| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |     


 

Mule Gnr.59

 

Gården Mule ligger på den østre siden av Eidangerhalvøya. Nabogårder er Øvald i nord, Grønli u/Hovholt i nordvest og Ørstvet og Hovet i sydvest.

 

Landskyld (1664)

Skyld 3 huder

 

 

Litt fakta om gården Mule

 står det at "Jon Jørgensen” i Bamble og ”Tharild Hemb i Kylling sougn” som eier av 3 huder hver i gården Ørstvet. Dette var da hele gården.

 

 

De tidlige manntallene på Mule:

 

I gjengjerdsmanntallet fra 1528 nevnes en ”Kiell Mwlæ”.

 

Blant bønder som leverte tømmer til kongen i 1585-86 finner vi ”Hallduor Mulle”.

 

Knud ”Mulle nevnes som en av de på ”fuldgaarden”som betalte saltverk-skatt i Eidanger i 1613-14.

 

I von Papenheims jordbok fra ca 1615 stodTrund Sneldtued” som eier av 1 hud og 3 skinn i Mule og to søstre stod som eiere av 1 hud og 9 skinn i gården.

 

I en oversikt over leilendinger i Eidanger i 1619-20 nevnes ”Lauriz Mulle”.

 

Blant borgemester i Skien Anders Christensen sitt gods i 1630 nevnes 3 huder i Mule.

 

I skattemanntallet i 1645 nevnte en enke med en tjenestedreng bosatt på Mule. Rosstjenesteskatten i 1645 nevnte at Thonne Mulle eide 1 hud og 3 skinn i gården.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Mulle som enchen Tone bruger,
schylder 3 huder.
Deraff Tomis Biørntuedt i Sollumherit
1 ½ hudt 3 schind,
forne enche paa gaarden 1 hudt 3 schind.
Denne gaard findes ringe paa eindom,
och iche vidre kand schat end for ½ g(aa)rdt, - 3 dr.
Tomis Biørntuedt bygger.

 

I femdalerskatten i 1650 nevnes enken ”Thonne” som bruker på Mule. Hun eide 1 hud og 3 skinn i gården og videre eide ”Thommes Biønndtued i Sollumb herret” 1 ½ hud og 3 skinn.

 

Skattemanntallet i 1655 nevnte ”Halffuor och Thonne” som brukere på Mule. Eierforholdene var som i 1650.

 

Landkommisjonen i 1661 oppførte Halvor som bruker. Thone” stod som eier av 1 hud og 3 skinn og Gunhild Bjørntvet som eier av 1 hud og 9 skinn. Det var en husmann på gården.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes Halvor på 30 aar på Mule. I sogneprestens manntall samme år nevnes Mule med en skyld på 3 huder. Halvor Hansen 32 aar var bruker. Videre nevnes Erich Halvorsen 14 aar, Jørgen Andersen Soldat 24 aar. Soldaten ble holdt sammen med Øvre Bjørntvet.

 

Kjeld Bjørntvet stod under odelskattemanntallet i 1670 som eier av 3 huder i Mule.

 

I gårdsmanntallet i 1672 finner vi Lauritz som bruker på Mule. Kjeld Bjørntvet eide fortsatt gården.

 

Nils stod som bruker på Mule under skattemanntallet i 1680. Eieren av 3 huder (hele gården) i Mule var nå ” laugmand Ifver Hansen”.

 

Slik var også situasjonen under rostjenestemanntallet i 1685 og under kontribusjonsberegningen i 1692.

 

Under rostjenesteberegningen i 1700 var Amund bruker av gården. Eierne var Hans Skjelsvik med 1 hud og Owe Daniel Hichman 2 huder.

 

I sjølegden fra 1706 nevnes enken Gunild Nilsdatter som oppsitter på Mule. Hun hadde sønnene Lars Amundsen 8 aar og Nils Amundsen 5 aar.

 

I ekstraskatten (skoskatten) i 1711 var Lars Jensen med kvinne og 3 barn bosatt på Mule.

Matrikulen i 1723 nevnte Jacob Nilsen som eier av Mule. Lars var oppført som oppsitter.

