| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØGSET

 


 

 

Ingebret Vetlesen f. ca 1610

 

 

 

Ingebret Vetlesen, født ca 1610,[1] død ca 1680 på Høgset i Siljan.1

 

Han var bruker på Høgset i Siljan og nevnes også som lagrettemann.

 

Fra 1640 nevnes Ingebret på Høgset. I 1664 oppga sognepresten at han var 50 år og fogden at han var 40 år. Begge nevner sønnen Solve på 16 år og presten oppga også en tjenestegutt Rolf Larsen på 16 år. Vi finner Engebret som bruker i skattemanntallene frem til 1679. Fra 1680 var det sønnen Peder som brukte gården.

 

 

3 barn:

 

 

I.    Vetle Ingebretsen, født ca 1632,[2] død 1687 på Søli Nedre i Gjerpen,[3] gravlagt 13.02.1687 på Gjerpen kirkegård.3

      

       Han var fra Høgseth i Siljan. Han var et "uægte" barn av Ingebret Høiset. Moren er ukjent.

      

       At Wetle var sønn av Ingebret Høyset i Siljan, ble funnet i Eidanger kirkebok ved en trolovelse erklæring for Wetles sønn Amund Skavråker og hans trolovede Anne Pedersdatter den 18 oktober 1711. Det ble ført 2 vitner (utenom forloverne) som erklærte at Amund Vetlesen og Anne Pedersdatters foreldre ikke var beslektet.

      

       A[nn]o 1711 d. 8 Octobris var Anund Skaveraager her i Eidangers Præstegaard og hafde med sig af Slemdael Jacob Peders Søn Præstegaarden, med hvilcken fornevnde Anund Skaveraag giorde bevisligt, at det Qvind-Folck, som havde avlet Wetlev Ingebrets Søn Søle var hverchen beslæcted til Peder Moeholt, ej heller til Aaste Præstegaarden, som var moder til Peder Jacobs[en] Moeholt. Men navnet til det Qvindfolck som Ingebret Høysædt hafde avlet Wetlev Søele med, sagde aldrig at have vaaren bekant i Slemdahl, iche heller at samme Qvindfolch hafde omgaaet saa troefast i sin Sag med Ingebret Højsædt, som sig vel burde og anstoed, hvilchet saa vel Jacob Peders[en] med sin heele ædt vilde befeste og med Eed bevidne. Hvilchen Jacob Peders Søns Eed hans Fader Peder Ingebrets[en] ochsaa her under med sit Boe-Merche tilstaaer.

       Peder Høysættis boemercke - Jacob Peders Søns Navne-Bogstaver

      

       Og saasom dette ofuenmelt vidnißbyrd sig saaledis i Sandhed forholder, da er intet som kand lougligen forhindre Anun Wettlesens og Anne Pederßdaatters forehafvende Æchteschab, huorfor vi undertegnede caverer, og effter Lougen forsichrer. Actum Slemdahl den 18 oct. 16711[!].

       Solfve Øfrebøes boe[merke] - Jacob Pedersens bogstafv[er]

 

       (Transkribert av Kristian Hunskaar.)

    

      

       Vetle ble bruker på Søli Nedre i Gjerpen fra ca 1662. 

      

       Skattematrikkelen 1670/71

       N: Søllan, Wedtle bruger schylder 6 hdr. som Laugmand Chlaus Andersen med bøxell ehr ejenden, giffuer Scharr 12 Rdl.

      

       Han gravlegges som "Wetlew Søli 55 aar g.".

 

      

       (1) Gift ca 1664,[4] med Maren Lauritsdatter, født omkring 1630.

 

      

       (2) Han giftet seg med4 Maren Nilsdatter, født ca 1640,1 død 16.08.1711 på Søli Nedre i Gjerpen,3 gravlagt 21.09.1711 i Gjerpen.3

      

       Maren:

       Hun giftet seg 2. gang med Iver Åsmundsen f. ca 1655 d. på Søli nedre i 1716. Han var sønn av Åsmund Rejersen Nordalseter i Eidanger.

