| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


 

 

Øverbø Gnr.19

 

Vi ser fra de tidlige manntallene og fremover gården Øverbø nevnt m/Sandbrekkene. Vi ser det også i 1782. (Sandbrekkene var et skogstykke med en skyld på 2 huder.)

 

Landskyld (4 1/2 hud i 1664 - 6 1/2 hud fra 1688)

 

Eier i 1762: Propriatair gods, til Claus og Hans Nielsen i Larvik.

 

 

 

Litt fakta som Øverbø

 

 

(Med plassene Øverbøhagen og Åsen)

 

 

 

De tidlige manntallene på Øverbø:

 

ROLF skattet av Øverbø i 1528. Skylden på gården var 4 1/2 hud.

 

En TORKILD skal ha betalt skatt av hele Øverbø fra 1590 årene og til 1615. Torkild nevnes som bruker av Øverbøsagen i en oversikt over sagene i Siljan i 1611 og han nevnes også på Øverbø under saltverkskatten i 1613-14.

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes følgende eiere: Barulff Windstobs i Gjerpen eier 3 huder, Peder Iffuersen eier ”dett andedt”  

 

Under landskatten i 1620 var TORGIER leilending på Øverbø. Han var lensmann i 1620/30 årene

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes Berullff Winstub (Venstøp) i Gjerpen som eier av Odelsgod i Siljan. Det var på 2 1/2 hud i Øverbø og 2 huder 3 skinn i Tveitan.

 

OLE overtok etter Torgier. Han skal ha giftet seg med enken etter Torgier, SIGNE. Ole nevnes i skattemanntallet i 1640 og HANS nevnes som husmann. I 1645, 1647 og 1655 var Ole en av to brukere. Han nevnes der med kone og en dreng i 1645. Den andre brukeren var ANUND (OLSEN) som nevnes med pike i 1645. Ifølge Bakken så var Anund sønn av Signe fra hennes første ekteskap, men ut fra patronymikonet var han vel heller sønn av Ole?

 

I 1647 hadde gården fortsatt en skyld på 4 ½ huder. Ole og Anund var brukere. Ole Rugtvedt fra Solum sogn eide 2 ½ hud og hadde bygselsrett og Gjert Clausen eide 2 huder. Gjerpen prosti eide i et stykke underliggende skog.

 

I 1650 og 1655 var fortsatt Ole og Anund brukere. Eiere var nå Ole Rugtvedt, som også hadde bygselsrett, og Jørgen Hendrichsen.

 

I 1664 var det fortsatt to brukere. Den ene var den før nevnte Anund Olsen som presten oppga var 50 år og fogden 40 år. Anund nevnes med sønnen Anund Anundsen på 13 år. Den andre brukeren var LAURITZ (LARS) MATHISEN som presten oppga var 38 år og fogden 36 år. Presten nevner to tjenestefolk, Nils Svendsen 13 år og Ole Christophersen 30 år. Fogden nevner en, Ole Guttormsen 26 år.

 

Fremover nå nevnes Anund og Lars som brukere frem til 1667. Fra 1668 var Anund bruker sammen med SOLVE (INGEBRETSEN). Anund og Solve nevnes som brukere sammen frem til 1679. Fra 1680 nevnes Solve som bruker alene. Han var fortsatt enebruker i 1692.

 

Hele perioden nevnes Øverbø med Sandbrekkene. I 1686 var skylden fortsatt 4 ½ hud på Øverbø, men i 1688 og fremover var skylden 6 ½ hud.

 

Når det gjelder eiere, så var Hans Jacobsen eier av gårdens 4 ½ huder i 1672. Han nevnes fortsatt som eier av disse 4 ½ hudene i 1686, men fra 1688 var Willum Willumsen eier av denne delen (4 ½ huder). Gjerpen prosti eide de resterende 2 hudene. Vi ser nå at den samlede skylden var 6 ½ huder. Hver bruksdel var på 3 ¼ hud. I 1700 nevnes Hans Berg på Søren Willumsens barn veiene som eier av 4 ½ huder. Gjerpen prosti var eier av de siste 2 hudene.

 

I 1696 og 97 var Solve Ingebretsen og FIND brukere av 6 ½ hud. I 1698 var Solve bruker sammen med CHRISTEN med 3 ¼ hud hver, men fra 1699 til 1700 var Solve bruker sammen med HANS. De brukte 3 ¼ hud hver.

