| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

Nils Jacobsen Mølbach f. ca 1669 og Johanne Davildsdatter f. ca 1669 sin familie

 

 

 

Nils Jacobsen Mølbach, f. ca 1669,[1] d. 1742 i Eidanger,[2] gravlagt 02.09.1742 på Eidanger kirkegård.2

 

Han ble, ifølge F.C. Knudsen, nevnt som sagmester Niels Jacobsen Mølbach fra Skien. Hans sønn Jacob brukte navnet Mølcbach så jeg velger å bruke navnet Mølbach i denne familien, selv om jeg ikke har funnet at andre skrev seg som Mølbach i Porsgrunn. To av barna var født i Skien ifølge manntallsrullene. Der er nok trolig alle barna født. Det er en lakune i kirkebøkene der på denne tiden. Vi ser ut ifra barna at dette var en Dansk familie/far. Det finnes en Christen og en Jens Jacobsen Mølbach som nevnes i Skien og Gjerpen samtidig som Nils. Der nevnes det at de kom fra Jylland i Danmark.

 

Jeg finner familien under Østre Porsgrunn i Eidanger i 1725:

Niels Jacobsøn gl. 56 aar, iche tient Kongen, er frisk, gift med Johanne Davidsdatter gl. 56 aar, bruger een liden Plads hvorpaa kand fødes 1 Koe, haver 4 Søner, Jacob Nielsøn gl. 20 aar, David Nielsøn gl. 18 aar, begge enroulerede, Hans Nielsøn gl. 14 aar og Evert Nielsøn gl. 10 aar, alle 4 hieme hos Forældrene og Eet Pigebarn Kirsten Nielsdatter gl. 23 aar, tiener nesten i Christiansand.

 

I skifte etter sønnen Jacob i Porsgrund i 1737 står han nevnt som "Avdødes slekt: Far, Niels Jacobsen Duge Schierer".

 

Jeg finner ingen andre i området det kan være, så Nils Jacobsen Mølbach var nok den Nils Jacobsen som kjøpte Myra under Bjørntvet i 1742, rett for han døde:

Niels Jacobsen Porsgrund hans skiøde til Hr. Cammerraad Kierulf paa en Kornlyche, Myren kaldet, under Biørntvedt gaard for 18 rd. (datert 16.08.1742)

 

Han gravlegges i Eidanger som "Niels Jacobsøn DigeSkiær fra Porsgrund 73 aar".

 

Dette ordet «digeskiær(er)» kan henspille på noe med hans yrke.

 

 

Gift1 med Johanne Davidsdatter, f. ca 1669,1 d. 1747 i Eidanger,2 gravlagt 20.08.1747 på Eidanger kirkegård.2

 

Johanne:

Hun gravlegges som "Niels Digeskiærs enche Johanne Davidsdatter 70 aar".

 

 

 

I.    Kirsten Nilsdatter Mølbach, f. ca 1702.1

 

 

 

II.   Jacob Nilsen Mølbach, f. ca 1705,1 d. 1736 i Eidanger,2 gravlagt 16.09.1736 på Eidanger kirkegård.2

 

       F.C. Knudsen nevner han som sønn av sagmester Niels Jacobsen Mølbach fra Skien.

 

       Det var nok han som nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som «Jacob Nielsen Bache 20 aar, født paa Scheen og bosatt paa Osebach, innrullert 28. juni 1723».

 

       Han giftet seg i 1726.

 

       Trol. 13/2-1726 i Eidanger paa Ossebachen. Copul. 10/6-1726 i Eid.

       Matros Jacob Nielssøn Mølbach med Elisabeth (Lispet) Bendtsd. fra Osebachen.

       Caut: Laers Iverssøn og Halfvor Bendtssøn Oseb.

       Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

 

       Han stod da de døpte sønnen Johannes i 1733 som Jyde, så familien var dansk.

 

       Han stod skrevet som "Jacob Nielsen Mølbache" da de døpte sitt første barn, Nils, i 1726.

 

       Han gravlegges i 1736 som "Jacob Nielsøn Jyde 34 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 312b

       16.11.1737 - Porsgrund, Eidanger Sogn

       Jacob Nielsen, død - enke Elisabeth Bentzdatter

       Barn:

       1. Niels Jacobsen, 12 aar.

       2. Johannes Jacobsen, 5 aar.

       3. Martha Jacobsdatter, 9 aar.

       Avdødes slekt: Far, Niels Jacobsen Duge Schierer.

       Brutto: 89-2-14

       Netto: 50-9-14

       Hvori medregnet huset i Porsgrund "ved Stranden", takst 50 rdr.

      

      

       Gift 10.06.1726 i Eidanger kirke,[3] med Lisbeth Bentsdatter, f. ca 1701,1 d. 1741 i Porsgrunn,2 gravlagt 24.12.1741 på Eidanger kirkegård.2

      

       Lisbeth:

       Hun bodde hos søsteren Johanne Bentsdatter Østre Porsgrunn i 1725. Hun var da 24 år gammel.

 

       F.C. Knudsen - Storgaden 159, L.matr.no. 11. Floodegaarden:

       Det ser ud, som om Niels Aall i 1730 har faaet grundbrev paa en tomt her oppe, Ligesaa har Niels Aall i 1742 kjøbt 2 smaa huse, Gjert Solvesens for 50 Rdl. og Lispeth Bentsdatters for 57 Rdl.

