| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre – Gnr.28

Gården Gonsholt Søndre ligger vest for Gorningen. Den grenser mot nordre Gonsholt i nord, Rød i vest og mot Austad i sydøst.

Se Gonsholt Søndre før 1814

 

 

Eiere i 1814: 1 del selveier og 1 del eid av kongen.

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

 

(Med Gonsholt Søndre Bnr.1 Gonsholt Søndre/Vierød Bnr.2 Gonsholt Søndre/Gorningøya Bnr.3 Gonsholt Søndre Bnr.4 Gonsholt Søndre Bnr.5,  Gonsholt Søndre Bnr.6 Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 Gonsholt Søndre/Prestejordet Bnr.8 Gonsholt Søndre Bnr.11 Gonsholt Søndre Bnr.12 Gonsholt Søndre/Vestre (Tufte) Bnr.13 Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.14 Gonsholt Søndre/Vestgård Bnr.15 Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 Gonsholt Søndre/Gorningdammen Bnr.17 Gonsholt Søndre/Prestejordshagen Bnr.18 Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.19 Gonsholt Søndre/En parsell Bnr.20 Gonsholt Søndre/Fjelhaug Bnr.21 Gonsholt Søndre/Rødset-Bekkedalen Bnr.22 Gonsholt Søndre/Solbo Bnr.23, Gonsholt Søndre/En parsell Bnr.24, Gonsholt Søndre/Aasvang Bnr.25 og Gonsholt Søndre/Dalbu Bnr.26

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

Litt om eierskapet:

Grevskapet kjøpte halve Gonsholt Søndre av Niri Halvorsen i 1746. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817.

”Grevlingene” skal ha kjøpte den andre halvparten av Knut Halvorsen i 1821. (Denne delen kom i alle fall i ”Grevlingenes” og senere Treschows eie.)

”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også Gonsholt Søndre, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

Eidanger kirke eide 6 skinn i Gonsholt Søndre og Slemdal kirke eide 6 skinn i Gonsholt søndre (Løvenskiold senere overtok senere 6 av disse skinnene). Se mer om eierskapet til kirken på Siljan prestegård før 1814.

Se Prestejorden u/Gonsholt Søndre løpenummer 552 (De resterende 6 skinn)

 

Det var tre brukere på tre løpenummer (550, 551, 552) på Gonsholt Søndre i 1838.

Matrikkelen 1838
Gunsholt Søndre matrikkelnr.182 (gammelt matrikkelnummer 141)
Løpenummer 550 - Gonsholt Søndre - skyld 2 huder 1 ¼ skinn - oppsitter John Bentsen 
Løpenummer 551 - Gonsholt Søndre - skyld 2 huder 1 ¼ skinn - oppsitter Ole Olsen og Halvor Knudsen 
Løpenummer 552 - Præstejordet - skyld 6 ½ skinn - oppsitter Enken Kari Olsdatter

 

 

 

Her følger Gonsholt Søndre/Søre (Skobba) – senere Bnr.9, Gonsholt Søndre/Nistua – senere Bnr.10

 

 

Del 1 - Gonsholt Søndre/Nistua – senere Bnr.10

Senere adresse Gonsholtveien 58

 

Det er noe innviklet å få oversikten over dette.

Gonsholt Søndre/Nistua var i starten Gonsholt Søndre - løpenummer 550.

 

Matrikkelen 1838

Gunsholt Søndre matrikkelnr.182 (gammelt matrikkelnummer 141)

Løpenummer 550 - Gonsholt Søndre - skyld 2 huder 1 ¼ skinn - oppsitter John Bentsen 

 

 

I 1872 ble Gonsholt Søndre/Vierød - løpenummer 550b og Gonsholt Søndre/Gorningøen - løpenummer 550c utskilt og Gonsholt Søndre/Nistua ble løpenummer 550a.

I 1873 ble skogen skilt ut som Gonsholt Søndre/skogen - løpenummer 550a – senere Bnr.1 og innmarken ble Gonsholt Søndre/Nistua løpenummer 550d – senere Bnr.4.

I 1880 ble Gonsholt Søndre/halvdelen av indmarken - løpenummer 551b – senere Bnr.5 og Gonsholt Søndre - løpenummer 551c – senere Bnr.6 sammenføyd med Gonsholt Søndre - løpenummer 550d – senere Bnr.4.

