| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |   


 

 

Kleven Gnr.54

 

Kleven (senere kalt Raskenlund) ligger øst for den innerste delen av Gunneklevfjorden. Nabogård i nordvest er Klevstrand og i øst-nordøst finner vi Flåtten. Videre ligger Gunneklev i sydvest og Stridsklev i sydøst.

 

Kleven ble ca 1678 delt i to bruk som var like store. På 1730 tallet ble gården igjen samlet som en enhet og i 1780 ble Klevstrand skilt ut som et eget bruk med en skyld på 4 skinn.

 

Landskyld (1664)

Skyld 4 huder

 

Litt fakta om gården Kleven

 

 

 

De tidlige manntallene på Kleven:

 

Gården nevnes i biskop Eysteins jordbok. Der nevnes det at Eidanger prestebol i 1398 eide 7 øresbol i ”Konughs Klæifuinnæ”. Denne delen var sjenket av Peter i ”Klæifwinnæ”.

I gjengjerdsmanntallet i 1528 ble ”Tore i Kleffwenn” oppført.

 

Blant bønder som levert trelast til ”kongens behoff” i 1585-86 (nevnt i lensregnskapet) finner vi ”Hallduor Kleffuenn”.

 

I skattemanntallet av 1611 nevnes blant husmenn og strandsittereJens i Kløffuen” og en ”Collbiøren paa Kløffuen”. Det ble også nevnt en leilending på Kleven med navnet Trond.

 

Blant de som betalte saltverkskatt i 1613-14 finner vi også under fullgårder en ”Thrund Kleffuen”.

 

I 1615 skal Iggel” Omdal i Solum ha eid Kleven med en skyld på 4 huder.

 

Vi finner også ”Trund Kleffuenn” i en oversikt over leilendingen i Eidanger i 1619-20.

 

Peder Kleven skal ha blitt oppført i 1634 som skysskaffer på Kleven. Gården ble nevnt som en fullgård.

 

I rosstjenesteskatten fra 1645 nevnes Peder Kleven som eier av 1 hud i Gunneklev og 3 huder i N. Sneltvet. I koppskatten fra 1645 nevnes han på Kleven med kvinne.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Kleffuen som Ped(er) bruger,
schylder 4 huder,
som s. Christen Andersens børn med bøxell
och herligh(edt) er einden.
Er intet goed formedelst eiendom schyldt,
widre end for 1/3 gaardt, penge - 4 ½ dr.
S. Christen Andersens børn bygger

 

I femdalerskatten fra 1650 stod salige Christen Andersens arvinger som eier av Kleven. Peder var bruker av gården

 

Under skattemanntallet fra 1655 var Peder fortsatt bruker. Anders Christensen fra Skien var eier. Anders Christensen var stor på eiendom og han eide dette året 22 gårder og gårdparter.

 

I landkommisjonen opptegnelser fra 1661 finner vi Peder som bruker av Kleven og eieren var nå Hans Iversen med 2 huder og ½ bygselsrett og Rasmus Omdal med 2 huder og ½ bygselsrett.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes Peder 38 aar som bruker på Kleven. Videre nevner han Søren Gunnersen 17 aar på gården.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 står ”Peder Rolffsen 56 aar oppført som bruker på Kleven. Videre nevnes ”Tolff Pedersen” 22 aar, soldat og utreist, på gården. Gården stod med en skyld på 4 huder.

 

Matrikulen av 1665 oppga at Kleven var bondegods.

 

Gårdsmanntallet fra 1672 oppga ”Enchen” som bruker av Klevens 4 huder, som Iver Hansen eide 2 huder av og Welgiord Hansen 2 huder av.

 

Skattemanntallet i 1680 oppga Nils som bruker på Kleven og Halvor Sørensen og Giert Hansen som eier av hver sin halvdel.

 

I rostjenestemanntallet fra 1685 nevnes også Nils som bruker. Eierne var de samme som i 1680.