 

       Hun gravlegges som "enken Lisbeth Bentsdatter fra Porsgrund 52 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 221b

       11.04.1742 - Eidanger Porsgrund

       Lisbeth Bentsdatter, død - Jacob Nielsen, død

       Barn:

       1. Niels Jacobsen, 16 aar.

       2. Johannes Jacobsen, 10 aar.

       3. Martha Jacobsdatter, 13 aar.

       Barnas morbror Halvor Bentzen.

       Barnas farbror Edvart Nielsen.

       Brutto: 65-3-22

       Netto: 16-2-0

       Boets hus, takst 50 rdr.

 

       Barn:

 

      Se Østre Porsgrunn 1725-1762

 

 

      

III. David Nilsen, f. ca 1708 i Skien,1 d. 1779 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.01.1779 på Østre Porsgrunn kirkegård.[4]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som «David Nielsen Bagge 16 aar, født i Scheen og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723».

 

       Han giftet seg i 1732.

      

       Trol. 2/5-1732 i Eid. Copul. 24/8-1732.

       David Nielssen med Maria Knudtzd.

       Caut: Søfvren Jacobssen Mølbach i Scheen og Laers Knudtzsen Aas.

       Copulations Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

      

       Han står som "David Nielsen Jyde" da de døpte sønnen Ole i 1743.

      

       Østre Porsgund 1762:

       Nr 56

       Mand og hustru: David Jyde

       De uformuende: David Jydes kone, samt 2de børn Ragild og Anne, alle syge og uformuende

      

       Gravlagt som "David Nielsen 64 aar".

 

      

       Gift 24.08.1732 i Eidanger kirke,5 med Maria Knutsdatter, f. ca 1703,[5] d. 1776 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.11.1776 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

      

       Maria:

       Lars Knudsen Ås var hennes forlover. Kan det være hennes bror?

      

       Gravlagt som "David Nielsens kone Maria Knudsdatter gl. 73 aar".

 

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

      

 

IV. Hans Nilsen Mølbach, f. ca 1711.1

 

 

 

V.   Evert Nilsen, f. ca 1715.1

      

       Han giftet seg i 1739.

      

       Trol. 19/3-1739 i Porsgrund. Copul. 27/6-1739 i Eid.

       Evert Nielsøn fra Porsgrund og Elisabeth Nielsd.

       Caut: Lars Iversøn, Halvor Bentsøn.

      

       Han ble også nevnt som Edvard.

      

       Evert står som "Evert Nielsen Jyde" da de døpte datteren Maria i 1744.

      

       Østre Porsgrund 1762:

       Nr 63

       Mand og hustru: Evert Nielsen og kone.

 

      

       (1) Gift 27.06.1739 i Eidanger kirke,5 med Elisabeth Nilsdatter, f. ca 1712,8 d. 1749 i Porsgrund,2 gravlagt 27.05.1749 på Eidanger kirkegård.2

      

       Elisabeth:

       Gravlegges som "Evert Jydes kone fra Porsgrund Elisabeth Nielsdatter 37 aar".

 

      

       (2) Gift 15.08.1750 i Eidanger kirke,5 med Birthe Ingebretsdatter, f. 1724 på Søli Nedre i Gjerpen,[7] (datter av Ingebret Vetlesen og Maren Rasmusdatter), døpt 30.04.1724 i Gjerpen kirke,10 d. ca 1787 i Østre Porsgrunn.[8]

      

       Birthe:

       Faddere: Nils Vetlessøn, Marcus Olsen, Hartvig Snedker, Ole Andersens qvinde Jacob Vetlesens Margrethe. Bosatt i Eidanger.

      

       Hun gifter seg 2. gang her:

      

       Trol. 4/2-1750 hiemme i Huuset i Porsgrund. Copul. 15/8-1750 i Eid. Kirke.

       Enkemand Evert Nielsøn Jyde og Enken Birthe Ingebretsd. Sølie.

       Hand hafde beviis for Skiftet.

       Caut: David Nielsøn i Porsgrund og Vetle Ingebretsøn Sølie i Gjerpen Sougn.

      

       Trolig har hun blitt enke og gifter seg her for 3. gang:

      

       Østre Porsgrunn 03.10.1771:

       Cop. ungkarl mesterskoemager Anders Carlsen med enken Berthe Engelbrichsdatter.

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       6013 - 3.4.1787 - 1785-1789 - Skifteprotokoller 9a - 290b

       Skiftet sluttet 18.12.1788. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 256a, 331b og 335a

       arvelater Birthe Engebretsdtr., østre Porsgrund død. Etterlot ingen livsarvinger

       Arvinger og andre:

       andre svoger Harald Rasmusen Sølie død, vært g.m. Anne

       andre svigerinne Kirsten Carlsdtr., enkemannens søster

       søster Anne ? Sølie død, vært g.m. Harald Rasmusen. Etterlot 'adskiellige endnu levende Børn'

       søstersønn Christopher Sørensen sønn av Søren Christhophersen Aatved og Lisbet

       andre svoger Søren Christhophersen Aatved død, vært g.m. Lisbet

       søster Lisbe ? død, vært g.m. Søren Christhophersen Aatved

       brorsønn Engebreth Wetlesen* sønn av Wetle Engebretsen

       bror Wetle Engebretsen død

       bror Amund Engebretsen

       ektefelle Anders Carlsen borger og skomakermester

       brordatter Anna Wetlesdtr* datter av Wetle Engebretsen.

 

       Se Østre Porsgrunn 1762

      

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 80-81.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 68-69.

[7]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[8]  Skifte etter henne.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Skifte etter faren.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 8.