| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

Gonsholt Søndre Gnr.28

 

 

Landskyld 4 1/2 hud (1664)

 

 

Eier i 1762: 1 del selveier og 1 del Greven i Larvik

 

 

Litt fakta om Gonsholt Søndre

 

(Med plassene Vierød og Prestejordet)

 

 

 

De tidlige manntallene på Gonsholt Søndre:

 

Gonsholt Søndre og Nordre har i tidlige tider vært en stor gård.

 

Gården "Garnesholte" nevnes i Rødeboka i 1390. Det var da bare en gård.

 

I 1528 var gården delt for da nevnes Søndre og Nordre Gonsholt som hver sin gård.

 

I 1586 var PAUL Gonsholt eier av den søndre delen og HALVOR "i den anden gaard".

 

GULLIK skattet av gården i 1592.

 

OLE stod oppført på gården i 1611.

 

Under saltverkskatten i 1612-13 nevnes både FOLKVOR Gonsholt og OLE Gonsholt. De nevnes også begge på Gonsholt som brukere i 1620. Ole var trolig på den Søndre delen.

 

Fra 1613 til 1616 nevnes GULIKK på Gonsholt Søndre.

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes følgende eiere: Gonsholt søndre Falckuor Gundisholdt eier 2 huder 3 skinn, Guttorum Kiiste eier ½ hud, Hans Gundishildt eier 1 hud, presten i Edannger (Eidanger prestebol) eier ½ hud, Edanngers kierche (Eidanger kirke) eier ½ hud .

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes Jon Austad og hans jordgods. Det var 2 huder 3 skinn odelsgods og 1 hud 1/2 hud pantegods i Gonsholt Søndre, 1 1/2 hud odelsgods og 1 1/2 pantegods i "Søndre Odbor i Huerssogen i Brunlav lehn", 9 skinn pantegods "wdj Oustgaardt", 9 skinn pantegods i Holte og 9 skinn pantegods i Sortedal.

 

Gonsholt Søndre nevnes under fullgårder og skylden var 4 1/2 hud. I 1640 stod Ole Austad som eier i 3 1/2 hud i Gonholt Søndre.

 

Under koppskatten i 1645 nevnes to brukere på Søndre Gonsholt. Den ene var enken med en datter og den andre var GUTTORM med sin kvinne.

 

I 1647 var det Guttorm som brukte gården. Han eide selv 3 huder 9 skinn med bygselsrett, Slemdal kirke eide 1/2 hud, Eidanger kirkes prestebol eide 1/2 hud. Slik var situasjonen også i 1650 og 1655.

 

I 1664 var det en endring, for da nevnes to brukere på Gonsholt Søndre. Den ene var OLE BENTSEN som presten oppga var 66 aar og fogden 35 aar. (Her var et stort sprik.) Den andre var TORE OLSEN som presten oppga var 30 aar og fogden 37 aar. Det var to tjenestegutter Ole Rasmussen 12 aar (14 aar) og Jon Guttormsen 13 aar. Når det gjelder Jon står det et notat "findis bondens Søstersøn frembuoxen Joen Guttormbsen". Det nevnes ikke hvilke oppsitter.

 

I 1665 og 1666 nevnes bare Ole og fra 1668 til 1677 TORE og LARS. Fra 1672 finner vi lagmann Claus Andersen som eier av 3 1/2 hud i gården og Slemdal kirke som eier av 1 hud. Slik var eiersituasjonen helt frem til og med 1683. Det eneste er at fra 1680 nevnes Claus Andersens arvinger som eier av denne delen.

 

I 1678 og 1679 var JON og Tore brukere og fra 1680 nevnes Jon som enebruker. Han nevnes alene som bruker frem til 1688. I 1690 brukte Jon gården sammen med en Tore og i 1692 nevnes bare Tore. På eiersiden var Jens Mogensen blitt eier av de 3 1/2 hudene som var på private hender og Slemdal kirke eide fortsatt 1 hud.

 

I 1696 var Jon og OLE brukere på gården. I 1697 nevnes bare Jon og i 1698 GUTTORM (Jonsen) og Jon. Guttorms del var i 1698 på 3 huder 2 skinn og Jon sin på 1 hud og 7 skinn. I 1699 var Guttorm bruker sammen med JOCUM HEIN. Jochum hadde nå denne delen på 1 hud og 7 skinn. I 1700 nevnes Jocum Hein som bruker av hele gården.

