| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KVESTAD |


 

 

Rasmus Kvestad f. omkring 1550 sine mulige etterkommere

 

 

 

Rasmus Kvestad , f. ca 1550.[1]

 

Han nevnes i 1585 og 86. Han oppføres da blant bønder i Gjerpen og Eidanger som leverte trelast til Kongen.

 

 

I.    Ole Rasmusen , f. ca 1580 på Kvestad i Eidanger,[2] d. ca 1640 på Kvestad i Eidanger.[3]

      

       I 1611 var Ole leilending på Kvestad i Eidanger. Han plasserte som lagrettemann sitt segl under Jordboken av 1624. Dette viser initialene O.R. Jordboken opplyser at Ole med sine arvinger eide 1 hud i Kjendalen. Ole eller Oluf Kvestad nevnes fremdeles i 1635, men i 1640 finner vi Hans på gården. Dette kan ha vært hans sønn. Ifølge Schilbred var han trolig gift med ei Ellen. Hans sønn er trolig Hans Kvestad som etterfulgte han på Kvestad.

      

       Han giftet seg med[4] Ellen .

 

      

 

       A.   Hans Olsen ,  f. ca 1600 på Kvestad i Eidanger,[5] d. ca 1655 på Kvestad i Eidanger.[6]

            

             Han nevnes i 1640. Han er identisk med Hans Kvæstad, som nå var eier av Kjendalen. Hans Kvestad nevnes i kopskattmanntalet av 1645 på Kvestad med kvinne og en datter. I 1650 var fremdeles Hans og en Finn bruker, men i 1655 er en Tjøstel og en Finn bruker på Kvestad. I 1650 får en opplysninger om driften på Kjendalen. Da står det i skattemanntallet at "Kinndall", som Hans bruker, skylder 1 hud som han selv med bygsel er eiende, et stykke eng og bruker under "Questad". I 1661 var hans sønn Otter bosatt på Kjendalen.

 

             Barn:

            

             1.    NN Hansdatter  , f. omkring 1620.[7]

                   

                    Hun var nok datter av Hans Olsen Kvestad. Han eide midt på 1600 taller gården Kjendalen i Eidanger. Det er nok gods fra denne datteren (2 ½ skinn i Kjenndalen) som "Amun Sølen" i Gierpen eide ifølge landkommisjonen av 1661.

 

                   

                    Gift[8] med Amund Amundsen , f. ca 1612, d. 1694 på Søli i Gjerpen, gravlagt 22.06.1694 i Gjerpen.[9]

                   

                    Amund:

                    Gard Strøm skriver på Gamle Gjerpen:

Fra Skattematrikkelen 1647:
"Søellen som Amun paaboer, schylder 6 huder som konglig majestet med bøxel følger. Er ingen schouff eller 
herlighedt till. Er taxerit for 1 fuld och ½ fierdingsgaardt schat, penge 6 daler 3 mark. Kongelig majestet bygger."

Det ble opplyst i Landkommisjonen av 1661 at Amun Sølen i Gierpen eide 2 ½ skinn i Kjenndalen i Eidanger. 
Dette var trolig hans kones arvegods. I 1700 var det Hans Lie i Gjerpen som eide den samme gårdparten.

Sogneprestens manntall 1664 nevner følgende sønner med følgende alder: Tolf(14), Jens(17), Amund(17). 
Amund hadde nok også en datter, oppkalt etter sin farmor Anne og en sønn Hans, oppkalt etter sin farfar 
Hans Kjendalen. Dette var en gammel navnetradisjon, som nesten alltid ble fulgt.

Fra skattematrikkelen 1670/71:
"Øfre Søllen, Amund bruger schylder 6 huder som Laugmand Chlaus Andersen med bøxell ehr ejende, 
giffuer Schatt 12 Rdr."

Søli øvre ble delt i to like store bruk i ca. 1678.

 

                    Gravlagt som "Amun Søle 82 aar".

                   

                    Se Søli øvre på gamlegjerpen.no

 

                    Barn:

                   

                    a.    Tollef Amundsen, f. ca 1644, d. 1714 på Søli i Gjerpen, gravlagt 23.04.1714 i Gjerpen.[10]

 

                           Han nevnes under sin far i 1664, 14 år gammel.

