| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Bjørketvet Gnr.45

 

Bjørketvet ligger øst for Osebakken nær grensen til Gjerpen. Gården var gammel og ble trolig ryddet i Vikingtiden.

 

Landskyld 4 huder 3 skinn (1664)

 

 

Litt fakta om gården Bjørketvet.

 

 

De tidlige manntallene på Bjørketvet:

 

Biskop Eysteins fra 1398 nevner at gården var en del av Mo kirkes jordgods. De eide et halvt øresbol i ”Birkitwait j nædra garenom” samt et halvt markesbol i Ørabirkitwait (den øvre delen).

 

Oppsitteren i 1528 (gjengjerdsmanntallet) skal ha vært en Hagtorn.

 

Povel Huitfeldts stiftsbok av 1575 oppgir at 3 skinn i Nedre Bjørketvet tilhørte prestebolet i Eidanger.

 

Blant bønder som leverte trelast til kongen i 1585-86 finner vi ”Tollof Birchetuedt”.

 

Benntt Berchetued”betalte saltverkskatt i 1613-14.

 

I von Papenheims jordbok fra ca 1615 nevnes Søfrenn Bedaas i Gjerpen som eier av 2 huder i Bjerketvedt i Eidanger.

 

Bjørketvet regnes nå som en fullgård med en skyld på 4 huder og 6 skinn. Gjerpen prosti eide 1 hud og 3 skinn mens Eidanger prestebol eide 3 skinn. Den resterende skylden var eid av private.

 

I jordboken fra 1624 nevnes Simen Meen i Gjerpen som eier av 3 huder pantegods i Bjerketvedt.

 

En skysskaffer med navn Guttorm skal ha blitt nevnt på Bjørketvet i 1630.

 

Guttorm skal ha blitt nevnt i kopskattmanntallet av 1645 bosatt på Bjørketvet med kone og 2 døtre.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Birchetued som Guttorm bruger,
schylder 4 huder 6 schindt.
Deraff Offue Andersen i Scheen och hans stiffbørn 
3 huder med bøxell,
Gierpen Proustj 1 hudt 3 schindt,
till Edangers presteboel 3 schind.
Kand schatte for en fuld gaardt, penge - 6 dr.
Offue Andersen i Scheen bygger.

 

Ifølge femdalerskatten av 1650 brukte Guttorm fortsatt gården. Den privateide delen av gården var eid av ”Ouffue Anndersenn i Scheen och Hanns Stiffbørn”.

 

I skattemanntallet av 1655 er situasjonen uforandret.

 

I fogdens manntall av 1664 (juli) var Guttorm fortsatt bruker. I sognepresten manntall av 1664 (desember) var Søfren Rollofsen 38 aar bruker.

 

I gård-manntallet av 1672 er det Søfren som var bruker av gården. ”Laugmand Chlaus Andersen” eide 3 huder med bygsel i gården, Gjerpen kirke eide 1 hud og Eidanger prestebol eide 3 skinn.

 

I skattemanntallet av 1680 er situasjonen lik bortsett fra at den private delen var eid av ”Sal. Claus Andersens Arfinger”.

 

I Rostjenestemanntallet av 1685 er Søren fortsatt bruker. Den private delen er eid av ”Sal. Claus Andersens Enche”.

 

Under kontribusjonsberegningen i 1692 var det ny bruker på gården. En Hans var nå bruker.

 

Rostjenesteberegningen av 1700 har oppført Hans, Jan og Harald som brukere. Kirkegodset var som i 1672, men Peder Wastrup eide de 3 hudene som var på private hender.

 

I ekstraskatten (skoskatten) i 1711 nevnes to brukere på Bjørketvet. Det var Joen Søfrensen og qvinde med et barn. Den andre var Michel Larsøn som var soldat og som hadde en stesønn som var liten.

 

Matrikulen av 1723 oppgir Captain Usler som eier av 4 huder med bygsel på 4 huder og 3 skinn. 3 skind var eid av Eidanger prestebol. Usler hadde kjøpt den private delen samt delen som Gjerpen kirke hadde eid. Oppsitter var samme Captein Usler.

 

 

 

Gården var nå en periode delt i to deler.

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1664 til ca 1711

 

Søren Rolfsen f. ca 1626 kom fra Nordre Lunde og nevnes som bruker på Bjørketvet fra 1664 til ca 1690. Fra 1692 var det sønnen Hans Sørensen f. omkring 1655 som var bruker og sønnen Jon Sørensen f. ca 1655 nevnes også på gården en periode.