I 1888 ble Gonsholt Søndre/Søre - (Skobba) – Bnr.9 og Gonsholt Søndre/Nistua – Bnr.10 utskilt fra Gonsholt Søndre - løpenummer 550d – senere Bnr.4.

Nistua ble nå da Gonsholt Søndre/Nistua – Bnr.10.

Treschow skilte i 1891 ut Gonsholt Søndre Bnr.12 fra Gonsholt Søndre (Nistua) – Bnr.10.

Treschow solgte i 1893 Gonsholt Søndre (Nistua) – Bnr.10 til Gullik Mathiesen.

 

 

Gonsholt Søndre (Nistua) - løpenummer 550

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Gonsholt Søndre - løpenummer 550 den 10.07.1872, hvorved utskilt Gonsholt Søndre/Vierød - løpenummer 550b og Gonsholt Søndre/Gorningøen - løpenummer 550c. Tinglyst 01.08.1872

Den resterende delen ble Gonsholt Søndre (Nistua) - løpenummer 550a

 

Gonsholt Søndre (Nistua) - løpenummer 550a

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Gonsholt Søndre - løpenummer 550a den 08.09.1873, hvorved utskilt Gonsholt Søndre/indmarken (Nistua) - løpenummer 550d – senere Bnr.4. Tinglyst 01.11.1873

Den resterende delen ble Gonsholt Søndre/skogen - løpenummer 550a – senere Bnr.1.

 

Gonsholt Søndre/indmarken (Nistua) - løpenummer 550d – senere Bnr.4.

Sammenfløyd i 1880 med Gonsholt Søndre/halvdelen av indmarken - løpenummer 551b – senere Bnr.5 og Gonsholt Søndre - løpenummer 551c – senere Bnr.6. Tinglyst 04.08.1880

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmarken – Bnr.4 den 20.09.1888, hvorved utskilt Gonsholt Søndre/ Søre (Skobba) – Bnr.9 og Gonsholt Søndre/Nistua – Bnr.10

I 1892 ble Gonsholt Søndre - løpenummer 550a – Bnr.1, Gonsholt Søndre Bnr.4, Gonsholt Søndre Bnr.7, Gonsholt Søndre Bnr.11 og Gonsholt Søndre Bnr.12 sammenføyd som Gonsholt Søndre Bnr.7

 

Gonsholt Søndre/indmark (Nistua) - løpenummer 550d og 551bc – senere Bnr.10

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmarken – Bnr.4 den 20.09.1888, hvorved utskilt Gonsholt Søndre/Søre – Bnr.9 og Gonsholt Søndre/Nistua – Bnr.10

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 den 19.06.1891, hvorved utskilt eiendommen Gonsholt Søndre Bnr.12. Tinglyst 11.09.1891

Skjøte på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 fra Treschow til Gullik Mathiesen for kr. 5400 med div forbehold som tømmerlegger, strand og jagtrettigheter osv. Datert 19.12.1892, tinglyst 09.01.1893

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 den 23.10.1916, hvorved utskilt til Georg Gulliksen eiendommen Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15. Tinglyst 02.12.1916

Skjøte på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 fra Gullik Mathiesen Gonsholt til sønnen Anton G Gonsholt for kr. 12 000, hvorv for løsøre kr. 5000. Sælger og hustru forbeholder sig for sin livstid fritt hus, ophold og pleie. Eiendommen overtages 01.01.1923 eller ved sælgers død, dersom denne skulde inntreffe før nevnte tidspunkt. Datert 30.11.1918, tinglyst 11.01.1919

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 den 25.07.1950, hvorved utskilt til Rolf Gonsholt eiendommen Gonsholt Søndre/Dalbu Bnr.26.

Skjøte på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 fra Anton G Gonsholt f. 02.05.1890 til sønnen Asbjørn Gonsholt f. 24.08.1928 for kr. 30 000, hvorav for løsøre kr. 12 000. Datert 04.01.1956

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1796 til 1843

 

Jon Bentsen f. 1769 var sønn av Bent Jonsen Gonsholt. Jon giftet seg 1. gang i 1796 med Maria Isachsdatter f. 1769 fra Kiste og ble bosatt på en del av Gonsholt Søndre. Jon overtok der som bruker etter sin far. Maria døde der i 1811. Jon giftet seg samme året med Maren Olsdatter f. 1781 fra Gurholt. Hun døde på Ødegården (u/Gurholt) i 1834 og Jon døde på Gonsholt i 1843.