 

                           Gravlagt som "Tolf Sølj, 70 aar, 6 uger".

                          

 

                           (1) Han giftet seg med Tore Olsdatter, f. ca 1647,[11] d. 1693 på Søli i Gjerpen,[12] gravlagt 01.07.1693 på Gjerpen kirkegård.[13]

                          

                           Tore:

                           Gravlagt som "Tollev Sølis qvinde, Torer Olsd. 46 aar".

                          

 

                           (2) Gift 1694,[14] med Gunhild Tollefsdatter, f. ca 1658,[15] (datter av Tollef Colbjørnsen og Mari Nilsdatter), d. 1733 på Søli i Gjerpen,[16] gravlagt 16.05.1733 på Gjerpen kirkegård.[17]

                          

                           Gunhild:

                           Hun kom fra Siljan. Hun er nevnt i skifte etter moren på Sølverød i 1703 som "Gunild Tollefsd. gift med Tollef Amundsen Sølee (Søli JO)".

                          

                           Trol. i Gjerpen krk. d. 12/8-1694 Tollev Søli og Gunhild Tollevsdatter fra Slemdal.

                          

                           Gravlagt som "Tolf Sølis Enche Gunild, 75 aar".

 

                          

 

                    b.    Jens Amundsen, f. ca 1647.[18]

                          

                           Han nevnes under sin far i 1664, 17 år gammel.

                          

 

                           Han giftet seg med Kirsti Michelsdatter, f. ca 1636,[19] d. 1724 på Flogstad i Eidanger,[20] gravlagt 02.06.1724 på Eidanger kirkegård.[21]

                          

                          Kirsti:

                           Hun var enke etter Søren Torgersen Flogstad.

                          

                           4. Dec. som var Dom. 2. Adv. (1698). Blef her i Eidanger trolofved Jens Amundsøn og Kirsti Michelsdaatter. Begge to er i Kefold. (?).

                           Caut: Halvor Siljen og H. Olssøn Sætter.

                          

                           Hun gravlegges i Eidanger i 1724 som: " Kirsten Michelsdatter Floochstad 88 aar og 4 maaneder gl. ".

 

                          

 

                    c.    Amund Amundsen, f. ca 1647.[22]

                          

                           Han nevnes under sin far i 1664, 17 år gammel.     

                         

                            

 

             2.    Otter Hansen, f. ca 1624 på Kvestad i Eidanger,[25] d. omkring 1700 på Kjendalen i Eidanger.[26]

                   

                    Da landkomisjonen gjorde sine undersøkelser i 1661 var Otter bosatt på Kjendalenen. Han er 27 år ifølge fogdens manntall fra 1663, mens sognepresten har 40 år på sin liste. Den sistnevnte har patronymikonet Hanssøn. Han eide 6 skinn i Kjendalen, Niels Lunde 2 1/2 skinn, Anund Sølen i Gjerpen 2 1/2 skinn i 1661. I 1680 årene er Otter og hans søken eiere, så de ovennevnte var nok gift med hans søstre ev. tidligere arvegods?

 

                    Se Kjendalen

                   

 

             3.    Find Hansen, f. omkring 1625,[27] d. ca 1655 på Kvestad i Eidanger.

                   

                    Han ble oppgitt på Kvestad i 1650 og 1655. Mye taler for at han er sønn av foregående bruker, og at sønnene delte Kvestad og Kjendalen mellom seg. Hans og Find brukere av Kvestad i 1650; dvs. far og sønn.

                   

 

                    Han giftet seg med Åse Halvorsdatter, f. omkring 1620 

                   

                    Åse:

                    Hun ble oppgitt som enke på Kvestad i 1664. Hun ble nevnt i 1670 men ikke i 1680. Hun har trolig overtatt som bruker da ektemannen døde.

                   

                    Mulig søster til Tystøl Halvorsen Kjølsrød/Qvæstad.

 

 

                    Barn:

 

                    a.    Nils Findsen, f. ca 1634.

                           Oppgitt til 30 år i 1664 - manntall oppgitt på Kvestad i 1680 men ikke lenger i 1690.

                          

 

                    b.    Mette Findsdatter, f. omkring 1640                                           

                           Hennes navn er oppgitt under salg til kap. Christen Torgersen Finde. Står som Methe Findsdatter i skifte etter mannen i 1700.

