| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOVHOLT |  


 

 

 

Anfind Andersen f. ca 1644 sin familie (Han giftet seg to ganger, 2. gang med Marthe Andersdatter f. omkring 1645)

 

 

 

Anfind Andersen, f. ca 1644,[1] d. før 1708 på Hovholt i Eidanger. 

 

Det var trolig han som var tjenestedreng på gården Herøya i Eidanger hos Eggert Engelsebretzen i 1666. Han stod der som Anfind Andersen ("Soldat, som denne gard, och Gundekleff holder"), og alderen var 20 år.

 

Han var bruker på Hovholt i Eidanger fra 1680 og var fremdeles bruker i 1685.

 

I skattemanntallet fra 1680 var det oppført en ny bruker. En Anfind var bruker på Hovholt. Eierne var «Amptmand Niels Søfrensen Adalar» med 3 ½ hud og Gjerpen kirke med 3 ½ hud.

 

Rostjenestemanntallet fra 1685 nevnte to brukere på Hovholt. Det var Anfind og Peder. Eierne var «Sal. Niels Pilgaatds arvinger» med 3 ½ hud og Gjerpen kirke med 3 ½ hud. (Langes embedskalender oppgir Nils (Ovesen) Pilgaard som toller i Langesund tolldistrikt. Han nevnes i 1679 og 1685, men var død i 1686. Hans enke var Anne Adeler)

 

Han ble nevnt i et notat fra kirkeboken for Eidanger 12. august 1708 ang. et spørsmål om en attest.

 

Kristian Hunskaar har gjort følgende avskrift for meg:

 

Anno 1708 den 12. Augusti var Inger Søfrensdaatter hos mig og begieret min attest ........ hindis mand, med hans efterlefvende 2de Brødre, Niells Andfindsen og Ole Andfindsen var i Skyldskab med den deris Broder, som nu hafvet tiende fra Holland, at hand skulle være i Westindien med døden afgangen. Da saasom Jeg har ingen(?) Ministerial Bog effter min Salige formand for mig funden, hafve Jeg af almuen tencht(?) at best kundskab der om kient er spørgis. Hvor for Jeg hafve tilspurt tvende dannemænd, nemlig Toll(e)f Tveten og Solfve(r) Flaaden derom, saasom de i grandelauget boende kunde hafve beste Widenskab derom. Og bekiente dise 2 Mænd at, den her bemelte, nu i Westindien døde, nafnlig Anders Andfindsen hand var frille søn til(?) Salig Anfind Andersen som effter denne sin auflede frille søn, Siden i Æchteschab, med sin hustrue Marthe Andersdaatter aflede dise effterschrefne Børn, nemmelig, Anders Andfindsen, som nu er ved døden(?) affalden effterladende sig een liden daatter, som til Dato lefver, ved nafn Mari Andersdaatter. Derforuden auflede ogsaa forbemelte Andfind Andersen dise 2 Sønner, som lefver endnu, nemlig, Niells Andfindsen, 25 aar gl. og Olle Andfindssen nu(?) schelmen(?) 20 aar gammell. Derforuden Efter lefuer samme sin fader, dise 2 sønner, nemlig, Lars Andfindsen, som nu bor paa Hejrstad, og Peder Andfindsen, som nu boer paa Næset. Og er saaledis dise 5. Anders Andfindsen, Lars Andfindsen, Peder Andfindsen, Niells Andfindsen og Olle Andfindsen, som brødre udj eet Æchteschab fødde, og derforuden deris Søster Kirsti Andfindsdaatter, som nu lefver i Æchteschab med Niels Mognsen og boer her Nord for Kirchen, paa Hr. Secreterer Herman Leopoldus tilhørende grund. Men den i Westindien døde Anders Andfindsen, er deris halfbroder saasom(?) ...... eller saasom ... frille børn af deris fader aufled før(?) hand i æchteschab kom. Hvilchet saa at være i Sandhed etc [datering, underskrifter].

 

Ut fra dette tolker jeg det som om Anfind Hovolt hadde navnet Anfind Andersen og at han fikk en sønn før han var gift som het Anders Anfindsen. Anders hadde vært gift med Inger Sørensen, og han var død i Vestindia. Dette må nok da ha vært i forbindelse med sjøfart på denne tiden. Det ble nevnt at han tjente fra Holland, så han jobbet trolig på en Hollandsk båt.

