| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

Hans Jensen Kierulf f. ca 1699 og Else Sørensdatter Brinch f. ca 1694 sin familie

 

 

 

Hans Jensen Kierulf, f. ca 1699 i Nibe i Danmark,[1] d. 1743 i Eidanger,1 gravlagt 09.07.1743 på Eidanger kirkegård.[2]

Han var sønn av Jens Sørensen Kjærulf og Dorthea Clemensdatter Weidemann.

 

KJÆRULFSKE STUDIER

BIDRAG TIL EN VENDSYSSELSK BONDEÆTS

GENEALOGI OG HISTORIE AF C. KLITGAARD

1914-1918

 

Om hans far:

 

Jens Sørensen Kjærulf, f. 16 . ., død 1710-14, Fiskerireder og Handelsmand i Nibe. Gift o. 1687 med

Dorthea Weidemann, døbt Aalborg Budolfi 18. Jan.

1664, begr. Viborg Søndre Sogn 23. Marts 1723, 59

Aar gl., »med Ringen, Jordspaakastelse, Siungen og

Ligprædiken«, Datter af Købmand i Aalborg og Nibe

Clemen Christoffersen Weidemann og Marie Lukasdatter Paludan7

.

16. Februar 1672 fæstede Jens Kjærulf et Fiskegarnsstade ved Nibe af Levetzau til Oxholm, og 31.

Aug. 1695 gav han paa Nibe Ting sin Svigermoder

Afkald for sin Hustrus Fædrenearv; 1698 havde han

Proces med Anders Kjærulf til Bjørnsholm angaaende

Fiskegarnsstade, og 1699 lejede han Sandvaad Fiskeriet for Kokkedals Grund af Forpagteren der, Hans

Hansen1

.

Paa et Pulpitur — smykket med 12 Apostelbilleder —, som 12 Nibinger ca. 1706 lod opsætte i

Nibe Kirkes vestre Ende, staar hans Navn J. Sørenson Kw. (? :Kjærulf); han nævnes endnu i Tingbogen 1710, men ikke i Krigsstyrtaksationen 1714,

hvorfor det maa formodes, at han er død i Mellemtiden. Hans Enke flyttede til sin Søn Lukas i Viborg.

 

Om Hans:

 

Hans Jensen Kjærulf, f. Nibe 169., død Porsgrund, begr.

Eidanger 9. Juli 1743. Er maaske den Hans Kjærulf,

der 1725 vandt 40 Rdl. i Lotteriet, rejste til Norge og

kom i Tjeneste hos Tømmerhandler og Skibsreder James

Boumann paa Borgestad ved Porsgrund. Efter dennes

Død 1730 ægtede Kjærulf 5. Novbr. 1731 (Eidanger) hans

Enke, Else Brinck, f. 1694, begr. Porsgrund 30. Juni 1746,

og fortsatte Boumanns Forretning. 10. Maj 1737 udnævntes han til Kammerraad. Han havde ingen Børn,

men hans Hustru havde 6 af sit første Ægteskab. Hans

Kjærulf og Hustru er nedsatte i det Løvenskjoldske Begravelseskapel

1734 nævnes Kjærulfs Svigersøster, Fru salig

Krigsraad Resens, samt hans Svoger Hr. Hans Borck

 

Copul. 15/11-1731 i Porsgrund.

Signiur, Hans Kierulf med ænke Madamme Else Brinch

Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

 

Det nevnes her at Hans ikke fikk noen barn, men det stemmer ikke. De døpte to barn i Eidanger.

 

Hans giftet seg i 1731.

 

Copul. 15/11-1731 i Porsgrund.

Signiur, Hans Kierulf med ænke Madamme Else Brinch

Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

 

Hans bror, Søren Jensen Kierulf f. ca 1691, var en tid sorenskriver i Bamble, og jeg nevnes han i "Brevik 1725 -1762".

 

Niels Jacobsen Porsgrund hans skiøde til Hr. Cammerraad Kierulf paa en Kornlyche, Myren kaldet, under Biørntvedt gaard for 18 rd. (datert 16.08.1742)

 

F.C. Knudsen:

L.matr.no. 25. Aalle-gaarden - Baumanngaarden

I 1732 blev han gift med James Bowmanns enke, Else Brinch, og overtog med hende Bowmanns gaard og forretning. I 1742 kjøbte han af Niels Jacobsen dennes løkke «Myren» kaldet, som laa op til Kierulfs eiendom.

