| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |      


 

Ørvik Gnr.75

 

 

På østsiden av Eidangerhalvøya ligger gården Ørvik.  Nordøst for Ørvik ligger gården Bakke. I vest ligger Kjørholt og i syd ligger Dalen.

 

 

 

Landskyld (1664)

Skyld 3 huder

 

 

Litt fakta om gården Ørvik

 

 

De tidlige manntallene på Ørvik:

 

I gjengjerdsmanntallet fra 1528 nevnes en Folckvar som oppsitter på ”Ørwig”.

 

Blant treslasteksportører i skiensfjorden i 1585-86 nevnes ”Michel Øruigenn”. Han eksporterte blant annet noen furubjelker sammen med Schau Lunde.

 

I et skattemanntall fra Akershus lensregnskap fra 1592-93 nevnes en ”Peder Øruig” ifølge Schilbred.

 

Blant den som betalte saltverkskatt i 1613-14 ble ”Peder Ørvigh”nevnt under ”fuldgaarder”.

 

I en oversikt over leilendinger i Eidanger i 1619-20 nevnes også ”Peder Øruigh”.

 

Peder Ørvik ble, ifølge Schilbred, nevnt som lagrettemann i 1629 med initialene P.M. Videre ble han nevnt i en oversikt over bøndene på fullgårder i Eidanger i 1630.

 

Fra 1635 ble en Hans nevnt på Ørvik. Han nevnes også i koppskatten i 1645 på Ørvik med kvinne.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Øruig som Hans bruger,
schylder 3 huder med bøxell till Kongl. Ma.
Derwnder en agger heder Elffuerøedt,
deraff giffues till Edangers kirche ½ dr.
Er lagt till schatt for 1/3 gaardt, - 4 ½ dr.
Kongl. Ma. bygger

 

Under famdalerskatten i 1650 nevnes fortsatt Hans som bruker på Ørvik. Gården var eid av kongen. Gården nevnes her som en halvgård og da grensen for halv og helgårder gikk på 4 huder stemte dette bra. Den hadde tidligere blitt nevnt som en fullgård. Det nevnes at under gården lå der ”en ager heder Elffuerød” som hadde en skyld til Eidanger kirke på ½ rd.

 

I skattemanntallet fra 1655 ble også Hans nevnt som bruker og kongen eide fortsatt gården. Et stykke mark med ½ rd. i skyld til Eidanger kirke nevnes fortsatt. Hans betalte halv skatt da han ”fører postueschen”. (Det norske postvesenet er fra 1647 og der var da Hans postfører.)

 

Landkommisjonen av 1661 oppga Hans som bruker og kongen som eier. Eidanger kirke hadde fortsatt sin lille skyld og det nevnes at Hans Ifversen hadde pant i gården.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes Ørvik som en halvgård med Hans 56 aar som bruker. Sønnen Olle Hansen 20 aar ble også nevnt der.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 nevnes Ørvik med en skyld på 3 huder. Hans Ollsen 60 aar var bruker og han bodde der med sønnen Oluff Hansen 12 aar.

 

I matrikulen av 1665 nevnes Ørvik som bondegods med denne ½ daleren i skyld til Eidanger kirke. Kongen hadde altså nå solgt gården.

 

I gårdsmanntallet fra 1672 stod det at ”enchen” brukte hele gården som Andrej Cornitz eide.

 

Skattemanntallet fra 1680 oppga at Juell brukte gården som Andres Cornex eide.

 

Rostjenestemanntallet fra 1685 oppga at ”enchen” brukte gården og at eieren var Jørgen Jørgensen.

 

Under kontribusjonsberegningen fra 1692 nevnes Ørvik fortsatt som postgård. Nils brukte gården som Anders Nielsen eide.

 

Rostjenesteberegningen fra 1700 var en Anders bruker og en Anders Nilsen eier av Ørvik.

 

I sjølegden av 1706 nevnes Anders Olsen 34 aar som oppsitter på Ørvik. Han ble oppført som gift og ”ej innrullerert”. Det nevnes også en sønn av han, Even Andersen 16 uger og på han stod notert ” fød uden fingre paa dend Eene haand”.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 nevnes Anders Olsen med kvinne, 2 barn og ei tjenestepike på Ørstvet.

