| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


 

 

 

Tormodsrød Gnr.2

 

Tormodsrød er et høytliggende gårdsbruk vest i Opdalen. Gården grenser mot Sølverød i nord og Rød/Sølland i syd.

Landskyld 2 ½ huder 3 skinn (1664) 

 

 

 

Litt fakta som Tormodsrød

 

 

(Med plassene Rønningen og Nyhus)

 

 

 

De tidlige manntallene på Tormodsrød:

 

HALVOR var den første vi hører om på Tormodsrød ifølge Bakken. Han nevnes der i 1528 og skylden ble da satt til 2 ½ hud 3 skinn.

 

WILLUM nevnes under saltverkskatten i 1613-1614. Han nevnes der fortsatt i 1645. 

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes Thorgrim Berberigh och Engildbrett Kliffue j Solumherrit (Engebret Klyve i Solum) eier 2 ½ huder, Slemdalls kierche eier 3 skinn

I jordboken for Telemark 1624 nevnes Thorgier Øfferbøe i Siljan og Engebredt Kliffue i Solum herred som eiere av odelsgods i Siljan. Det var, blant annet, 2 1/2 hud 3 skinn i Tormodsrød.

 

TOLLEF SOLVERØD eide Tormodsrød i 1647 ifølge Bakken. Dette var da Tollef  Colbjørnsen som i 1647 også eide Solverød. OLE COLBJØRNSEN nevnes i 1647 som bruker på Tormodsrød.. Dette var nok da bror av Tollef. (I skifte etter Tollef Colbjørnsen Solverød sin kone i, Mari Nilsdatter, i 1703 nevnes en eierdel i Tormodsrød på 2 1/2 hud.)

 

  I skattematrikkelen i 1647 blir dette bekreftet. Vi finner her en Ole som bruker på Tormodsrød. Skylden var på 2 huder og 9 skinn og eiere var Berthe Kløverød med sine barn med 2 1/2 hud samt bygselsrett og Slemdal kirke med 3 skinn. Berthe Kløverød var mor til TOLLEF COLBJØRNSEN Solverød og Ole Colbjørnsen. Dermed var det moren med barna som eide delen i 1647 og Tollef som siden overtok denne delen slik det nevnes i skifte etter hans kone i 1703. Ole nevnes som bruker på Tormodsrød også i 1650 og 1655. Berte Kløverød stod også som eier i 1650 og 1655. Ole Colbjørnsen nevnes i prestens manntall i 1664 som oppsitter på Tormodsrød. Han stod da som 41 år gammel og nevnes med sønnene Engelbret 15 år og Kolbjørn 14 år. Videre nevnes en ANDERS TORSEN 40 år som tjenestedreng. Det står etter hans navn ”en bortrømt soldat”. Skylden er satt til 2 ½ hud 3 skinn. Ole nevnes som bruker frem til 1688. Tollef Solverød nevnes som eier frem til 1673. Da nevnes hans arvinger som eiere og fra 1680 nevnes Ole Solverød som eier. (Dette var Ole Torsen som giftet seg med enken etter Tollef Colbjørnsen. Arvingene etter Ole Torsen solgte dette jordgodset i 1718.)

 

THORMUE 35 år nevnes i fogdens manntall fra 1664 som oppsitter og en tjenestedreng COLBJØRN OLSEN 15 år.(Han nevnes der i 1665, 1666 og 1667. Disse årene nevnes han og Ole i hvert sitt skattemanntall. Etter dette nevnes bare Ole.)

 

NILS TOLLEFSEN var bruker av Tormodsrød fra 1689 til odelskatten i 1692. Nils var nok sønn av overnevnte Tollef Colbjørnsen Solverød som i 1647 eide Tormodsrød. Denne overnevnte Ole var da hans onkel. Nils Tollefsen nevnes under Austad, der det var skifte etter han i 1698.

 

TORE var bruker i 1693.

 

OLE nevnes som oppsitter i matriklene fra 1696 til 1700.

 

BERTEL nevnes som oppsitter i matrikkelen i 1702.

 

OLE nevnes i 1703 og 1704.

 

I 1692 og 1700 eide Slemdal kirke 3 skinn og Ole Solfverød (Ole Torsen Solverød) eide 2 huder og 6 skinn.

 

NILS nevnes som oppsitter i 1705 og 1707

 

OLE ASBJØRNSEN nevnes i 1711 med kvinne og et barn. 

 

I 1712 kjøpte Nils Olsen Solverød en del av Solverød og Tormodsrød av arvinger etter Mari Nilsdatter Solverød, gift med Ole Torsen. Hun hadde vært gift med Tollef Colbjørnsen. (Undernevnte Jacob Tellefsen var hennes sønn, Tollef Anundsen var gift med hennes datter, Nils Gulliksen var også gift med hennes datter.)