 

Fra 1702 til 1705 var PEDER og Guttorm brukere av 2 huder 4 1/2 skinn hver. Fra 1707 nevnes Guttorm som bruker av hele gården. Vi finner han som oppsitter i 1711 som Guttorm Jonsen med kone, 2 barn, en liten pike og hans mor.

 

Brødrene Niri og Knud Halvorsen kom fra Rollag og kjøpte 3 1/2 hud i gården Gonsholt Søndre fra Guttorm Jonsen Gonsholt i Siljan i 1722.

 

I 1723 var NERI og KNUD brukere. Eiere var Niri og Knud Halvorsønner med 1 ¾ hud, Slemdahl kirche med 6 ½ skind

 

Niri Halvorsen f. ca 1686 solgte sin del (1 hud og 9 skinn som var halve gården) i Gonsholt Søndre til Greven i Larvik i 1746.

 

Ps. Det står ofte bare Gonsholt i kirkebøkene, ikke om det er Søndre eller Nordre. Det gjør det litt vanskelig.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1645 til ca 1660

 

Guttorm Gonsholt f. omkring 1610 nevnes på Gonsholt Søndre fra 1645 til 1655.

 

Barn:

Jon Guttormsen f. ca 1650 d. 1698

Ole Guttormsen f. omkring 1650

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1678 til 1698

 

Jon Guttormsen f. ca 1650 var sønn av overnevnte Guttorm Gonsholt. Jon ble gift med Tore Helgesdatter f. ca 1645. Jon ble bruker på Gonsholt Søndre. Det var Jon Guttormsen og en Tore som var brukere der fra 1678 og frem til 1690. I 1692 nevnes bare Tore. Tore var Tore Olsen fra 1664. Jon nevnes som bruker der i 1696 sammen med sin bror Ole. Det var skifte etter Jon og konen på Gonsholt Søndre i 1698.

 

Barn:

Guttorm Jonsen f. ca 1669 d. 1723

Maren Jonsdatter f. ca 1672 d. 1759

Peder Jonsen f. omkring 1680

Helge Jonsen f. ca 1683 d. 1742

Thore Jonsen f. ca 1685

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1698 til 1723

 

Guttorm Jonsen f. ca 1669 var sønn av overnevnte Jon Guttormsen. Han nevnes som bruker på Gonsholt Søndre etter sin far i 1698 og 1699. Guttorm ble gift i 1702 med Edel Eriksdatter f. ca 1667. Dette kan ha vært hans andre ekteskap. Ut fra fadderbruken kan disse undernevnte være hans barn. Han har i så fall vært gift før 1702. Alder i forhold til den eldste datteren viser at alder må være feilført et sted dersom hun var hans datter. Det er derfor noe usikkerhet rundt dette. Guttorm var eier av hele Gonsholt Søndre. Han solgte i 1722 gården (5 1/2 hud) til Niri og Knud Halvorsen fra Rollag. Guttorm døde på Gonsholt Søndre i 1723. Edel døde i Siljan i 1759.

 

Mulige barn:

Amborg Guttormsdatter f. ca 1679 d. 1723

Gunvor Guttormsdatter f. omkring 1690 d. 1716

Anna Guttormsdatter f. ca 1691 d. 1751

 

Familieark

 

 

Nevnt her rundt 1700

 

Jocum Hein i Skien nevnes som bruker av gården en kort perode rundt 1700. Han nevnes også i 1698 og som bruker på Engelstad i Siljan. Han hadde nok da eierinteresser i disse gårdene en kort peride.

 

Se sønnen Vincentz Jochumsen Hein i Brevik

 

 

 

 

I 1722 dukket det opp en helt ny familie på Gonsholt Søndre. Da kjøpte brødrene Niri og Knud Halvorsen fra Rollag gården. De ble brukere på hver sin del.

 

 

 

Del 1 (Nistua)

 

 

Bosatt her fra 1722 til ca 1747

 

Niri Halvorsen f. ca 1686 kom fra Blakstad i Rollag til Gonsholt Søndre i 1722. Han var sønn av Halvor Nirisen Blakstad. Han og hans bror Knud Halvorsen kjøpte dette året hele gården, 3 1/2 hud. De nevnes der som eiere og brukere i matrikkelen fra 1723. Niri var gift og hadde familie da han kom til Siljan. Han hadde giftet seg i Rollag i 1714 med Helge Halvorsdatter f. ca 1688 fra Fulsås i Rollag. Niri solgte sin del i Gonsholt Søndre til Greven i Larvik i 1746. Helge døde på Gonsholt i 1747. Niri døde hos sønnen Halvor på Sortedal i 1759. Han bodde nok der etter at hans kone døde.