                          

                           Kopling til foreldre noe usikker, basert på at farsnavnet Find er et uvanlig navn i Eidanger og vi har her en aktuell far på nabogården.

                          

 

                           Hun giftet seg med Jan Rolfsen, f. ca 1635 på Nordre Lunde i Eidanger, (sønn av Rolf Kjeldsen og Ingeborg Lunde), d. ca 1700 på Nordre Lunde i Eidanger.

                          

                           Se Nordre Lunde

 

                   

 

 

             4.    Christen Hansen, f. ca 1635 på Kvestad i Eidanger,[28] d. ca 1701 på Kvestad i Eidanger.[29]

                   

                    I sogneprestens manntall av 1664 Christen Hansen 29 år blant oppsitterne på Kvestad i Eidanger. (Tjøstel Halvorsen 49 år, med sønnen Halvor 4 år, Christen Hansen 29 år, Niels Finnsen 30 år, en enke Åse Halvorsdatter, en 16 år gammel gutt, Gjest Hansen, som oppføres i rubrikken for sønnen, må vel være bror av Christen.) Ifølge matrikulen av 1665 hadde Quæstad med Thiøstelsrød och Karlsrød en skyld på 7 huder og 1/2 rdl.

                   

                    I midten av 1670 årene var fremdelses Tjøstel, Christen, Niels og Åse brukere av Kvestad med Tjøstelsrød. I 1680 årene Christen og Nils, og i begynnelsen er det følgende decennium bare Christen, senere Christen og Ole, Gården oppgis nå til 7 huder og 4 1/2 skinn idet den halve delen er omregnet. Christen og Ole nevnes fremdeles omkring 1700.

                   

                    Det ble skifte etter Christen Hanssøn på Kvestad i 1701 i mellom hans enke Kirsten Rolfsdatter og datteren Marthe Christensdatter, gift med Ole Gudmundsen Kvestad. Boet var beskjedent, idet bruttoet utgjorde 48 rdl, 10 skinn og nettoen rdlr. 13-1-6. Alt dette ifølge Schillbred.

                   

                    Kvestad i Eidanger 3.9.1701 Sk.pr. 2, Fol. 193a

                    Christen Hansen død e. Kirsten Rolfsd.

                    Barn: 1. Marte Christensd. g.m. Ole Gudmundsen Kvestad.

                    Brt: 48-"-10. Nt: 13-1-6.

                   

 

                    Han giftet seg med[30] Kirsten Rolfsdatter, f. ca 1642 på Nordre Lunde i Eidanger,[31],[32] (datter av Rolf Kjeldsen og Ingeborg Lunde), d. 1716 på Kvestad i Eidanger,[33] gravlagt 05.12.1716 på Eidanger kirkegård.[34]

                   

                    Kirsten:

                    Hun var datter av Rolf Kjeldsen på Nordre Lunde. Når det skiftes etter søsteren Tønnilds mann på Tveten Søndre i 1695 er Tønnilds søster mann Christen Qvestad står det.

                   

                    Hun gravlegges som "Kirsten Rolfsdatter Qvestad gl 74 aar".

 

                    Se Kvestad denne gården

 

                   

 

             5.    Gjest Hansen, f. ca 1648 på Kvestad i Eidanger.[35]

 

                    Gjest:

                    Schilbred har plasser en Gjest Hansen f. ca 1648 som sønn av Hans Olsen Kvestad i sin slektstavle ang. slektene fra Kvestad. Det nevnes en Gjest Hansen på Kvestad i 1664. Han nevnes som 16 år og er ført i rubrikken for sønner. Alderen passer ikke helt, men det kan være han som nevnes på Nordre Ås?

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 330.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[9]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[10]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[11]  Alder ved død.

[12]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[14]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[15]  Alder ved død.

[16]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[17]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[18]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[22]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[23]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[24]  Stipulert, Stipulert.

[25]  Manntallet i 1664.

[26]  Stipulert, Stipulert.

[27]  Stipulert, Stipulert.

[28]  Manntalet for 1663-66 for Bamble, Øvre og Nedre Telemrk. Gården Qvæstad.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[32]  Alder ved død.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 86.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 330.