| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | SOLVERØD |

 


 

 

 

Mari Nilsdatter f. omkring 1630 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Tollef Colbjørnsen f. omkring 1615 og 2. gang med Ole Torsen f. omkring 1630.

 

 

 

Mari Nilsdatter, født omkring 1630,[1] død ca 1703 på Solverød i Siljan.[2]

 

Hun var søster til Maren Nilsdatter som var gift med Nils Bentsen Prestegården og som det var skifte etter i 1698. I dette skifte står det at hennes søsters mann var Ole Sølverød. Det var den Ole Torsen som i 1684 kjøper gården Solverød. Ole og hans søster Anne selger i 1708 gården til en Nils Olsen.

 

Det var skifte etter Mari på Solverød i mars 1703. Hun står der som Mari Nielsdatter og hun var 1. gang gift med Tollef Colbiørnsen og etterlot seg som enkemann Ole Torsen.

 

Boet eide av jordgods 2 huder i Solverød, 2 1/2 hud i Tormodsrød, og 1 hud i Holte. Jordgodset på Solverød var kjøpt av hennes 2. mann Ole Torsen.

 

Solverød i Slemdal 21.3., 22.3., 23.3.1703 Sk.pr. 2, Fol. 213b

Mari Nielsd. død g.1. Tollef Colbiørnsen død em. Ole Torsen.

Barn:

1. Nils Tollefsen død, e.

Barn: a) Jacob Nielsen. b) Hans Nielsen. c) Abraham Nielsen.

2. Jacob Tollefsen myndig.

3. Kirsti Tollefsd. død, em. Poul Nielsen,

Barn: a) Jen Poulsen. b) Kirsti Poulsd.,

4. Inger Tollefsdtr. Sal. Ole Røes (Hun hadde da vært gift med Ole Rød som er død. JO)

5. Aaste Tollefsdsd. død, gift med Niels Gunnlichsen,

Barn: Tollef Nielsen, Anders Nielsen, Gurj Nielsd., Kirsti Nielsd.,

6. Gunild Tollefsd. gift med Tollef Amundsen Sølee (Søli JO)

Brt: 532-3-8. Nt: 479-"-". Jordegods: Solverød 2 hud m.b. Tormodsrød 2 ½ hud m.b. Holte 1 hud 1 ½ skinn m.b.

 

I 1712 kjøpte Nils Olsen Solverød en del av Solverød og Tormodsrød. Det var tre av arvingene etter Mari Nilsdatter Solverød. (Jacob Tellefsen var hennes sønn, Tollef Anundsen var gift med hennes datter, Nils Gulliksen var også gift med hennes datter):

Fra Jacob Tellefsen til Nils Olsen, 2 2/5 skinn i Sølverød og 3 skinn i Tormodsrød, fra Tollef Anundsen til Nils Olsen, 1 1/5 skinn i Solverød og 1 1/2 skinn i Tormodsrød, Nils Gulliksen til Nils Olsen, 1 1/5 sinn i Solverød og 1 1/2 skinn i Tormodsrød. Tingl. 13.04.1712

 

I 1712 eide Rasmus Halvorsen 1 hud 1 1/2 skinn i Holte. Han kan ha kjøpt den av arvingene etter Mari.

 

Bamble tingbok 6 - folio 159

Biørn Jonsen lod lyse Rasmus Halfvorsens kiøbebref på Holt 1 hud 1 1/2 skinn med bøxel.

Dat. 18. juni 1712

 

 

(1) Hun giftet med[3] Tollef Colbjørnsen, født omkring 1615,[4] (sønn av Colbjørn Bjørnsen og Berthe Kløverød), død etter 1668 på Solverød i Siljan.[5]

 

Tollef:

Tollef nevnes som bruker på Solverød i 1647. Da eide han ikke gården. 

 

Hans mor var enke på Kløverød i 1655. I 1655 var det "enken og hennes sønn Tollef" som brukte gården Kløverød. Det ser her ut til at Tollef hjelp sin mor på Kløverød samtidig spom han drev Solverød.