 

Under kontribusjonsberegningen i 1682 var også Nils bruker. Halvor Sørensen og Hans Lauesen var eider av hver sin halvdel.

 

Under rostjenesteberegningen i 1700 var det to brukere på Kleven. Det var Nils og Christen. Eierne var Jørgen Erboe med 2 huder og Claus Lunde med 2 huder.

 

I skoskatten i 1711 var oppført på Kleven, Nils Ellefsen med kvinne, en datter og en tjenestedreng som var ”bort løben”.

 

Matrikulen av 1723 oppga Captein Hals og tolder Arentz Enche som eier av en del hver av Kleven. Captein Hals og Peder var brukere. De ble oppgitt en husmannsplass.

 

 

 

Litt om salg og kjøp av gården:

 

 

 

Kleven ble solgt i 1708.

Anno 1708 5. november – Mons Frandz Visser lod lyse Mons. Peder Andersens kiøbebref paa 2 huder med Bøksel i Klefuen (datert 07.09.1708)

 

 

Fam.1

 

Frans Danielsen Wisher f. ca 1678 kjøpte Kleven i 1708. Han hadde kommet hit fra England sammen med sin kone Elisabeth Josephsdatter Asch f. omkring 1685. Hun giftet seg 2. gang med Hans Hals f. ca 1691 i Danmark. 

 

Barn i 1. ekteskap:

Joseph Wisher f. 1713 

Frans Wisher f. 1716

Barn i 2. ekteskap:

Jacob Hansen Hals f. 1723

 

Familieark

 

 

 

Kleven ble solgt i 1724:

Anno 1724 – 24. juli – Ulrich Fredrich von Halstens Kiøbebref paa 2 huder i Klefuen med bøxel til James Green (datert 29.04.1724)

 

 

 

Kleven ble solgt i 1732:

Anno 1732 – 31. mars – Sr. Eduard Jaldins til Hr. Cancelieraad Herman Leopoldus Senior udstæde de skiøde paa en hans iboende grd. I Porsgrund med 5 kachelovner som hans svoger James Green forhen tilhørte, samt paa Kleven gaard i Eidanger skyldende 4 huuder, ved den første er dog reserveret et ny opbygd malt huus det for capital 620 rd. Caurant dat. 23. aug 1731 – hvorhas var hafted Greens til Jaldin udgivne Fuldmagt samme at selge, dat. Langesund den 10.de desb. 1727.

 

 

Fam.2

 

Edvard Jalling f. omkring 1700 dukket opp i Porsgrunn litt etter 1715 sammen med sin svoger James Green. Edvard var gift med Anne Jamesdatter f. omkring 1700.

 

Barn:

Else Jalling f. 1730

Else Jalling f. 1731

Jens Jalling f. 1732

Edvard Jalling f. 1734 d. 1734

Susanne Jalling f. 1735

Sara Jalling f. 1737 d. 1737

Edvard Jalling f. 1739 d. 1748

 

Familieark

 

 

Det ble protestert på salget i 1732:

Anno 1732 – 31. martsImod bemeldte skiøde protesterede Kong. May’stes Fogd Sr. Joachim Schweder saaledes: Saavidt Klewen Grd. Anbetreffes og ej videre af det opleste Skiødes Indhold protesterede Fogden Kraftig saasom bemeldte gaard var skeed indførsel udj for gield efter ergangne Dom over Jalding længe førend hand dette Sjiøde udstedt haver, derfor var og bem’ste Kleven Grd. ved offentlig Auction siden bleven solgt til Hr. Tolder Friisenberg som den rettelig tilhører, det Fogden Schweder begjærede paa Skiødet ligned, til sin Tids. Eferetning.

 

 

Toller Nicolai Frisenberg f. omkring 1700 må da etter auksjon ha overtatt Kleven på auksjon i 1732.