 

       Ifølge kirkeboken døde hun på en tragisk måte: "Ivar Sølis qvinde Maren 76 aar, som udskar sin strube med en lee (ljå) d. 16. Aug. og siden idag efter Amptmandens tilladelse og Sorenskriverens dom blev begraven".

      

       Her må trolig alderen ved hennes død enten være tolket feil eller skrevet feil av presten. Hun ble vel gammel til å få barn etter hvert.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

       Barn:

 

 

       A.   Karen Vetlesdatter, (datter av Vetle Ingebretsen og Maren Lauritsdatter) født ca 1664.1

            

              Dette var trolig henne::

              Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1664. (Avskrift: Jan Christensen).

             Annammit aff Wedtle Borge for Leiermaall med Margrette Lauridtsdaater, som Echtede hinn annden, bødt 2 rdr 1 m.

 

             Gard Strøm skriver på gamlegjerpen at Vetle ble nevnt som bruker av Søli nedre i sogneprestens manntall av 1664, men at han holdt til på Borge før han giftet seg. Han skriver også at det ikke finnes ingen andre med navnet ”Vetle” i Gjerpen på denne tiden.

            

             Hun var fadder for Even Ellefsen Søli og Anne Nilsdatter's Maren i 1694, "Karen Vetles. Søli".

 

            

             Gift før 1694,[5] med Ole Nirisen, født ca 1653 (sønn av Niri Dyresen og Karen), død 1719 i Skien, gravlagt 02.04.1719 i Skien.5

            

             Ole:

             Gravlagt som "Ole Nirisen 66 aar".

            

             Det ble holdt skifteforretning i Skien den 5/9-1719 etter avdøde Ole Nirisen. Enka var

             Karen Vetlesdatter.

             Barn 1. Christen(20), 2. Markus(15), 3. Anne(4) og Inger, ”som alle var hiemme hos moderen”.

             På enkens vegne var Jacob Vetlesen laugverge og for barna: Amund Nirisen.

 

 

 

   B.       Amund Vetlesen, (sønn av Vetle Ingebretsen og Maren Lauritsdatter) født ca 1667 i Gjerpen,2 død 1735 på Skavråker i Eidanger,[6] gravlagt 05.11.1735 på Eidanger kirkegård.6

              

               Han ble nevnt som bruker av Skavråker i Eidanger ifra 1696 og fremover.

              

               Under hans trolovelse med sin 2. kone, Anne Pedersdatter, kommer det frem at han var sønn av Vetle Ingebretsen Søli. Vetle fikk en Anun i 1682 og jeg hadde plassert han som denne Amund Vetlesen Skvaråker. Ut fra at han ble bruker av Skavråker allerede i 1696, kan ikke dette passe med alderen hans. Ser vi alderen i 1725 så indikerer den at han ble født ca 1665? Alderen når han døde indikerer at han ble født ca 1667. Dermed må Vetle ha hatt to sønner døpt Amund/Amund og denne Amund ble født ca 1665 eller ca 1667, ettersom hvilke kilde vi legger til grunn. Dette med aldersangivelser på denne tiden er usikkert, men her har vi da to idikatorer. Han var da trolig fra Vetles første ekteskap, men her er det usikkerhet.

       

 

             (1) Han giftet seg med Anne Hansdatter, født omkring 1680,1 (datter av Hans Amundsen), død før 1711.

            

            

             (2) Gift 1711 i Eidanger,[7] med[8] Anne Pedersdatter, født ca 1682 på Moholt i Siljan,[9] (datter av Peder Jacobsen og ? Helvig NN), død 1746 på Skavråker i Eidanger,9 gravlagt 16.04.1746 på Eidanger kirkegård.9

            

             Se Skavråker i Eidanger

 

 

            

       C.   Jacob Vetlesen, (sønn av Vetle Ingebretsen og Maren Nilsdatter) født ca 1672 på Søli Nedre i Gjerpen,2 død 1740 i Skien,[10] gravlagt 23.05.1740 i Skien.6

            

             Jacob var byggmester i Skien.

            

             Han giftet seg igjen i 1718 etter at han ble enkemann.

            

             Gjerpen, Ondsdagen d.7.Dec. 1718 trolovelse

              Jacob Vetlessøn og Birte Jensdatter.

             Caut: Thomas Rus?t. Aslac Mo?gn.