 

Vi finner han videre som oppsitter på Solverød i 1664 og nevnes som bruker frem til 1677.

 

En finner han også som eier av gården Tormodsrød i 1647 sammen med sin mor og søsken. I skifte etter hans kone finner vi igjen denne eierdelen på 2 1/2 skinn, så Tollef har siden overtatt denne delen. Ved dette skifte kommer det frem at de også eide 2 ½ hus i Holte. Hans bror Ole var bruker på Tormodsrød i 1647 og i 1664.  

 

Tollef Solverød stod i 1668 som eier av Holte i Siljan. Det var da den delen man finner igjen i skifte etter hans kone. 

 

Før dette var enken på Kløverød, Tollef sin mor, nevnt som eier på Holte.

 

Tollef Solverød nevnes som eier på Tormodsrød frem til 1673. Da nevnes hans arvinger som eiere og fra 1680 nevnes Ole Solverød som eier. (Dette var Ole Torsen som giftet seg med enken etter Tollef Colbjørnsen).

 

 

(2) Hun giftet seg ca 1678 med[6] Ole Torsen, født omkring 1630,1 (sønn av Tor Olsen og Ingebor Tygesdatter).

 

Ole:  

Leif Biberg Kristensen fant i februar 2022 en kobling mellom denne familien og skifte etter Hans Tygesen på Søve i Holla i 1712.

 

Hans Tygesen døde uten å etterlate seg barn og en mengde familiemedlemmer nevnes da i skifte som arvinger.

 

Ut fra dette ser vi at Ole Torsen var sønn av Hans Tygesens halvsøster Ingeborg Tygesdatter og Tor Olsen på Åmtvet u/Kålstad lille i Holla.

 

Moren Ingeborg var datter av Tyge Andersen (ca 1580-ca 1650). Tyge Andersen var lensmann på Vipeto i Holla/Telemark.

 

Ingeborg står nevnt som «Ingebaar Omtvedt» og død under skifte etter Hans Tygesen.

 

Hun må ha vært gift to ganger ifølge skifte. Hennes første mann, Tor Olsen, døde på Åmtvet u/Kålstad lille i Holla ca 1648. Hennes andre mann, Ole Ellefsen, døde i 1694. Han hadde giftet seg igjen Berte Tomasdatter.

 

Det var skifte etter hennes andre mann, Ole Ellefsen, samme året:

1694

NTS 1690-96

144a- 144b

Olle Ellefsen, død;

enka Birthe Thomesdatter og barna: Bertel, Ole og Ellef Olssønner.

 

Det ble holdt skifte etter Ingeborg Tygesdatter på Åmtvet u/Kålstad lille, Holla i 1677. Her er alle barna listet opp: «Anders, Ole, Mari, Kirsti og Anne fra første ekteskap med Tore Olsen, og Tyge Olsen "den døvstumme" fra siste ekteskap med Ole Ellefsen».

 

Fra første ekteskap var det foruten sønnen Anders Torsen på Kiste Søndre i Siljan hadde hun datteren Maren Torsdatter som hadde en sønn Peder Larsen. Det var en datter Anne Torsdatter og videre datteren Kirsten Torsdatter som var gift med Ole Nilsen på Nedre Gvåla i Sauherad. Den siste var Ole Torsen som vi finner her i Siljan på Solverød. Fra hennes annet ekteskap, var den en sønn Tyge Olsen, og en datter Ingeborg Olsdatter gift med Åste Anundsen på Høgsrud i Sauherad. Dermed ser vi her to familien i Siljan som kan kobles til dette skifte.