 

Barn:

Jon Sørensen f. ca 1655 til 1729

Hans Sørensen f. omkring 1655

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1711

 

Michel Larsen Nordalseter f. ca 1675 var oppsitter på Bjørketvet i 1711. Han nevnes da som soldat og med en liten stesønn. Han kom til Nordalseter etter 1711.

 

Se Nordalseter

 

 

 

Bjørketvet var nå en periode samlet som et bruk. Den ble fremover nå eid/drevet av personer som ikke nødvendigvis bodde på gården (eller delvis bodde der).

 

 

 

Fam.2

 

Nevnt her rundt 1720

 

Gjert Usler f. 1662 nevnes i matrikulen av 1723 som eier og bruker av 4 huder i gården Bjørketvet. Hans sønn Johannes døpte dette året et barn bosatt på Bjørketvet. Captain Usler nevnes også som eier og bruker der i 1725. Gjert hadde i 1688 i Fredrikstad giftet seg med Barbara Svendsdatter f. ca 1668. De nevnes som bosatt Storgaten no. 187 i Østre Porsgrunn

 

Barn:

Libeth Kathrine Usler f. 1689 d. 1717

Mathias Christopher Usler f. 1690 d. 1690

Malene Gjertsdatter Usler f. 1691 d. 1743

Gjertrud Gjertsdatter Usler f. 1693 d. 1736

Mathis Gjertsen Usler f. 1695 d. 1695

Johan Gjertsen Usler f. 1696 d. 1756

Svend Gjertsen Usler f. 1698 d. 1699

Frederich Christopher Gjertsen Usler f. 1701 d. 1701

Vincent Gjertsen Usler f. 1704 d. 1758

Anne Dorthea Usler f. 1706 d. 1707

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1731 til 1741

 

Peder Reiersen f. ca 1705 kom fra Flogstad og giftet seg i Eidanger i 1731 med Anne Olsdatter f. 1707 fra Osebakken. De døpte fra samme året barn bosatt på Bjørketvet. De døpte barn der frem til 1741, men fra 1743 døpte de barn bosatt i Gjerpen. De nevnes der i Østre Porsgrunn.

 

Barn:

Maren Pedersdatter f. 1731

Anne Pedersdatter f. 1733

Sivert Pedersen f. 1735

Magnild Pedersdatter f. 1737 d. 1807

Rejer Pedersen f. 1739 d. ca 1786

Maria Pedersdatter f. 1741

Birte Pedersdatter f. 1743 d. 1744

Anne Pedersdatter f. 1747 d. 1813

Maria Pedersdatter f. 1749 d. 1754

 

Familieark

 

 

 

Bjørketvet ble fra 1736 drevet som to like deler. Det var Søndre og Nordre Bjørketvet.

 

 

Søndre Bjørketvet

Da Berthel Jobsen Arveskoug i 1736 kjøpte en del (2 huder) av gården Bjørketvet ble gården delt, og denne delen ble den søndre delen av gården

 

 

Fam.4

 

Nevnt her i 1736 til ca 1762

 

Berthel Jobsen Arveschoug f. 1707 giftet seg i 1728 i Gjerpen med Kirsten Realfsdatter Wright f. ca 1698. Berthel fikk i 1736 skjøte på Bjørketvet. Samme år solgte han 2 huder til Engebreth Bomhoff og han solgte denne delen videre i 1741 til Hans Engebretsen Bratsberg. Bertel drev sin del sammen med Hans Bratsberg i mange år og nevnes som eier i 1762 sammen med enken etter Hans Bratsberg. Gården stod da oppført som en ”avlsgaard”. Berthel var bosatt i Østre Porsgrunn i Storgaden No. 176. Hans kone døde i Østre Porsgrunn i 1763 og Berthel der i 1779.