             Gjerpen, d 20.Januar 1719 viet: Jacob Vetlessøn og Birte Jensdatter.

            

             Han ble gravlagt som "Jacob Wetlesen begr. m. 3 klokker og ligprediken, 68 år, 7 1/2 mnd, 7 dage gl."

            

             Skien Byfogd, Skifteprotokoll nr. 6a (1740-48) side 20a

             arvelater Jacob Wetlesen død. Han hadde vært gift tidligere

             Arvinger og andre:

             ektefelle Birte Jensdtr

             sønn Jon Jacobsen myndig. Avdødes sønn av 1. ekteskap

             sønn Anders Jacobsen 22 år, avdødes sønn av 1. ekteskap

             datter Margrette Jacobsdtr g.m. Hartwig Larsen. Avdødes datter av 1. ekteskap

             datter Birte Jacobsdtr g.m. Ole Andersen. Avdødes datter av 1. ekteskap

             datter Karen Malleene Jacobsdtr g.m. Niels Hansen. avdødes datter av 1. ekteskap

             sønn Niels Jacobsen 20 år avdødes sønn av 2. ekteskap med Birte Jensdtr

             datter Ellen Maria Jacobsdtr ugift. avdødes datter av 2. ekteskap med Birte Jensdtr

             datter Maren Jacobsdtr g.m. Tosten Jversen. avdødes datter av 2. ekteskap med Birte Jensdtr

             andre Karen Knudsdtr Jon Jacobsens 'Beste Moder' (uvisst om dette da gjelder alle barna, eller kun barna av 1. ekteskap)

             andre svigersønn Tosten Iversen g.m. Maren Jacobsdtr

             andre svigersønn Niels Hansen skredder g.m. Karen Malleene Jacobsdtr

             andre svigersønn Jacob Christensen snekker g.m. Maria Jacobsdtr

             andre svigersønn Hartwig Larsen g.m. Margrette Jacobsdtr

             andre svigersønn Ole Andersen g.m. Birte Jacobsdtr

            

            

             (1) Gift5 med4 Maren Aslaksdatter, født omkring 1680, død ca 1718 i Skien.5

            

             Maren:

             Det var skifte etter henne i Skien i 1718.

            

             Skifte i Skien skifte protokoll nr. 4 side 207, den 3/12-1718

             salige Maren Aslaksdatter.

             Arvinger var: enkemann Jacob Vetlesen og barna:

             Barn: 1. Birthe Jacobsdatter f. ca.1698

                    2. Margrethe Jacobsdatter f. ca.1701

                    3. Maria Jacobsdatter f. ca.1705

                    4. Karen Makene Jacobsdatter f. ca. 1708

                    5. Jon Jacobsen f. ca.1715

                    6. Anders Jacobsen f. ca.1718

             Overformynder var Peder Gregersen. "Aslak Monsen var gift med salige kones søster."

      

 

             (2) Gift 20.01.1719 i Gjerpen,[11] med Birthe Jensdatter, født omkring 1690.

 

 

 

            

       D.   ?Nils Vetlesen, (sønn av Vetle Ingebretsen og Maren Nilsdatter) født ca 1681,2 død 1753 i Skien, gravlagt 07.03.1753 i Skien.5

            

             En "Niels Vetlessøns qde. Anne Olsdatter" ble oppgitt fadder i Vetle Ingebretsens sønn Ingebret Vetlesens Søli's dåp av sønnnen Vetle 1722. Det kan ha vært en sønn av Vetle Ingebretsen?

            

             En med dette navnet giftet seg som enkemann i Skien 1739 med i Anne Thommasdatter (1689 - 1765). De brukte en Jacob Vetlesen som forlover. Det kan jo ha vær samme karen, men dette er usikkert.?

            

             Han gravlegges som "Nils Wetlesen Saugmester, begravet i Kierchens Jord med dend Store Kloche, gl. 72 aar".

 

            

             Han giftet seg med Anne Olsdatter, født omkring 1670.1

 

 

            

       E.   Berthe Vetlesdatter, (datter av Vetle Ingebretsen og Maren Nilsdatter) født ca 1681 på Søli Nedre i Gjerpen,2 død 1696 på Søli Nedre i Gjerpen, gravlagt 29.10.1696 på Gjerpen kirkegård.3

            

             Hun gravlegges som "Berte Vetlesd. fra N.Soli 15 aar".