 

Fra Jacob Tellefsen til Nils Olsen, 2 2/5 skinn i Sølverød og 3 skinn i Tormodsrød, fra Tollef Anundsen til Nils Olsen, 1 1/5 skinn i Solverød og 1 1/2 skinn i Tormodsrød, Nils Gulliksen til Nils Olsen, 1 1/5 sinn i Solverød og 1 1/2 skinn i Tormodsrød. Tilsammen 4 4/5 skinn i Sølverød og 6 skinn i Tormodsrød. Tingl. 13.04.1712

Bamble sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I 1, 1692-1818, s. 3

 

I 1718 nevnes det at det hadde vært skifte etter Ole Torsen. (På denne tiden er det en lakune i skifteprotokollen i Bamble.) Her er det arvingene som selger det jordgodset han satt med ved sin døde til Nils Olsen Solverød.

Til Nils Olsen Solverød,1 hud 2 3/5 skinn i Solverød og 1 hud 6 skinn i Tormodsrød. Tinglyst 21.06.1718

Bamble sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I 1, 1692-1818, s. 7  

 

I matrikkelutkastet i 1723 ser vi Nils Olsen som eier av 2 huder 6 skinn og Slemdal kirke som eier av 3 skinn i Tormodsrød.

 

 

Kirkegodset:

 

Slemdal kirke eide 3 skinn i gården.

 

Lauritz Binderup i Skien kjøpte blant annet, disse 3 skinn i Tormodrød i 1739.

 

Beskrivelse over Bradsbierg Amt og Scheens Bye med sine Forstæder

Om Ejdanger Sogn og Kirke med Annex i Slemdal.
ved Bartholomeus Herman von Løvenskiold - Christiania 1784

 

1739 den 11te Junii sælger Anne Griiss Provsten Alstrups Enke Slemdals Kirke efter kongelig Skiøde af 3die Januarii 1724, til Lars Bindrup Kirken med Inventarier etc:, Sørbøe med Bøxel 2 Huder, Moeholt en halv Hud, Grønsholt en halv Hud, Tormosrøed 3 Skind, Tuedal med Bøxel halvannen Skind, Kløverød med Bøxel halvannen Hud, Hogstad Nedre en halv Hud, Engedal under Søndre Kiiste 3 Skilling i Penge, Øxenholt i Qvæl Sogn 2 Skilling i Penge, Kløverud 1 Hud med 4 Skind, hvor af Gejstligheden i Scheen svares tredie Aars tage, nemlig af Kirken 84 sk., Kirken hæver al Lovlig Tiende og Landskyld og med den fulgte 10 Kirke-Kiør, som alt Sal: Biskop Deichmans Reparation af 12te Aug: 1723 oplyser.

 

 

Binderup solgte, blant annet, disse 3 skinn i Tormodsrød til generalkrigskommisær Bartholomeus Rasch i 1750. Da Bartholomeus Rasch i 1751 giftet seg med Else Kristine Løvenskiold, datteren til Hermann Løvenskiold d.e., ble dette jordgodset en del av Løvenskiold sitt jordgods.

 

Løvenskold kjøpte også noen mer jord på Tormodsrød:

 

Skyldsettingsforretning på Tormodsrød 21.05.1783 hvorefter utskilt et skovstykke med en skyld av 1 skinn. 

Skjøte fra Engvold Nilsen til Løvenskiold paa et skovstykke paa Tormodsrød for 499 rdl.. Tinglyst 21.03.1783

 

Skyldsettingsforretning på Tormodsrød 21.05.1783 hvorefter utskilt et jordstykke med en skyld av ½ skinn. 

Skjøte fra Nils Gundersen til Løvenskiold paa Thormodsrødhaugen for 99 rdl. Tingl. 21.05.1783

 

Skjøte fra Nils Gundersen til Jacob Nilsen paa 9 skind i Tormodsrød. Tingl. 13.07.1801

Skjøte fra Jacob Nilsen til Løvenskiold på 10 skind i Tormodsrød. Tingl. 13.07.1801

 

 

 

 

Bosatt i rundt 1664

 

Ole Colbjørnsen f. ca 1622 var sønn av Colbjørn Bjørnsen på Kløverød. Ole nevnes på Tormodsrød i 1664.

 

Barn:

Engebret Olsen f. ca 1649

Colbjørn Olsen f. ca 1650

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1690

 

Det var nok Nils Tollefsen f. omkring 1660 gift med Rønaug Svendsdatter f. ca 1670 som nevnes på Tormodsrød rundt 1690. Nils var da sønn av Tollef Colbjørnsen Solverød. Overnevnte Ole Colbjørnsen var bror til Tollef Colbjørnsen og da Nils sin onkel.