 

Se Gonsholt Søndre før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1825 til 1887

 

Isak Jonsen f. 1802 var sønn av overnevnte Jon Bentsen Gonsholt. Isach giftet seg 1. gang i 1825 med Karen Andersdatter f. 1804 fra Gonsholt Nordre. De ble bosatt på Gonsholt Søndre løpenummer 550 der hans far var leilending. Hans far døde der i 1843. Isak overtok som leilending på Gonsholt Søndre løpenummer 550 etter sin far. Karen døde i 1847 og Isak giftet seg på nytt samme året med Berte Marie Jonsdatter f. 1811 fra Sortedal. I 1865 ser vi at sønnen Anders og hans familie bodde sammen med dem på Gonsholt Søndre og hjalp dem på gården. Berte Marie døde på Gonsholt i 1880. Isak døde der i 1887.

Isak Jonsen og Karen Andersdatter sine barn:

Jon Isaksen f. 1825 d. 1825

Marte Isaksdatter f. 1827 d. 1917

Jacob Isaksen f. 1829 d. 1830

Jacob Isaksen f. 1830 d. 1844

Karen Isaksdatter f. 1833 d. 1833

Karen Isaksdatter f. 1834 d. 1834

Anders Isaksen f. 1835 d. 1918

Karen Kristine Isaksdatter f. 1838 d. 1838

Karen Isaksdatter f. 1839 d. 1839

Karen Isaksdatter f. 1840 d. 1840

Ingeborg Kristine Isaksdatter f. 1843 d. 1844

 

Isak Jonsen og Berte Marie Jonsdatter sine barn:

Ingeborg Karine Isaksdatter f. 1849

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1865 til rundt 1875

 

Anders Isaksen f. 1835 var sønn av overnevnte Isak Jonsen Gonsholt. Anders giftet seg i 1865 med Anne Helvig Sigurdsdatter f. 1842 fra Engelstad. De ble bosatt på Gonsholt Søndre. I 1865 var de bosatt hos hans far og stemor på gården. Anders hjalp dem med driften. De døpte barn bosatt på Gonsholt frem til 1874, men døpte et barn bosatt på Engelstad i 1881. Anders nevnes som fadder i 1888 som Anders Isaksen Engelstad. I 1900 bodde han og kona som føderådsfolk hos sønnen Hans Jacob Andersen på Serkland. Anne Helvig døde på Serkland i 1903. Anders døde der i 1918.

 

Barn:

Karoline Marie Andersdatter f. 1864 d. 1922

Ida Sofie Andersdatter f. 1867 d. 1956

Hans Jacob Andersen f. 1871 d. 1951

Hella Julie Andersdatter f. 1874

Anne Bertea Andersdatter f. 1878 d. 1961

Helga Amalie Andersdatter f. 1881 d. 1960

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1876 til 1882

 

Jacob Olsen f. 1851 var sønn av Ingeborg Nilsdatter og Ole Jacobsen Hogstad. Jacob giftet seg i 1874 med Gunhild Marie Hansdatter f. 1850 fra Island. De døpte et barn bosatt på Hogstad samme året. Fra 1876 til 1882 døpte de barn bosatt på Gonsholt. I denne perioden leide de Gonsholt Søndre/Nistua. Fra 1883 ble Jacob bruker på Hogstad Øvre. Jacob ble bruker der etter sin far.

 

Se Hogstad Øvre

 

 

 

Bosatt/Bruker her ca 1885

 

Ifølge Bakken så brukte en Kristian Jacobsen denne gården i 1885. Det er flere muligheter til hvem dette var.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1886 til 1920 (Henrikke døde der i 1921)

 