 

Se Jønholt

 

 

 

I 1742 var det Kammer Raad Kierulfs som eide og solgte gården til brødrene Deichmann:

Anno – 1742 – 9. april – Hr. Kammer Raad Kierulfs skiøde til disse Carl Deichmænnænners huus i Porsgrund, en del Grunde og Grd. Kleven for 830 rd. (datert 16.03.1742)

 

Hans Jensen Kierulf f. 1699 eide gården Kleven i 1742. Han solgte den dette året til brødrene Deichmann.

 

Se Østre Porsgrunn 1725-1762

 

 

Cancelieraad Deichmann stod under matrikulen fra 1747 som eier og bruker på Kleven.

De stod også under matrikulen fra 1774 som eiere av Kleven. Da stod Amund som bruker.

 

Brødrene bygsel bort gården i 1750 (til Anund Knudsen):

Hr. Canvellieraad og CammerRaaf Deichmænners feste seddel paa 4 huder i Kleven (datert 12.11.1750)

 

Brødrene Deichmann 

 

Se Bjørntvet

 

 

Toller Christian Rasch kjøpte i 1780 gården Kleven:

Anno – 1781 – 3. sept. Et auctions skiøde dat. 10. nov. 1780 udstedt af sorenskriver Nors. S.T. Hr. Justidsraad og Tolder Rasch for grd. Kleven af skyld 3 huder 8 skinn kiøbt paa auct. Efter Sal. Cancelieraad Dechmann, dat. 11. jul.1780. Betalt 1216 rd. ratifisered 11.desb.1780.

 

Christian Rasch f. ca 1734 

 

Se Jønholt

 

 

Rasch solgte gården i 1804 til Ole Stevensen:

Anno – 1804 – jan. 18 – Justitsraad Raschs skiøde til Ole Stevensen paa grd. Kleven skyld 3. hud 8 sk. for 4500 rd. (datert 26.11.1803)

 

 

 

Bosatt her:

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1630 til omkring 1675

 

Peder Rolfsen f. ca 1608 nevnes på Kleven fra 1634. I 1672 var den hans enke som var bruker på Kleven.

 

Barn:

Tolf Pedersen f. ca 1644

Christen Pedersen f. ca 1646

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1680 til 1724

 

Nils Ellefsen f. ca 1641 hadde vært gift før, da han i 1699 giftet seg på nytt med Åste Stensdatter f. ca 1658. Hun kom fra Rørholt i Bamble. Da Nils giftet seg 2. gang bodde han på Kleven. Det var nok han som hadde blitt nevnt der i skattemanntallene fra 1680, da som Nils. Åste døde på Kleven i 1722 og Nils døde der i 1724.

 

Barn fra et 1. ekteskap:

Peder Nilsen f. ca 1672 d. 1741

Anne Nilsdatter f. ca 1675

Lars Nilsen f. omkring 1675

Nils Nilsen f. ca 1676 d. 1736

Dorthe Nilsdatter f. ca 1687

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra ca 1710 til ca 1720

 

Erik Pedersen f. ca 1678 giftet seg i Brevik i 1707 med Marthe Pedersdatter f. omkring 1680. De kom til Kleven og Erik døde der i 1719. Det kan ha vært Marthe som giftet seg da igjen i 1724 med Anders Jacobsen f. omkring 1690. De bodde da begge på Auen da de giftet seg. Marthe døde trolig i 1748 og ble gravlagt i Brevik.

 

Erik Pedersen og Marthe Pedersdatter sine barn:

Jon Eriksen f. 1710 d. 1748

Lauritz Eriksen f. 1711

Inger Eriksdatter f. 1714 d. 1714

Hans Eriksen f. 1717

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her i 1716

 

Ursula Andersdatter f. ca 1629 døde på Kleven i 1716 som Hans Klevens enke. 

 

Familieark

 

 

 

(Fam.1 - Samme familie som nevnes ovenfor.)

