| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Sandøya Gnr.33

 

Gården ligger på øya Sandøya. Øya ligger i ei øyrekke syd for Brevik. Sandøya har Bjørkøya liggende syd for seg og Oksøya i nord. Sandøya er på ca 2 kvadratkilometer.

 

Landskyld 2 huder (1664)

 

 

Litt fakta om gården Sandøya

 

 

De tidlige manntallen på Sandøya:

 

I gjengjerdsmanntallet av 1528 nevnes ”Amundt i Szandøen”.

 

Arne Sandøen eksporterte tømmer i 1585-86. Jacob Sandøen måtte i 1610-11 bøte for ulovelig hogst i Sandøyaskogen. Jacob var leilending og nevnes også på Sandøya i 1619-20.

 

Lars Jacobsen svarte i 1622-23 førstestake av 1 hud i Sandøya etter sin far. Lars var, foruten å være bruker av gården, kirkeverge. Lars nevnes med kvinne, 1 sønn og en dreng i koppskatten av 1645.

 

Sandøya nevnes med en skyld på 2 huder (Halvgård). Eieren var Gimsøy kloster. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Sandøen som Lauritz bruger,
schylder 2 huder,
med et setter vnder kaldes Strand,
som Gimsøe closter bruger (!).
Giff(ue)r i schat, - 3 dr.
Gimsøe closter bygger.

 

Oksøya nevnes senere under Sandøya i 1647 nevnes den for seg selv. Paul Olsen brukte gården 4 huder og eide 2 av dem. Hans far i Brunlanes eide de andre 2 hudene.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger

Oxøen som Pouell bruger,

schylder 4 huder.

Deraff forne Pouell 2 huder med bøxell,

och Hans i Fahrit i Brunlaug leen 2 huder.

Er i lige maader goed for 1 fuld gaard, penge – 6 dr.

Pouell Oxøen bygger.

 

Ifølge fogdens regnskap av 1652-53 festen Oluf Lauritssøn gården Sandøya og brukte førstebygsel av 1 hud i ”Sannes”. Dette var det hans far som opplot han.

 

I skattemanntallen av 1655 nevnes en Lauridtz som bruker. Det nevnes også en seter som het ”Strand” og han nevnes som fører av postvesken.

 

I 1661 oppføres en enke og Nils på Sandøya. Skylden var på 2 huder og eieren var kronen. Gården var pantsatt til lagmann i Skien Claus Andersen.

 

I fogdens manntall av 1664 nevnes en ”Olluff”34 år og en ”Thore” 27 år. Det nevnes også en ”Lars Gullichsen” 21 år på gården. Den siste var nok tjenestegutt.

 

I Sogneprestens manntall av 1664 ”Thoer Nielsen” 32 år og en ”Tollef Nielsen” 14 år. Den siste da tjenestegutt.

 

I Sogneprestens manntall av 1664 i Brevik nevnes en Claus Sandøen.

 

Denne brukeren Tor nevnes på Sandøya frem til omkring 1700.

 

Litt om eierforholdene på denne tiden.

 

I Odelskattemanntallet av 1670 nevnes ”Kield Biørntued” som eier av 2 huder i Sandøya. Gården kon med dette over på private hender. I skattemanntallet av 1680 ser vi Tor som bruker og han svoger Isach (Rasmussen) Lerstang som eier. Slik er det også under Rosstjenestemanntallet av 1685 og under Kontribusjonsberegningn av 1692. Under Rosstjenesteberegningen av 1700 er fortsatt Tor bruker men eieren er nå Iscah sin bror Nils Rasmussens enke, Trinche

 

Under sjølegden av 1706 nevnes Ole Thorsen 40 aar og gift som oppsitter på Sandøya. Hans far Tor Nilsen 78 aar og gift ble nevnt som husmann.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) av 1711 nevnes på Sandøya, enken Johanne Hansdatter, hennes bror, en liten dreng, hennes søster og en tjenestepike.

 

I matrikkelen av 1723 nevnes Jacob Nilsen Lerstang som eier av Sandøya.

 

 

 

Fam.1

 

Nevnt her fra 1664 til rundt 1706

 

Tor Nilsen f. ca 1632 nevnes som bruker på Sandøya fra 1664. Tor kan jo da ha vært sønn av den Nils som brukte gården i 1661. Tor nevnes i sjølegden av 1706 som bosatt på Sandøya, 78 år gammel og han var gift. Han står også som far for sin sønn Ole som nå var bruker der.

 

Barn:

Lars Torsen f. ca 1662 d. 1711

Ole Torsen f. ca 1776

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1700 til ca 1711

 

Ole Torsen f. ca 1662 var sønn av Tor Nilsen Sandøya. Han nevnes som bruker på Sandøya i 1706. Hans far bodde også der i 1706. Ole var gift med Johanne Hansdatter f. ca 1677. Hun var datter av Hans Amundsen Sundsåsen. Ole døde før 1711, for da nevnes hans kone som enke. Hun giftet seg på nytt og bodde videre på gården.

 

Barn:

Berte Olsdatter f. ca 1703 d. 1757

Karen Olsdatter f. 1706 d. 1767

Anne Olsdatter f. ca 1708 d. 1773

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1717 til 1767

 

Enken etter Ole Torsen Sandøya, Johanne Hansdatter f. ca 1677, giftet seg i 1717 med Eggert Simonsen f. ca 1698. Eggert var sønn av lensmann Simon Eggertsen på Nordre Tveten. Johanne døde på Sandøya i 1752 og Eggert døde der i 1767. Eggert ble rett etter at Johanne døde utlagt som far til et uekte barn. Barnets mor var Kirsten Torsdatter f. 1728 på Skjelsvik.