 

Tollef Tveten og Solve Flotten bekrefter dette med at Anfind Andersen var far til denne Anders som var død i Vestindia.

 

Anfind Andersen var død før 1708 og han hadde etter at han fikk denne sønnen Anders, giftet seg med Marthe Andersdatter og de hadde sammen fått sønnene Anders, Lars, Peder Niels og Ole og døtrene Mari og Kirsti. Niels var i 1702 25 år, Ole var 20, Lars bodde på Heistad, Peder bodde på Neset i Brunlanes og datteren Kirsti var gift med Nils Magnussen og bodde nord for kirken på Herman Leopoldus sin grunn.

 

Anfind kunne muligens være sønn av Anders som eide 4 1/2 hud i gården i 1645 ifølge skoskattmanntallet for dette året, men Anfind hadde ingen eierdeler i gården, og det hadde bodd andre folk på gården i flere tiår. Denne Anders er trolig den er finner igjen på gården Mo i Kvelle, der han var bruker i 1646. Han satt da med 3 1/2 hud i Hovholt. Han stod der som Anders Svendsen Mo. I 1655 har denne Anders ingen eierandeler igjen i Haugholt.

 

Derfor er det lite som peker på at Anfind Andersen var sønn av denne Anders på Mo i Hedrum.

 

Jeg trodde lenge Maren Anfindsdatter Nordre Ås var hans datter, men ut fra det overnevnte stemmer ikke det.

 

 

(1) Gift[2] med Mor til Anders Anfindsen.

 

 

(2) Gift2 med Marthe Andersdatter, f. omkring 1645.1

 

 

 

I.    Anders Anfindsen, (sønn av Anfind Andersen og Mor til Anders Anfindsen) f. omkring 1670,1 d. før 1708 i Vestindien.2 

 

       Han var matros ombord på et hollandsk skip og døde i Vestindia ifølge attest datert 12. august 1708. Han var en "frillesønn" av Anfind Andersen.

 

      

       Gift2 med Inger Sørensdatter, f. ca 1664,[3] d. 1723 på Osebakken i Eidanger,[4] gravlagt 29.10.1723 på Eidanger kirkegård.4 

 

       Inger:

       Hun var ifølge notat i kirkeboken for Eidanger 12. august 1708 hos presten i Eidanger og ba om en attest ang. hennes manns død.

      

       Hun trolovet seg igjen i november 1708. Trolig derfor hun trang denne attesten.

      

       Eidanger 15/11-1708.

       Den 15. Nov. var Hans Pedersøn Bekken her og begiered Trolofvelse paa førstkommende Søndag for sig og sin Kieriste, Inger Søfrensdaatter.

       Cav: Tollef Tweten (buemerke) og Søvren Olesøn (sign. Olle Sørensøn).

      

       Det er trolig hun som gravlegges i 1723 som "Inger Søfrensdatter fra Osebachen, betaler jorden og begge klochene 59 aar 5 maaneder".

 

 

       Inger Sørensdatter giftet seg 2. gang[5] med Hans Pedersen, f. ca 1680,[6] (sønn av Peder og Kirsten Olsdatter). 

 

       Hans:

       Han stod som Hans Pedersøn Bekken da han trolovet seg i 1708.

 

       Det var nok han som nevnes i sjølegden 1706 på ”Bæchen” under Søndre Tveten. Han stod da som "Huusqvindens Søn", 26 år og "ung Karl, enroulleret".

 

       Han nevnes blant sjømenn i Porsgrunn i 1712 som "Hans Pedersen". Han betalte 3 Rd 3 ort 6 sk. i skatt.

 

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hans Pedersen Bechen", innrullert 6. mai 1704.

 

 

       Barn:

 

             A.       Maren Andersdatter, f. ca 1695.1 

 

                        Maren:

                        Hun levde i 1708, og betegnes da som en liten datter.

 

      

 

II.   Kirsten Anfindsen, (datter av Anfind Andersen og Marthe Andersdatter) f. rundt 1674,2,3 d. 1724 på Osebakken i Eidanger,4 gravlagt 17.04.1724 på Eidanger kirkegård.4 

 

       Hun ble nevnt i et notat i kirkeboken i Eidanger datert 12. august 1708 som datter av Anfind Andersen. Det stod der at hun ”lefver i Æchteschab med Niels Mognsen og boer her Nord for Kirchen, paa Hr. Secreterer Herman Leopoldus tilhørende grund”.