 

Fra 1702 nevnes Solve Ingebretsen som bruker sammen med sønnen OLE SOLVESEN. I 1711 nevnes Solve som oppsitter med kone, 3 barn og ei tjenestepike. Sønnen Ole nevnes med kone og ei tjenestepike. Solve døde på Øverbø i 1722. I 1723 var Ole Solvesen bruker sammen med sin bror MIKKEL SOLVESEN. Eier i 1723 var Geheim Raad Adeler 2 huder, Niels og John Hansønner 2 ¼ hud. Det var 1 liten kvern på gården.

 

 

Litt mer om eierforhold:

 

Som vi ser i 1700 så eide Gjerpen prosti 2 huder i Øverbø. Cort Adeler kjøpte dette jordgodset i 1668. Dette innebefattet Sandbrekkene som var en del av Øverbø. Dette var disse 2 hudene. Det var nok Adeler familien som også eide disse to hudene i 1700.

 

Fra gamlegjerpen.no ang. eierskapet til Gjerpen kirke og deres jordgods:
I 1668 solgte kongen ”Gjerpen prostigods” til Generaladmiral Cort Adeler. I 1673 solgte han også ”Gjerpen kirkegods”, som bestod av ytterligere gårder i Gjerpen og andre steder. 
(Dette innbefattet 4 gårder eller gårdparter i Siljan: Høyset med kvern, Sandbrekke, Gurholt m/ plassen Tveten og Tveten gård)

 

Jordgodset til Gjerpen prosti ble solgt av Adelers arvinger i 1735. 

 

Peder Christensen fra Skien kjøper i 1735, blant annet, disse 2 hudene i Øverbø (skogstykke Sandbrekkene)  av Adeler-arvingene. Denne handelen ble tinglyst på tingen 17. august 1735. (Bamble sorenskriveri, Tingbok 12, 1735-1741, side 1). Det nevnes der at Mikkel Solvesen og Jacob Olsen brukte dette skogstykke.  

Mikkel Solvesen og nevøen Jacob Olsen fikk skjøte på disse 2 hudene (skogstykke Sandbrekkene) i gården Øverbø i 1738. Dette med en hud til hver. Det vises til et skjøte tinglyst 24.07.1738 fra prokurator Sr. Peder Christensen i Schien.

 

I 1762 nevnes om eierskapet: Propriatair gods, til Claus og Hans Nielsen i Larvik. Dette må da ha vært den delen av jordgodset som i 1723 var eid av Nils og John Hansønner. (Det ble nok da senere kjøpt opp av undernevnte familier.)

 

Se mer om eierforhold under de forskjellige familiene.

 

 

 

 

Bosatt her fra 1688 til 1722

 

Solve Ingebretsen f. ca 1641 var fra Høgset og nevnes der i 1664 som 16 åring sammen med sin far. Fra 1688 finner vi Solve som bruker på Øverbø. Han var bruker der frem til sin død i 1722. Han var i en periode enebruker, men ellers var han en av to brukere på Øverbø.

 

Barn:

Maren Solvesdatter f. ca 1671 d. 1756

Ole Solvesen f. ca 1680 d. ca 1728

Mikkel Solvesen f. ca 1686 d. 1748

Ingeborg Solvesdatter f. ca 1690 d. ca 1743

 

Familieark

 

 

 

I 1723 var det to brukere på Øverbø. (Ole Solvesen og Mikkels Solvesen)

 

 

Bosatt her fra 1692 til ca 1728 (Kari til 1739)

 

Ole Solvesen f. ca 1680 var sønn av Solve Ingebretsen Øverbø. Ole giftet seg i 1701 med Kari Jacobsdatter f. ca 1665. Hun kom nok fra Røsholt i Lardal. Han ble bruker på halve Øverbø i Siljan og nevnes der fra 1702 som bruker sammen med sin far. I 1711 nevnes Ole med kone og ei tjenstepike. Han ble bruker sammen med sin bror Mikkel og døde på Øverbø ca 1728. Kari døde der i 1739.

 

Barn:

Åste Olsdatter f. ca 1702 d. 1765

Martha Olsdatter f. ca 1704 d. 1719

Jacob Olsen f. ca 1706 d. 1769

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1716 til 1748 (Anne til 1770)

 

Mikkel Solvesen f. ca 1686 var sønn av Solve Ingebretsen Øverbø. Mikkel giftet seg i 1716 med Anne Eriksdatter f. ca 1694 fra Torsholt. De ble bosatt på Øverbø og var der bruker på en del av gården. Mikkel Solvensen og hans nevø, undernevnte Jacob Olsen, kjøpte i 1738 2 huder i Øverbø (skogstykke Sandbrekkene) med 1 hud hver. Mikkel døde på Øverbø i 1748 og Anne døde der i 1770.

