| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


 

 

 

Holte Gnr.16

 

Landskyld (1 hud 1 ½ skinn i 1664)

 

Eier i 1762: Selveiergods

 

 

 

Litt fakta som Holte

 

 

 

De tidlige manntallene på Holte:

 

Holte nevnes som ødegård. 

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes Erich Høgsedt som eier av 1 hud.

 

Under landskatten i 1620 betalte ANDERS skatt av gården Holte. I 1623 skal Colbjørn på Dyrkoll i Gjerpen ha eid gården Holte. 

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes Jon Austad og hans jordgods. Det var 2 huder 3 skinn odelsgods og 1 hud 1/2 hud pantegods i Gonsholt Søndre, 1 1/2 hud odelsgods og 1 1/2 pantegods i "Søndre Odbor i Huerssogen i Brunlav lehn", 9 skinn pantegods "wdj Oustgaardt", 9 skinn pantegods i Holte og 9 skinn pantegods i Sortedal.

 

I 1640 finner vi Anders på Holte. Hans gods ble oppgitt å være 9 ørsbol i Holte og 1 hud i Grorud. Anders nevnes også på gården i 1645 og nevnes da med kvinne. I 1647 er Anders døde for da er det enken, KARI, som brukte gården. Enken på Kløverød ble oppgitt som eier. Slik var situasjonen også i 1650.

 

I 1655 nevnes SOLVE som bruker av Holte. Tollef Solverød nevnes dette året som eier med bygselsrett.

 

I prestens manntall i 1664 nevnes SOLVE ANDERSEN 42 år gammel som oppsitter på Holte. Han var nok sønn av den for nevnte Anders. Solve nevnes med sønnen KNUD SOLVESEN 16 år og en tjenestegutt og soldat PAUL TORESEN 25 år gammel. Fogden oppga Solve som oppsitter og hans alder til 34 år. Holte var en ødegård med en skyld i 1 hud 1 ½ skinn.       

 

Solve brukte gården frem til 1667, men fra 1668 var sønnen Knud bruker. Knud nevnes som bruker frem til 1692.

 

I 1672 nevnes Tollef Solverød som eier av Holte men i 1680 var Ole Solverød eier. Ole Solverød nevnes fortsatt som eier i 1700. Tollef Solverød er Tollef Colbjørnsen og Ole Solverød er Ole Torsen som giftet seg med enken etter Tollef.

 

Fra 1692 til 1700 var det ROLF som bruker på Holte. (Dette kan ha vært den Rolf Hansen som nevnes på Søntvedt i 1702?)

 

Fra 1702 til 1705 var OLE bruker av gården. (Dette kan ha vært Ole Torsen Solverød?)

 

Fra 1707 var RASMUS HALVORSEN bruker på Holte. Han nevnes som oppsitter i 1711 med kvinne og en sønn. Han eide gården og solgte den til BJØRN JONSEN i 1712. (Bamble tingbok 6 - folio 159)

 

Bjørn makeskiftet i 1718 gården med EVEN AMUNDSEN Skilbred og flyttet til Skilbred.

 

Denne Even Amundsen nevnes som eier og bruker av gården Holte i 1723.

 

 

 

Bosatt her fra før 1620 til ca 1692

 

Anders Holte f. omkring 1590 var gift med Kari NN f. omkring 1590. Anders nevnes på Holte i 1620 og i 1640 nevnes han også med en eierpart i gården. Han ble siste gang oppført på Holte i 1645, da med kvinne/kone. Hennes navn nevnes i 1647 da enken, Kari, nevnes som oppsitter. Da nevnes ikke familien som eiere. Det som nok var sønnen, Solve, overtok nå som bruker av Holte. (Ifølge Bakken nevnes han som oppsitter fra 1655.)

 

Barn:

Solve Andersen f. ca 1622 d. ca 1667

 

Solve Andersen f. ca 1622 overtok nå som oppsitter på Holte. Han nevnes der i 1664, men ifølge Bakken overtok han fra 1655. Solve nevnes i 1664 med sønnen Knud Solvesen 16 år. Solve brukte gården frem til 1667, men fra 1668 var sønnen Knud overtatt som bruker.

 

Solves sønn:

 

Knut Solvesen f. ca 1643 d. ca 1682

 

Knut Solvesen f. ca 1643 nevnes i 1664 på Holte sammen med sin far. Han nevnes der av sognepresten som 16 år gammel. Hans far brukte gården frem til 1667, men fra 1668 var Knud oppført som bruker. Knud nevnes fortsatt som bruker i 1688. (Han ble nevnt til 1692 da Rolf overtok)

 

Når det gjelder Knud sine barn er det en del usikkerheter.

