| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE 

 


 

 

Nils Vetlesen f. 1724 og Gjøran Knudsdatter f. 1729 sin familie.

 

 

 

Nils Vetlesen, født 1724 på Høgset i Siljan,[1] døpt 01.10.1724 i Siljan kirke,[2] død 1795 på Holte i Siljan,1 gravlagt 22.02.1795 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Vetle Pedersen og Margrethe Nilsdatter på Høgset.

 

Han arvet følgende jordgods ved skifte etter hans mor i 1743:

Nils Vetlesen 5 1/2 skinn i Høgset og 1 skinn i Holte

 

Han giftet seg i Siljan i 1751.

 

Trol. 4/4-1751 i Slemdal. Copul. 20/6-1751.

Soldat, Niels Vetlesøn Høyset og Pigen Giøran Knudsd. Gonsholt.

Hafde Officer Seddel.

Caut: Niels Gulichsøn Engelstad og Solve Michelsøn Høyset.

 

De døpte barn på Søntvedt frem til 1756, før de ble så bostt på Holte og døpte barn der fra 1760. Hans far hadde flyttet dit tidligere og de nevnes begge der i 1762.

 

Holte 1762:

Gaardsnavn: Holte

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Vetle Holte og kone, Niels Holte og kone

Drenger over 12 aar: Lars Amundsen

Piiger over 12 aar: Inger Andersdatter, Berthe Larsdatter

 

Nils ble i 1764 eier av sine søskens en del i Holte. Han eide da hele gården (1 hud 1 ½ skinn)

 

Tinglyst 04.09.1764 (folio 365)

Peder og Jacob Vetlesønner samt Jacob Islands skjøte til Nils Vetlesen paa 1 hud 1 1/2 skinn i grd. Holte for 45 rd.

 

Han nevnes på Holte i 1782:

Holted, Gård, Niels Vetlesen

 

Det opplyses i skifte etter hans bror Peder Vetlesen i 1783, at boet eide 3 huder i Høgset. Denne eierparten var taksert til 1000 rd. Av dette beholdt enken 1 1/2 hud (18 skinn). Resten ble fordelt som følger: Nils Vetlesen 7 1/5 skinn, Jacob Vetlesen 7 1/2 skinn, Marte Vetlesdatter 3 3/5 skinn. Totalt 1 1/2 hud (18 skinn). Nils Vetlesen, som hadde best odel og var åsetebettiget, løste straks ut sine søsken. Skjøte var da på 10 4/5 skinn og ble betalt med 300 rd.

 

Skjøte finnes tinglyst 20.05.1783.

Bamble sorenskriveri, Tingbok 22 - folio 254

Jacob Wetlesen og Marthe Wetlesdatters skjøte til Nils Wetlesen Holte på 10 skinn 4/5 skinn i grd. Høgset for 300 rdl.

 

Nils Vetlesen eide nå 1 1/2 hud i Høgset. (10 4/5 skinn som han kjøpte av arvingene og 7 1/5 skinn som han selv arvet)

 

Ved skifte etter hans bror Peder Vetlesen sin kone, Kirsti Mikkelsdatter, også i 1783, ble det lagt frem 3 dokumenter ang. gården Høgset. 1. Peder Vetlesens skjøte på 3 huder i Høgset fra 1764, 2. Skifte etter Peder der det vises at Nils Vetlesen var odels- og åseteberettiger. 3. Nils Vetlesens sitt skjøte på 1 1/2 hud fra sine søsken. Det ble i skifte etter Kirsten Michelsdatter konkludert med at boet etter henne eide 1 1/2 hud i Høgset, verdsatt til 500 rd. Nils Vetlesen ønsket da og løse inn denne delen. Det kommer frem av skifte et Kirsti sin bror sønn Solve Olsen Øverbø hadde blitt fostret opp på Høgset. Kirsti hadde lovet han 1 hud i Høgset til odel og eiendom. Nå var det jo slik at Nils Vetlesen hadde den beste retten så etter forhandlinger ble det enighet om at Nils Vetlesen skulle få løse inn disse 1 1/2 hudene mot å legge 200 rd. ekstra i delingspotten slik at løsningsummen ble 700 rd.