 

Barn:

Tore Mikkelsdatter f. 1717 d. 1742

Solve Mikkelsen f. 1719 d. 1765

Bent Mikkelsen f. 1722 d. 1776

Kirsten Mikkelsdatter f. 1725 d. 1726

Kirsten Mikkelsdatter f. 1726 d. 1783

Ole Mikkelsen f. 1729 d. 1800

Nils Mikkelsen f. 1732 d. 1789

Erik Mikkelsen f. 1735 d. 1773

 

Familieark

 

 

 

 

I 1762 var det to brukere på Øverbø. (Jacob Olsen på den ene parten og Ole Mikkelsen. Videre nevnes overnevnte Mikkel Solvesens enke med sin familie som boende på gården.)

 

Jacob Olsen hadde overtatt sin far Ole Solvesen sin del og Ole Mikkelsen sin far Mikkel Solvesens del.

 

 

 

Bosatt her fra 1734 til 1769 (Elisabeth til 1770)

 

Jacob Olsen f. ca 1706 var sønn av Ole Solvesen Øverbø. Jacob giftet seg i 1734 med Elisabeth Pedersdatter f. ca 1712 fra Tveitan. De ble bosatt på Øverbø der Jacob ble bruker på den delen av gården som siden fikk navnet Mellom Øverbø. Jacob Olsen og hans onkel, overnevnte Mikkel Solvesen, kjøpte i 1738 2 huder i Øverbø (skogstykke Sandbrekkene) med 1 hud til hver. I 1762 var han bruker på Øverbø sammen med sitt søskenbarn Ole Mikkelsen. Jacob døde på Øverbø i 1769 og Elisabeth i 1770.

 

Barn:

Marthe Jacobsdatter f. 1735 d. 1737

Ole Jacobsen f. 1738 d. 1787

Lars Jacobsen f. 1740 d. 1740

Kari Jacobsdatter f. 1741 d. 1801

Lars Jacobsen f. 1744 d. 1787

Anund Jacobsen f. 1747 d. 1825

Anne Jacobsdatter f. 1753 d. 1792

Peder Jacobsen f. 1760 d. 1798

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1754 til 1800 (Gunhild til 1823)

 

Ole Mikkelsen f. 1729 var sønn av Mikkel Solvesen Øverbø. Ole giftet seg 1. gang i 1754 med Maren Hansdatter f. ca 1736 fra Moholt verk. De ble bosatt på Øverbø og Ole ble bruker på en av brukerpartene der. Denne brukerparten var trolig plassen Sandbrekkene. I 1762 finner vi han som bruker sammen med sitt søskenbarn Jacob Olsen. Maren døde på Øverbø i 1766 og Ole giftet seg 2. gang i 1767 med Gunhild Svendsdatter f. 1748 fra Austad. Ole døde på Øverbø i 1800 og Gunhild bodde der videre hos sin sønn Svend. Hun døde på Øverbø i 1823.

 

Ole Mikkelsen og Maren Hansdatter sine barn:

Anne Olsdatter f. 1754 d. 1772

Mikkel Olsen f. 1757 d. 1785

Hans Olsen f. 1759 d. 1811

Mari Olsdatter f. 1762 d. 1762

Maren Olsen f. 1763 d. 1832

Solve Olsen f. 1766 d. 1824

 

Ole Mikkelsen og Gunhild Svendsdatter sine barn:

Svend Olsen f. 1770 d. 1841

Anne Olsdatter f. 1773 d. 1774

NN Olsen f. 1775 d. 1775

Erich Olsen f. 1776 d. 1846

Anna Olsdatter f. 1779 d. 1859

Taran Olsdatter f. 1783 d. 1793

 

Familieark

 

 

 

 

I 1782 var det tre brukere på Øverbø. (Ole Jacobsen på den første brukerparten, Lars Jacobsen på den andre og overnevnte Ole Mikkelsen med sønnen Mikkel Olsen på den tredje.)

 

Jacob Olsen sin del var nok nå delt mellom sønnene Ole og Lars.

 

 

 

Bosatt her fra 1765 til 1787 (Marte til 1792)

 

Ole Jacobsen f. 1738 var sønn av Jacob Olsen Øverbø. Ole giftet seg i 1765 med Marte Svendsdatter f. 1741 fra Austad. De ble bosatt på Øverbø, der Ole ble bruker på en av brukerpartene. Han døde på Øverbø i 1787 og Marte døde der i 1792.