 

Bosatt her i 1723

 

Kaptein Hans Hals f. ca 1691 i Danmark stod i 1723 som eier og bruker av halve Kleven. Han hadde i 1722 giftet seg med Elisabeth Josephsdatter Asch f. omkring 1685. Hun var enke etter Frans Danielsen Wisher f. ca 1678. Denne Frans hadde i 1708 kjøpt 2 huder i Kleven. Det var dette jordgodset Hals hadde kommet til da han giftet seg med enken etter han. Hans Hals hadde ikke gården lenge, for i 1724 ble gården solgt og da var han ikke eier. Hals døde ifølge Schilbred i 1740.

 

Elisabeth Josephsdatter Asch og Frans Danielsen Wisher sine barn:

Joseph Wisher f. 1713

Frans Wisher f. 1716

 

Elisabeth Josephsdatter Asch og Hans Hals sine barn:

Jacob Hansen f. 1723

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1750 til ca 1790

 

Anund Knudsen f. 1728 fra Flåtten giftet seg i 1755 med Mari Bentsdatter f. 1730 fra Nordre Ås. Anund fikk bygselen på gården Kleven av brødrene Deichman i 1750. Han hadde bygselen så lenge de levde. Anund kjøpte Versvig omkring 1790 og familien flyttet da dit. Maria døde der i 1800 og Amund i 1808.

 

Barn:

Bent Anundsen f. 1756 d. 1770

Anders Anundsen f. 1758 d. 1808

Knud Anundsen f. 1760

Ole Anundsen f. 1761 d. 1809

Ingeborg Anundsdatter f. 1764 d. 1765

Ingeborg Anundsdatter f. 1766

Hans Anundsen f. 1769 d. 1804

Marta Anunsdatter f. 1771 d. 1781

Anna Anundsdatter f. 1774 d. 1777

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1751 til 1755

 

Anders Andersen f. 1722 i Luksefjeld giftet seg i Gjerpen i 1751 med Aslaug Erichsdatter f. 1726 fra Gaupåsen i Gjerpen. De kom til Kleven i Eidanger og døpte barn bosatt der. Anders døde der i 1755. Aslaug giftet seg på nytt i Gjerpen i 1758 med sagmester Halvor Arnesen f. 1730. De nevnes i 1801 på Bratsbergkleven.

 

Anders Andersen og Aslaug Erichsdatter sine barn:

Maren Andersdatter f. 1752 d. 1755

Berthe Andersdatter f. 1754 d. 1755

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her rundt 1790

 

Rollev Andersen f. ca 1755 giftet seg med Gunhild Pedersdatter f. ca 1755 i Lunde i Telemark i 1790. De døpte barn bosatt på Kleven i Eidanger i 1790 og 1793. De nevnes senere i Østre Porsgrunn.

 

Barn:

Maria Rollevsdatter f. 1790

Anne Rollevsdatter f. 1793 d. 1807

Andrea Rollevsdatter f. 1797 d. 1797

Anders Rollevsen f. 1798 d. 1799

Andrea Rollevsdatter f. 1802

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1806

 

Torgrim Halvorsen f. ca 1775 var gift med Inger Stenersdatter. De døpte et barn bosatt på Kleven i 1806. Familien nevnes på Flåtten.

 

 

 

 

Plasser under Kleven

 

 

Kikut

Plassen ble trolig ryddet rundt 1810.

 

 

Fam.10

 

Knud Jonsen f. omkring 1785 giftet seg i 1808 i Østre Porsgrunn med Anne Arnesdatter f. omkring 1785. De var trolig han som ryddet plassen Kikut u/Kleven. De nevnes under Kleven fra 1811.

 

Barn:

Jon Knudsen f. 1808 d. 1809

Arne Knudsen f. 1811 d. 1813

NN Knudsen f. 1814 d. 1814

Jon Knudsen f. 1817 d. 1817

Jon Knudsen f. 1820

 

Familieark

 

 

 

Klevstrand (Senere Bnr.3)

Plassen ble ryddet rundt 1700 og var en plass under Kleven helt til 1780. Klevstrand ble da skilt ut fra hovedbølet Kleven og fikk en egen skyld på 4 skinn.

