| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE

 


 

 

 

 

Anders Torsen f. ca 1634 og Åste Prestegården f. omkring 1610 sin familie.

 

 

 

Anders Torsen, født ca 1634,[1] død ca 1690 i Kiste Søndre.

Han var sønn av Tor Olsen og Ingebor Tygesdatter Åmtvet u/Kålstad lille i Holla.

 

Leif Biberg Kristensen fant i februar 2022 en kobling mellom denne familien og skifte etter Hans TygesenSøve i Holla i 1712.

 

Hans Tygesen etterlot seg ingen barn og en mengde familiemedlemmer nevnes derfor i skifte som arvinger.

 

Ut fra dette ser vi at Anders Torsen var sønn av Hans Tygesens halvsøster Ingeborg Tygesdatter og hennes første mann, Tor Olsen, på Åmtvet u/Kålstad lille i Holla.

 

Ingeborg var datter av Tyge Andersen (ca 1580-ca 1650). Tyge Andersen var lensmann på Vipeto i Holla/Telemark. 

Ingeborg står nevnt som «Ingebaar Omtvedt» og død under skifte etter Hans Tygesen.

 

Hun må ha vært gift to ganger ifølge skifte. Hennes første mann, Tor Olsen, døde på Åmtvet u/Kålstad lille i Holla ca 1648. Hennes andre mann, Ole Ellefsen, døde i 1694. Han hadde giftet seg igjen Berte Tomasdatter.

 

Det var skifte etter hennes andre mann, Ole Ellefsen, samme året:

1694

NTS 1690-96

144a- 144b

Olle Ellefsen, død;

enka Birthe Thomesdatter og barna: Bertel, Ole og Ellef Olssønner.

 

Det ble holdt skifte etter Ingeborg TygesdatterÅmtvet u/Kålstad lille, Holla i 1677. Her er alle barna listet opp: «Anders, Ole, Mari, Kirsti og Anne fra første ekteskap med Tore Olsen, og Tyge Olsen "den døvstumme" fra siste ekteskap med Ole Ellefsen».

 

Fra første ekteskap var det foruten sønnen Anders Torsen på Kiste Søndre i Siljan hadde hun datteren Maren Torsdatter som hadde en sønn Peder Larsen. Det var en datter Anne Torsdatter og videre datteren Kirsten Torsdatter som var gift med Ole Nilsen på Nedre Gvåla i Sauherad. Den siste var Ole Torsen som vi finner her i Siljan på Solverød. Fra hennes annet ekteskap, var den en sønn Tyge Olsen, og en datter Ingeborg Olsdatter gift med Åste Anundsen på Høgsrud i Sauherad. Dermed ser vi her to familien i Siljan som kan kobles til dette skifte.

 

Anders Torsen levde under skifte etter Hans TygesenSøve i 1712:

2den halfsøster Sl: Ingebaar Omtvedt effterladt sig 6 børn

     Eldste Søn Anders, Kirstens datter

           Maren gifft med Ole Anunsen i Herlumsogn,

    Ole Solfverud, for som møtte Corporal Jens Jacobsen,

    Tyge Olsen Dum, møtte self og var og tilstæde hans Stif Moder Bergit Omtved som for ham svarer,

    Maren Olsdatter (skal være Torsdatter) huis søn Per Larsen møtte,

    Anne Olsdatter (skal være Torsdatter) for henne svarede Corporal Jens Jacobsen,

    Kirsti Hvalens 3de døttre, der af

          Aaste HougRuds quinde Ingebor,

          Lars Jauxes quinde Maren og

          Karren Ytterbøe

 

Anders Torsen har giftet seg med enken etter Jacob Prestegården, Åste. På den måten blir Peder Jakobsen Moholt halvbror til Kirsti Andersdatter, hvilket forklarer at Peder i skiftet etter Kirsti kalles barnas morbror. Ei av døtrene til Mari Andersdatter og Tore Kjellsen het Åste, som da er oppkalt etter mormora.

 

Anders nevnes som bruker på Prestegården fra 1664. Han nevnes som 30 år og oppsitter både av presten og fogden i 1664.

 

Fra 1674 var den samme Anders Toresen bruker på Kiste Søndre. Han var også lensmann i Siljan. Anders brukte gården frem til 1689, da han nok døde.

