| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

 

Bjønnes Gnr.27

 

Gården Bjønnes finner vi på den vestre siden av Langangsfjorden. Gården ligger på halvøya mellom Langangsfjorden og Ormefjorden. I nord grenser gården mor Ramberg.

 

Landskyld 4 huder (1664)

 

 

Litt fakta om gården Bjønnes

 

 

De tidlige manntallene på Bjønnes:

 

En finner ”Biønnes” nevnt i et skattemanntall fra 1592-93.

 

Gården nevnes i 1600 årene som en fullgård. Skylden var på 3 ½ hud og ble midt på 1600 tallet 4 huder.

 

I 1611 nevnes en Oluf (Ole) som oppsitter. Schilbred viser også til en delingsforetning i Bjørkedalen i 1625 der denne Ole nevnes med sin hustru Guri.

 

I von Papenheims jordbok fra ca 1615 opplyses der at Bjønnes skyldte 2 huder til Christoffer Solverød. Videre skyldte gården 1 ½ hud til Jørgen Tveten.

 

I 1624 finner vi Oluf Bjønnes som hadde 1 hud og 8 skinn odelsgods i gården Bjønnes. Videre var 1 hud og 10 skinn pantegods eid av Gjord Lerstang. Dette ble da en samlet skyld på 3 ½ hud. I 1628 har sønnen Stoe Lerstang overtatt sin far, Gjord Lerstang sin del.

 

På midten av 1630 årene var fortsatt Oluf Bjønnes nevnt.

 

Vi finner en Kjeld som oppsitter på Bjønnes rundt 1640. Han var der fortsatt med kvinne i koppskattmanntallet fra 1645 og var også bruker i 1650. Bjønnes hadde nå fått en skyld på 4 huder og eier var Gjord Lerstangs sønn Rasmus som eiede hele gården. (Gården var nå i denne slekten til uti 1770 årene) 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Biønes som Kield bruger
schylder 4 huder.
Deraff Rasmus Leerstang 3 ½ huder med bøxell,
och Kong. Ma. ½ hudt.
Er ingen schouff eller eiendom till, och bunden forarmet.
Er lagt for 1/3 gaardt, penge - 4 ½ dr.

 

I 1650 årene var Rasmus sin sønn Isak Rasmussen bruker på Bjønnes. Isak bodde en tid på Bjønnes, men flyttet så til Ramberg.

 

I 1661 oppgav Landkommisjonen fra 1661 Isak og hans brødre som eiere av gården Bjønnes. Det var dette året nevnt i husmann på gården. Isak brukte gården med han bodde på Ramberg.

 

I prestens manntall fra 1664 het husmannen under Bjønnes, Torbjørn ”Schouffholm”.

 

I 1664-65 var brødrene Isak og Nils Rasmussen eiere av 4 huder i Bjønnes, 1 hud Ramberg, 3 huder (halvparten) av Gunneklev og 8 skinn i Kjørholt.

 

Isak satt med gården Bjønnes frem til 1670 da hans bror Søren døde. Isach overtok da Lerstang.

 

I 1680 var bror til Isak, Nils Rasmussen eier og bruker av Bjønnes. Nils eide også mye annet gods i bygden. Han bodde i Brevik og var trelasthandler. Nils døde i 1690 og hans enke, Trinche, bygslet bort gården til en Jens Larsen.

 

Under sjølegden i 1706 nevnes på Bjønnes oppsitteren Jens Larsen, 72 aar og gift med sønnene Lars, Søren og Christen. Det nevnes også en husmann på Kleven, Torchild Trefot 60 aar og gift med sønnene Lars og Ole.

 

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra 1692 til 1729

 

Jens Larsen f. ca 1634 bygslet gården Bjønnes i 1692. Han nevnes der som oppsitter i 1706 og i 1711. Jens var gift to ganger. Hans første hustrus navn er ukjent men han giftet seg 2. gang i Brevik i 1708 med Birthe Amundsdatter f. ca 1662, datter av Amund Tallaksen Sundsåsen. Birthe døde som enke på Bjønnes i 1729. Jens fikk ingen barn i sitt andre ekteskap

 

Jens Larsen og hans 1. hustru sine barn:

 

Søren Jensen f. ca 1662

Anne Jensdatter f. ca 1665 d. 1706

Lars Jensen f. ca 1665

Birthe Jensdatter f. ca 1665 d. 1742

Ellen Jensdatter f. ca 1665 d. 1732

Christen Jensen f. ca 1669 d. 1730

Sara Jensdatter f. ca 1675 d. 1742

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1720 til 1737

 

Abraham Hansen f. ca 1685 var sønn av Hans Amundsen Sundsåsen. Han giftet seg i 1719 med Elisabeth Hansdatter f. ca 1687. Hun var datter av Hans Amundsen Skjelsvik. De bygslet Bjønnes fra de giftet seg og bodde der livet ut. Abrahan døde på Bjønnes i 1734 og Elisabeth i 1737. De etterlot seg ingen barn.