 

Ole Torsen levde under skifte etter Hans Tygesen på Søve i 1712:

2den halfsøster Sl: Ingebaar Omtvedt effterladt sig 6 børn

     Eldste Søn Anders, Kirstens datter

           Maren gifft med Ole Anunsen i Herlumsogn,

    Ole Solfverud, for som møtte Corporal Jens Jacobsen,

    Tyge Olsen Dum, møtte self og var og tilstæde hans Stif Moder Bergit Omtved som for ham svarer,

    Maren Olsdatter (skal være Torsdatter) huis søn Per Larsen møtte,

    Anne Olsdatter (skal være Torsdatter) for henne svarede Corporal Jens Jacobsen,

    Kirsti Hvalens 3de døttre, der af

          Aaste HougRuds quinde Ingebor,

          Lars Jauxes quinde Maren og

          Karren Ytterbøe

 

Ole ble gift med enken på Solverød. Han ble da eier av hennes avdøde manns eierdel i Tormodsrød.

 

Hans Jakobsen Falk var eier av gården Solverød i 1672.  Ole var bruker fra 1678. Ole Torsen kjøpte gården i 1684 fra denne Hans Jakobsen Falk.

 

I 1694 skal Solverød ha vært lensmannsgård.

 

Ole Solverød brukte gården Sortedal i 1698 og en Ole brukte gården Sortedal frem til og med 1707. Dette kan ha vært samme Ole. Ole Solverød var nok denne Ole Torsen Solverød.

 

Ole var i 1713 fadder for denne Nils Olsen sitt barn som "Ole Torsen Solverød", så han bodde der også i 1713.

 

Dette nevnes en Ole Torsen på Gurholt, men han var bosatt på Gurholt som bruker i 1711.

 

I 1718 nevnes det at det hadde vært skifte etter Ole Torsen. (På denne tiden er det en lakune i skifteprotokollen i Bamble.) 

 

Ole etterlot seg ingen egne livsarvinger.

 

Her er det søsken og arvingene som selger det jordgodset han satt med ved sin døde til Nils Olsen Solverød:

 

SAKO, Bamble sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I 1, 1692-1818

fol. 7a-7b / nr. 19

Vi underskrevne Ole Anunsen boende i Werne Sogn, Ole Olsen i Qvel Sogn, Helje Johnsen Gunsholdt i Slemdahl, Søren Anundsen i Hedrum Sogn paa egne og samtlige Medarvingers Vegne efter sal. Anders Sørensen(!) Kiste, Peder Larsen i Bøeherred paa min Moder Maren Thorsdatters Vegne, Kittel Olsen i Wallebøe, Jens Jacobsen Sunsaas, Daniel Jensen udi Skien paa egne og Medarvingers Vegne efter sal. Anne Thorsdatter, Paul Joensen Ytterbøe paa egne og Medarvingers Vegne efter sal. Kirsten Thorsdatter kjendes og hermed vitterliggjør, at som vi tillige med Niels Olsen er udi Arv tilfalden efter Ole Thorsen Solverød efter Skiftebrev af 21de Juni 1718 udi Solverød 1 huud 2 2/5 kalveskind med bøxel for 100 rd og udi Tormoesrød 1 huud og 6 kalveskind med bøxel for 45 rd saa have vi igjen solgt og afhændet, som vi udi kraft ...(?) hermed paa egne og Medarvingers Vegne, sælger, skjøder og aldeles afhænder fra os og vores Arvinger, og til vores Svoger velagte mand Niels Olsen og hans Arvinger foreskrevne 1 huud 2 2/5 kalveskind med bøxel udi Solverød og udi Tormoesrød 1 huud 6 skind med bøxel, hvorfore Niels Olsen Solverød haver betalt til os nemlig sal. Anders Thorsens Arvinger paa vores Anpart udi Solverød 40 rd og for vores Part i Tormsrød 10 rd, og til os andre trende Søsters ...(?) og Arvinger, hver for Vores Anpart Søsterlod i Solverød 20 rd og udi Tormoesrød 5 rd, der giør tilsammen 145 rd med Niels Olsens egen Anpart [...] Actum Solverød den 22 Juni Ao 1718.