Gullik Mathisen f. 1845 fra Prestejordet u/Gonsholt Søndre giftet seg i 1875 med Henrikke Jette Hansdatter f. 1845 fra Hidra i Vest Agder. De døpte barn bosatt på Prestejordet u/Gonsholt frem til 1885. Han far døde der i 1848, men hans mor levde mye lenger og døde der i 1886. I 1873 kjøpte Gullik eiendommen Gonsholt Søndre/Prestejordet - løpenummer 552 - senere Bnr.8 fra kongen og ble selveier. (Dette var gammelt kirkegods som hadde kommet i kongens eie. Derav også navnet Prestejordet.) Gullik solgte i 1886 Prestejordet til Treschow. Gullik og familien flyttet til Gonsholt Søndre (Nistua) og døpte barn bosatt der fra 1887. Gullik kjøpte i 1892 Gonsholt Søndre/indmark (Nistua) Bnr.10 av Treschow og ble selveier igjen. Gullik skilte i 1916 ut Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15 til sønnen Georg. I 1919 solgte Gullik gården Gonsholt Søndre Bnr.10 (Nistua) til sønnen Anton. Gullik døde i 1920 og Henrikke i 1921.

 

Barn:

Gustava Mathilde Gulliksdatter f. 1876 d. 1957

Anna Sigvarda Gulliksdatter f. 1878 d. 1962

Olga Gulliksdatter f. 1880 d. 1960

Georg Herman Gulliksen f. 1883 d. 1967

Marthe Marie Gulliksdatter f. 1885 d. 1956

Hans Oluf Gulliksen f. 1887 d. 1972

Anton Martinius Gulliksen f. 1890 d. 1971

Inga Kirstine Gulliksdatter f. 1890 d. 1978

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1913 til 1971 (Ingeborg døde i 1989)

 

Anton Martinius Gulliksen f. 1890 var sønn av overnevnte Gullik Mathisen Gonsholt. Anton giftet seg i 1913 med Ingeborg Solberg f. 1889 fra Torsholtsaga. De ble bosatt på Gonsholt Søndre. I 1919 kjøpte de Gonsholt Søndre (Nistua) Bnr.10 av hans foreldre, mot at foreldrene fikk fritt opphold. I 1950 skilte de ut eiendommen Gonsholt Søndre/Dalbu Bnr.26 til sønnen Rolf. De solgte i 1956 gården Gonsholt Søndre (Nistua) Bnr.10 til sønnen (Ivar) Asbjørn. Anton døde i 1971 og Ingeborg i 1989.

 

Barn:

Gudmund Gonsholt f. 1914 d. 1992

Eilert Gonsholt f. 1916 d. 2007

Hilda Gonsholt f. 1917

Henrik Gonsholt f. 1920 d. 2001

Alf Gonsholt f. 1922 d. 2007

Rolf Gonsholt f. 1925

Ivar Asbjørn Gonsholt f. 1928

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1956

Ivar Asbjørn Gonsholt f. 1928 var sønn av overnevnte Anton Martinius Gulliksen. Ivar Asbjørn giftet seg i Lardal i 1955 med Anne Lise Haug f. 1936 fra Lardal. Han kjøpte Gonsholt Søndre/indmark (Nistua) Bnr.10 av sin far i 1956.

 

Barn:

Tore Gonsholt f. 1956

Roar Gonsholt f. 1958

Solfrid Gonsholt f. 1961

Anita Gonsholt f. 1967

 

Familieark

 

 

 

 

Del 2 - Gonsholt Søndre/Søre (Skobba) – senere Bnr.9

Senere adresse Austadveien 434

 

Det er noe innviklet å få oversikten over dette.

Gonsholt Søndre/Søre var i starten Gonsholt Søndre - løpenummer 551.

 

Knut Halvorsen skal ha solgt sin del i Gonsholt Søndre til grevskapet (Grevlingene) i 1821. (Denne delen kom i alle fall i ”Grevlingenes” og da senere Treschows eie.) Dette var Gonsholt Søndre - løpenummer 551. Knut bygslet den videre til han døde der i 1824.

 

Da Knut døde overtok hans svigersønn Ole Olsen bygselen på Gonsholt Søndre - løpenummer 551. Knut sin sønn Halvor Knudsen giftet seg i 1833 og fra 1834 tiden ble det to brukerparter og to bygslere på Gonsholt Søndre - løpenummer 551. Ole Olsen hadde bygselen på løpenummer 551a og Halvor Knudsen fikk bygselen på løpenummer 551b.