 

Han var bror av Sorenskriver i Bamble, Søren Kiærulf, og drev trelasthandel i Porsgrunn.

 

I 1742 solgte Kammer Raad Kierulfs som eide og til brødrene Deichmann:

Anno - 1742 - 9. april - Hr. Kammer Raad Kierulfs skiøde til disse Carl Deichmænnænners huus i Porsgrund, en del Grunde og Grd. Kleven for 830 rd. (datert 16.03.1742)

 

I 1746 holdes auktion efter avdøde cancelliraad Kierulf over hans gaard som beskrives saaledes: «2 etager i høiden, I 2 jern kakkelovne i værelserne samt en indmuret bryggekjedel med laag, aparte udhuser og gaardsrum med springvand udi; item en søebod tilligemed et lidet logihus, staaende strags ved bryggen, hvorudi én kakkelovn, frugt-, urte- og engehauge, samt bolverk og lasteplads».

Cancelliraad Løvenskiold kjøber eiendommen for 2,201 Rdl. Det i beskrivelsen nævnte springvand i gaardsrummet er senere, antagelig i Niels Johnsens tid, forlenget ud i Aallegaden, eller Skolegaden som den nu kaldes. Her stod indtil byen i 1868 fik sit eget vandverk, en vandpost, hvorfra husene i nabolaget hentede sit vand. Paa veien op til Bjørntvedt, i krydset ved Høegh-alléen, der hvor bestyrer Tovsens hus nu staar, var et stort vandhus, hvorfra vandet i trærør lededes ned til vandposten i Aallegaden.

 

Han gravlegges som "Velædle og Velbyrdige CammerRaad Hans Jensøn Kierulf 44 aar".

 

 

 

Gift 15.11.1731 i Eidanger kirke,[3] med Else Sørensdatter Brinch, f. ca 1694 i Arendal,[4] (datter av Søren Andersen og Karen Brinch), d. 1746 i Eidanger,4 gravlagt 30.06.1746 i Eidanger kirkegård.2

 

Else:

Hennes var var en rik kjøpmann og trelasthandler i Arendal.

 

Hun var enke etter James Bowman i Østre Porsgrunn da hun giftet seg med Hans Kierulf.

 

Gravlagt som "H. Frue CammerRaad Kierulfs N. Else Brinch, 58 aar".

 

 

 

I.    James Kierulf, f. 1733 i Eidanger,[5] døpt 02.03.1733 i Eidanger kirke.5

      

       Monsieur Hans Kierulf og Else Brinch - James

       Faddere: baaren af fru Cansellie Raad Inger, Frøcen Fien, mandfaddere: Hr. Cansellie Raad Leopoldus, Capitain Hans Holmboe, Hr. Tolder Nicolaj Friesenberg, Mons. Søfren Leopoldus.

 

        I disse Kjerulfske studiene nevnes dette under hans fars bror, Søren, sin sønn James. Kan dette være denne James? Disse studiene mener jo at hans far ikke fikk barn, men det stemmer jo ikke.


 
KJÆRULFSKE STUDIER

       BIDRAG TIL EN VENDSYSSELSK BONDEÆTS

       GENEALOGI OG HISTORIE AF C. KLITGAARD

       1914-1918

       James Sørensen Kjærulf, døbt Solum 13. S. eft.

       Tr. 1726, død uden Livsarvinger før 1783. En

       Student James Kjærulf, 16 Aar, nævnes 1748 i

       Kbh. Universitetsmatrikel , og det er muligvis

       ham, der er anført med urigtig Alder, hvad der

       ikke sjældent er Tilfældet.

 

        

      

II.   Jens Andreas Kierulf, f. 1735 i Eidanger,[6] døpt 01.02.1735 i Eidanger kirke,6 konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke.[7]

      

       Mons. Hans Kierulf og Madam Else Søfrensdatter Brinch - Jens Andreas

       Faddere: baaren af frue Conferenceraad Else Hr. Deichmans, Madam Catharina Susanna Hr. Tolder Koefoeds, mandfaddere: Hr. Justittraad Herman Leopoldus, Mons. Vilhelm Deichman, Monsieur Niels Aal.

      

       Han konfirmeres i 1752 som "Jens Andreas Kierulf i Porsgrund 17 aar".

 

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 96.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 2.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 22.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.