 

Underskrevet:

Ole Skoklemoe - Ole Olsen Oxenholdt - Helje Jonssen H.S. Gunshold - Søfren Anundsen S.A.S. Birke

Peder Larsen - Kittel Olsen - Jens Jacobsen - Daniel Jensen - Paul Olsen Ytterbøe - m.fl.

(Kristian Hunskaars sin avskrift)

 

Se mer om arvingene og søsknene under hans bror Anders Torsen Kiste Søndre.

 

 

I.    Kirsti Tollefsdatter, (datter av Tollef Colbjørnsen og Mari Nilsdatter) født omkring 1650,1 død før 1703.[7]

      

       Hun er nevnt som gift med Poul Nilsen under skifte etter moren i 1703. Hun var død under skifte.

 

      

       Hun giftet seg med3 Paul Nilsen, født omkring 1650.1

 

 

 

        A.  Jens Paulsen, født omkring 1680.1

            

             Han er nevnt i skifte etter mormoren i 1703.

 

 

       B.   Kirsti Paulsdatter, født omkring 1680.1

            

             Hun er nevnt i skifte etter mormoren i 1703.

 

 

 

      

II.   Åste Tollefsdatter, (datter av Tollef Colbjørnsen og Mari Nilsdatter) født omkring 1655,1 død ca 1697.[8]

      

       Det var skifte etter henne i 1697 på Sannes øvre, Holla (NTS 1696-1701 72b-75a):

       Aaste Tollefsdatter, død; enkemann Niels Gullichsen og barna: Tollef, Anders; Guroe, Kirsti og Anne.

 

       Hun ble nevnt i skifte etter moren på Solverød i Siljan i 1703 som:

       Aaste Tollefsdsd. død, gift med Niels Gunnlichsen,

       Barn: Tollef Nielsen, Anders Nielsen, Gurj Nielsd., Kirsti Nielsd.

 

      

       Gift8 med Nils Gulliksen, født ca 1650,8 (sønn av Gullik Tygesen), død 1731 på Sannes Øvre i Holla.[9]

      

       Niels:

        De bodde på Sannes Øvre i Holla. Nils Gulliksen solgte i 1712, 1 1/5 skinn i Solverød og 1 1/2 skinn i Tormodsrød til Nils Olsen Solverød. Dette var jordgods fra hennes mor.

 

       Nils ble nevnt under skifte etter Hans Tygesen på Søve i 1712. 

      

       Halvor Sigurdsen skriver i sitt upubliserte skriv: Lensmann Tyge Andersen Vipeto - hans nærmeste etterslekt:

       Ifølge manntallet født omkr. 1651. Han er begravd ved Holla kirke 1731, oppgitt alder 85 år, dvs. født omkr. 1646. Niels brukte Sannes Ø. til omkr. 1731. Han var første gang gift med Åste Tolfsdtr. fra Siljan, datter av Tolf Kolbjørnsen Solverød og Mari Nielsdtr. Åste Tolfsdtr. døde våren 1697- hun mottok sakramentet 15.mars av Sauheradpresten, og skiftet sto 17.mai s.å. Annen gang var Niels Gulliksen Sannes ø. gift med Karen Andersdtr. Fen, født omkr. 1673, død 1749, datter av Anders Torgersen Fen og Ingri Gundersdtr., skifter hhv. 1682 og 1708. Ingri ble annen gang gift med Gunne Sørensen, Hennes foreldre var Gunder Jonsen Vipeto og Kjersti Nielsdtr. Niels Gulliksen Sannes Ø hadde 11 barn.

      

 

 

III. Gunhild Tollefsdatter, (datter av Tollef Colbjørnsen og Mari Nilsdatter) født ca 1658,[10] død 1733 på Søli i Gjerpen,[11] gravlagt 16.05.1733 på Gjerpen kirkegård.11

      

       Hun kom fra Siljan. Hun er nevnt i skifte etter moren på Sølverød i 1703 som "Gunild Tollefsd. gift med Tollef Amundsen Sølee (Søli JO)".