 

Se Austad

 

 

Nevnt her i 1711, 1713 og 1714

 

Ole Asbjørnsen f. ca 1653 var gift med Margrethe Jacobsdatter f. ca 1683. Han nevnes på Tormodsrød i 1711 med kvinne og et barn. Han døpte barn der i 1713 og 1714. Det ble også nevnt en Ole på Tormodsrød litt tidligere? De døde begge i Siljan i 1733, uten at det står hvor de bodde.

 

Barn:

Karen Olsdatter f. 1713 d. 1713

Tor Olsen f. 1714 d. 1758

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1721 til 1726

 

Anders Nilsen f. ca 1699 fra Solverød giftet i 1721 med Karen Eriksdatter f. ca 1697 fra Torsholt. De ble brukere på Tormodsrød frem til 1726 og var etter det på Torsholt frem til de kom til Mo i Gjerpen ca 1751. Anders døde på Mo i 1757 og Karen døde der i 1769.

 

Barn:

Ole Andersen f. 1721 d. 1788

Karen Andersdatter f. 1724

Karen Andersdatter f. 1725 d. 1726

Maria Andersdatter f. 1726 d. 1783

Paul Andersen f. 1729 d. 1772

Christen Andersen f. 1732 d. 1802

Erik Andersen f. 1736 d. 1765

Nils Andersen f. 1739 d. 1808

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1729

 

Jens Mikkelsen f. 1704 fra Sølland giftet seg i 1728 med Inger Larsdatter f. ca 1702 fra Toa. De døpte barn bosatt på Tormodsrød i 1729, men fra 1731 nevnes de på Hogstad.

 

Se Hogstad Nedre

 

 

 

Bosatt her fra 1732 til ca 1770

 

Anders Nilsen sin bror Gunder Nilsen f. ca 1704 ble den neste på Tormodsrød. Gunder giftet seg i 1732 med Åste Pedersdatter f. ca 1709 fra Tvetan. De bosatt seg på Tormodsrød. Åste døde der i 1764 og Gunder døde i 1779 på Gurholt der sønnen Ole bodde på den tiden.

 

Barn:

Pernille Gundersdatter f. 1733 d. 1733

Ole Gundersen f. 1734 d. 1779

Lars Gundersen f. 1737 d. 1771

Anne Gundersdatter f. 1739

Nils Gundersen f. 1742 d. 1800

Helvig Gundersdatter f. 1746

Ingeborg Gundersdatter f. ca 1748 d. 1778

Jacob Gundersen f. 1750

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1740

 

Karen Kittelsdatter f. 1726 var datter av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter på Solverød. Hun døde på Tormodsrød i 1740, bare 14 år gammel.

 

Se foreldrene på Solverød

 

 

 

Bosatt her fra 1759 til 1769

 

Ole Gundersen f. 1734 var sønn av Gunder Nilsen. Ole giftet seg i 1759 med Birte Christensdatter f. 1734 fra Island. Ole ble bruker på Tormodsrød i Siljan sammen med sin far fra 1759. I 1762 nevnes de på Tormodsrød sammen med hans foreldre. De døpte sitt siste barn bosatt på Tormodsrød i 1767. Ole overtok bygselen på 1/2 delen (3 huder 6 skinn) av Gurholt i 1769 etter Asle Bjørnsen. Samtidig overtok Asle Bjørnsen på Sortedal etter Ole Gundersen. De gravla et barn på Tormodsrød i 1769, så Ole må ha hatt bygselen på Sortedal uten å bo der. Han har så byttet bygsel med Asle Bjørnsen. De bodde resten av livet på Gurholt. Ole døde der i 1779 og Birte i 1784.

 

Barn:

Pernille Olsdatter f. 1760 d. 1808

Maren Olsdatter f. 1762 d. 1762

Ole Olsen f. 1763 d. 1811

Nils Olsen f. 1765 d. 1769

Isak Olsen f. 1767 d. 1833

Jan Olsen f. 1769 d. 1770

Christen Olsen f. 1771 d. 1795

Åste Olsdatter f. 1774 d. 1859

Kari Olsdatter f. 1777 d. 1777

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1768 til 1800 (Hans 5. kone Inger til 1833)

 