 

Barn:

Elisabeth Berthelsdatter Arveschoug f. 1729

Maren Barthelsdatter Arveschoug f. 1731 d. 1799

Gunhild Margrethe Arveshoug f. 1733 d. 1803

Anthonette Berthelsdatter Arveshoug f. 1736 d. 1808

Ole Thue Arveschoug f. 1738 d. 1795

Else Wilhelmina Arveschoug f. 1743 d. 1744

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Nevnt her i 1762 (usikkert om dette er nordre eller søndre)

 

Tollef Olsen f. ca 1680 og Ragnhild Jørgensdatter f. ca 1680 hadde giftet seg i Gjerpen og døpt barn bosatt på Søli Øvre i Gjerpen. På sine eldre dager nevnes de på Bjørketvet. Ragnhild døde der i 1760 og Tollef nevnes der som fattig i 1762. Han død der i 1770. Det kan ha vært deres sønn Ole som da bodde der og at de bodde hos han, men dette er noe usikkert. Denne sønnen Ole Tollefsen f. 1722 giftet seg i Gjerpen i 1748 med Dorthe Andersdatter f. omkring 1720 og det skiftes etter denne sønnen Ole i 1763 på Bjørketvet i 1763. Det som er noe rart er at det står Bjørketvet på Osebakken i Gjerpen sogn. Dorthe giftet seg på nytt i 31.08.1763 i Gjerpen med en Hans Larsen f. 1736.

 

Tollef Olsen og Ragnhild Jørgensdatter sine barn:

Maren Tollefsdatter f. 1717 d. 1717

Birthe Tollefsdatter f. 1719 d. 1723

Ole Tollefsen f. 1722 d. 1763

Ellen Tollefsdatter f. 1723 d. 1724

Birthe Tollefsdatter f. 1725 d. 1741

Ellen Tollefsdatter f. 1728

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Nevnt her fra 1770

 

Kjøpmann fra østre Porsgrunn Peder Knudsen f. ca 1735 kjøpte i 1770 en del av Bjørketvet (den søndre delen). Han var bror av postmester i Brevik, Hans Knudsen, og de kom fra Ullensaker. I 1795 ser det ut til at madam Knudsen solgte hans jordgods i Bjørketvet så han kan ha vært gift?

 

Familieark

 

 

 

Nevnt i 1795

 

Sorenskriver Lucas Norss f. 1740 kjøpte i 1795 1 hud og 5 skinn i Bjerketvet av Mad. Knudsen.

 

Se Nordre Tveten

 

 

 

Fam.7

 

Nevnt i 1804

 

Job Kiil f. 1774 giftet seg i 1802 med Maren Christina Bruun f. 1784. De var bosatt i Østre Porsgrunn. Job Kiil kjøpte i 1804 1 hud og 5 skinn i gården Bjørketvet i Eidanger for 2400 rdl. Selgeren var enken etter Lucas Norss, Anne Rosine Norss. Dette var jordgods hennes mann hadde kjøpt i 1795. Gården ble nok brukt som avlsgård eller lyststed uten at de bodde der fast.

 

Barn:

Marie Kiil f. 1809 d. 1878

 

Familieark

 

 

 

Nordre Bjørketvet

Da Engebret Bomhoff i 1736 kjøpte en del (2 huder) av gården Bjørketvet ble gården delt, og denne delen ble den nordre delen av gården

 

 

Fam.8

 

Nevnt her fra 1736 til 1741

 

Engebreth Bomhoff f. ca 1684 var gift med Marie Brun f. ca 1693. Han kjøpte i 1736, 2 huder i gården Bjørketvet i Eidanger av Berthel Jobsen Arveschoug. Han solgte denne delen videre i 1741 til Hans Engebretsen Bratsberg.  Engebreth ble forvalter ved Bolvik jernverk og siden forvalter ved Ulefoss jernverk.

 

Barn:

Bertel Engebretsen Bomhoff f. 1710 d. 1748

Birgitte Engbrethsdatter Bomhoff f. ca 1712

Inger Engebrethsdatter Bomhoff f. 1715 d. 1750

Elisabeth Engebrethsdatter Bomhoff f. 1718

Margrethe Engebrethsdatter Bomhoff f. 1721

Hans Jacob Engebrethsen Bomhoff f. 1723 d. 1754

Henrich Engebrethsen Bomhoff f. 1724

Johan Engebrethsen Bomhoff f. 1728

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Nevnt her fra 1741 til 1775

 

Hans Engebretsen f. 1716 fra Bratsberg i Gjerpen giftet seg i Vestre Porsgrunn i 1739 med Anna Maria Nilsdatter Hafsund f. 1718. Han kjøpte i 1741 2 huder i Bjørketvet av Engebret Bomhoff. Han drev denne delen sammen med Berthel Jobsen Arveschoug i flere år. Berthel eide også en del av gården. Hans døde i Gjerpen i 1756 og i 1762 drev Berthel sin del sammen med Hans Bratsberg sin enke. Hun døde i Gjerpen i 1775. Eierdelen i Bjørketvet ble en del av skifte etter henne.