 

 

            

        F.    Amund Vetlesen, (sønn av Vetle Ingebretsen og Maren Nilsdatter) født 1682 på Søli Nedre i Gjerpen, døpt 13.12.1682 i Gjerpen kirke.[12]

              

               Han døpes som "Vetløf Sølis s(øn) Amun" i Gjerpen kirke.

              

               Jeg hadde plasser denne Amund Vetlesen som Amun Vetlesen Skavråker i Eidanger. Han nevnes som bruker av gården i 1696 og fremover. Ut fra alder så kan dette da ikke ha vært han.

 

 

            

       G.   Ingebret Vetlesen, (sønn av Vetle Ingebretsen og Maren Nilsdatter) født 1685 på Søli Nedre i Gjerpen, døpt 27.09.1685 i Gjerpen kirke,8 død 1748 på Søli Nedre i Gjerpen, gravlagt 22.04.1748 på Gjerpen kirkegård.3

                                   

             Ingebret nevnes som bruker på Søli Nedre i Gjerpen fra ca 1719.

            

             Han døde der i 1748 og gravlagges som "Engebret Sølie 62 aar".

            

             22/4/1748      INGEBRET VETLESSEN SOLBYE      Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 158b.

             N.Solbye       Arvinger:

             "Søli"         Enka ...... som samtidig oppgav sitt

                            bo til deling mellom barna:

                            1. Wetle Ingebretssen, myndig

                            2. Amund Ingebretssen, 18 år.

                            3. Elisabeth Ingebretsdtr. g.m. Søren Aaltvedt.

                            4. Maren Ingebretsdtr. g.m. Halvor Saltboe i Eidanger.

                            5. Berthe Ingebretsdtr. g.m. Henning Snedker i Skien.

                            6 ...... Ingebretsdtr. 20 år, ugift.

             Verge for Amund og yngste dtr. ble deres farbror Niels Wetlessen i Skien formynder.

             Brt: 74 - 0 -  2

             Net: 35 - 1 - 10.

            

 

             Gift 22.03.1719 i Gjerpen kirke,7 med Maren Rasmusdatter, født ca 1685,2,1 (datter av Rasmus Tormodsen og Lisbet Åsmundsdatter), død 1764 på Søli Nedre i Gjerpen, gravlagt 03.10.1764 på Gjerpen kirkegård.3

            

             Maren:

             Hun kom fra Nordre Grava i Eidanger.

            

             Hun døde på Søli Nedre i Gjerpen i 1764 og gravlegges som "Engebret Sølies enke 87 aar". Hun var nok litt yngre i forhold til når hun fikk sitt siste barn.

 

 

 

             Ingebret Vetlesen og Maren Rasmusdatter sine barn:

 

 

                1.     Lisbeth Ingebretsdatter, født 1719 på Søli Nedre i Gjerpen,4 døpt 19.11.1719 i Gjerpen kirke,4 død 1752 på Åltvedt i Gjerpen, gravlagt 30.06.1752 i Gjerpen.[13]

                      

                       Faddere: Jacob Vetlesen, Nils Vetlesen, Ole Nerissøn, Jacob Vetlesen's qvinde og datter Birthe.

                      

                       Gravlagt som "Søren Aaltvets kone 32 aar".

 

                      

                       Gift 20.10.1746 i Gjerpen,33 med Søren Christophersen, født 1721 på Åltvedt i Gjerpen,45 (sønn av Christopher Tollefsen og Anne Sørensdatter), døpt 02.03.1721 i Gjerpen kirke,45 død 1753 på Åltvedt i Gjerpen, gravlagt 10.05.1753 i Gjerpen.46

                      

                       Søren:

                       Christopher Aaltveds søn Søren.

                       Test: Amun Aaltved. Ole Lunde. Niels Lunde. Ole Nordals qde. Marta Aaltved.

                      

                       Han overtok bruket på Åltvedt.

                      

                       Gravlagt som "Søren Aaltvet 33 aar".