 

Bygselseddel fra Larvig grevskaps eiere paa 1 huud i Gonsholt Søndre til Halvor Knudsen og hustru for livstid. Datert 10.12.1833, tinglyst 20.01.1834

Bygselseddel Larvig grevskaps eiere paa 1 huud i Gonsholt Søndre til Ole Olsen i hustru for livstid. Datert 10.12.1833, tinglyst 20.01.1834

Vi ser her i 1838 to brukerparter på Gonsholt Søndre - løpenummer 551.

 

Matrikkelen 1838

Gunsholt Søndre matrikkelnr.182 (gammelt matrikkelnummer 141)

Løpenummer 551 - Gonsholt Søndre - skyld 2 huder 1 ¼ skinn - oppsitter Ole Olsen og Halvor Knudsen  

 

I 1846 ser vi fortsatt to brukerparter på Gonsholt Søndre - løpenummer 551.

 

Ole Olsen hadde fortsatt Gonsholt Søndre - løpenummer 551a og Halvor Knudsen hadde fortsatt bygselen på løpenummer 551b.

 

I 1865 hadde Ole Olsen sin stesønn overtatt Gonsholt Søndre - løpenummer 551a. Halvor Knudsen hadde fortsatt bygselen på løpenummer 551b.

 

I 1873 skilte Treschow ut Gonsholt Søndre - løpenummer 551b – senere Bnr.5 som overnevnte Halvor Knudsen brukte og Gonsholt Søndre - løpenummer 551c – senere Bnr.6 som Lars Danielsen bruker fra Gonsholt Søndre - løpenummer 551. (Lars Danielsen var gift med enken etter overnevnte Ole Olsen.) Dette var innmarken. Skogen ble Gonsholt Søndre/Skogen - løpenummer 551a – senere Bnr.7.

Disse to brukerpartene, som hadde blitt utskilt i 1873, ble i 1880 sammenføyd med Gonsholt Søndre/innmarken - løpenummer 550d – senere Bnr.4.

(Den kan ha vært fra 1880 at det ble en bruker på denne delen igjen.)

I 1888 ble Gonsholt Søndre/Søre (Skobba) Bnr.9 og Gonsholt Søndre/Nistua Bnr.10 utskilt fra Gonsholt Søndre/indmarken – Bnr.4.

Denne brukerparten, Gonsholt Søndre/Søre, ble fra nå av Gonsholt Søndre/ Søre Bnr.9.

 

Gonsholt Søndre - løpenummer 551

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Gonsholt Søndre - løpenummer 551 den 10.09.1873, hvorved indmarken er fraskilt skoven og delt i to deler, Gonsholt Søndre - løpenummer 551b – senere Bnr.5 som Halvor Knudsen bruker og Gonsholt Søndre - løpenummer 551c – senere Bnr.6 som Lars Danielsen bruker. Tinglyst 01.11.1873

Den resterende delen, skogen, ble Gonsholt Søndre/Skogen - løpenummer 551a – senere Bnr.7.

Gonsholt Søndre/halvdelen av indmarken - løpenummer 551b – senere Bnr.5 og Gonsholt Søndre - løpenummer 551c – senere Bnr.6 ble i 1880 sammenføyd med Gonsholt Søndre/indmarken - løpenummer 550d – senere Bnr.4. Tinglyst 04.08.1880

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmarken – Bnr.4 den 20.09.1888, hvorved utskilt Gonsholt Søndre/Søre (Skobba) Bnr.9 og Gonsholt Søndre – Nistua - Bnr.10

 

Gonsholt Søndre/Søre (Skobba) - løpenummer 550d og 551bc– senere Bnr.9

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.9 den 18.06.1891, hvorved utskilt eiendommen Gonsholt Søndre Bnr.11. Tinglyst 11.09.1891

Skjøte på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.9 fra Treschow til Ole Olsen Kiste for kr. 5000 med div forbehold som tømmerlegger, strand og jagtrettigheter osv. Datert 20.12.1892, tinglyst 09.01.1893

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.9 den 28.06.1909, hvorved utskilt eiendommen Gonsholt Søndre/Vestre Bnr.13. Tinglyst 14.07.1909

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.9 den 08.08.1910, hvorved utskilt eiendommen Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.14. Tinglyst 17.08.1910

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.9 den 14.06.1919, hvorved til Nils O Gunsholt er utskilt eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16. Tinglyst 28.06.1919

Auksjonskjøte på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.9 til Olaf Gonsholt for kr. 16 000. Datert 02.09.1929, 06.09.1929

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1795 til 1824

 

Knut Halvorsen f. 1769 var sønn av Halvor Knutsen Gonsholt. Knut giftet seg i 1795 med Karen Bentsdatter f. 1772 fra Gonsholt. Knut overtar sin fars del (halvparten) av Gonsholt Søndre og bodde der livet ut. Karen døde der i 1819. Knut skal i 1821 ha solgt denne delen til grevskapet i Larvik og døde der i 1824.