 

Barn:

Jacob Olsen f. 1767 d. 1810

Svend Olsen f. 1769 d. 1769

Svend Olsen f. 1771 d. 1852

NN Olsen f. 1775 d. 1775

Lisbeth Olsdatter f. 1779 d. 1844

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1774 til 1787

 

Lars Jacobsen f. 1744 var sønn av Jacob Olsen Øverbø. Lars giftet seg 1. gang i 1774 med Maria Christensdatter f. 1741 fra Prestegården. De ble bosatt på Øverbø der Lars ble bruker på en av brukerpartene. Maria døde på Øverbø i 1777 og Lars giftet seg 2. gang i Siljan i 1779 med Ellen Mathiasdatter f. 1757. Hun ble født på Gavelstad i Lardal, men hennes stefar hadde giftet på nytt og var bosatt på Prestegården i Siljan. Lars døde på Øverbø i 1787. Ellen giftet seg på nytt og kom til Engelstad.

 

Lars Jacobsen og Maria Christensdatter sine barn:

NN Larsen f. 1775 d. 1775

Lisbeth Larsdatter f. 1776 d. 1776

Maria Larsdatter f. 1777 d. 1777

 

Lars Jacobsen og Ellen Mathiasdatter sine barn:

Maria Larsdatter f. 1779 d. 1813

Jacob Larsen f. 1781 d. 1854

Karen Larsdatter f. 1784 d. 1784

Hans Larsen f. 1786 d. 1803

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1781 til 1785

 

Mikkel Olsen f. 1757 var sønn av Ole Mikkelsen Øverbø. Mikkel giftet seg 1. gang Siljan i 1781 med Helvig Svensdatter f. 1757 fra Austad. De ble bosatt på Øverbø. I 1782 nevnes Mikkel på en av tre brukerparter der sammen med sin far. Helvig døde på Øverbø i 1783. Mikkel giftet seg 2. gang i Lardal i 1784 med Anne Jacobsdatter f. 1756 fra Røsholt i Lardal. Mikkel døde på Øverbø, året etter, i 1785. Anne giftet seg på nytt og bodde videre på Øverbø.

 

Mikkel Olsen og Helvig Svendsdatter sine barn:

Maren Mikkelsdatter f. 1782 d. 1784

 

Mikkel Olsen og Anne Jacobsdatter sine barn:

Mikkel Mikkelsen f. 1785 d. 1843

 

Familieark

 

 

 

I 1801 var det fire brukere på Øverbø. (Ole Kjeldsen på den ene, Børre Torsen på den andre, Jacob Olsen på den tredje og Svend Olsen på den fjerde.)

 

Ole Kjeldsen hadde Mikkel Olsen sin brukerpart etter å ha giftet seg med enken etter han. Børge Torsen hadde Lars Jacobsens brukerpart etter å ha giftet seg med enken etter han. Jacob Olsen hadde nok overtatt sin far Ole Jacobsen sin brukerpart. Det var dukket opp en fjerde brukerpart som Svend Olsen hadde. Dette var da trolig en del av hans far Ole Mikkelsens brukerpart som nok da ble delt i to brukerparter etter hans død.

 

 

 

Bosatt her fra 1786 til ca 1805

 

Ole Kjeldsen f. ca 1755 kan ha vært fra Torsås i Svarstad. Han giftet seg i Siljan i 1786 med Anne Jacobsdatter f. 1756. Hun kom fra Røsholt i Lardal men var enke etter Mikkel Olsen Øverbø da hun giftet seg i 1786. De ble bosatt på Øverbø. Ole nevnes siste gang der som fadder i 1804. De hadde en sønn i Hedrum og kan jo ha flyttet dit?

 

Barn:

Kjeld Olsen f. 1788 d. 1793

Jacob Olsen f. 1796 d. 1846

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1788 til 1838

 

Børge Torsen f. 1762 Kurstad i Lardal giftet seg i Siljan i 1788 med enken etter Lars Jacobsen Øverbø, Ellen Mathiasdatter f. 1757. Hun kom opprinnelig fra Lardal hun også. Han ble igjennom dette giftemålet bruker på en av brukerpartene på Øverbø. Børge nevnes i 1801 som en av fire brukere på Øverbø. De kom før 1807 til Engelstad. Ellen døde der i 1813 og Børge i 1838.

 

Barn:

Lisbeth Børgesdatter f. 1789 d. 1857

Gunild Børgesdatter f. 1791 d. 1792

Gunild Børgesdatter f. 1794

Mathias Børgesen f. 1796 d. 1879

Tor Børgesen f. 1800 d. 1802

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1791 til 1810

 

Jacob Olsen f. 1767 var sønn av Ole Jacobsen Øverbø. Jacob giftet seg i 1791 med Ingeborg Knudsdatter f. 1771 fra Gurholt. Jacob overtok en av brukerpartene på Øverbø og i 1801 nevnes han som en av fire brukere på gården. Jacob døde på Øverbø i 1810.Ingeborg solgte deres del i Øverbø til sønnen Ole Jacobsen i 1816.