 

Barn:

Jøran Nirisdatter f. 1714 d. 1715

Halvor Nirisen f. 1717 d. 1765

Ole Nirisen f. 1719

Ragnild Nirisdatter f. 1722

Iver Nirisen f. 1725 d. 1725

Ole Nirisen f. 1730

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1739 til ca 1747

 

Halvor Nirisen f. ca 1718 var sønn av overnevnte Niri Halvorsen. Halvor giftet seg i 1739 med Anne Holgersdatter f. 1715. De døpte barn bosatt hos sin far på Gonsholt Søndre til 1747. De kom så til Sortedal. (Trolig sammen med sin far som hadde solgt sin del i Gonsholt Søndre og blitt enkemann.)

 

Se Sortedal

 

 

 

Bosatt her 1747 til 1774 (Maren til 1782)

 

Lars Nilsen f. ca 1699 var sønn av Nils Svendsen Sortedal. Lars var gift annen gang med Maren Jonsdatter f. ca 1676. Hun var datter av overnevnte Jon Guttormsen Gonsholt Søndre. Lars og Maren var bosatt på Sortedal frem til 1747, da han solgte sin eierdel i Sortedal til greven i Larvik. Han flyttet da til Gonsholt Søndre der han i 1748 bygselet grevens del av gården. Ifølge bygselseddelen så hadde Niri Halvorsen vært bruker før han. Lars døde på Gonsholt i 1774 og Maren døde der i 1782.

 

Se Sortedal

 

 

 

Bosatt her fra 1768 til 1813

 

Bent Jonsen f. 1743 fra Skilbred giftet seg i 1768 med Inger Larsdatter f. 1746. Hun var datter av overnevnte Lars Nilsen som nevnes på Sortedal, men som kom til Gonsholt Søndre. Inger kom fra Gonsholt da hun giftet seg. Bent og Inger ble bosatt på Gonholt Søndre. Bent overtok bygselen på 1/2 delen av gården i 1767 etter hans kones bror, Nils Larsen. Bent nevnes som bruker i 1782 og som inderst/leieboer i 1801. Da hadde sønnen Jon overtatt bygselen. Bent og Inger døde begge på Gonsholt i 1813.

 

Barn:

Jon Bentsen f. 1769 d. 1843

Karen Bentsdatter f. 1772 d. 1819

Maren Bentsdatter f. 1775 d. 1789

Lars Bentsen f. 1778 f. 1781

Lars Bentsen f. 1781 d. 1782

Anne Bentsdatter f. 1783 d. 1783

Helvig Bentsdatter f. 1783 d. 1783

Anne Bentsdatter f. 1784 d. 1867

NN Bentsen f. 1789 d. 1789

Lars Bentsen f. 1790 d. 1867

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1796 til 1843

 

Jon Bentsen f. 1769 var sønn av overnevnte Bent Jonsen. Jon giftet seg 1. gang i 1796 med Maria Isachsdatter f. 1769 fra Kiste. De ble bosatt på en del av Gonsholt Søndre. Jon overtok der som bruker etter sin far. Maria døde der i 1811. Jon giftet seg samme året med Maren Olsdatter f. 1781 fra Gurholt. Maren nevnes som død i skifte etter mors bror i Gjerpen i 1837. Hun døde i 1834. Jon døde på Gonsholt i 1843.

 

Jon Bentsen og Maria Isachsdatter sine barn:

Knud Jonsen f. 1797 d. 1802

Bent Jonsen f. 1799 d. 1812

Isach Jonsen f. 1802 d. 1887

Helvig Jonsdatter f. 1805 d. 1876

Knud Jonsen f. 1808 d. 1839

 

Jon Bentsen og Maren Olsdatter sine barn:

Ole Jonsen f. 1812 d. 1812

Pernille Jonsdatter f. 1813 d. 1813

Berthe Marie Jonsdatter f. 1814

Ole Jonsen f. 1816 d. 1822

Pernille Jonsdatter f. 1819 d. 1872

 

Familieark

 

 

 

 

Del 2

 

 

Bosatt her fra 1722 til 1799

 