 

Den 2. februar 1784 (folio 327) ble dette tinglyst. Samme dag ble det også tinglyst at Nils Vetlesen skjøtet 1 hud av Høgset til sønnen Jacob Nilsen for 400 rd, 1/2 hud til Ole Solvesen for 233-1-8 rd, og 1/2 hud til Solve Olsen for 233-1-8 rd.

 

Skjøte fra Nils Vetlesen Holtane til Jacob Nilsen paa 1 hud i Høiseth (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 518a) for 400 rd, datert 01.09.1783 – tinglyst 02.02.1784

 

Gravlagt som "Nils Wetles. Holte 72 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 154a

Skifte 20. mars 1795 paa gaarden Holten i Slemdahl annex

Nils Wethlesen, død - Jøran Knudsdatter

Barn:

1. Jacob Nilsen, myndig og boende paa gaarden Høyseth

2. Knud Nilsen, myndig og boende paa Rød

3. Wetle Nilsen, myndig

4. Hans Nilsen, myndig

5. Magrethe Nilsdatter, død og af ægteskab med Hans Aslachsen Grinie i Gierpen. Efterlader sig en søn nemlig Isach Hansen 19 aar

Curator for barn Axel Nilsen Grini

 

Ved dette skifte ble kommer det frem at Nils hadde kjøpt 3 huder i Høgset, men at han hadde solgt 2 huder. Boet eide da 1 hud i Høgset. Boet eide da også 1 hud 1 1/2 skinn i Holte, som da var hele gården.

 

Sønnene Vetle og Nils overtok hver sin del i Høgset:

Skjøte fra Nils Vetlesens arvinger til Vetle Nilsen paa 3 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147) tingl. 01.09.1795

Skjøte fra Nils Vetlesens arvinger til Hans Nilsen paa 3 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147) tingl. 01.09.1795

 

 

Gift 20.06.1751 i Siljan kirke,[4] med Gjøran Knudsdatter, født 1729 på Søndre Gonsholt i Siljan,[5],2 (datter av Knud Halvorsen og Helje Gulliksdatter), døpt 04.03.1729 i Siljan kirke,2 død 1804 på Holte i Siljan,[6] gravlagt 20.10.1804 på Siljan kirkegård.6

 

Gjøran:

Hun giftet seg i 1751 til gården Holte.

 

Bosatt hos sønnen Vetle på Holte i 1801 som "Jøran Knudsdtr., Husbondens moder, 73 år, Enke 1ste gang, Inderste".

 

Gravlagt som "Jøran Knudsd. Holtet 76 aar".

 

 

 

I.    Jacob Nilsen, født 1751 på Søntvedt i Siljan,[7] døpt 26.09.1751 i Siljan kirke,7 konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,[8] død 21.08.1825 på Høgset i Siljan, gravlagt 11.09.1825 på Siljan kirkegård.[9]

      

       Niels Synstvedts søn navnl. Jacob                                                          

       Faddere: baaren af Jacob Islands kone Marthe Vetlesdatter, Kirsten Hansdatter fra værket, mandfaddere: Peder Høysæt, Jacob Holte.

      

       Konfirmert i 1769 som "Jacob Nilsen Holte 16".

      

      

       Gift 06.07.1783 i Siljan kirke,4 med Anne Andersdatter, født 1764 på Søndre Styrvold i Lardal,[10],[11] (datter av Anders Sørensen og Kirsti Olsdatter), død 05.07.1850 på Høgset i Siljan, gravlagt 28.07.1850 på Siljan kirkegård.[12]

      

       Se Høgset

 

 

      

II.   Margrethe Nilsdatter, født 1754 på Søntvedt i Siljan,1 døpt 10.02.1754 i Siljan kirke,[13] konfirmert 08.07.1770 i Siljan kirke.8

      

       Niels Synsdtveds barn navnl. Margrethe                                    

       Faddere: baaren af Jacob Iislands kone, Gunild Olsdatter Kløverød, mandfaddere: Jacob Iisland, Ole Larsen Engelstad.