 

Se Gonsholt Søndre før 1814

 

 

Del 2a (løpenummer 551a)

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1822 til 1871

 

Ole Olsen f. 1792 fra Serkland giftet seg 1. gang i 1822 med Inger Knutsdatter f. 1798. Hun var datter av overnevnte Knut Halvorsen Gonsholt. De ble bosatt på Gonsholt Søndre. Hans svigerfar, Knut Halvorsen, hadde bygselen på Gonsholt Søndre løpenummer 551. Knut Halvorsen døde der i 1824. Etter dette ble bygselen på Gonsholt Søndre løpenummer 551 delt i to. Ole fikk bygselen på den ene delen (løpenummer 551a) og hans kones bror, Halvor Knudsen, fikk bygselen på den andre (løpenummer 551b). Inger døde i 1840. Ole giftet seg 2. gang i Svarstad kirke i 1822 med enken Berte Olsdatter f. 1787 fra Lardal. Hun var enke etter Ellef Arnesen f. 1787. Berte og Ellef fikk to barn sammen som kom til Siljan med sin mor. Vi ser Ole og Berte på Gonsholt Søndre i 1846. Han som da står som sønnen Martin, var Berte Olsdatter sin sønn fra hennes 1. ekteskap. Datteren Taran var en datter av Ole. Berte døde i 1860. I 1865 var han føderådsmann hos stesønnen Martin Ellefsen som da hadde overtatt bygselen på Gonsholt Søndre løpenummer 551a. Ole døde der i 1871.

 

Ole Olsen og Inger Knutsdatter sine barn:

Karen Olsdatter f. 1826

Taran Olsdatter f. 1828 d. 1889

Knut Olsen f. 1832 d. 1834

Anne Olsdatter f. 1838 d. 1838

 

Berte Olsdatter sine barn med Ellef Arnesen som nevnes i Siljan:

Oline Ellefsdatter f. 1812

Martin Ellefsen f. 1826 d. 1867

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1857 til 1867

 

Martin Ellefsen f. 1826 var stesønn til overnevnte Ole Olsen Gonsholt. Martin kom til Siljan med sin mor og giftet seg i der 1857 med Karen Olsdatter f. 1832 fra Rød. De ble bosatt på Gonsholt Søndre sammen med hans mor og stefar. Hans mor døde der i 1860. Martin overtok bygselen på Gonsholt Søndre løpenummer 551a etter sin stefar. I 1865 ser vi familien der og vi ser da at hans stefar var bosatt der med føderåd. Martin døde i 1867. Karen giftet seg 2. gang i 1871.

 

Barn:

Even Martinsen f. 1857

Berte Marie Martinsdatter f. 1861

Julia Martinsdatter f. 1863

Olava Martinsdatter f. 1866 d. 1871

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1867 til rundt 1873

 

Enken etter overnevnte Martin Ellefsen, Karen Olsdatter f. 1832, brukte nok plassen frem til hun giftet seg på nytt i 1871 med enkemannen Lars Danielsen f. 1825 på Gonsholt Nordre. Da Treschow avholdt skylddeling på Gonsholt Søndre løpenummer 551 i 1873 ser vi at Lars Danielsen brukte den delen som ble Gonsholt Søndre løpenummer 551c senere Bnr.6. Ut fra dette så ser det ut til at han brukte både brukerparten på Gonsholt Nordre og denne på Gonsholt Søndre.