 

I matrikulen av 1723 var Christen Nilsen eier av gården med bygselsrett, Det nevnes ingen husmannsplasser og Anders var bruker av hele gården.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1630 til ca 1675

 

Hans Olsen f. ca 1604 nevnes som oppsitter på Ørvik fra 1635. Han nevnes der frem til 1664. Han døde før 1668, for da var det enken etter han som nevnes på Ørvik. Hun nevnes også på Ørvik ut på 1670 tallet. I et skifte etter hans datter Tore i Skien i 1715 finner mye om hans barn.

 

Barn:

Tore Hansdatter f. omkring 1630 d. ca 1715

Anne Hansdatter f. ca 1636 d. 1725

Ole Hansen f. ca 1640 d. 1725

Amborg Hansdatter f. omkring 1645 d. før 1689

Juel Hansen f. ca 1648 d. 1720

Peder Hansen f. omkring 1660 d. før 1715

Maren Hansdatter f. omkring 1660 d. 1721

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1685

 

Jørgen Jørgensen Riber f. omkring 1620 nevnes som eier av gården Ørvik i 1685.

 

Se Siktesøya

 

 

 

Fam.2

 

Nevnes her rundt 1700 og i 1725

 

Anne Hansdatter f. ca 1636 nevnes i skifte etter sin søster. Hun nevnes der gjennom at henne datter var gift med Anders Ørvik. Denne datteren var Maren Nilsdatter og da hun giftet seg stod hennes far som Nils Bakke. Dette var da Anne Hansdatters ektemann. Nils Bakke f. omkring 1640 nevnes som bruker på Bakke i 1692. Det nevnes også en Nils som bruker på Ørvik i 1692, så han har trolig brukt begge gårdene. Anne døde på Ørvik i 1725.

 

Barn:

Maren Nilsdatter f. ca 1676 d. 1756

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her rundt 1695

 

Anne Kjeldsdatter f. omkring 1660 var, ifølge notat fra 1696 i kirkeboken for Eidanger, gift med Peder Hansen Ørevik. Han var, ifølge notatet, rømt som desertert. Dette ble bekreftet av flere. Peder Hansen f. omkring 1660 var sønn av Hans Olsen Ørvik. Lars Sørensen Omsland i Kjose hadde bidratt til og få belyst dette og han giftet seg så med Anne Kjeldsdatter. Lars Sørensen f. ca 1657 var bruker på Nordre Omsland i Kjose. De ble bosatt der. Lars døde der i 1707 og Anne døde der i 1714. Anne fikk ingen barn med Lars Sørensen.

 

Anne Kjeldsdatter sine barn med Peder Hansen:

Hans Pedersen f. omkring 1670 d. før 1754

Amborg Pedersdatter f. ca 1677 d. 1772

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1699 til 1740 (Maren til 1756)

 

Anders Olsen f. ca 1670 giftet seg i 1699 med Maren Nilsdatter f. ca 1676. Hun var datter av Nils Bakke og Anne Hansdatter Ørvik. Anders kom gjennom dette giftemålet til Ørvik og nevnes som bruker der fra 1700. De bodde der livet ut. Anders døde der i 1740 og Maren i 1756.

 

Barn:

Anna Andersdatter ca 1699 d. 1737

Magdalene Andersdatter f. ca 1701 d. 1742

Even Andersen f. 1706 d. 1752

Ole Andersen f. ca 1708 d. 1727

Maren Andersdatter f. ca 1711 d. 1765

Else Andersdatter f. 1714 d. 1785

Hans Andersen f. 1716 d. 1787

Lars Andersen f. 1720 d. 1763

 

Familieark

 

 

 

Litt om eiere fra rundt 1720 til 1787

 

Christen Nilsen f. ca 1676 eide Ørvik rundt 1720. Under matrikulen i 1747 var det Christen Nilsen sin bror, Jacob Nilsen f. ca 1680, som eide gården Ørvik. I 1751 var det Christen Nilsen sin stesønn, Nils Larsen f. 1722, som eide Ørvik. Han var en sønn Christen Nilsen sin kone hadde fra sitt første ekteskap. Fra 1773 er det Nils Larsen sin sønn, Jacob Nilsen f. 1748 som eide Ørvik. Det virker som mye (alt?) av Jacob Nilsen jordgods trolig ble innlevert skifteretten i forbindelse med en stor panteobl. til Kammerraad Rougtvedt og Jochum Afgleuw. Etter dette er det oppsitteren på Ørvik, Johannes Jacobsen f. 1741, og hans familie som eide Ørvik. Johannes Jacobsen fikk skjøte i 1787 av sorenskriver Norss, så den var nok da kjøpt på auksjon.