 

       Tollef Amundsen solgte i 1712, 1 1/5 skinn i Solverød og 1 1/2 skinn i Tormodsrød til Nils Olsen Solverød. Dette var jordgods fra hennes mor.

      

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1694:

       Trol. i Gjerpen krk. d. 12/8-1694

       Tollev Søli og Gunhild Tollevsdatter fra Slemdal.

      

       Gravlagt som "Tolf Sølis Enche Gunild, 75 aar".

 

      

       Forlovet 12.08.1694 i Gjerpen,[12] gift 1694,12 med Tollef Amundsen, født ca 1644 (sønn av Amund Amundsen og NN Hansdatter), død 1714 på Søli i Gjerpen, gravlagt 23.04.1714 i Gjerpen.[13]

      

       Tollef:

       Gravlagt som "Tolf Sølj, 70 aar, 6 uger".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

IV. Nils Tollefsen, (sønn av Tollef Colbjørnsen og Mari Nilsdatter) født omkring 1660,1 død ca 1698 på Austad i Siljan.[14]

      

       Han ble nevnt i skifte etter moren, Marie Nilsdatter på Sølverød i Siljan, i 1703. Han stod der som død og det stod at hans enke var gift på nytt med Gunder Solvesen Buer. Hans enke var Rønnaug Svendsdatter og i skifte etter henne i Gjerpen i 1709 ble Niels Tollefsen nevnt som hennes første mann.

      

 

       Han giftet seg med[15] Rønaug Svendsdatter, født ca 1670,10 (datter av Svend Jacobsen), død 1709 på Osebakken i Gjerpen,2 gravlagt 18.06.1709 i Gjerpen.11

      

       Se Austad

 

 

 

V.   Inger Tollefsdatter, (datter av Tollef Colbjørnsen og Mari Nilsdatter) født omkring 1660.1

      

       Hun er nevnt i skifte etter moren i 1703 som "Inger Tollefsdtr. Sal. Ole Røes".

 

      

       Hun giftet seg med Ole Rød, født omkring 1650,1 død før 1703 på Rød.

      

       Se Rød

 

 

 

VI. Jacob Tollefsen, (sønn av Tollef Colbjørnsen og Mari Nilsdatter) født omkring 1670,1 død 1721 på Løberg i Gjerpen, gravlagt 08.10.1721 i Gjerpen.

      

      Han giftet seg i Gjerpen i 1700.

      

       Trol. i Gjerpen krk. d. 25.04.1700

       Jacob Tollevsen fra Slemdal og Karen Abrahamsdatter Sl. Jon Løbergs Enke.

 

       Han nevnes som myndig under skifte etter moren i 1703.

 

       Da var bosatt på Løberg i Gjerpen

 

       Jacob solgte, 2 2/5 skinn i Sølverød og 3 skinn i Tormodsrød i Siljan til Nils Olsen i 1712. Dette var jordgods fra hans mor.

      

       Gravlagt som "Jacob Tolfssøn Løberg 53 aar".

 

      

       Forlovet 25.04.1700 i Gjerpen kirke,12 med Karen Abrahamsdatter, født ca 1655,10 (datter av Abraham Gundersen og Gjertrud Jacobsdatter), død 1730 på Løberg Søndre i Gjerpen, gravlagt 03.05.730 i Gjerpen.11

      

       Karen:

       Gravlagt som "Jacob Løbergs enche Karen, 75 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

      

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Skifte etter henne selv.

[3]  Skifte etter konen.

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 546.

[5]  Manntallet i 1666.

[6]  Skifte etter konens søster, Maren Nilsdatter på Prestegården i 1698.

[7]  Skifte etter moren.

[8]  Halvor Sigurdsen: Lensmann Tyge Andersen Vipeto, Halvor Sigurdsen: Lensmann Tyge Andersen Vipeto - hans nærmeste etterslekt (upublisert, men sendt meg av Nils Buverud).

[9]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[10]  Alder ved død.

[11]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[14]  Skifte etter han.

[15]  Skifte etter konen Rønnaug.