i Bamble, døpt 09.12.1708 i Bamble.5 

 

             Jan Hammer-Smeds datter Ane.

             Faddere: Jens Rasmussen, Lars Knudsen, Michel Møller, Maren Kieldsdatter, Anne Mathiesdatter.

 

 

        V. Margrete Jansdatter, (datter av Jan Lucasen) f. 1711 i Bamble, døpt 01.03.1711 i Bamble.5 

      

             Jan Hammersmeds datter Margrete.

             Faddere: Lars Tangevald, Christen Flotten, Hans Flotten, Inger Eggertzdatter, Alis Mitgaard.

      

             Hun ble sannsynligvis nevnt som fadder i Gjerpen i 1720-årene.

 

 

       VI. Lucas Jansen, (sønn av Jan Lucasen) f. 1713 i Bamble, døpt 17.12.1713 i Bamble,5 d. 1714 i Bamble, gravlagt 02.10.1714 i Bamble.2 

 

             Johan Hammersmeds børn Lucas og Elen.

             Faddere: Lars Tangevold, Christen Flaaten, Hans Flaaten, Evin Skauen, Ane Rogn, Chisti Rutvet, Ingebor Skauen, Anne Tangevold.

      

             Gravlagt som "Johan Hammersmeds Børn Lucas og Elin 33 uger".

 

 

       VII. Elen Jansen, (datter av Jan Lucasen) f. 1713 i Bamble, døpt 17.12.1713 i Bamble,5 d. 1714 i Bamble, gravlagt 02.10.1714 i Bamble.2 

 

             Johan Hammersmeds børn Lucas og Elen.

             Faddere: Lars Tangevold, Christen Flaaten, Hans Flaaten, Evin Skauen, Ane Rogn, Chisti Rutvet, Ingebor Skauen, Anne Tangevold.

      

             Gravlagt som "Johan Hammersmeds Børn Lucas og Elin 33 uger".

 

 

      VIII. Maria Jansdatter, (datter av Jan Lucasen) f. 1716 i Bamble, døpt 14.01.1716 i Bamble,5 d. 1721 i Gjerpen, gravlagt 03.06.1721 i Gjerpen.4 

 

             Jon Hammersmeds datter Maria.

             Faddere: Even Medgaarden, Olle Gierestad, Hans Flaatten, Kirsti Rugtvet, Ellen Flotten.

      

             Gravlagt som "Jan Lucassøns datter Maria fra Hytten, 5 aar 5 maandr.".

 

 

      

IV. Agathe Eggertsdatter, f. omkring 1660.3 

 

       Hun stod som datter av Eggert Herøen i skifte etter han og hans kone i 1694. Hun står der som død med sønnene Ingebret og Anders Svenssønner og datteren Kirsti Svensdatter.

      

 

       Hun giftet seg med[10] Sven

 

 

       Barn:

 

       A.   Ingebret Svensen, f. omkring 1680.3

 

       B.   Anders Svensen, f. omkring 1685.3

 

       C.   Kirsti Svensdatter, f. omkring 1690.3

 

 

      

V.   Maren Eggertsdatter, f. ca 1660, d. 1714 på Herøya i Eidanger,[11] gravlagt 15.09.1714 på Eidanger kirkegård.[12] 

 

       Hun var ifølge skifte etter Eggert Herøen i 1694 hans datter og der står hun som gift med Peter Lucasen.

      

      

       Gift 1695,8 med4 Peter Lucasen, f. omkring 1650,3 d. ca 1703 på Herøya i Eidanger.4 

 

       Peter:

       Han var bror av Jan Lucasen som var gift med hans kones søster Inger Eggertsdatter.

 

       Se Herøya denne gården

 

 

      

VI. Margrethe Eggertsdatter, f. ca 1648,5 d. 1697 på Osebakken i Gjerpen,[13] gravlagt 12.07.1697 i Gjerpen.[14] 

 

       Hun stod nevnt som avdød datter av Eggert Herøen i skifte etter han i 1694. Hun stod der med sønnen Peder Larssøn.

 

       Gravlagt som "Lauritz Pederssens Enke fra Porsgr. Margret Eggertsd, 49 aar. - Fik fri jord og Klokker af Turman."

      

       Porsgrund (Aasebachen ved Broen i Gjerpen) 25.8.1697 Sk.pr. 2, Fol. 72a

       Margrethe Egersd. død.

       Barn: 1. Peder Larsen. 2. Margrethe Larsd. død.

       Avdødes bror var Simen Egertsen. Avdødes mann? Lars Pedersen (sønn av Peder Hendrichsen Tydsch).

       Moderens søster: Maren Egertsdatter

       Brt: 87-2-6. Nt: 17-3-6. Jordegods medregnet: Hud og gård på Aasebachen ved Broen. Takst 30 rd.

 

      

       Hun giftet seg med9 Lars Pedersen, f. ca 1644,[15],5 (sønn av Peder Henrichsen), d. 1693 i Porsgrunn, gravlagt 24.05.1693 i Gjerpen.13 

 

       Lars:

       Han nevnes som skredder. 

      

       Gravlegges som "Laers Pedersen ved Porsgr. 49 aar g.".

 

 

       Barn:

 

       A.   Peder Larsen, f. 1685 i Porsgrunn, døpt 24.05.1685 i Gjerpen.20 

 

             Lauritz Pedersens s. ved Porsgr. Peder.

 

 

       B.   Christian Larsen, f. 1689 i Porsgrunn, døpt 13.02.1689 i Gjerpen.20 

 

             Lauritz Pederssens søn ved Porsgrund, Christian

             Faddere: Gregers Pederssen af Skieen, Henrik Hanss., Søfren Willemsens qvinde av Porsgrund, Ole Bestiltis qnd. av Skeen Karen Eggerdatter.

 

 

      

 

 

 

 [1]  Manntallet i 1664.

[2]  Skifte etter han.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 204.

[5]  Alder ved død.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Bamble, Døpte 1702-1774, Bamble, Døpte 1702-1774, avskrift, Leif Biberg Kristensen på Solumslekt.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 328.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 69.

[13]  Skifte etter henne.

[14]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[15]  Sjølegden for Bragernes 1706.