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1692 til ca 1702

 

Fra ca 1692 til ca 1702 var det Rolf som brukte Holte. Den Rolf som jeg finner i Siljan og som kan passe er Rolf Hansen f. omkring 1650 som nok brukte Søntvedt fra ca 1702. Det passer jo da også i kronologien.

 

Se Søntvedt

 

 

 

Bosatt her fra ca 1702 til ca 1705

 

Den Ole som brukte gården i denne perioden kan jo ha vært Ole Torsen f. omkring 1630 på Solverød . Ole ble igjennom sitt giftemål med enken etter Tollef Colbjørnsen Solverød, Mari Nilsdatter, eier av gården HOlte. Det var skifte etter Mari Nilsdatter i 1703 og da eidet boet 1 hud i Holte. Ole nevnes som eier i 1700 og kan jo ha både eid og brukt gården i denne perioden. Rasmus Halvorsen kjøpte 1 hud 1 1/2 skinn i Holte av arvingene etter Mari Nilsdatter.

 

Se Solverød

 

 

 

Bosatt her fra ca 1705 til 1712

 

Rasmus Halvorsen f. ca 1662 var nok den Rasmus Halvorsen som nevnes på Holte fra 1707. Han nevnes som oppsitter der i 1711 med kvinne og en sønn. Han eide også gården Holte og solgte den til Bjørn Jonsen i 1712. Rasmus kan ha kjøpt Holte av arvingene etter Mari Nilsdatter Solverød, men han kan også ha giftet seg til den? Han ble leilending på en del av gården Engelstad, og skal ha overtatt der i 1712. Det passer jo bra kronologisk. Rasmus giftet seg 2. gang i 1717 med Amborg Guttormsdatter f. ca 1679 fra Søndre Gonsholt. De døde ikke i Siljan, men kom nok til Gjerpen. Der døde nok Rasmus på Høymyr i 1721 og Amborg på Kjær i 1723.

 

Barn:

Guttorm Rasmussen f. 1719 d. 1775

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1712 til 1719

 

Bjørn Jonsen f. omkring 1670 kjøpte i 1712 gården Holte fra Rasmus Halvorsen. Bjørn var gift med Gunbjørg Aslesdatter f. ca 1669. De bodde nok da på Holte til 1719, da han dette året makeskiftet med Even Amundsen Skilbred og flyttet til Skilbred.

 

Se Skilbred

 

 

 

Bosatt her fra 1719 til ca 1735

 

Even Amundsen f. omkring 1660 var 1. gang gift med Live Halvorsdatter f. ca 1663. Even var sønn av Amund Evensen Skilbred og han nevnes som oppsitter på Skilbred i 1711. Live døde der i 1716 og Even giftet seg 2. gang samme året med Ingeborg Olsdatter f. ca 1697. Hun døde på Skilbred allerede året etter, i 1717. Even giftet seg så 3. gang med Marthe Christensdatter f. ca 1689. Han var eier av Skilbred for han makeskiftet i 1719 med Bjørn Jonsen Holte og flyttet som selveier til Holte. De døpte barn der frem til 1727. Even solgte så Holte i 1732 til Vetle Pedersen Høgset og flyttet til Rød u/Høgset. Marthe døde der i 1737. Even levde da Marthe døde, men jeg har ikke funnet død.

 

Even Amundsen og Live Halvorsdatter sine barn:

Tor Evensen f. ca 1704 d. 1740

 

Even Amundsen og Marthe Christensdatter sine barn:

Amund Evensen f. 1719 d. 1720

Christen Evensen f. 1721 d. 1747

Amund Evensen f. 1725 d. 1726

Giørand Evensdatter f. 1727

 

Familieark

  

 

 

Bosatt her fra ca 1747 til 1764

 

Vetle Pedersen f. ca 1692 var sønn av Peder Ingebretsen Høgset. Vetle giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1716 med Margrete Nilsdatter f. 1692 fra Tofte i Gjerpen. Da Høgset ble delt i to og Vetle ble bruker på en av delene. Vetle kjøpte i 1732 gården Holte av Even Amundsen Holte. Da Margrethe døde på Høgset i 1743, finner vi at de eide 3 huder i Høgset og 1 hud 1 ½ skinn i Holte. Jordgodset ble fordelt på barna. Vetle giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1746 med Gunhild Gundersdatter f. 1691 fra Sem i Gjerpen. De flyttet til Holte der de begge døde i 1764. De flyttet trolig rett dit da de giftet seg.