 

Se Gonsholt Nordre

 

 

 

Del 2a (løpenummer 551b)

 

Bosatt/Bruker her fra 1833 til 1886

 

Halvor Knutsen f. 1811 var sønn av overnevnte Knut Halvorsen Gonsholt. Halvor giftet seg i 1833 med Marte Jacobsdatter f. 1803 fra Høiseth. I 1834 fikk han bygsel på en del (1 hud) av Gonsholt Søndre. Vi finner han nevnt som en av to brukere på Gonsholt Søndre - løpenummer 551 i 1838. Den andre delen ble brukt av hans søster og hennes mann, Ole Olsen. Slik var det også i 1846. Halvor var bruker på en del av Gonsholt Søndre - løpenummer 551. I 1865 var det fortsatt to brukere på Gonsholt Søndre - løpenummer 551. Halvor brukte delen som her ble nevnt som 551b og hans søsters mann, Ole Olsen sin stesønn, Martin Ellefsen brukte den andre, nevnt som 551a. I 1873 skilte Treschow ut Gonsholt Søndre - løpenummer 551b - senere Bnr.5 som Halvor Knudsen brukte og Gonsholt Søndre - løpenummer 551c - senere Bnr.6 som Lars Danielsen bruker fra Gonsholt Søndre - løpenummer 551. Dette var innmarken. Skogen ble Gonsholt Søndre/Skogen - løpenummer 551a - senere Bnr.7. Disse to brukerpartene som hadde blitt utskilt i 1873 ble i 1880 sammenføyd med Gonsholt Søndre/indmarken - løpenummer 550d – senere Bnr.4. Halvor og Marte døde på Gonsholt Søndre i 1886. (Halvor ble gravlagt ca en måned etter sin kone)

 

Barn:

Knut Halvorsen f. 1833 d. 1904

Karen Halvorsdatter f. 1835

Anne Halvorsdatter f. 1837 d. 1871

Jacob Halvorsen f. 1840 d. 1885

Nils Halvorsen f. 1844 d. 1906

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1873 til 1885

 

Nils Halvorsen f. 1844 var sønn av overnevnte Halvor Knutsen Gonsholt. Nils giftet seg i Siljan i 1873 med Karen Johanne Olsdatter f. 1854 fra Kvelde. De ble bosatt hos hans foreldre på Gonsholt Søndre. Familien flyttet til Kvelde i 1885 og kjøpte gården Gjone Mellem i 1886. Nils døde på Gjone i 1906. Karen Johanne bodde som enke på Gjone Mellom i 1910 og døde der i 1938.

 

Barn:

Anna Marie Nilsdatter f. 1874 d. 1874

Susanne Mathilde Nilsdatter f. 1874 d. 1950

Anna Marie Nilsdatter f. 1875 d. 1911

Helga Otilie Nilsdatter f. 1877 d. 1879

Hans Oluf Nilsen f. 1879 d. 1943

Nils Kristian Nilsen f. 1882 d. 1962

Ivar Johannes Nilsen f. 1890

 

Familieark

 

 

 

Etter dette ble det nok bare en bruker på Gonsholt Søndre/Søre (Skobba) Bnr.9. Gården ble solgt fra Treschow til Ole Olsen Kiste i 1893.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1886 til ca 1892

 

Lars Johan Halvorsen f. 1831 fra Modum i Buskerud giftet seg i Kvelde i 1856 med Berte Larsdatter f. 1824. Hun bodde på Svartangen da de ble gift. De døpte barn bosatt på Moholt verk i 1858 og 1861. Ved folketellingen i 1865 bodde familien på Eideengen i Lardal. Ifølge Lardal bygdebok flyttet de til Larvik i 1866. Lars ble husmann i Teie u/Kiste Søndre i 1875 og var på plassen til 1885. Lars fikk så bygselen på Gonsholt Søndre/Søre (Skobba) i 1886. Han hadde nok bygselen frem til gården ble solgt i 1892. I 1900 og 1910 bodde han og kona som føderådsfolk hos deres sønn Hans på Austad. Lars døde på Austad i 1912 og Berte døde der i 1917.