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1724 til 1726

 

Amund Hansen f. ca 1694 var sønn av Hans Amundsen Skjelsvik. Amund giftet seg i Brevik i 1724 med Marte Jespersdatter f. ca 1705. De var en tid bosatt på Bjønnes men fra 1727 døpte de barn i Brevik. Amund døde benevnt som Bjønnes i 1763 og Marte døde i 1764. De bodde trolig i Brevik men ble benevnt som Bjønnes.

 

Barn:

Hans Amundsen f. 1725 d. 1763

Mari Amundsdatter f. 1727 d. 1789

Casper Anundsen f. 1729 d. 1730

Casper Amundsen f. 1731 d. 1731

Marthe Amundsdatter f. 1732 d. 1758

Berthe Amundsdatter f. 1735 d. 1763

Jesper Amundsen f. 1738 d. 1745

Gunhild Cecilia Amundsdatter f. 1743 d. 1743

Jesper Amundsen f. 1745

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1726 til 1774

 

Ole Hansen f. ca 1700 var også en sønn av Hans Amundsen Skjelsvik. Ole giftet seg i 1726 med Ragnhild Andersdatter f. ca 1701 fra Lerstang. De fikk samme året bygsel på halvparten av Bjønnes og flyttet dit. De bodde der livet ut. Ole døde på Bjønnes i 1763 og Ragnhild i 1774.

 

Barn:

Anders Olsen f. 1726 d. ca 1762

Jørgen Olsen f. 1731 d. ca 1776

Jacob Olsen f. 1734 d. 1734

Abraham Olsen f. 1736 d. 1814

Lisbeth Olsdatter f. 1739 d. 1762

NN Olsen f. 1741 d. 1741

Marthe Olsdatter f. 1743 d. 1768

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1753 til 1756

 

Jørgen Olsen f. 1731 var sønn av Ole Hansen Bjønnes. Han giftet seg i 1753 med Helvig Sørensdatter f. 1731 fra Lerstang. De var bosatt på Bjønnes frem til 1756 da de flyttet til Brevik. Jørgen døde i Brevik i ca 1776 og Helvig i 1802

 

Barn:

Hans Jørgensen f. 1754 d. 1754

Gunild Kirstine Jørgensdatter f. 1755 d. 1755

Anne Kirstine Jørgensdatter f. 1757 d. 1788

Hans Christian Jørgensen f. 1760 d. 1817

Søren Jørgensen f. 1762

Isach Jørgensen f. 1765 d. 1765

Lisbeth Jørgensdatter f. 1766 d. 1788

Ole Jørgensen f. 1772

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1757 til 1759

 

Anders Olsen f. 1726 giftet seg i Brevik i 1757 med Karen Jacobsdatter f. 1726 fra Brevik. Anders var også sønn av Ole Hansen Bjønnes. Ole døpte barn på bosatt på Bjønnes i 1758 men fra 1759 var de bosatt i Brevik. Anders døde i Brevik ca 1762 og Karen i 1799.

 

Barn:

Jacob Andersen f. 1758 d. 1811

Hans Abraham Andersen f. 1759 d. 1813

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1760 til 1814

 

Abraham Olsen f. 1736 var sønn av Ole Hansen Bjønnes. Han giftet seg i 1760 med Ellen Sørensdatter f. 1739 fra Lerstang. Han overtok bygselen på Bjønnes etter sin far og i 1775 ble han selveier på gården. De bodde der hele livet. Ellen døde i 1796 og Abraham døde i 1814.

 

Barn:

Berthe Kirstine Abrahamsdatter f. 1761 d. 1763

Ole Abrahamsen f. 1764 d. 1765

Boel Lisbeth Abrahamsdatter f. 1766 d. 1810

Hans Abrahamsen f. 1769 d. 1770

Inger Abrahamsdatter f. 1772

Søren Abrahamsen f. 1775 d. 1779

Jørell Abrahamsdatter f. 1778

Ingeborg Kirstine Abrahamsdatter f. 1782 d. 1800

 

Familieark

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1784 til 1788

 

Jacob Hansen f. 1749 kom fra Grummestad i Bamble. Jacob kjøpte i 1784 en del av gården Bjønnes og flyttet dit. Han døde der som ungkar i 1788.

