| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE TVETEN |  


 

 

 

Kirsten Olsdatter f. ca 1644 sin familie

 

 

 

Kirsten Olsdatter, f. ca 1644,[1] d. 1717 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[2] gravlagt 02.05.1717 på Eidanger kirkegård.2

 

I sjølegden i 1706 stod det nevnt på Bæchen under Søndre Tveten en "Ole Stiesen Huusqvindens Søn 32 aar ung Karl, enroulleret ", og en "Hans Pedersen Huusqvindens Søn 26 aar ung Karl, enroulleret ".

Denne huskvinnen var nok da Kirsten som siden levde der til hun døde der i 1717. Hun har ut fra dette vært gift to ganger.

 

De hadde også en tjenestegutt i 1706 som noteres som "Ole Larsen Huusdreng 26 aar fød i Bæchen, ung Karll, enroulleret".

 

Hun gravlegges son " Kisten Olsdatter Bechen 83 aar".

 

 

(1) Hun giftet seg med Stie, f. omkring 1640.[3]

 

 

(2) Hun giftet seg med Peder, f. omkring 1640,3 d. før 1706.[4]

 

 

 

I.    Ole Stiesen, (sønn av Stie og Kirsten Olsdatter) f. ca 1674.4

      

       Han ble nevnt på "Bæcken Huusmandspladz under Søndre Tvetten" som "Ole Stiesen Huusqvindens Søn 32 aar ung Karl, enroulleret ".

 

 

 

II.   Hans Pedersen, (sønn av Peder og Kirsten Olsdatter) f. ca 1680.4

      

       Han nevnes i sjølegden 1706 på Bæchen under Søndre Tveten. Han stod da som "Huusqvindens Søn", 26 år og "ung Karl, enroulleret".

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hans Pedersen Bechen", innrullert 6. mai 1704.

 

       Han giftet seg i 1708.

 

       Eidanger 15/11-1708.

       Den 15. Nov. var Hans Pedersøn Bakken her og begiered Trolofvelse paa førstkommende Søndag for sig og sin Kieriste, Inger Søfrensdaatter.

       Cav: Tollef Tweten (buemerke) og Søvren Olesøn (sign. Olle Sørensøn).

 

       Det gravlegges ei "Kisten Olsdatter Bechen 83 aar" 2. mai 1717. Dette var nok hans mor.

 

      

       Gift[5] med Inger Sørensdatter, f. ca 1664,1 d. 1723 på Osebakken i Eidanger,[6] gravlagt 29.10.1723 på Eidanger kirkegård.6

      

       Inger:

       Hun var enke etter Anders Anfindsen f. omkring 1650 d. før 1708. De under hans far Anfind Andersen Hovholt.

 

       Hun var ifølge notat i kirkeboken for Eidanger 12. august 1708 hos presten i Eidanger og ba om en attest ang. hennes manns død.

      

       Kristian Hunskaar har gjort følgende avskrift:

       Anno 1708 den 12. Augusti var Inger Søfrensdaatter hos mig og begieret min attest ........ hindis mand, med hans efterlefvende 2de Brødre, Niells Andfindsen og Ole Andfindsen var i Skyldskab med den deris Broder, som nu hafvet tiende fra Holland, at hand skulle være i Westindien med døden afgangen. Da saasom Jeg har ingen(?) Ministerial Bog effter min Salige formand for mig funden, hafve Jeg af almuen tencht(?) at best kundskab der om kient er spørgis. Hvor for Jeg hafve tilspurt tvende dannemænd, nemlig Toll(e)f Tveten og Solfve(r) Flaaden derom, saasom de i grandelauget boende kunde hafve beste Widenskab derom. Og bekiente dise 2 Mænd at, den her bemelte, nu i Westindien døde, nafnlig Anders Andfindsen hand var frille søn til(?) Salig Anfind Andersen som effter denne sin auflede frille søn, Siden i Æchteschab, med sin hustrue Marthe Andersdaatter aflede dise effterschrefne Børn, nemmelig, Anders Andfindsen, som nu er ved døden(?) affalden effterladende sig een liden daatter, som til Dato lefver, ved nafn Mari Andersdaatter. Derforuden auflede ogsaa forbemelte Andfind Andersen dise 2 Sønner, som lefver endnu, nemlig, Niells Andfindsen, 25 aar gl. og Olle Andfindssen nu(?) schelmen(?) 20 aar gammell. Derforuden Efter lefuer samme sin fader, dise 2 sønner, nemlig, Lars Andfindsen, som nu bor paa Hejrstad, og Peder Andfindsen, som nu boer paa Næset. Og er saaledis dise 5. Anders Andfindsen, Lars Andfindsen, Peder Andfindsen, Niells Andfindsen og Olle Andfindsen, som brødre udj eet Æchteschab fødde, og derforuden deris Søster Kirsti Andfindsdaatter, som nu lefver i Æchteschab med Niels Mognsen og boer her Nord for Kirchen, paa Hr. Secreterer Herman Leopoldus tilhørende grund. Men den i Westindien døde Anders Andfindsen, er deris halfbroder saasom(?) ...... eller saasom ... frille børn af deris fader aufled før(?) hand i æchteschab kom. Hvilchet saa at være i Sandhed etc [datering, underskrifter].

      

       Det er trolig hun som gravlegges i 1723 som "Inger Søfrensdatter fra Osebachen, betaler jorden og begge klochene 59 aar 5 maaneder".

      

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.