Eggert Simonsen og Johanne Hansdatter sine barn:

Simon Eggertsen f. 1720 d. 1771

 

Eggert Simonsen og Kirsten Torsdatter sitt uekte barn:

Birthe Eggertsdatter f. 1752 d. 1784

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1745 til ca 1753

 

Simon Eggertsen f. 1720 var sønn av Eggert Simonsen Sandøya. Simon giftet seg 1. gang i 1745 i Bamble med Johanne Ellingsdatter f. ca 1721 fra Voje i Drangedal. Simon fikk i 1747 festebrev på gården Sandøya. De døpte barn på Sandøya frem til 1753 da de døpte barn bosatt på Auen. Johanne døde på Auen i 1753. Simon giftet seg 2. gang i 1760 Anne Haraldsdatter f. ca 1718 fra Brevik. De kom til Rønningen u/Herøya og der Simon døde i 1771. Anne døde i Brevik i 1804. Simon fikk ingen barn sammen med Anne Haraldsdatter.

 

Simon Eggertsen og Johanne Ellingsdatter sine barn:

Lars Simonsen f. 1745

Maren Simonsdatter f. 1748

Johan Simonsen f. 1753 d. 1753

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1755 til 1780

 

Nils Christensen f. ca 1717 giftet seg i Brevik i 1751 med Gunhild Olsdatter f. 1725 fra Gudsfred. Nils sine barn ble nevnt i skifte etter det som var hans halvbror Christen Nilsen. Christen var nok fra Danmark så det var nok da også Nils. De døpte barn bosatt på Gudsfred u/Nordre Lunde for de i 1755 døpte barn bosatt på Sandøya. Gunhild døde på Sandøya i 1768. Nils giftet seg på nytt i 1774 med Karen Gundersdatter f. 1734 fra Østre Glittum. Nils døde på Sandøya i 1780. Karen giftet seg på nytt i 1782 som enke og bodde ved vielsen i Langesund.

 

Nils Christensen og Gunhild Olsdatter sine barn:

Anne Nilsdatter f. 1752 d. 1814

Ole Nilsen f. 1753 d. 1795

Christen Nilsen f. 1755

Lars Nilsen f. 1756 d. 1786

 

Nils Christensen og Karen Gundersdatter sine barn:

NN Nilsen f. 1775 d. 1775

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1786 til 1790

 

Lars Olsen f. 1758 på Lanner giftet seg i 1786 med Ambor Olsdatter f. 1751 fra Flogstad. De døpte barn bosatt på Sandøya i 1787 og 1789 før de flyttet til Kokkersvold.

 

Se Kokkersvold  

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1790 til 1839

 

Jon Halvorsen f. 1762 var sønn av Halvor Jacobsen Bleiklia i Bamble. Jon fikk i 1790, sammen med sin søsters mann Jon Andersen, skjøte på 1 hud og 6 skinn i gården Sandøya. Jon Halvorsen giftet seg i Brevik i 1792 med Margrethe Sørensdatter f. 1769 fra Kvestad. Jon døde i 1839.

 

Barn:

Karen Jonsdatter f. 1793

Halvor Jonsen f. 1795 d. 1795

Anne Margrethe Jonsdatter f. 1798 d. 1819

Maren Jonsdatter f. 1800 d. 1869

Hans Jonsen f. 1803 d. 1839

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1790 til 1807

 

Jon Andersen f. 1761 kom fra Skare under Rørholt. Han giftet seg i Bamble i 1788 med Helge Maria Halvorsdatter f. 1765. Hun kom fra Bleiklia i Bamble. Jon Andersen kjøpte i 1790 1 hud og 6 skinn i gården Sandøya, sammen med sin kones bror, Jon Halvorsen. De bosatte seg der og i 1801 var også hans mor bosatt sammen med dem på Sandøya. Jon og Helge Marie døde begge to på Sandøya i 1807 og de ble gravlagt samme dag.

 

Barn:

Anne Jonsdatter f. 1790

Ingeborg Jonsdatter f. 1794

Hans Jacob Jonsen f. 1796

Anders Jonsen f. 1802

Maren Helene Jonsdatter f. 1804 d. 1846

 

Familieark

 

 

 

Andre som nevnes på Sandøya:

 

Anders Larsen f. 1720 bodde på Sandøya da han giftet seg i 1746. Han nevnes på Nordre Tveten.

Kirsten Ingebretsdatter f. 1769 ble konfirmert i 1786 bosatt på Sandøya. Hun giftet seg 1. gang med Sigurd Sigurdsen og nevnes på Nøklegård.

Fam.8 - Jon Christensen f. ca 1789 var bosatt hos husmann Jon Nirisen på Sandøya som tjenestegutt i 1801.

Jacob Johannesen f. omkring 1740 fikk trolig skjøte på Sandøya Bnr. 1 i 1814. Han nevnes i Brevik 1762.

 

 

 

Husmenn

 

 

Sandviken

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra ca 1798 til 1818

 

Jon Nirisen f. ca 1745 fra Havsstaul u/Bøen i Tinn giftet seg 1. gang i Bamble i 1782 med enken etter Nils Christensen Sandøya, Karen Gundersdatter f. 1734. De bodde da begge to i Langesund. De ble bosatt i Brevik og Karen døde der i 1796. Jon giftet seg 2. gang i Brevik i 1798 med Gro Knudsdatter f. ca 1764. De kom til Sandøya som husmenn på Sandviken. Jon døde der i 1818. Han etterlot seg ingen barn.

 

Familieark