 

 

Fam.1

Nevnt her fra 1655 til 1664

 

Halvor Hansen f. ca 1634 nevnes på Mule fra 1655 til 1664.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1696 til 1706

 

Amund Nilsen f. omkring 1650 nevnes både på Buer og Mule. Det var en bruker før han på Mule som her Nils og dette kan jo ha vært hans far. Hans sønner og svigersønn nevnes som eiere på Buer og sønnen Lars ble boende der. Han er trolig han som nevnes som bruker på Mule i 1696 og som enebruker i 1700. Det som virker noe rart er at i 1700, så var han trolig også bruker på Buer der han også var eier. Han kan jo da ha brukt begge gårdene. Amund var gift med Gunild Nilsdatter f. ca 1652 og hun nevnes som enke på Mule i 1706 med sønnene Lars og Nils. Hun var i 1711 trolig oppført på Buer der de hadde eierinteresser.

 

Se Buer

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1710 til ca 1735

 

Lars Jensen f. ca 1659 nevnes i ekstraskatten i 1711 på Mule med kone og 3 barn. Lars var gift med Kirsten Amundsdatter f. ca 1659 fra Solum i Brunlanes. De nevnes på Mule også i 1725. Lars død der i 1734 og Kirsten døde i 1738 på Valler hos datteren Ellen.

 

Barn:

Kirsten Larsdatter f. ca 1684 d. 1715

Åse Larsdatter f. ca 1696 d. 1763

Anne Larsdatter f. ca 1699 d. 1770

Ellen Larsdatter f. ca 1703 d. 1764

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1723 til 1729

 

Ole Svendsen f. ca 1692 var fra Sverige og giftet seg i 1723 med Ellen Larsdatter f. ca 1699. Hun var datter av Larsen Jensen Mule. De fikk bygsel på 2 huder i Mule i 1723. De var på Mule til 1729 da de fikk bygsel på gården Valler.

 

Se Valler

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1730 til 1746

 

Lars Larsen f. ca 1662 var 1. gang gift med Marthe Andersdatter f. ca 1662. Han nevnes i 1711 som oppsitter på Søndre Rød og de nevnes der i 1725. Da Lars giftet seg 2. gang i 1734 var han bosatt på Mule. Han giftet seg da med Karen Jensdatter f. ca 1703 fra Herøytangen. Hun døde på Mule i 1736 og Lars giftet seg 3. gang med Johanne Erichsdatter f. ca 1697. Lars døde på Mule i 1746. Lars etterlot seg bare barn fra 1. ekteskap.

 

Barn:

Berthe Larsdatter f. 1793 d. 1726

Amund Larsen f. ca 1699 d. 1737

Christense Larsdatter f. omkring 1700

Anders Larsen f. ca 1702 d. 1763

Abraham Larsen f. ca 1705

Ingeborg Larsdatter f. ca 1708 d. 1741

 

Familieark

 

 

 

Gården Mule ble i 1752 delt i to like store deler.

Bruk 1 (Senere Bnr.1) fikk en skyld på 1 huder. Den under nevnte Anders Olsen Wold f. ca 1716 hadde bruk 1 frem til sin død.

Bruk 2 (Senere Bnr. 3) fikk en skyld på 2 hud.

Denne delen ble første gang eid av den undernevnte smeden Johannes Halvorsen f. ca 1714 i Brevik. Han kjøpte denne delen i 1752. Han bodde i Brevik og brukte eiendommen som avlsgård.

I 1761 ble Mule Varde (senere Bnr.3) skilt ut fra bruk 2 med en skyld på 2 skinn.

 

 

 

Bosatt her fra 1746 til ca 1750

 

Hans Andersen f. 1716 og Sara Arnesdatter f. 1722 giftet seg i 1746 og døpte barn bosatt på Mule frem til 1750

 

Se Nordre Ås

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1760

 

Anders Olsen f. ca 1716 giftet seg i Solum i 1751 med Kirsten Larsdatter f. 1728 fra Vold i Solum. De døpte barn bosatt på Herre frem til 1761. De døpte da barn bosatt på Mule. De kjøpte i 1761 1 hud og 10 skinn i Mule og i 1764 1 hud og 9 skinn i Ørstvet. Anders nevnes som lensmann. De bodde på Mule og Kirsten døde der i 1783. Anders giftet seg 2. gang i 1786 med enken etter Ole Hansen Bjørntvet/Østvet, Marte Jensdatter f. 1747. Anders døde på Mule i 1798 og Marte bodde der i 1801 som enke, 54 år gammel. Anders etterlot seg bare barn fra 1. ekteskap.