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra ca 1705 til 1741 (Birthe til 1747)

 

Peder Nilsen f. ca 1672 var sønn til Nils Ellefsen Klevstrand. Peder giftet seg i 1701 med Birthe Olsdatter f. ca 1671. Hun kom fra Flåtten da de giftet seg. De ble bosatt på Klevstrand og Peder nevnes der i sjølegden av 1706. Peder Nilsen var også den Peder som brukte Kleven sammen med Kaptein Hals i 1723. Peder døde på Klevstrand i 1741 og Birthe i 1747.

 

Barn:

Tollef Pedersen f. ca 1701 d. 1764

Ole Pedersen d, ca 1704 d. 1775

Åste Pedersdatter f. ca 1706 d. 1773

Simen Pedersen f. ca 1709 d. 1766

 

Familieark

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra rundt 1727 til 1764 (Karen til 1782)

 

Tollef Pedersen f. ca 1701 var sønn av Peder Nilsen Klevstrand. Tollef giftet seg 1. gang i 1722 med Kirsten Andersdatter f. ca 1700 fra Gata i Eidanger. De døpte et barn bosatt på Kleven i 1723, men i 1725 stod de som brukerer på Rønningen u/Bjørntvedt Øvre i Eidanger. Fra rundt 1727 var de bosatt på Klevstrand u/Kleven. Kirsten døde der i 1729 og Tollef giftet seg 2. gang i 1731 med Karen Haraldsdatter f. ca 1707 fra Stulen. Vi finner dem nevnt videre på Klevstrand. Tollef døde der i 1764. Karen døde, bosatt hos sønnen Peder på Klevstrand, i 1782.

 

Tollef Pedersen og Kirsten Andersdatter sine barn:

Karen Tollefsdatter f. 1723 d. 1803

Nils Tollefsen f. 1724

Anne Tollefsdatter f. 1727 d. 1809

 

Tollef Pedersen og Karen Haraldsdatter sine barn:

NN Tollefsen f. 1731 d. 1731

Kirstine Tollefsdatter f. 1733 d. 1808

Maria Tollesfdatter f. 1736 d. 1823

Marthe Tollefsdatter f. 1740 d. 1804

Peder Tollefsen f. 1745 d. 1818

Åse Tollefsdatter f. 1748 d. 1819

Lars Tollefsen f. 1752

 

Familieark

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1780 til 1818

 

Peder Tollefsen f. 1745 var sønn av Tollef Pedersen Klevstrand. Peder giftet seg i 1780 med Karen Hansdatter (Lollik) f. 1761 fra Skien. Peder blir bosatt på Klevstrand og ble den første selveieren der. Plassen hadde blitt skilt ut fra hovedbølet i 1780. Peder døde på Klevstrand i 1818

 

Barn:

Karen Larine Pedersdatter f. 1781 d. 1781

Johanne Marie Pedersdatter f. 1782 d. 1785

Karen Pedersdatter f. 1785 d. 1859

Johanne Marie Pedersdatter f. 1789 d. 1866

Anne Larine Pedersdatter f. 1792 d. 1796

 

Familieark

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1807

 

Gunder Jacob Larsen f. 1778 var et uekte barn av Lars Møller og Marthe Tollefsdatter Klevstrand. Gunder Jacob giftet seg i 1807 med Maren Jacobsdatter f. ca 1771. De døpte et barn bosatt på Klevstrand i 1807 og nevnes som husmenn på Klevstrand.

 

Barn:

Anne Karine Gundersdatter f. 1807

 

Familieark

 

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra 1810

 

Nils Isachsen f. 1782 fra Soli giftet seg i 1810 med Johanne Marie Pedersdatter f. 1789. Hun var datter av Peder Tollefsen Klevstrand. De var bosatt på Klevstrand og døpte barn der fra 1811.

 

Barn:

Anna Nilsdatter f. 1811 d. 1834

Isach Nilsen f. 1814

Peder Nilsen f. 1818 d. 1903

Karen Margrethe Nilsdatter f. 1821

Marthe Marie Nilsdatter f. 1824 d. 1871

 

Familieark