 

Han, hans søsken og hans etterkommere nevnes i skjøte etter hans avdøde bror eller halvbror, Ole Torsen, sitt jordgods til Nils Olsen Solverød i 1718:

 

SAKO, Bamble sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I 1, 1692-1818

fol. 7a-7b / nr. 19

Vi underskrevne Ole Anunsen boende i Werne Sogn, Ole Olsen i Qvel Sogn, Helje Johnsen Gunsholdt i Slemdahl, Søren Anundsen i Hedrum Sogn paa egne og samtlige Medarvingers Vegne efter sal. Anders Sørensen(!) Kiste, Peder Larsen i Bøeherred paa min Moder Maren Thorsdatters Vegne, Kittel Olsen i Wallebøe, Jens Jacobsen Sunsaas, Daniel Jensen udi Skien paa egne og Medarvingers Vegne efter sal. Anne Thorsdatter, Paul Joensen Ytterbøe paa egne og Medarvingers Vegne efter sal. Kirsten Thorsdatter kjendes og hermed vitterliggjør, at som vi tillige med Niels Olsen er udi Arv tilfalden efter Ole Thorsen Solverød efter Skiftebrev af 21de Juni 1718 udi Solverød 1 huud 2 2/5 kalveskind med bøxel for 100 rd og udi Tormoesrød 1 huud og 6 kalveskind med bøxel for 45 rd saa have vi igjen solgt og afhændet, som vi udi kraft ...(?) hermed paa egne og Medarvingers Vegne, sælger, skjøder og aldeles afhænder fra os og vores Arvinger, og til vores Svoger velagte mand Niels Olsen og hans Arvinger foreskrevne 1 huud 2 2/5 kalveskind med bøxel udi Solverød og udi Tormoesrød 1 huud 6 skind med bøxel, hvorfore Niels Olsen Solverød haver betalt til os nemlig sal. Anders Thorsens Arvinger paa vores Anpart udi Solverød 40 rd og for vores Part i Tormsrød 10 rd, og til os andre trende Søsters ...(?) og Arvinger, hver for Vores Anpart Søsterlod i Solverød 20 rd og udi Tormoesrød 5 rd, der giør tilsammen 145 rd med Niels Olsens egen Anpart [...] Actum Solverød den 22 Juni Ao 1718.

 

Underskrevet:

Ole Skoklemoe - Ole Olsen Oxenholdt - Helje Jonssen H.S. Gunshold - Søfren Anundsen S.A.S. Birke

Peder Larsen - Kittel Olsen - Jens Jacobsen - Daniel Jensen - Paul Olsen Ytterbøe - m.fl.

(Kristian Hunskaars sin avskrift)

 

Han var da bror eller halvbror til denne Ole Torsen, Maren Torsdatter, Anne Torsdatter, Kirsten Torsdatter. Kjøperen Nils Torsen var også arving og kan være arving etter en annen Torsdatter.

 

Når det gjelder Anders Torsen sine egne nevnte arvinger så var det: 1. Ole Anundsen gift med hans datter Maren, Andersdatter 2. Ole Olsen var gift med Karen Halvorsdatter, datter av Kirsten Andersdatter, 3. Helge Jonsen var gift med Ingeborg Halvorsdatter, datter av Kirsten Andersdatter, 4. Søren Anundsen var gift med Anne Torsdatter, datter av Maren Andersdatter.

 

Hans bror Ole Torsen Solverød, som eide jordgodset som ble solgt, var gift, men etterlot seg ingen livsarvinger.

 

Søsteren Maren Torsdatter etterlot seg en sønnPeder Larsen i Bøeherred”.

 

Søsteren Anne Torsdatter etterlot seg følgende arvinger: Kittel Olsen i Wallebøe, Jens Jacobsen Sunsaas, Daniel Jensen udi Skien. Uvisst hvilke relasjon de hadde. (Kittel Olsen kom til Solverød i Siljan.)

 

Søsteren Kirsten Torsdatter etterlot seg følgende arving: Paul Joensen Ytterbøe. Uvisst hvilke relasjon de hadde

 

 

Han giftet seg med Åste Prestegården, født omkring 1610.1

 

Åste:

Hun var enke etter Jacob Prestegården.

 

 

 

 

I.    Maren Andersdatter, født omkring 1660, død ca 1716 i Bjørke Søndre i Hedrum.[2]

 

 

       (1) Hun giftet seg med Tore Kjeldsen, født omkring 1660,1 (sønn av Kjeld Halvorsen), død før 1698.[3]

      

       Se under hans far

 

      

       (2) Hun giftet seg med Ole Anundsen, født omkring 1660 i Eskedal i Hedrum (sønn av Anund Nilsen og Maren Olsdatter).

      

       Se Kiste Søndre

 

 

      

II.   Kirsten Andersdatter, født omkring 1670,1 død ca 1698 på Søndre Kiste i Siljan.2

      

      

       (1) Hun giftet seg med Halvor Kjeldsen, født omkring 1655,1 (sønn av Kjeld Halvorsen), død før 1695 på Kiste Nordre i Siljan.1

      

       Se Kiste Nordre

 

      

       (2) Hun giftet seg med[4] Ole Paulsen, født ca 1663,4,[5] død 1730 på Søndre Kiste i Siljan,4 gravlagt 02.04.1730 på Siljan kirkegård.[6]

      

       Se Kiste Søndre

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Skifte etter henne.

[3]  Skifte etter hans bror.

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 87.

[5]  Alder ved død.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.