      

       Konfirmert som "Margrete Nilsdatter Holte 16".

 

       Hun forlovet seg i Siljan og giftet seg i Gjerpen 1774.

      

       Trol. 21/8-1774. Cop. 13/10-1774 ved Gierpen.

       Uk. Hans Aslachs. Grinie af Gierpen Sogn og p. Margrete Nilsd. Holte.

       Caut.: Christen Lund og Søren Jans. Grinie

 

      

       Gift 13.10.1774 i Gjerpen kirke,4 med Hans Aslaksen, født 1744 på Grini Søndre i Gjerpen,[14] (sønn av Aslak Hansen og Anne Sørensdatter), døpt 25.03.1744 i Gjerpen,[15] død 1786 på Grini Søndre i Gjerpen,[16] gravlagt 20.04.1786 i Gjerpen.16 De ble forlovet den 21.08.1774 i Siljan.4

      

       Hans:

       Aslak Grinis Hans

       Faddere: Jørgen Kleven, Nils Grinj, Abraham Risings qde. Inger Grinj.

      

       Gravlagt som "Hans Aslachsen Grinie 43 aar".

      

       2/8/1786       HANS ASLAKSSEN                        Skifte 600

       Søndre Grini   Arvinger:                             Pro.k. 11, s. 134b

                      Enka Margrethe Nielsdatter

                      og deres eneste barn: Isak Hanssen 11 år.

                      Enka tok lensm. P. Chr. Limi til verge.

                      Formynder for sønnen ble Jacob Nielssen Høyseth.

       Brt: 595 - 1 - 8

       Net: 460 - 1 - 8

       Jordegods: 2 huder 3 skind m.b. og h. i søndre Grini. Verd 400 rdl.

                      Fra denne gd. er frasolgt en plass ved navn Høgelie til

                      avdødes bror Svend Aslakssen. Svend hadde ikke fått

                      skjøte enda og plassen ikke skyldsatt.

 

 

      

III. Marte Nilsdatter, født 1756 på Søntvedt i Siljan,1 døpt 01.11.1756 i Siljan kirke,[17] konfirmert 20.09.1772 i Siljan kirke,8 død 1783 på Høgset i Siljan,[18] gravlagt 01.06.1783 på Siljan kirkegård.[19]

      

       Niels Synstvets barn navnl. Marthe                                            

       Faddere: baaren af Jacob Iislands kone, Ambiør Knudsdatter Gonsholt, mandfaddere: Per Højsæt, Halvor Knudsen Gonsholt.

      

       Konfirmert i 1772 som "Marte Nilsdatter Holte 16".

      

      

       Gift 14.07.1776 i Siljan kirke,4 med[20] Ole Solvesen, født 1751 på Høgset i Siljan,7 (sønn av Solve Mikkelsen og Ingeborg Gulichsdatter), døpt 10.10.1751 i Siljan kirke,7 konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,8 død 29.04.1829 på Høgset i Siljan, gravlagt 28.05.1829 på Siljan kirkegård.[21]

      

       Se Høgset

 

 

 

IV. Kirsten Nilsdatter, født 1760 på Holte i Siljan,[22] død 1764 på Holte i Siljan,[23] gravlagt 21.10.1764 på Siljan kirkegård.23

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 23. mars 1760 finnes blant introduserte kvinner "Niels Holtes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Kirsten Nilsd. Holte 5 aar".

      

 

 

V.   Knud Nilsen, født 1763 på Holte i Siljan,22 død 1763 på Holte i Siljan,[24] gravlagt 24.05.1763 på Siljan kirkegård.24

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 26. juni 1763 finnes blant introduserte kvinner "Niels Vetlesens Holtes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Niels Holtes barn Knud 2 timer".