Nils Gundersen f. 1742 var også sønn av Gunder Nilsen Tormodsrød. Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1768 med Maria Nilsdatter f. 1757 fra Gjerpen. De ble bosatt på Tormodsrød og bodde der resten av livet. Nils kjøpte i 1769, 10 skinn i Tormodsrød av sin bror Lars. Hans familie nevnes vekselsvis på Rønningen u/Tormodsrød og på Tormodsrød, men i 1782 og 1801 nevnes de ikke som husmenn. Maria døde i 1778. Nils giftet seg 2. gang i 1779 med Ingeborg Bertelsdatter f. 1749 Gurholt i 1779 og hun døde i 1784. Nils giftet seg 3. gang i 1786 med Pernille Svendsdatter f. 1748 fra Moholt. Hun døde i 1788. Nils giftet seg så for 4. gang med Mette Svendsdatter f. ca 1759. Hun døde i 1791 og Nils giftet seg så for 5. og siste gang med Inger Fredriksdatter f. 1759 fra Solverød. Nils solgte Tormodsrød (9 skinn) i 1801 til sønnen Jacob som ble tinglyst etter hans død i 1801. Nils døde på Rønningen u/Tormodsrød i 1800 og Inger levde videre der til hun døde på Rønningen u/Tormodsrød i 1830.

 

Nils Gundersen og Maria Nilsdatter sine barn:

Anne Nilsdatter f. 1768 d. 1778

Maren Nilsdatter f. 1771 d. 1772

Maren Nilsdatter f. 1773 d. 1773

Maren Nilsdatter f. 1774 d. 1778

Jacob Nilsen f. 1778 d. 1818

 

Nils Gundersen og Ingeborg Bertelsdatter sine barn:

Gunder Nilsen f. 1780 d. 1780

Anne Nilsdatter f. 1781 d. 1823

Ole Nilsen f. 1784 d. 1785

 

Nils Gundersen og Pernille Svensdatter sine barn:

Ole Nilsen f. 1786 d. 1788

 

Nils Gundersen og Mette Svendsdatter sine barn:

Gunder Nilsen f. 1790 d. 1846

Lars Nilsen f. 1791 d. 1792

 

Nils Gundersen og Inger Fredriksdatter sine barn:

Ingeborg Nilsdatter f. 1794

Ole Nilsen f. 1797

Kirsten Nilsdatter f. 1800

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1778 til ca 1785 (Han drev Søndre Sølland sammen med denne delen av Tormodsrød til fra 1792 til 1802)

 

Jon Engvoldsen f. 1755, giftet seg i Eidanger i 1778 med Karen Olsdatter f. 1754 på Folaug i Gjerpen. De var først bosatt på Tormodsrød og døpte barn der frem til 1784. De flyttet så til Sølland og døpte barn der fra 1786. . I skifteprosessen etter hans far i 1792 overtok Jon sin fars eierdel i Tormodsrød. Hans far drev Søndre Sølland sammen med en del av Tormodsrød. Det gjorde nok også Jon, samtidig som de bodde på Sølland. Jon døde på Sølland i 1802 og i skifte etter han ser vi at han fortsatt eide 1 hud 8 skinn i Tormodsrød. Karen Olsdatter, giftet seg på nytt i Siljan i 1804 med Ole Jacobsen f. 1751 fra Island. Hun døde på Tormodsrød i 1813, så de kan ha bodd der. Ole døde på Øverbø i 1823.

 

Se Sølland

 

 

 

Nevnt her fra 1782 og 1792 (Han drev Søndre Sølland sammen med denne delen av Tormodsrød)

 

Engvold Nilsen f. 1730 overtok som oppsitter på Søndre Sølland i 1751 da moren døde. Han giftet seg i Siljan i 1750 med enken etter Jon Olsen Grorud, Anna Caterine Reiersdatter f. 1718. Engvold overtok som oppsitter på Søndre Sølland i 1751 da hans mor døde. Sønnen Ole fra 1750 har jeg ikke funnet døpt og sønnen Nils ble født på Grorud i 1751. Engvold nevnes i 1782 både på Sølland og på en del av Tormodsrød. Han drev da en del av Sølland og en del av Tormodsrød, men bodde nok på Sølland. Han eide en del av Tormodsrød og solgte i 1783 et skogstykke (1 skinn) på Tormodsrød til Løvenskiold. Jeg er usikker på hvordan han hadde kommet til dette jordgodset. Engvold døde på Sølland i 1792. Skifte etter han var på Tormodsrød og boet stod da som eier av 1 hud og 8 skinn i Tormodsrød. Sønnen Jon løste ut sine medarvinger og overtok dette jordgodset. Anna Caterina døde på Sølland i 1799.

 

Se Sølland

 

 

 

Muligens bodd her rundt 1813

 

Som nevnt så giftet enken etter overnevnte Jon Engvoldsen, Karen Olsdatter f. 1754, seg på nytt i Siljan i 1804 med Ole Jacobsen f. 1751 fra Island. Hun døde på Tormodsrød i 1813, så de kan ha bodd der em tid. Ole døde på Øverbø i 1823.

 

 

 

 

Se Tormodsrød etter 1814

 

 

 

Bruk under Tormodsrød:

 

 

Rønningen

 

 

Nyhus