 

Barn:

Tore Hansdatter f. 1739 d. 1756

Gunder Hansen Buer f. 1741 d. 1741

Inger Johannes Hansdatter f. 1742 d. 1742

Engebret Hansen f. 1743 d. 1809

Marthe Hansdatter f. 1745 d. 1803

Nils Hafsund Hansen f. 1747 d. 1747

Nils Hafsund Hansen f. 1747 d. 1748

Gunder Hansen f. 1749

Anne Karine Hansdatter f. 1751 d. 1804

Nils Hafsund Hansen f. 1753 d. før 1775

Hans Hansen f. 1756 d. 1793

 

Familieark

 

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1776 til 1826

 

Engebret Hansen f. 1743 var sønn av Hans Engebretsen Bratsberg. Han giftet seg i 1776 i Gjerpen med Helge Nilsdatter f. ca 1747. De ble bosatt på Bjørketvet og nevnes der i 1782 og i 1801. Da stod Engebret som krøpling og bodde der til leie. Han døde på Bjørketvet i 1809. Hans kone døde på Bjørketvet i 1826.

 

Barn:

Anna Maria Engebretsdatter f. 1776 d. 1851

Aslak Engebretsen f. 1778 d. 1854

Marta Abigael Engebretsdatter f. 1781

Helvig Engebretsdatter f. 1784

Hans Engebretsen f. 1786

Helvig Engebretsdatter f. 1788

Thora Engebretsdatter f. 1791 d. 1877

Ole Engebretsen f. 1794 d. 1837

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Bjerketvedt:

 

Isak Solvesen f. 1695 var fra Austad i Gjerpen og giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1722 med Marthe Halvorsdatter f. ca 1698 fra Nærum. De alle sine barn i Gjerpen bortsett fra i 1724, da de døpte sønnen Tollev bosatt på Bjerketvedt i Eidanger. Se mer om familien på gamlegjerpen.no.

 

Fam.11 - Gunder Egildsen f. ca 1707 d. 1789 døde på Bjerketvedt i 1789.

Fam.12 - Nils Christensen f. omkring 1770 var messingsmed og bosatt på Bjerketvedt i 1799. Han og hans kone Anne fikk da en datter bosatt der.

Fam.13 - Birgitte Tollefsdatter f. ca 1741 var bosatt på Bjerketvedt som «logerende» i 1801.

 

Nevnt her i 1812

 

Even Andersen f. 1767 giftet seg i Bø i Telemark i 1803 med Helge Svennumsdatter f. 1782. De døpte barn bosatt på Bjerketvedt i 1812. 

 

Barn:

Aslak Evensen f. 1812

 

Familieark

 

 

 

 

Husmenn

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra ca 1720 til 1741

 

Torkel Jonsen f. ca 1688 og konen Maren Bjørnsdatter f. ca 1667 var bosatt som husmann på Bjørketvet i 1725. De kalles da Torkel og Maren Døel. Maren døde der i 1726 og Torkel i 1741.

 

Barn:

Ragnhild Torkildsdatter f. ca 1712

 

Familieark

 

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra ca 1780

 

Lars Sørensen f. 1738 giftet seg i Eidanger i 1765 med Maren Larsdatter f. 1729. Lars kom fra Finsrud i Siljan og Maren fra Nordre Lunde i Eidanger. Lars tjente på Døvik da de giftet seg. Lars ble husmann på Bjørketvet og døde i 1805.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1801

 

Johannes Halvorsen f. 1758 og Maria Nilsdatter f. 1751 nevnes som inderster (leieboere) under Bjørketvet i 1801.

 

Se Kåsa u/Prestegården

 

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1804

 

Peder Nilsen f. omkring 1780 giftet seg i 1801 i Eidanger med Marthe Olsdatter f. 1780 fra Nyhus. De bodde først på Vallerrønningen i 1803, men kom så til Bjørketvet i 1804. Jeg velger å tro at han bodde på Bjørketvet som husmann. De døpte barn bosatt på Osebakken i 1815. Marthe døde der i 1816.