 

Barn:

Hans Laurits Larsen f. 1859 d. 1860

Berte Sofie Larsdatter f. 1861

Hans Laurits Larsen f. 1864 d. 1956

Lise Marie Larsdatter f. 1867 d. 1906

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til 1908 (Berte Marie til 1917)

 

Ole Olsen f. 1844 fra Sølland giftet seg i 1874 med Berte Marie Danielsdatter f. 1846 fra Kiste. De ble bosatt på Kiste Nordre - løpenummer 557 (Oppstua). Berte Marie kom jo derfra. De nevnes på Kiste nordre - løpenummer 557b under tellingen i 1875. I 1893 kjøpte Ole gården Gonsholt Søndre/Søre (Skobba) Bnr.9. I 1900 bodde Ole og Berte Marie på Gonsholt Søndre. Sønnene Ole og Nils bodde sammen med dem. Det samme gjorde datter Olga og ei tjenestepike. Ved siden av dette bodde to svenske steinarbeidere der sammen med hele 5 personer som hadde bidrag fra fattigvesenet. Ole døde på Gonsholt Søndre i 1908. Sønnen Ole overtok nok gården rundt tiden da hennes mann døde i 1908. Berte Marie bodde i 1910 på gården på føderåd hos han. Hun døde der i 1917.

 

Barn:

Ole Olsen f. 1875 d. 1877

Karen Marie Olsdatter f. 1876

Daniel Olsen f. 1878 d. 1908

Mathilde Olsdatter f. 1880

Anna Olsdatter f. 1880

Ole Olsen f. 1881 d. 1955

Nils Olsen f. 1884 d. 1954

Olga Bertea Olsdatter f. 1888

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1905 til 1955

 

Ole Olsen f. 1881 var sønn av overnevnte Ole Olsen Gonsholt. Ole giftet seg i Siljan i 1905 med Helene Nilsdatter f. 1884 fra Høiseth. Ole ble bosatt på Gonsholt søndre/Søre (Skobba) Bnr.9. Hans far hadde kjøpt gården i 1893 av Treschow. Hans far døde i 1908 og moren i 1917. I 1910 nevnes Ole som selveier, så da hadde han overtatt gården etter sin mor som da hadde føderåd. Ole skilte i 1909 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Vestre Bnr.13 og i 1910 eiendommen Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.14. Helene døde i 1916 og hans mor i 1917. Ole skilte i 1919 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 til sønnen Nils. Gården ble i 1929 lagt ut på tvangsauksjon, men sønnen Ole Gonsholt kjøpte den tilbake. Ole døde i 1955.

 

Barn:

Olaf Gonsholt f. 1906 d. 1979

Nils Gonsholt f. 1907 d. 2003

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1929

 

Olaf Gonsholt f. 1906 var sønn av overnevnte Ole Olsen Gonsholt. I 1929 ble hans fars gård lagt ut på tvangssalg. Olaf kjøpte den da tilbake på tvangsauksjonen. Olaf giftet seg i 1938 med Ågot Johansen f. 1914 fra Ringdal i Hedrum. Sønnen Åge overtok gården i 1977. Olaf døde i 1979. Ågot døde i 2007.

Barn:

Helene Gonsholt f. 1940

Astrid Gonsholt f. 1942

Kari Gonsholt f. 1942

Ole Gonsholt f. 1944

Åge Gonsholt f. 1947

 

Familieark

 

 

 

Andre som nevnes på Gonsholt:

(Uvisst om alle de som nevnes her var på Gonsholt Søndre. De kan også ha vært på Gonsholt Nordre)

 

 

 

Nevnt på Gonsholt i 1831

 

Nils Jensen f. ca 1789 fra Drammen døde på Gonsholt i 1831.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Gonsholt i 1857

 

Oline Marie Mathiasdatter f. 1839 fra Engelstad i Lardal døde som pike på Gonsholt i 1857.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Gonsholt i 1889

 

Anne Dortea Svendsdatter f. 1810 døde på Gonsholt i 1889 som fattiglem fra Skien.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Gonsholt i 1914

Hella Marie Mathisdatter f. 1881 fra Austad døde på Gonsholt i 1914.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Gonsholt i 1914 (1910)

Aaste Tollefsdatter f. 1845 fra Sauherad døde på Gonsholt i 1917. Hun var i 1910 i forpleining hos Ole Olsen på Gonsholt.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Gonsholt i 1927 (1910)

 

Bergit Berulfsdatter f. 1863 fra Bamble døde på Gonsholt i 1927. Hun var pike og forsørget av fattigvesenet og var i 1910 i forpleining hos Ole Olsen på Gonsholt

 

Familieark