 

Familieark

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1788 til 1843

 

Gunder Jacobsen f. 1761 giftet seg 1. gang i 1787 med datteren til Abraham Olsen Bjønnes, Boel Lisbeth Abrahamsdatter f. 1766. Gunder hadde i 1791 kjøpt halvparten av Auen av sin far og i 1799 solgte han denne parten. Han hadde i 1788 kjøpt seg inn i gården Bjønnes og de flyttet dit i 1790. Boel Lisbeth døde der i 1810 pg Gunder giftet seg så 2. gang i 1811 med Mette Marie Hansdatter f. 1780 fra Sortedal i Bamble. Gunder døde på Bjønnes i 1843.

 

Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter sine barn:

NN Gundersen f. 1788 d. 1788

Søren Gundersen f. 1789 d. 1789

Jacob Gundersen f. 1790

Ole Gundersen f. 1792 d. 1793

Elen Johanne Gundersdatter f. 1794

Ole Gundersen f. 1795 d. 1865

Even Gundersen f. 1798 d. 1850

Abraham Gundersen f. 1801 d. 1801

Ellen Kirstine Gundersdatter f. 1803 d. 1826

Anders Gundersen f. 1806

 

Gunder Jacobsen og Mette Marie Hansdatter sine barn:

Boel Kirstine Gundersdatter f. 1811

Else Marie Gundersdatter f. 1812 d. 1899

Hans Gundersen f. 1814 d. 1905

Lene Gundersdatter f. 1817 d. 1899

Christen Gundersen f. 1821 d. 1899

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Bjønnes:

 

Fam.10 - Gjertrud Amundsdatter  født ca 1652 døde på Bjønnes i 1720. Hun kan ha vært søster av Hans Amundsen Skjelsvik.

Ragnild Hansdatter f. ca 1681 døde på Bjønnes i 1727. Hun nevnes under det som trolig var hennes far, Hans Amundsen, på Skjelsvik.

Fam.11 - Søren Olsen født ca 1707 døde på Bjønnes i 1772.

 

 

Husmenn

 

 

Fam.12

 

Bosatt her i 1786 og 1794

 

Stener Pedersen f. ca 1743 kom fra Haddeland i Dal sogn i Tinn i Telemark. Han giftet seg 1. gang i Tinn i 1766 med Ambiør Halvorsdatter f. 1744 fra Berge i Atrå i Tinn. Hun døde i Tinn i 1773. Stener giftet seg 2. gang i Tinn i 1775 med Jøran Nilsdatter f. ca 1743. De døpte sitt siste barn i Tinn i 1775. I 1778 døpte de barn bosatt i Skien. Jøran døde der i 1782. Stener giftet seg 3. gang i Eidanger i 1786 med Inger Olsdatter f. ca 1764. Hun kom fra Bjønnes eie. De døpte i alle fall barn her i 1786 og 1794. Det kan være Inger som døde i Brevik som i 1809, men hun stod da som enke? Stener døde i Brevik i 1824.

 

Stener Pedersen og Ambiør Halvorsen sine barn:

Gunild Stenersdatter f. 1767 d. 1767

Peder Stenersen f. 1768 d. 1768

Gro Stenersdatter f. 1768 d. 1768

Peder Stenersen f. 1769

Halvor Stenersen f. 1771 d. 1842

Gunild Stenersdatter f. 1773

 

Stener Pedersen og Jøran Nilsdatter sine barn:

Ambiør Stenersdatter f. 1775

Nils Stenersen f. 1778 d. 1783

Guri Stenersen f. 1781 d. 1782

 

Stener Pedersen og Inger Olsdatter sine barn:

NN Stenersen f. 1786 d. 1786

Anne Marie Stenersdatter f. 1787

Jørel Olsdatter f. 1790

Ole Stenersen f. 1792

Mari Stenersdatter f. 1794

Helene Stenersdatter f. 1798 d. 1805

Anne Stenersdatter f. 1803

 

Familieark

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1799 til 1813

 

Lars Jonsen f. ca 1740 giftet seg i Bamble i 1784 med Anne Olsdatter f. 1758. De kom da begge fra Svinland. Han tjente nok der og hun bodde der hos sin far. Hun var et uekte barn faren fikk før han giftet seg. De døpte et barn i Langesund i 1784. Der stod det at Lars var svensk. Anne døde i Brevik i 1796 og Lars giftet seg 2. gang i Brevik i 1799 med Marte Jensdatter f. ca 1760. Vi finner dem som husmenn under Bjønnes i 1801. De var da begge i sitt 2. ekteskap. Lars døde på Bjønnes i 1813.