 

Barn:

Annichen Andersdatter f. 1752 d. 1807

Johannes Andersen f. 1753 d. 1754

Gunhild Andersdatter f. 1754 d. 1754

Ole Andersen f. 1757

Jens Andersen f. 1759 d. 1763

Johannes Andersen f. 1761

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1801

 

Enken Maren Jensdatter f. 1740 var bosatt på Mule i 1801 med sin datter Gunnil Margrethe Pedersdatter f. 1779.

 

Se Lille Døvik u /Tråholt

 

 

Nevnt her i 1809

 

Hans Holm f. ca 1740 i Brevik kjøpte i 1809 1 hud i gården Mule. 

 

Se Brevik 1782

 

 

 

Mule Varde

Skyld – 2 skinn

Johannes Halvorsen hadde i 1752 kjøpt en del av gården Mule da den ble delt i to. Han solgte i 1765 en del av den til Nils Evensen Bamble f. 1722 i Brevik.

Dette var Mule Varde. Nils Evensen solgte den videre til Joachim Borse. Den ble nok brukt som en lystgård.

 

 

 

Nevnt her i 1765

 

Nils Evensen Bamble f. 1722 i Brevik kjøpte i 1765 den delen som ble Mule Varde av smeden Johannes Halvorsen i Brevik.

 

Se Brevik 1762

 

 

Nevnt her i 1802

 

Jens Halvorsen f. ca 1748 nevnes på Mule som eier av 1 skinn i jordavgiften i 1802. Dette var nok da Mule Varde, som han nok da eide sammen med Joacim Borse. Skylden på plassen var 2 skinn og de eide 1 skinn hver.

 

Se Brevik 1801

 

 

Nevnt her i 1802

 

Joacim Borse f. 1752 nevnes på Mule som eier av 1 skinn i jordavgiften i 1802. Dette var nok da Mule Varde.

 

Se Brevik 1801

 

 

 

Andre som ble nevnt på Mule:

 

 

Maren Larsdatter f. ca 1626 døde på Mule i 1709, 83 år gammel. (Kan dette være enken etter Nils Simonsen Oklungen og mor til Gunhild Nilsdatter som bodde på Mule på denne tiden?) Hun nevnes blant

gravlagte i Brevik 1701-1725 som nr.11.

 

 

Bodil Sørensdatter f. ca 1669 eide 1 hud i gården Mule da hun døde i 1748. Familien nevnes på Berg.

 

 

Det var trolig Hans Hansen f. 1750 som var dreng på Mule i 1762. Han nevnes under sin far, Hans Hansen, Sundsåsen.

 

 

Hans Hansen f. ca 1700 var sønn av Bodil Sørensdatter Berg som eide 1 hud i Mule da hun døde i 1782. Hans solgte i 1775 ½ hud av gården Mule. Han nevnes under hans mor, Bodil Sørensdatter, på Berg.

 

 

Far til Gunhild Bolette Sørensdatter f. 1731 d. 1780, Søren Christensen, var sønn av Bodil Sørensdatter Berg. Gunhild Bolette solgte i 1775 ½ hud i gården Berg. Hun nevnes under sin far, Søren Christensen, i Brevik 1725 -1762.

 

 

Fam.5 - Marthe Nilsdatter f. ca 1760 konfirmeres i Eidanger i 1776 bosatt på Mule 

 

 

Fam.6 - Sten Christiansen f. ca 1741 var nok fra Skien og ble fisket opp ved Mule i 1781 etter å ha druknet. 

 

 

Kari Torsdatter f. 1759 bodde på Mule da hun giftet seg med Michel Erlandsen i 1784. Familien nevnes Ørstvedt.

 

 

Marthe Carine Olsdatter f. 1770 ble konfirmert i 1788 bosatt på Mule og døpte et uekte barn bosatt der i 1798. Hun nevnes under sin far, Ole Hansen, Ørstvedt.

 

 

Lars Pedersen f. omkring 1780 bodde på Mule da han giftet seg i 1806. Familien nevnes på Nordre Tveten.