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1734 til 1772 (Else til 1785)

 

Else Andersdatter d. 1714 var datter av Anders Olsen Ørvik. Hun giftet seg 1. gang i 1734 med Jon Børresen f. ca 1708. Han kom da fra Skavråker, der hans mor var gift på nytt med Amund Vetlesen. Jon ble da bruker på Ørvik og var det til han døde der i 1750. Else giftet seg da 2. gang i 1751 med Børge Olsen f. 1720. Hans mor Amborg Pedersdatter hadde bodd på Omsland i Kjose sammen med Børge sin far Ole Nilsen. Amborg ble enke i 1727 og flyttet tilbake til Ørvik, der hun døde i 1772. Hun bodde da hos sin sønn for Børge overtok som bruker på Ørvik og var der til han døde i 1772. Else døde der i 1785.

 

Else Andersdatter og Jon Børresen sine barn:

Johanne Jonsdatter f. 1737 d. 1737

Johanne Jonsdatter f. 1738 d. 1738

Jacob Jonsen f. 1739 d. 1808

Anders Jonsen f. 1742 d. 1743

Anna Jonsdatter f. 1744

Maria Jonsdatter f. 1746 d. 1809

Børge Jonsen f. 1749 d. 1751

 

 

Else Andersdatter og Børge Olsen sine barn:

Jon Børgersen f. 1752 d. 1808

Ole Børgersen f. 1755 d. 1757

Ambor Børgersdatter f. 1757 d. 1757

Mari Børgersdatter f. 1758 d. 1778

Ambor Børgersdatter f. 1758 d. 1763

 

Familieark

 

 

 

I 1782 var det ingen oppsittere/brukere på Ørvik. Bare undernevnte Hans Ingebretsen, men sin familie som inderster (leietaker).

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1779 til ca 1787

 

Hans Ingebretsen f. 1751 giftet seg i 1779 med Maria Jonsdatter f. 1746. Han kom fra Nedre Lunde og Maria var datter av Jon Børresen Ørvik. De blir bosatt på Ørvik som leietakere (inderster) og døpte barn der frem til 1785. I 1782 var mor til Marie også boende hos dem. Hun døde i 1785. De bodde trolig på Ørvik frem til den ble solgt i 1787. I 1788 var de på Hagen u/Ås, som Maria sin bror Jon hadde kjøpt i 1783. De flyttet siden til Brevik og i 1801 var de bosatt der. Hans døde i Brevik i 1802 og Marie i 1809.

 

Barn:

Anne Hansdatter f. 1780

Jon Hansen f. 1782

Else Hansdatter f. 1785 d. 1856

Ingebret Hansen f. 1788 d. 1788

Maren Hansdatter f. 1788 d. 1788

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1787 til 1806 (Marie til 1807)

 

Johannes Jacobsen f. 1741 fra Bleiklia i Bamble giftet seg i Sannidal i 1767 med Marie Elevsdatter f. 1746 fra Landsverk i Sannidal. Han eide en tid Bleiklia sammen med sin bror Halvor. Johannes døpte barn bosatt på Bleiklia frem til og med 1772. I 1771 stod han og hans bror Halvor som eiere av 3 huder i Nordre Grava i Eidanger. Johannes og Marie døpte barn bosatt der i 1775 og 1778. De kjøpte i 1780 et hus i Brevik og døpte nå barn bosatt der frem til 1785. Johannes kjøpte så i 1787 gården Ørvik (trolig på auksjon) og de bosatt seg der. Han solgte i 1798 halve gården til sin sønn Jacob. I 1806 solgte Johannes og sønnen Jacob sine parter i Ørvik til Ellev Jensen. Johannes døde på Ørvik samme året og Marie året etter i 1807.

