| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |   


 

 

 

Skrapeklev Gnr.57

 

Sydøst for Gunneklevfjorden finner vi gården Skrapeklev. Vi finner også her klevgårdene Kleven, Stridsklev og Gunneklev.

 

Landskyld (1664)

Skyld 3 huder

 

 

Litt fakta om gården Skrapeklev

 

 

 

De tidlige manntallene på Skrapeklev:

 

 

Gården ble nevnt i et skattemanntall fra 1592-93.

 

Blant leilendinger i Eidanger i 1611 finnes en Astri på Skrapeklev.

 

Blant den som betalte saltverkskatt til saltverket på Langøya i 1613-14 nevnes ”Reer Schrabekleff”.

 

Reer Skarabekleff” nevnes også blant leilendinger i Eidanger i 1619-20. Han skal også ha blitt nevnt der i 1630.

 

I 1635 skal en Tosten ha blitt nevnt på Skrapeklev. Han nevnes der også i skoskatten fra 1645 med en tjenestepike. Det nevnes da ingen kone (qvinde).

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Schrabekleff som Tosten bruger,
schylder 3 huder,
som laugstoellen wdj Scheen med bøxell følger.
Denne gaardt haffuer altid werit regnit for
½ gaardt, och kand iche heller widre schatte, penge - 3 dr.
Laugstoellen wi Scheen bygger

 

I femdalerskatten i 1650 nevnes ”Thostenn” som bruker på Skrapeklev. Gården ble oppført med en skyld på 3 huder og den var eid av lagstolen i Skien.

 

Slik var situasjonen også under skattemanntallet i 1655 og under landkommisjonen oppføringer fra 1661.

 

I fogdens manntall fra 1664 stod Thosten 45 aar som bruker på Skrapeklev.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 ble Torsten Reersen 60 aar og Oluff Tostensen 20 aar oppført på Skrapeklav som nevnes med en skyld på 3 huder. (Denne Torsten Reiersen var da trolig sønn ev Reier som var forrige bruker. Oluf Torstensen var trolig hans sønn. JO)

 

I matrikulen fra 1665 stod fortsatt Skien lagstol som eier av Skrapeklev.

 

Thorsten nevnes som bruker av Skrapeklev i gårdsmanntallet i 1672.

 

Under skattemanntallet fra 1680 stod Olluf som bruker av Skrapeklev som lagstolen i Skien fortsatt eide. Slik var det også under rostjenesteberegningen i 1685 under kontribusjonsberegningen i 1692 og under rostjenesteberegningen i 1700.

 

Under ekstraskatten i 1711 nevnes Gullich Pedersen på Skrabeklev. Han var soldat og bodde der uten tjenestefolk.

 

Amund Clausen fikk i 1720 festebrev på Skrapeklev.

 

I matrikulen av 1723 nevnes fortsatt Lagstolen i Skien som eier av Skrapeklev og Amund som oppsitter. Det nevnes ingen husmannsplasser.

 

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra 1711 til ca 1720

 

Gullik Pedersen f. omkring 1670 var sønn av Peder Torsen Hovholt. Gullik giftet seg i 1709 med Maren Olsdatter f. omkring 1680. Han fikk i 1711 bygsel på gården Skrapeklev. De døpte barn der frem til 1716. De nevnes ikke der i 1725.

 

Barn:

Marte Gulliksdatter f. 1713

Anne Gulliksdatter f. 1716

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1720 til ca 1735

 

Amund Clausen f. ca 1675 kom fra Enggraf i Gjerpen. Han giftet seg i Gjerpen i 1703 med Marthe Andersdatter f. ca 1669 fra Vestre Borge i Gjerpen. De døpte barn i Gjerpen, før de i 1720 fikk stedsmålseddel på Skrapeklev i Eidanger og flyttet dit. De nevnes der i 1725, men døde begge i Gjerpen. Marthe i 1738 og Amund i 1740.

 

Barn:

Lars Amundsen f. 1703

Anders Amundsen f. 1705

Berthe Amundsdatter f. 1708

Ole Amundsen f. 1710

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1728 til 1739

 

Knud Anundsen f. 1703 og Marte Andersdatter f. ca 1701 bodde på Skrapeklev fra 1728 til 1739. De fikk da bygsel på Flåtten.

 

Se Flåtten

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her i 1741

 

Nils Skrapeklev f. omkring 1710 og Anne Sørensdatter f. omkring 1710 døpte et barn bosatt på Skrapeklev i 1741.

 

Barn:

Jacob Nilsen f. 1741

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1747 til ca 1762

 

Hans Torkildsen f. ca 1704 og Sara Andersdatter f. ca 1703 nevnes i matrikulen i 1747 på Skrapeklev. Sara døde på Skrapeklev i 1755. Hans nevnes der i 1762 som en gammel og sengeliggende mann. Han døde på Gunneklev i 1767.

 

Se Stridsklev

 

 

 

Bosatt her fra 1756 til 1761

 

Lars Hansen f. 1732 var sønn av Hans Torkildsen som ble nevnt på Skrapeklev rundt 1750. Lars kom fra Skrapeklev da han i 1756 giftet seg med Sara Bentsdatter f. 1733 fra Ås. De døpte barn bosatt på Skrapeklev frem til 1762. Dette året var bosatt på Gunneklev.

