| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KLEVEN |   


 

Kleven Gnr.54

 

Gårdsopplysninger

 

 

Eidanger Sogn 1725

Klewen
Skylder 4 Huuder, udreeder Een Soldat. Bruges af Mester Green. Til Gaarden er ingen Skoug uden allene Knap Gierdefang iche heller nogen anden Herlighed.

Rønningen eller Stranden
Under bemelte gaard Klewen er Een Huusmandsplads kaldet Rødningen eller Stranden (Klevstrand G.S.). som ligger udengierds og bruges af Peder Nielsøn gl. 54 aar, har tient for Matros 10 aars tid, er frisk, gift med Børte Olsdatter gl. 52 aar, haver 2 Sønne Nafnlig Ole Pedersøn gl. 20 aar, tiener for Soldat og hos Niels Pedersøn Hogholt for løn og Simen Pedersøn gl. 16 aar er inroulered og 1 datter Aaste Pedersdatter gl. 19 aar, er begge hieme hos Forældrene.

 

 

 

Matrikulen 1747:
Kleven

Eiere: Cancelieraad Deichmand
Oppsittere:
Cancelieraad Deichmand

 

Ekstraskatten 1762

Gaardsnavn: Kleven

Eier: Proprietair gods, He. Deichmænes avlsgaard

Mand og hustru: Anun Kleven og kone

Piiger over 12 aar: Marthe Tolvsdatter

 

Husmenn og Inderster under Kleven:

Plassens navn: Klevstrand

 

Huusmend/inderster: Tolv Klevstrand og kone

Uformuende:

uformuende Tolv Klevstrands Datter Aase, eet fattig barn

 

 

 

 

Matrikulen 1774:
Kleven

Eiere: Cancelieraad Deichmand
Oppsittere: Amund

 

 

Manntall 1782

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Merknad

Eidanger

Klewen

Klewen

Anund

1

4

1 fosterbarn, fader og moder

Eidanger

Klewen

Klewen

Peder

1

Moder og 2 søstre

 

 

1801

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

 

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

Klevstranden

435

Peder

 

Tollefsen

Husbonde

57

Begge 1ste ægteskab

Gaardbruger

Klevstranden

436

Karen

 

Jørgensdtr

Kone

38

Begge 1ste ægteskab

 

Klevstranden

437

Johanne

Maria

Pedersdtr

Deres datter

12

 

 

Klevstranden

438

Marthe

 

Tolfsdtr

Moder

61

Ugift

Inderste

Klevstranden

439

Gunner

Jacob

Larsen

Hendes søn

23

 

Daglønner

 

 

Jordavgiften 1802:
Kleven
Brukere: Amund Knudsen 3 huder 8 skind, Peder Tollefsen 4 skind

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Kleven

 

Anno 05.11.1708 – Mons. Frandz Visser lod lyse Mons. Peder Andersens kiøbebref paa 2 huder med bøxel i Klefven. (dat. 07.09.1708)

 

Anno 24.07.1724 – Ulrich Frederich Von Holsteens kiøbebref paa 2 huder i Klefven med bøxel til James Green. (dat. 29.04.1724)

 

Anno 31.03.1732 – Sr. Eduard Jaldins til Hr. Canceliee Raad Herman Leopoldus Senieor utstædte skiøde paa en hans iboende grd. i Porsgrund med 5 kachelovner, som hans svoger James Green forhen tilhørte, samt paa Kleven gaard i Eidanger skyldende 4 huuder, ved den første er dog reerveret et ny opbygd malt huus, alt for capital 620 rd. Caurant. Dat. 23.aug 1731- Hvorhan har hæfted Green til Jaldin udgivne fuldmagt samme at selge, dat. Langesund den 10.de debr. 1727.

 

Anno 31.03.1732 – Imod bemeldte skiøde protesterede Kong. May’ste Fogd Sr. Joachim Schweder saaledes: Saavidt Klewen grd. anbetreffer og ej videre at det oplæste skiødes indhold protesterede fogden kraftig saasom bemeldte gaard var skeed indførsel udj for gield efter ergangne dom over Jaldin Lange forend han dette skiøde udstæde haver, derfor var og bemel’te Kleven grd. ved offentlig auction siden bleven solgt til Hr. Tolder Frisenberg som den rettelig tilhører, det Fogden Schweder begærede paa skiødet ligned, til sin tods efteretning.

 

Anno 09.04.1742 – Hr. Kammer Raad Kierulfs skiøde til disse Carl og Wilhelm Deichmænners huus i Porsgrund, en del grunde og grd. Kleven for 830 rd. (dat. 16.03.1742)

 

Anno 12.11.1750 – Her. Cancelieraad og Cammerraad Deichmenners fæste seddel paa 4 huder i Kleven. (dat. 12.11.1750)

 

Anno 03.10.1780 – Skyldsætning paa Klevstrand pls. under Kleven.

 

Anno 25.01.1781 – Et auctions skiøde dat. 8. nov. 1780 udstædt af mig paaskrevne, Sorenskriver Norss til Peder Tollefsen for pls. Klevstrand, kiøbt paa auction efter Sal. Cancelieraad Ceichmann den 11. jyly 1780 stor summ 201 rd. hvorhas fulgte m. skyldsetningsforretning af dato 3. octb. 1780. Pls. Klevstrand skyldsat for 4 skind.

 

Anno 25.01.1781 – Peder Klevstrandens obl. til Ole Olsen Flotten fpr laanet 99 rd. imod 1’ste prior udj pls. Klevstranden og 4 % rente. Dat. 16’de oct 1780 Klevtrandsen af skyld 4 skind.

 

Anno 03.09.1781 – Er auctions skiøde dat. 10. nov 1780 udstæd af sorenskriver Norss S.T. Hr. Justitsraad og Tolder Rasch for grd. Kleven af skyld 3 huder 8 skind kiøbt paa auction efter Sal. Cancelieeraad Deichman, dat. 11. july 1780. Betalt 1216 rd. ratificeret 11’te dcbr. 1780

 

Anno 30.01.1784 – Anders Amundsen Kleven afkald paa egne og svoger Anders Andersens vegne for deres hustruers Else og Anne Margrethe Christophersdatters arv hver 15 rd. dat 7/11 1783.

 

Anno 02.06.1790 – Amund Knudsen Klevens aftstaaelsesdocument til Just. R. og Tolder Rasch paa brugsret af grd. Kleven mot betalt 400 rd. ( dat. 15.10.1789)

 

Anno 03.06.1790 – Anund Knudsens Klevens panteobl. til Hr. jens Kiile stor 265 rd. hvorfor er pantsat med 1’ prior Capteins Rødningen pg Røes Eønningen begge af skyld 3 skind og pls. Wersvigen, skyød ½ hud. (dat. 14.04.1790)

 

Anno 19.01.1792 – En Forening mellom Hr. Just R. og Tolder Rasch som eier af gaarden Kleven og Peter Klevstranden som eier af Pls. Klevstranden angaaende delet mellom disse eiedommene. (dat. 23.09.1791)

 

Anno 20.05.1800 – Hr. Justitsraad Rasches pante obl. til hans tvende sønner, Jacob Wilhelm og Constantinus Rasch for 900 rd. m. 1’ste prior i grd. Kleven i Eidanger af skyld 3 huder og 8 skind. Dat. 05.04.d.a.

 

Anno 18.01.1804 – Justitsraad Raschs skiøde til Ole Stenersen paa grd. Kleven skyld 3 huder 8 skind for 4500 rd. (dat. 26.11.1803)