 

Lars Jonsen og Anne Olsdatter sitt barn:

Sara Larsdatter f. 1784 d. 1784

 

Familieark

 

 

 

 

Kleven

 

 

Fam.14

 

Torkild Trefot f. ca 1646 var bosatt på Kleven u/Bjønnes i 1706.

 

Barn:

Lars Torkildsen f. ca 1695 d. 1723

Lisbeth Torkildsdatter f. omkring 1695

Birthe Torkildsdatter f. 1697 d. 1757

Ole Torkildsen f. ca 1702

 

Familieark

 

 

 

Kjelkevik

 

Fam.15

 

Bosatt her fra 1789 til 1816

 

Hans Pedersen f. 1741 giftet seg i Brevik i 1771 med Anne Dorthea Isachsdatter f. 1742. Hans var sønn av Peder Stoesen i Brevik og Anne Dorthea var datter av Isach Christensen i Brevik. De døpte barn i Brevik, men kom i 1789 til Kjelkevik under Bjønnes der Anne Dorthea døde i 1809. Hans døde der i 1816.

 

Barn:

Peder Hansen f. 1772 d. 1772

Peder Hansen f. 1774 d. 1779

Isach Hansen f. 1774 d. 1780

Christen Hansen f. 1777 d. 1847

Stoe Hansen f. 1780 d. 1781

 

Familieark

 

 

 

Solvik

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1792 til 1825

 

Peder Jacobsen f. 1758 var fra Støtholt i Bamble. Han giftet seg i Bamble i 1783 med Maren Christophersdatter f. ca 1754. De kjøpte i 1792 plassen Solvik under Bjønnes og bosatte seg der. De solgte Solvik i 1825. Peder døde i 1833. De fikk ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Bjørsund

 

 

Fam.17

 

Nevnt her i 1794

 

Sibille Olsdatter født ca 1716 døde på Bjørsund u/Bjønnes i 1794.

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1798 til 1820

 

Håvard Torjusen f. ca 1748 var fra Ås. Han giftet seg 1. gang i 1770 med Maren Eriksdatter f. 1742 fra Søndre Lunde. Hun døde på Ås i 1786 og Håvard giftet seg 2. gang i 1787 med Anne Knudsdatter f. 1766 fra Nordre Riis i Gjerpen. De bodde på Ås og døpte et barn bosatt på Håøya i 1796. De kom før 1801 til Bjørsund under Bjønnes. Håvard døde der i 1820.

 

Se Søndre Ås

 

 

 

Størsmyr

 

Fam.18

 

Bosatt her fra 1810 til 1844

 

Anders Halvorsen f. ca 1776 giftet seg i Solum i 1798 med Beate Cathrine Amundsdatter f. 1765 fra Klostergrinden i Solum. Han ble et par måneder etter utlagt til barnefar til et uekte barn i Brevik. Barnets mor var Gunhild Jonsdatter f. 1771 fra Brevik. Anders var smed. Beate Cathrine døde i Brevik i 1810. Samme året kjøpte Anders plassen Størsmyr under Bjønnes. Han giftet seg på nytt i Brevik i 1811 med Anne Olsdatter f. omkring 1785. Anders døde på Størsmyr i 1834 og enken overdro i 1844 plassen til sin sønn Halvor Joni Andersen og tok selv føderåd.

 

Anders Halvorsen sitt uekte barn med Gunhild Jonsdatter

Marte Carine Andersdatter f. 1798 d. 1858

 

Anders Halvorsen og Beate Amundsdatter sine barn:

Just Andersen f. 1799

Helge Marie Andersdatter f. 1803

 

Anders Halvorsen og Anne Olsdatter sine barn:

Beathe Gurine Andersdatter f. 1812

Halvor Joni Andersen f. 1814

Jørgine Andersdatter f. 1816

Bernt Jørginius Andersen f. 1822 d. 1915

Gunhild Oline Andersdatter f. 1826

 

Familieark