 

 

                      

               2.     Maren Ingebretsdatter, født 1721 på Søli Nedre i Gjerpen,4 døpt 24.06.1721 i Gjerpen kirke,4 død 1749 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,6 gravlagt 24.09.1749 på Eidanger kirkegård.6

                      

                       Faddere: Jacob Vetlesen, Tue Pedersen, hans qvinde Karen, Jacob Vetlessøns datter i Scheen.

                      

              

                       Gift 06.12.1742 i Eidanger kirke,7 med[14] Halvor Pedersen, født ca 1699,2 (sønn av Peder Larsen og Else Halvorsdatter), død 1756 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,6 gravlagt 16.07.1756 på Eidanger kirkegård.6

                      

                       Se Nordre Grava i Eidanger

 

 

 

                      

               3.     Vetle Ingebretsen, født 1722 på Søli Nedre i Gjerpen,4 døpt 06.12.1722 i Gjerpen kirke,4 død 1753 på Sanni i Gjerpen, gravlagt 06.06.1753 i Gjerpen.46

                      

                       Faddere: Jacob Vetlesen, Ole og Marcus i Scheen, Nils Vetlessens qvinde Anne Olsdatter.

                      

                       Han bodde på Sanni.

                      

                       Gravlagt som "Vetle Sanni 32 aar".

                      

                       12/1/1754      VETLE ENGELBRETSSEN SANDEN            Skifte 203

                       Sanden         Arvinger:                             Pro.k. 4, s. 440b

                                      Enka Anne Jonsdatter og barna:

                                      1. Engelbret Vetlessen 3 år

                                      2. Anne Vetlesdtr.     5 " ?

                                      3. Maren Vetlesdtr. 8 uker.

                                 Formynder for sønnen farbror Amund Engelbretssen Sølie.

                                 Formynder for døtrene farens svoger Roval(?) Rasmussen Sølen.

                                 Laugverge for enka broren Niels Sillien i Bierkedalen.

                       Brt: 121 - 3 - 16

                       Net:  62 - 1 - 15

                       Jordegods: 1 kvartel skyld i Sanden. Verd 12 - 2 - 0.

                      

 

                       Gift 25.08.1746 i Gjerpen,46 med Anne Jonsdatter, født 1721 på Sanni i Gjerpen,45 (datter av Jon Halvorsen og Anne Olsdatter), døpt 21.09.1721 i Gjerpen kirke,45 død 1801 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.12.1801 i Østre Porsgrunn kirke.46

                      

                       Anne:

                       Faddere: Helge Gulsæt. Amun Aaltved, Torjus Sølj, Lars Søljs qde, Ingeborg Omdal.

                      

                       Gravlagt som "enken Anne Jonsdtr. f. Sande 80 1/4 aar".

 

 

                      

               4.     Birthe Ingebretsdatter, født 1724 på Søli Nedre i Gjerpen,4 døpt 30.04.1724 i Gjerpen kirke,4 død ca 1787 i Østre Porsgrunn.35

                      

                       Faddere: Nils Vetlessøn, Marcus Olsen, Hartvig Snedker, Ole Andersens qvinde Jacob Vetlesens Margrethe. Bosatt i Eidanger.

              

                      

                       (1) Hun giftet seg med4 Henning Snedker.

 

                      

                       (2) Gift 15.08.1750 i Eidanger kirke,7 med Evert Nilsen, født ca 1715,9 (sønn av Nils Jacobsen og Johanne Davidsdatter).

                      

                       Se Østre Porsgrunn i 1762

 

                      

                       (3) Gift 03.10.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[15] med Anders Carlsen, født 1744 på Osebakken i Gjerpen (sønn av Carl Pettersen og Anne Marie Albrethsdatter Groth), døpt 26.04.1744 i Gjerpen,46 død 1789 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 18.01.1789 i Gjerpen.46

                      

                       Anders:

                       Carl Perssøns Anders

                       Faddere: Ole Mo, Søren Kølnæs, Solve Isakssøns qde. Anne Eriksdatter.

                      

                       Han ble nevnt som borger og skomakermester i skifte etter sin kone. Han nevnes i Kjølnesgaden 6 på Osebakken i 1782.