      

 

 

VII. Knud Nilsen, født 1765 på Holte i Siljan,[25] døpt 30.06.1765 i Siljan kirke,[26] konfirmert 25.10.1781 i Siljan kirke,[27] død 29.03.1839 på Rød i Siljan,25,[28] gravlagt 07.04.1839 på Siljan kirkegård.

      

       Nils Wetlesen Holte og Joran Knudsdtr. - Knud

       Faddere: 1. Marte Wetlesdtr. Island 2. Martha Halvorsdtr. Høysæt 3. Peder Wetlesen Høysæt 4. Arne Nilsen Gonsholt 5. Lars Solvesen Høysæt.

      

       Konfirmert i 1781 som "Knud Nilsen Holte 16".

      

      

       Gift 08.10.1786 i Siljan kirke,[29],4 med Pernille Olsdatter, født 1768 på Rød i Siljan,29 (datter av Ole Olsen og Anne Jensdatter), døpt 02.02.1768 i Siljan kirke,[30] konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,27 død 29.11.1853 på Rød i Siljan, gravlagt 26.12.1853 på Siljan kirkegård.[31]

      

       Se Rød

 

 

 

VIII. Vetle Nilsen, født 1768 på Holte i Siljan,[32] døpt 18.12.1768 i Siljan kirke,32 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,27 død 11.10.1842 på Holte i Siljan, gravlagt 23.10.1842 på Siljan kirkegård.[33]

      

       Nils Wetlesen Holte og k. Giøran Knudsdtr. - Wetle

       Faddere: 1. Marte Wetlesdtr. Island 2. Marte Halvorsdtr. Høysæt 3. Ewen Gundersen Sillien 4. Peder Larsen Høysæt 5. Michel Solvesen.

      

       Konfirmert som "Wetle Nilsen Holte 16".

      

      

       (1) Gift 22.07.1798 i Siljan kirke,4 med Berthe Tollefsdatter, født ca 1771,11 (datter av Tollef Sørensen og Inger Jacobsdatter), død 1801 på Holte i Siljan,[34] gravlagt 22.02.1801 på Siljan kirkegård.31

      

 

       (2) Gift 25.10.1801 i Siljan kirke,4 med Helvig Knudsdatter, født 1779 på Gurholt i Siljan,[35] (datter av Knud Arnesen og Pernille Pedersdatter), døpt 10.01.1779 i Siljan kirke,35 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[36] død 01.12.1824 på Holte i Siljan, gravlagt 19.12.1824 på Siljan kirkegård.[37]

      

       Se Holte denne gården

 

 

      

VIII. Hans Nilsen, født 1772 på Holte i Siljan,[38] døpt 09.08.1772 i Siljan kirke,[39] konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[40] død 1813 på Holte i Siljan,[41] gravlagt 21.03.1813 på Siljan kirkegård.37

      

       Nils Wetlesen Holte og k. Giøran Knudsdtr. - Hans

       Faddere: 1. Kirsten Michelsdtr. Høysæt 2. Margrete Nilsdtr. Holte 3. Peder Wetlsen Holte 4. Michel Solvesen ibid 5. Jacob Nilsen Holte.

      

       Konfirmert som "Hans Nilsen Holte 16".

      

      

       Gift 06.10.1799 i Siljan kirke,4 med Karen Olsdatter, født 1777 på Skilbred i Siljan,[42] (datter av Ole Jonsen og Helvig Jacobsdatter), døpt 09.11.1777 i Siljan kirke,38 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,33 død 08.12.1828 på Holte i Siljan, gravlagt 28.12.1828 på Siljan kirkegård.

 

       Se Holte denne gården

      

      

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 460.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[8]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 154.

[10]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 684.

[11]  1801 tellingen.

[12]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 284.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.

[14]  Alder ved død.

[15]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[16]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[18]  Skifte etter henne selv.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[20]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 157.

[22]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[24]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[25]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 231.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[28]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 267.

[29]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 231.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[31]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[33]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 275.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 153.

[38]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 463.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.