 

Barn:

Anne Johannesdatter f. 1768 d. 1785

Jacob Johannesen f. 1770 d. 1771

Guri Kristine Johannesdatter f. 1772

Jacob Johannesen f. 1775

Birthe Marie Johannesdatter f. 1778 d. 1780

Birthe Marie Johannesdatter f. 1782 d. 1783

Johanne Marie Johannesdatter f. 1784 d. 1785

Maren Johannesdatter f. 1785 d. 1812

Anne Johannesdatter f. 1789

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1798 til 1806

 

Jacob Johannesen f. 1775 var sønn av Johannes Jacobsen Ørvik. Jacob giftet seg i Eidanger i 1798 med Karen Kirstine Jacobsdatter f. 1777 fra Manvik i Brunlanes. Jacob kjøpte samme året, i 1798, halvparten av gården Ørvik av sin far. Jacob og Karen Kirstine bodde videre på Ørvik frem til Jacob og hans far Johannes i 1806 solgte sine parter i Ørvik til Ellev Jonsen. De døpte etter dette barn i Brevik.

 

Barn:

Jacob Jacobsen f. 1798 d. 1810

NN Jacobsdatter f. 1802 d. 1802

Johanne Marie Jacobsdatter f. 1803

Elisabeth Cathrine Jacobsdatter f. 1806

Johannes Jacobsen f. 1809 d. 1811

Jacobine Jacobsdatter f. 1812

 

Familieark

 

 

 

Litt mer om eierskapet på Ørvik rundt 1800

 

Johannes Jacobsen Ørvik og sønnen Jacob Johannesen Ørvik solgte i 1806 side deler i Ørvik til Ellev Jensen. Ellev Jensen solgte i 1807 denne delen til Simon Grøter Viborg f. 1758 bosatt i Brevik. Simon Viborg solgte i 1811 denne delen til Peder Smith Blehr f. 1781 bosatt i Brevik. Simon Viborg festet samme året Tangen u/Ørvik av Peder Blehr.

 

 

 

Andre nevnt på Ørvik:

 

Hans Abrahamsen f. 1731 nevnes på Ørvik i 1762 som ”Drenger over 12 aar: Hans Abrahamsen”. Han nevnes under sin far Abraham Hansen på Solverød

 

Fam.9 - Marthe Halvorsdatter f. ca 1779 nevnes på Ørvik i 1801.

 

Christen Nilsen f. 1780 nevnes på Ørvik i 1801. Han nevnes under sine foreldre på Søndre Lunde.

 

Anders Nilsen f. ca 1784 var bosatt på Ørvik i 1801 som "Anders Nilsen, Tjenestefolk, 18 år", men det var to stykker som konfirmeres samme dag i 1801 som kan passe. En på Oksum og en på Kjørholt.

 

Boel Anundsdatter f. ca 1778 var bosatt på Ørvik i 1801 som "Boel Anundsdtr., Tjenestefolk, 23 år". Hun nevnes under sin morfar Gunder Jørgensen på Sundsåsen.

 

Sara Dorthea Nilsdatter ble konfirmert i Eidanger i 1812 bosatt på Ørvik som "Sara Dorthe Nielsdatter Ørevig 17". Hun nevnes under sin far Nils Kittilsen i Brevik.

        

 

 

Plasser u/Ørvik

 

I 1723 nevnes ingen husmenn under Ørvik.

 

I 1788 festet enken etter Børge Olsen Ørvik et lite jordstykke under Ørvik.

 

I 1801 var Nils Stenersen f. ca 1771 og Anne Cathrine Gundersdatter f. 1767 bosatt som inderster u/Ørvik.

 

Se Øvald u/Prestegården

 

 

 

Plassen (Skomakerplassen)

 

Skomakerplassen ble i 1800 skilt ut fra Ørvik og solgt av Johannes Jacobsen Ørvik til sin svigersønn Stoe Larsen f. 1766. (Sønnen Lars Stoesen overtok i 1840 plassen etter Stoe.)

 

 

 

Tangen

 

Et jordstykke, kaldt Tangen, under Ørvik ble i 1790 begjært skyldsatt av enken etter Jacob Nilsen Grubbe f. 1735 i Brevik. Da Tangen ble solgt av Peder Blehr i 1811 hadde den en skyld på 2 skinn.