                      

                       Gravlagt som "Anders Carlssøn f. Aasebakken 55 aar".

 

 

                      

               5.     Anne Ingebretsdatter, født 1726 på Søli Nedre i Gjerpen, døpt 10.03.1726 i Gjerpen kirke,46 død 1768 på Søli Nedre i Gjerpen, gravlagt 12.04.1768 i Gjerpen.46

                      

                       Faddere: Thure Raahm, Anders Krabbe, Christen Olsen qvinde Inger Olsen, alle fra Scheen.

                      

                       Gift og bosatt på Søli Nedre i Gjerpen.

                      

                       Gravlagt som "Haral Sølies kone 42 aar".

 

                      

                       Gift 06.09.1748 i Gjerpen kirke,46 med Harald Rasmussen, født 1725 på Søndre Ås i Gjerpen,[16] (sønn av Rasmus Hansen og Gunhild Olsdatter), døpt 09.12.1725 i Gjerpen kirke,4 død 1781 på Nedre Søli i Gjerpen,[17] gravlagt 28.11.1781 på Gjerpen kirkegård.50

                      

                        Harald:

                        Faddere: Christen Aaseje, Anders Strand, Halvor Hanssøn og qde, Anne Knudsdatter.

           

                        Han var bruker av Nedre Søli fra 1748 til 86.

 

                         Gravlagt som "Haral Sølie 57? aar".

 

 

                      

               6.     Iver Ingebretsen, født 1728 på Søli Nedre i Gjerpen,4 døpt 01.02.1728 i hjemme,4 død 1730 på Søli Nedre i Gjerpen,4 gravlagt 15.04.1730 på Gjerpen kirkegård.4

                      

                       Faddere: Christen og Marcus Olsen, Hartvig Snedkers qvd. Jacob Vetlesdatter. Han døde på Søli i 1730: "Ingebret Sølis Iver 2 aar 10 uger."

                      

 

 

               7.     Amund Ingebretsen, født 1730 på Søli Nedre i Gjerpen,4 døpt 19.03.1730 i Gjerpen kirke,4 død 1794 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.12.1794 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

                      

                       Faddere: Jacob Vetlesen, Thu(re) Raahm, hans søn, Christen Grevers qvd, Inger Olsdatter.

                      

                       Han var 18 år under skifte etter faren i 1748.

                      

                      

                       (1) Gift 17.07.1754 i Eidanger kirke,7 med Karen Olsdatter, født 1730 på Valler i Eidanger,[19] (datter av Ole Svendsen og Ellen Larsdatter), døpt 20.08.1730 i Eidanger kirke,[20] død 1771 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 20.04.1771 i Gjerpen.3

                      

       

                       (2) Forlovet 12.09.1771 i Østre Porsgrunn,48 gift 14.11.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[21],[22] med Ingeborg Olsdatter, født ca 1720,[23] død 1801 på Osebakken i Gjerpen,56 gravlagt 07.05.1801 i Gjerpen.46

 

 

 

      

II.   Solve Ingebretsen, født ca 1641 på Høgset i Siljan,[24],2 død 1722 på Øverbø i Siljan,5 gravlagt 29.01.1722 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Solve nevnes som 16 år sammen med faren på Høgset i 1664.

 

       Se Øverbø

 

      

 

III. Peder Ingebretsen, født ca 1646 på Høgset i Siljan,[26],2 død 1717 på Høgset i Siljan,7 gravlagt 28.12.1717 på Siljan kirkegård.[27]

      

      

       Han giftet seg med Ingeborg Toresdatter, født ca 1659,7,2 død 1723 på Høgset i Siljan,7 gravlagt 09.05.1723 på Eidanger kirkegård.6

      

       Se Høgset denne gården

 

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Alder ved død.

[3]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  gamlegjerpen.no.

[5]  gamlegjerpen.no.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 2 (1716-1757), skannet av digitalarkivet, side 211.

[11]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 245.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 40-41.

[16]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[17]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 198-199.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 153.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[21]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 42-43.

[23]  Gjerpen - Porsgrund av F.C. Knudsen, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på internett

[24]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 332.

[25]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[26]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[27]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.