 

Barn:

Anne Karine Pedersdatter f. 1803

Anne Karine Pedersdatter f. 1804

Christine Pedersdatter f. 1806

Nils Pedersen f. 1808

Ole Pedersen f. 1811

Lars Pedersen f. 1815

 

Familieark

 

 

 

Fam.17

 

Bosatt her fra 1807

 

Aslak Engebretsen f. 1778 var sønn av Engebret Hansen Bjørketvet. Han fikk i 1801 et uekte barn med Ellen Eriksdatter f. ca 1773. Han giftet seg i 1807 i Østre Porsgrunn med Elisabeth Nilsdatter f. ca 1777. De bosatte seg som husmenn under Bjørntvet. Aslak døde i Østre Porsgrunn i 1854 og Elisabeth i 1860.

 

Aslak Engebretsen og Ellen Eriksdatter sitt uekte barn:

Erik Aslaksen f. 1801

 

Aslak Engebretsen og Elisabeth Nilsdatter f. omkring 1780 sine barn:

Else Aslaksdatter f. 1808 d. 1814

Inger Marie Aslaksdatter f. 1810 d. 1814

Engebret Aslaksen f. 1814

Nils Aslaksen f. 1817

Else Marie Aslaksdatter f. 1820

 

Familieark

 

 

 

Kan plassen Vallerkastet ha ligget undet Bjerketvet rundt 1762?

 

Se Valler og se Lars Solvesen Sanna.

 

 

 

 

Sanna

 

 

Fam.18

 

Bosatt her rundt 1762

 

Lars Solvesen f. 1684 fra Augestad giftet seg i Gjerpen i 1709 med Ingeborg Hansdatter f. 1682 fra Lid i Gjerpen. De bodde i Storgaten no. 169 på Osebakken i Gjerpen. Ingeborg døde på Osebakken i 1720 og Lars giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1721 med Anne Jensdatter f. ca 1650. Denne Anne døde på Vallerkastet i 1740. Lars giftet seg så for 3. gang i Gjerpen i 1743 med Karen Hågensdatter f. ca 1688. Lars døde på Vallerkastet i 1760, men skifte etter han var på Sanna u/Bjørketvet. På Sanna nevnes også hans enke i 1762, men det stod Vallerkastet da hun døde i 1767. Deres datter Anne Lisbeth Larsdatter var bosatt på Vallerkastet.

 

Lars Solvesen og Ingeborg Hansdatter sine barn:

Anders Larsen f. 1711 d. 1713

Abraham Larsen f. 1714 d. 1715

Anne Lisbeth Larsdatter f. 1717 d. 1757

 

Familieark

 

 

 

Fam.19

 

Bosatt her fra ca 1776 til 1792

 

Anders Nilsen f. 1742 giftet seg Østre Porsgrunn i 1766 med Inger Olsdatter f. 1744. Inger kom fra Østre Porsgrunn og Anders fra Siljan i Eidanger. De bodde en tid i Østre Porsgrunn før de kom til Sanna u/Bjørkevet, trolig i 1776. De ble eiere av en del av Sanna med en skyld på 2 skinn. Denne delen (den nordre) av Sanna ble skyldsatt i 1778. Anders døde på Sanna i 1785. Inger giftet seg så 2. gang i 1792 og overdro eierdelen i Sanna til sin svigersønn Brynild Rasmussen.

 

Barn:

Berthe Andersdatter f. 1766

Anne Larine Andersdatter f. 1769

Nils Andersen f. 1772 d. 1774

 

Familieark

 

 

 

Fam.20

 

Bosatt her fra 1792 til ca 1801

 

Brynild Rasmussen f. 1761 fra Bø i Telemark ble i 1787 gift i Eidanger med Anne Larine Andersdatter f. 1769. Hun var datter av Anders Nilsen på denne gården. Han kjøpte plassen av sin svigermor i 1792 og solgte den i 1801 til Kammerherre Løvenskiold. De flyttet senere til Bø.

 

Barn:

Anders Bynildsen f. 1788

Rasmus Brynildsen f. 1791

Anne Brynildsdatter f. 1793

Inger Brynildsdatter f. 1796

Ole Brynildsen f. 1798

Karen Brynildsdatter f. 1801

Maren Brynildsdatter f. 1802

Gunhild Brynildsdatter f. 1803

Nils Brynildsen f. 1806

Mari Brynildsdatter f. 1808

Ragnild Brynildsdatter f. 1810

 

Familieark