 

       Hun giftet seg i 1697.

 

       Den 22. Aug. 1697, Despons. her i Eid. Niels Mogenssen og Kirsten Andfindsdaatter.

       Cav: Simen Eggertssøn og Halfvor Andersen Siljen."

      

       Den 10. Oct. (1697) som var den 19. Trin. her i Eid. Ægtevied Niels Mogenssen og Kirsten Andfindsdaatter.

      

       Gravlagt som "Kirsten Andfindsdatter fra Ossebachen 50 aar, betaler jorden og klochene".    

            

      

       Gift 10.10.1697 i Eidanger kirke,[7] med Nils Mogensen, f. ca 1666,3 d. 1719 på Bjørntvedt eje i Eidanger,4 gravlagt 04.06.1719 på Eidanger kirkegård.4

 

       Nils:

       Gravlagt som "Niels Mogensøn fra Biøntvedt ejet 53 aar".

 

       Se Østre Porsgrunn 1712-1725

 

 

      

III. Lars Anfindsen, (sønn av Anfind Andersen og Marthe Andersdatter) f. ca 1675,[8],[9],2 d. 1719 på Heistad i Eidanger,4 gravlagt 19.02.1719 på Eidanger kirkegård.4 

 

       Han ble nevnt i et notat i kirkeboken i Eidanger datert 12. august 1708 som sønn av Anfind Andersen.

 

 

       Gift 06.06.1702 i Eidanger kirke,8 med9 Sidsel Pedersdatter, f. ca 1660,9,3 d. 1737 på Heistad i Eidanger,9 gravlagt 01.10.1737 på Eidanger kirkegård.[10] 

 

       Se Heistad

 

 

      

IV. Peder Anfindsen, (sønn av Anfind Andersen og Marthe Andersdatter) f. rundt 1680.2,1 

 

       Han bodde på Neset (Brunlanes) ifølge attest fra kirkeboken i Eidanger datert 12. august 1708.

      

       Han forlovet seg i 1712.

 

       Trol. 29/9-1712 Eidanger Kirke:

       Peder Anfindsen, Enchemand boende paa Næjet paa Wærwaagen(?) og Kirsten Olsd.

       som har tient hos Hans Berg.

       Caut: Hans Arnesen Berg, Rasmus Lerstang.

 

      

       Gift 1712,8 med Kirsten Olsdatter, f. ca 1683,3 d. 1725 på Sundsåsen i Eidanger, gravlagt 18.09.1725 på Eidanger kirkegård.4 

 

       Kirsten:

       Det var nok hun som gravlegges som "Kirsten Olsdatter fra Sønsaassen, betaler jorden 42 aar". Det var tilknytning mellom Vervågen og Sundsåsen. Nils Amundsen og Anne Pedersdatter bodde der på denne tiden.

 

 

      

V.   Nils Anfindsen, (sønn av Anfind Andersen og Marthe Andersdatter) f. ca 1683,[11],2,3 d. 1741 på Hovholt i Eidanger,12,11 gravlagt 28.01.1741 på Eidanger kirkegård.11 

 

       Han ble nevnt i et notat i kirkeboken i Eidanger datert 12. august 1708 som sønn av Anfind Andersen.

 

 

       Gift 1706 i Eidanger kirke,8 med12 Åste Andersdatter, f. ca 1678,5,3 (datter av Anders Ås), d. 1751 på Hovholt i Eidanger,11 gravlagt 24.10.1751 på Eidanger kirkegård.11 

 

       Se Hovholt denne gården

 

 

      

VI. Ole Anfindsen, (sønn av Anfind Andersen og Marthe Andersdatter) f. ca 1687,12,3 d. 1725 på Hovholt i Eidanger,12,4 gravlagt 18.05.1725 på Eidanger kirkegård.4 

 

       Han ble nevnt i et notat i kirkeboken i Eidanger datert 12. august 1708 som sønn av Anfind Andersen.

 

      

       Gift 1720 i Eidanger kirke,8 med12 Marthe Torkildsdatter, f. ca 1695,5 (datter av Torkild Nilsen og Mari Olsdatter), d. 1752 på Hovholt i Eidanger,11 gravlagt 12.04.1752 på Eidanger kirkegård.11 

 

       Se Hovholt denne gården

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

2  Notat fra kirkeboken i Eidanger datert 12. august 1708.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 254.

[9]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 187.