| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| AAS |     


 

Søndre Ås Gnr.63

 

Landskyld (1664)

Skyld 4 huder

 

 

Litt fakta om gården Søndre Ås

 

 

 

De tidlige manntallene på Søndre Ås:

 

Før 1645 se Ås

 

Begge Ås gården var fullgårder. Søndre Ås hadde en skyld på 4 huder og Nordre hadde en skyld på 6 huder. (Grensen for en fullgård var 4 huder.)

 

Fra 1645 er det mulig å følge gårdene hver for seg.

 

 

Koppskatten i 1645 hadde Anun Aas (Amund) med kvinne på Søndre Ås. (Sigri Aas og datteren hennes var på Nordre Ås.)

 

Rosstjenesteskatten i 1645 nevnte Anund Aas. Han eide 1 ½ hud i Røed.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Syndre Aass som Amun bruger,
schylder 4 huder,
som Gierpen Proustj følger med bøxell.
Er goed for 1 fuld gaardt, - 6 dr.
Gierpen Proustj bygger

 

Aamund nevnes som bruker av hele (4 huder) Søndre Ås under femdalerskatten i 1650. Eieren av gården var Gjerpen prosti.

 

I skattemanntaller fra 1655 var fortsatt Amund bruker av Søndre Ås som var eid av Gjerpen prosti.

 

Slik var situasjonen også da landkommisjonen gjorde sine undersøkelser i 1661.

 

I fogdens manntall fra 1664 var Amund 40 aar bruker av Søndre Ås. Det nevnes også en Olle Thallachsen 19 aar på gården.

 

Sogneprestens manntall fra 1664 oppførte Søndre Ås med en skyld på 4 huder. Amun Amundsen 48 aar stod som bruker.

 

I matrikulen av 1665 finner vi fortsatt Gjerpen prosti som eier av Søndre Lunde.

 

Gårdsmanntallet fra 1672 nevner igjen Amund som bruker og Gjerpen prosti som eier på Søndre Ås.

 

Under skatemanntallet i 1680 lå Søndre Ås øde. Den var fortsatt eid av Gjerpen prosti.

 

I 1685 var det Rasmus Thormodsen som ifølge rostjenestemanntallet var bruker på Søndre Ås. Gjerpen prosti eide den.

 

Under kontribusjonsberegningen i 1692 var igjen Søndre Ås øde med Gjerpen prosti som eier.

 

Rostjenestemanntallet fra 1700 oppga Anders og Joen som brukere på Søndre Ås og Gjerpen prosti som eier.

 

Ekstraskatten i 1711 hadde Joen Andersen med kvinne og 3 barn på Søndre Ås.

 

I matrikulen av 1723 var Geheimraad Adeler oppført som eier på Søndre Ås. Etter dette var føyet til ”nu Jacob Nielsen”. Joen var bruker.

 

 

 

 

Nevnt her i 1685

 

Rasmus Tormodsen f. omkring 1655 ble i 1685 nevnt som bruker på Søndre Ås.

 

Se Nordre Grava

 

 

 

Fam.1

 

Nevnt her på 1690 tallet

 

Anders Ås f. omkring 1650 nevnes på Søndre Ås i 1700 tallet. Han var da bruker sammen med en Jon, som trolig var hans sønn.

 

Barn:

Jon Andersen f. ca 1672 d. 1740

Åste Andersdatter f. ca 1678 d. 1751

Nils Andersen f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1695 til 1740 (Sara til 1763)

 

Jon Andersen f. ca 1672 var trolig sønn av Anders Ås. Jon var 1. gang gift med Ragnhild Knudsdatter f. ca 1675 fra Nordre Ås. Hun døde på Søndre Ås i 1724. Jon forlovet seg i 1726 med Berthe Larsdatter f. ca 1693 fra Søndre Rød. Hun døde i 1726, før de ble gift og Jon giftet seg 2. gang i 1727 med Sara Olsdatter f. ca 1690. Jon døde på Søndre Ås i 1740 og Sara i 1763.

 

Jon Andersen og Ragnhild Knudsdatter sine barn:

Anne Jonsdatter f. ca 1701 d. 1733

Inger Jonsdatter f. ca 1701 d. 1725

Maren Jonsdatter f. ca 1711 d. 1778

Hans Jonsen f. 1714 d. 1769

 

Jon Andersen og Sara Olsdatter sine barn:

Søren Jonsen f. 1729 d. 1763

Jacob Jonsen f. 1732 d. 1735

 

Famileiark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1724 til 1737

 

Amund Larsen f. ca 1699 var sønn av Lars Larsen Mule. Amund giftet seg i 1724 med Anne Jonsdatter f. ca 1701. Hun var datter av Jon Andersen Søndre Ås. De bosatt seg på Søndre Ås og bodde der livet ut. Anne døde i 1733 og Amund i 1737.