Helje Gulliksdatter f. ca 1705 fra Engelstad giftet seg i 1727 med Knud Halvorsen f. ca 1698. Knud bodde da allerede på Gonsholt Søndre. Knud kom fra Rollag og var sønn av Halvor Nirisen Blakstad. Knud og hans bror Niri hadde kommet til Siljan i 1722. De kjøpte der hele Gonsholt Søndre (3 1/2 hud). De nevnes begge som brukere der under matrikkelen i 1723. Knud døde på Gonsholt i 1742. Heje giftet seg 2. gang i 1745 med Arne Nilsen f. 1720 fra Sortedal. Arne ble da igjennom dette giftemålet bruker og eier på denne delen av Gonsholt Søndre. I 1762 nevnes de som selveiere. De nevnes ikke som brukere i 1782. Da var det Halvor Knudsen, hennes sønn fra 1. ekteskap, som hadde overtatt som bruker på denne delen. Helje døde på Gonsholt i 1785 og Arne i 1799. Ved skifte etter dem nevnes ikke denne eierdelen i Gonsholt Søndre. Sønnen Halvor Knudsen hadde nok da overtatt eierskapet.

 

Helje Gulliksdatter og Knud Halvorsen sine barn:

Gjøran Knudsdatter f. 1729 d. 1804

Amborg Knudsdatter f. 1731 d. 1777

Halvor Knudsen f. 1735 d. 1802

Maren Knudsdatter f. 1740 d. 1788

 

Helje Gulliksdatter og Arne Nilsen sine barn:

Knud Arnesen f. 1746 d. 1783

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1764 til 1774 (Han nevnes som bruker i 1782?)

 

Halvor Knudsen f. 1735 var sønn av overnevnte Knud Halvorsen. Halvor giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1764 med Marichen Olsdatter f. 1740 fra Nærum i Gjerpen. Halvor overtok sin far og siden stefars eierdel på 1 hud og 9 skinn i Gonsholt Søndre og ble bruker der. Marichen døde på Gonsholt i 1773. Halvor giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1774 med Marthe Hansdatter f. 1745. Hennes foreldre nevnes på Bjerketvedt i Eidanger. Halvor og Marthe døpte barn bosatt på Søli under Meen i Gjerpen fra 1775 og fremover, men Halvor nevnes fortsatt som bruker på Gonsholt Søndre i 1782? Halvor døde på Meen i 1802 og Marthe døde der i 1803.

 

Halvor Knudsen og Marichen Olsdatter sine barn:

Christen Halvorsen f. 1765 d. 1778

Helvig Halvorsdatter f. 1767 d. 1839

Knud Halvorsen f. 1769 d. 1824

Ole Halvorsen f. 1771 f. 1831

 

To av Halvor Knudsen og Marthe Hansdatter sine barn:

Mariken Halvorsdatter f. 1777 d. 1854

Hans Petter Halvorsen f. 1786

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1795 til 1824

 

Knud Halvorsen f. 1769 var sønn av overnevnte Halvor Knudsen. Knud giftet seg i 1795 med Karen Bentsdatter f. 1772 fra Gonsholt. Knud overtar sin fars del (halvparten) på Gonsholt Søndre og bodde der livet ut. Karen døde der i 1819. Knud solgte i 1821 denne delen til Greven i Larvik og døde der i 1824.

 

Barn:

Mariken Knudsdatter f. 1796 d. 1812

Inger Knudsdatter f. 1798 d. 1840

Helge Knudsdatter f. 1801 d. 1883

Maren Knudsdatter f. 1804 d. 1848

Marte Knudsdatter f. 1806

Halvor Knudsen f. 1811 d. 1886

 

Familieark

 

 

 

 

Andre som ble nevnt på Gonsholt:

 

 

 

Nevnt her i 1766

 

Anna Eriksdatter f. 1734 fikk i 1766 et uekte barn bosatt på Gonsholt. Barnefaren ble utlagt å være en Torbjørn Olsen f. omkring 1730 fra Telemarken.

 

Deres uekte barn:

Erik Torbjørnsen f. 1766

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1787 til ca 1789

 

Søren Larsen f. 1740 var sønn av Lars Nilsen som døde på Gonsholt Søndre i 1774. (Vi ser han over her på del 1.) Søren giftet seg 1. gang i 1779 med Gunild Henrichsdatter f. ca 1753. Han var da bosatt på Gonsholt. De døpte barn på Engelstad i 1780, på Neset i 1782 og på Gonsholt i 1787. Søren døde på Gonsholt i 1789. Enken giftet seg på nytt og kom til Moene u/Moholt.

 

Barn:

Birthe Sørensdatter f. 1780 d. 1780 

Gunild Sørensdatter f. 1782 d. 1782

Helvig Sørensdatter f. 1787 d. 1789

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1789

Maren Halvorsdatter f. ca 1759 døde på Gonsholt i 1789, 30 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Se Gonsholt Søndre etter 1814