 

Se Høgset

 

 

 

Bosatt her fra ca 1760 til 1795 (Gjøran til 1804)

 

Nils Vetlesen f. 1724 var sønn av overnevnte Vetle Pedersen. Nils giftet seg i 1751 med Gjøran Knudsdatter f. 1729 fra Gonsholt. De døpte barn på Søntvedt frem til 1756, før de ble så bostt på Holte og døpte barn der fra 1760. Hans far hadde flyttet dit tidligere og de nevnes begge der i 1762. Foreldrene døde begge i 1764. Nils hadde arvet den del av Holte ved skifte etter sin mor i 1743. I 1764 løste han ut sine søsken og ble eneier i Holte. Nils døde på Holte i 1795 og Gjøran døde der i 1804.

 

Nils Vetlesen og Gjøran Knudsdatter sine barn:

Jacob Nilsen f. 1751 d. 1825

Margrethe Nilsdatter f. 1754

Marte Nilsdatter f. 1756 d. 1783

Kirsten Nilsdatter f. 1760 d. 1764

Knud Nilsen f. 1763 d. 1763

Knud Nilsen f. 1765 d. 1839

Vetle Nilsen f. 1768 d. 1842

Hans Nilsen f. 1772 d. 1813

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1788

 

Bent Gundersen f. ca 1741 og Ingeborg Halvorsdatter f. 1753 døpte i 1788 et barn bosatt på Holte.

 

Se Sanne u/Tudal

 

 

 

Bosatt her i 1796

 

Peder Halvorsen f. 1766 og Siri Christoffersdatter f. ca 1758 døpte i 1796 et barn bosatt på Holte.

 

Se Bakkana u/Torsholt

 

 

 

 

Holte ble nå del i to deler, Nordstua og Søstua. To av sønnene etter Nils Vetlesen, Vetle og Hans, overtok hver sin del av gården i 1795.

 

 

 

Nordstua

 

 

Bosatt her fra ca 1795 til 1842

 

Vetle Nilsen f. 1768 var sønn av Nils Vetlesen Holte og overtok 6 ½ skinn i Holte i 1795. Han ble da eier og bruker av den delen som fikk navnet Nordstua. Vetle giftet seg 1. gang i 1798 med Berthe Tollefsdatter f. ca 1771 fra Lardal. Hennes far bodde på plassen Moen under Røsholt på Styrvold. Berthe døde på Holte i 1801 og Vetle giftet seg samme året 2. gang med Helvig Knudsdatter f. 1779 fra Gurholt. Helvig døde på Holte i 1824 og Vetle døde der i 1842.

 

Vetle Nilsen og Berthe Tollefsdatter sine barn:

Jøran Vetlesdatter f. 1799

Berthe Vetlesdatter f. 1801 d. 1842

 

Vetle Nilsen og Helvig Knudsdatter sine barn:

Marthe Vetlesdatter f. 1802 d. 1842

Nils Vetlesen f. 1804 d. 1805

Nils Vetlesen f. 1806 d. 1848

Knud Vetlesen f. 1808 d. 1877

Pernille Vetlesdatter f. 1812 d. 1888

Maren Vetlesdatter f. 1816 d. 18850

 

Famlilieark

 

 

 

 

Søstua

 

 

Bosatt her fra ca 1795 til 1834

 

Karen Olsdatter f. 1777 fra Skilbred giftet seg 1. gang i 1799 med Hans Nilsen f. 1772. Hans var sønn av Nils Vetlesen Holte og overtok, som sin bror Vetle, 6 ½ skinn i Holte i 1795. Han overtok den delen som fikk navnet Søstua. Hans druknet i 1813 og Karen giftet seg 2. sang i Siljan i 1815 med Halvor Hansen f. 1785 fra Mellom Hem i Lardal. Han overtok ved dette gifte som eier og bruker på Søstua på Holte. Karen døde på Holte i 1828. Halvor bodde der nok videre og giftet seg på nytt i 1833 med Berthe Vetlesdatter f. 1801 fra Holte. De flyttet til Gjerpen i 1834.

 

Karen Olsdatter og Hans Nilsen sine barn:

Kirsten Hansdatter f. 1800

Nils Hansen f. 1802 d. 1802

Ingeborg Hansdatter f. 1803 d. 1804

Nils Hansen f. 1805 d. 1866

Helvig Hansdatter f. 1809 d. 1811

Ole Hansen f. 1812 d. 1898

 

Karen Olsdatter og Halvor Hansen sine barn:

Gunhild Marie Halvorsdatter f. 1816 d. 1889

Hans Halvorsen f. 1821

 

Familieark

 

 

Se Holte etter 1814