 

Barn:

Ole Jacobsen f. 1792 d. 1792

Ole Jacobsen f. 1793 d. 1822

Knud Jacobsen f. 1796 d. 1866

Marthe Jacobsdatter f. 1799 d. 1856

Jacob Jacobsen f. 1803

Hedvig Jacobsdatter f. 1806

Pernille Jacobsdatter f. 1809 d. 1874

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1796 til 1842

 

Svend Olsen f. 1770 var sønn av Ole Mikkelsen Øverbø. Svend giftet seg i 1796 med Ingeborg Pedersdatter f. 1772 fra Høgset. Svend fikk skjøte på en part av Øverbø i 1796 av sin far og ble bosatt der. Ingeborg døde på Øverbø i 1819 og Svend døde der i 1842.

 

Barn:

Ole Svendsen f. 1797 d. 1867

Anne Helvig Svendsdatter f. 1801 d. 1852

Peder Svendsen f. 1804 d. 1871

Gunhild Maria Svendsdatter f. 1808 d. 1871

NN Svendsen f. 1811 d. 1811

Hans Svendsen f. 1812 d. 1815

Ingeborg Svendsdatter f. 1812

 

Familieark

 

 

 

Etter 1801 dukker to nye brukere opp. (Jacob Larsen og Mikkel Mikkelsen)

 

Mikkel Mikkelsen hadde overtatt sin stefar Ole Kjeldsen sin del.

 

 

 

Bosatt her fra 1803 til 1854 (Margrete til 1855)

 

Jacob Larsen f. 1781 var sønn av Lars Jacobsen Øverbø. Jacob giftet seg i 1803 med Margrete Nilsdatter f. 1779 fra Island. Jacob ble bruker på en av brukerpartene på Øverbø og døde der i 1854. Margrete døde der i 1855.

 

Barn:

Dorthe Jacobsdatter f. 1806

Lars Jacobsen f. 1810

Maren Jacobsdatter f. 1814 d. 1834

Nils Jacobsen f. 1816

Hans Jacobsen f. 1818

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1807 til 1843 (Marta i 1862)

 

Mikkel Mikkelsen f. 1785 var sønn av Mikkel Olsen på Øverbø. Mikkel giftet seg i 1807 med Marta Mathiasdatter f. 1786 fra Røsholt i Lardal. De ble bosatt på Øverbø og Mikkel kjøpte en del av gården av sin svigerfar i 1807. Mikkel døde der i 1843. Marta døde der i 1862.

 

Barn:

Marte Mikkelsdatter f. 1808 d. 1808

Ole Mikkelsen f. 1810 d. 1886

Nils Mikkelsen f. 1813 d. 1813

Nils Mikkelsen f. 1815 d. 1871

Mathias Mikkelsen f. 1818 d. 1878

Anders Mikkelsen f. 1822 d. 1847

Hans Mikkelsen f. 1825 d. 1882

Jacob Mikkelsen f. 1825 d. 1880

Maren Mikkelsdatter f. 1829 d. 1829

 

Familieark

 

 

 

Andre som nevnes på Øverbø

 

 

Nevnt her i 1783

 

Kari Halvorsen f. 1756 var datter av Halvor Helgesen på Neset. Det var nok hun som døde på Øverbø i 1783, 27 år gammel.

 

Se Neset

 

 

 

Se Øverbø etter 1814

 

 

 

Husmenn

 

 

Hagen u/Øverbø (Øverbøhagen)

 

Åsen

 

 

 

Sandbrekkene

 

Igjennom hele 1600 tallet og fremover nevnes Øverbø m/Sandbrekkene. Mikkel Solvesen Øverbø og Jacob Olsen Øverbø kjøpte i 1738 kjøpt 2 huder i Sandbrekkene og ble selveiere der. Det var trolig denne plassen som Mikkel Solvesen brukte og siden sønnen Ole Mikkelsen, som var Sandbrekkene. Sandbrekkene ble før 1814 ikke brukt som at stedsnavn blandt døpte, faddere, viede og gravlagte i Siljan.

 

 

 

 

Andre husmenn

 

 

Peder Hansen f. 1772 og Maria Christensdatter f. 1770 var husmenn på Rønningen u/Sørbø. I 1801 nevnes de som husmenn under Øverbø, men både før og etter dette nevnes de som husmenn på Sørbø.

 

Se Rønningen u/Sørbø