 

Se Nordre Tveten

 

 

Bosatt her i 1762

 

I 1762 bodde Torjer Aasoldsen og kone på Skrapeklev. Jeg har ikke funnet noe mer om dem.

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1764 til 1781

 

Anne Christensdatter f. 1712 kom fra Hamøya i Drangedal. Hennes søster Gunhild Christensdatter, bodde på Gunneklev i Eidanger. Anne giftet seg i Drangedal i 1733 med Hans Knudsen f. 1710 fra Årøen u/Vije i Drangedal. Hans døde på Hamøya i Drangedal i 1749 og Anne giftet seg 2. gang i 1751 i Drangedal med Tor Larsen f. 1730 på Haugland i Drangedal. De bodde noen år på Hamøya, men i 1764 fikk de festebrev på Skrapeklev i Eidanger og flyttet dit. De døde begge på Skrapeklev i 1781.

Anne Christensdatters barn med Hans Knudsen:

Christen Hansen f. 1734

Knud Hansen f. 1737 d. før 1773

Ingeborg Hansdatter f. 1741

Stian Hansen f. 1746 d. 1813

Ole Hansen f. ca 1749 d. 1773

 

Anne Christensdatters barn med Tor Larsen:

Hans Torsen f. 1751 d. 1755

Lars Torsen f. 1755 d. 1755

Anne Torsdatter f. 1756 d. 1761

Kari Torsdatter d. 1759 d. 1830

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1765 til 1766

 

Gunder Halvorsen f. 1739 og hans 2. kone Lisbeth Jensdatter f. 1746 giftet seg i 1766. De fikk et barn mens de var trolovet i 1765 bosatt på Skrapeklev. Barnet døde på Skrapeklev i 1766. Familien hadde i 1767 flyttet.

 

Se Gunneklev

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1774 til 1813

 

Stian Hansen f. 1746 var sønn av Anne Christensdatter Drangedal/Skrapeklev og hennes første mann. Stian ble konfirmert bosatt på Skrapeklev i 1765. Han giftet seg i Eidanger i 1775 med Annichen Andersdatter f. 1752 fra Mule. Hun var født på Vold i Solum, men hennes foreldre kom til Mule i Eidanger. Stian hadde i 1774 overtatt bygsel på Skrapeklev etter sin stefar. Stian fikk kongelig skjøte på Skrapeklev i 1801 og ble selveier. De bodde der livet ut. Annichen døde der i 1807 og Stian i 1813.

 

Barn:

Hans Stiansen f. 1775 d. 1810

Ole Stiansen f. 1777 d. 1813

Anne Stiansdatter f. 1780 d. 1780

Jens Stiansen f. 1781 d. 1781

Anne Susanne Stiansdatter f. 1782 d. 1818

Kirsten Stiansdatter f. 1784 d. 1805

Knud Stiansen f. 1788 d. 1790

Anders Stiansen f. 1790

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1774

 

Christian Larsen f. ca 1735 og Birgithe Halvorsdatter f. ca 1732 døpte et barn bosatt på Skrapeklev i 1774.

 

Se Gata

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1804 til 1844

 

Ole Larsen f. 1778 fra Buer i Eidanger giftet seg i 1804 med Anne Susanne Stiansdatter f. 1782. Hun var datter av Stian Hansen Skrapeklev. Ole fikk i 1805 skjøte på Skrapeklev fra sin svigerfar. Anne Susanne døde på Skrapeklev i 1818 og Ole giftet seg 2. gang i 1821 med Margrethe Johannesdatter f. 1789 fra Kåsa u/Prestegården. Ole døde i 1831 og Margrethe levde der videre til 1844 i to nye ekteskap. Hun giftet seg 2. gang med Anun Hansen f. 1801 fra Versvik u/Ørstvedt og 3. gang med Iver Stoesen f. 1799 fra Kvestad.

 

Ole Larsen og Anne Susanne Stiansdatter sine barn:

Annichen Olsdatter f. 1807 d. 1818

Stian Olsen f. 1813 d. 1814

 

Ole Larsen og Margrethe Johannesdatter sine barn:

Anund Olsen f. 1822 d. 1822

Lars Johan Olsen f. 1830 d. 1831

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra omkring 1810 til 1831

 

Lars Larsen f. 1749 og Ellen Olsdatter f. 1746 flyttet til sønnen Ole Larsen på Skrapeklev på sine eldre dager. Ellen døde der i 1818 og Lars i 1831.

 

Se Buer

 

 

 

 

Andre nevnt på Skrapeklev:

 

 

Fam.7 - Inger Larsdatter f. ca 1734 døde på Skrapeklev i 1784.

 

Fam.8 - Christopher Knoff f. ca 1696 var bosatt på Skrapeklev i 1762. Han ble gravlagt i Østre Porsgrunn i 1773. (Han skrives både som Knoth og Knoff)

 

 

 

 

 

Husmenn

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra omkring 1790 til 1805

 

Johannes Alfsen f. ca 1730 og Kari Olsdatter f. ca 1729 kom fra Sauherad og dukket opp som husmenn uten jord u/Skrapeklev. De ble nevnt der i 1801. De må ha eid plassen for de solgte den i 1805. Johannes døde på Orerønningen i 1809 og Kari i 1810.

 

Barn:

Alf Johannesen f. 1764

Siri Johannesdatter f. 1765

Gunhild Johannesdatter f. 1772

Gunhild Johannesdatter f. 1777

Karen Johannesdatter f. 1780

 

Familieark