 

Barn:

Maria Amundsdatter f. 1724 d. 1762

Inger Amundsdatter f. 1728 d. 1770

Ragnhild Amundsdatter f. 1731 d. 1734

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1745 til ca 1750

 

Ole Tengelsen f. ca 1696 fra Skorstøl i Gjerstad giftet seg i Søndeled kirke 03.07.1718 med Ingeborg Jonsdatter f. ca 1696. Ole kjøpte gården Skorstøl i 1723 sammen med sin bror Tore. I 1745 kom Ole og Ingeborg til Eidanger, da han dette året kjøpte 4 huder i Søndre Ås. Ole døde på Søndre Ås i 1750 og Ingeborg hos datteren på Tråholt i 1766.

 

Barn:

Karen Olsdatter f. ca 1720 d. 1784

Tengel Olsen f. 1720 d. 1778

Inger Olsdatter f. ca 1721

Margrethe Olsdatter f. 1728 d. 1759

Jon Olsen f. 1730 d. 1786

Tor Olsen f. 1739 d. 1748

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1762 til 1786

 

Ingeborg Finbosdatter f. 1722 fra Humlestad i Sannidal giftet seg i Sannidal i 1741 med Halvor Rasmussen f. omkring 1715 fra Holtene. Han døde før 1747, for da giftet Ingeborg seg 2. gang i Sannidal med Torjus Larsen f. 1727. Torjus kom fra Haugland i Drangedal og de døpte barn der frem til 1753. De kom til Søndre Ås i Eidanger og i 1762 kjøpte Torjus 3 huder i Nordre Ås. De ble boende på Søndre Ås og Torjus døde der i 1766. Ingeborg giftet seg så for 3. gang i Eidanger i 1776 med Jacob Eriksen f. 1738 fra Søndre Lunde.

De bodde videre på Søndre Ås. Jacob døde der i 1786. Ingeborg døde i 1803 hos datteren Ingeborg på Nordre Ås.

 

Ingeborg Finbosdatter og Torjus Larsen sine barn:

Haavard Torjusen f. 1749 d. 1820

Anne Torjusdatter f. 1751

Marie Torjusdatter f. 1753 d. 1780

Lars Torjusen f. ca 1756

Kirsti Torjusdatter f. ca 1761 d. 1809

Johanne Torjusdatter f. 1764 d. 1819

Maren Torjusdatter f. 1764 d. 1764

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1770 til 1795

 

Haavard Torjusen f. 1749 var sønn av Torjus Larsen Søndre Ås. Haavard giftet seg i 1770 med Maren Eriksdatter f. 1742 fra Søndre Lunde. De bosatte seg på Søndre Ås og i 1776 ble de eiere av en del av Søndre (5 skinn) og en del av Nordre Ås (3 skinn). Maren døde på Søndre Ås i 1786 og Haavard giftet seg 2. gang i 1787 i Eidanger med sin 1. kones søsterdatter Anne Knudsdatter f. 1766 fra Nordre Riis i Gjerpen. Haavard solgte i 1793 og i 1795 sitt jordgods og flyttet i 1795 fra Søndre Ås. I 1801 var de bosatt på Bjørsund u/Bjønnes som husmenn. Der døde Haavard i 1820.

 

Haavard Torjusen og Maren Eriksdatter sine barn:

NN Haavardsen f. 1772 d. 1772

Torjus Haavardsen f. 1773 d. 1789

Karen Haavardsdatter f. 1776

Elen Haavardsdatter f. 1779

Erik Haavardsen f. 1781 d. 1783

Elen Maria Haavardsdatter f. 1781 d. 1783

Maria Haavarsdatter f. 1784

 

Haavard Torjusen og Anne Knudsdatter sine barn:

Maren Haavardsdatter f. 1787

Elen Haavardsdatter f. 1789

Gunild Haavardsdatter f. 1791

Torjus Haavardsen f. 1794 d. 1812

Kirsti Haavardsdatter f. 1796

Ingeborg Marie Haavardsdatter f. 1798

Anna Haavardsdatter f. 1802

Lars Haavardsen f. 1805 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1790 til 1806

 

Christian Sørensen f. ca 1767 kom fra Mørje i Brunlanes. Han bodde på Bassebo da han i 1790 giftet seg i Eidanger med enken etter Anund Sørensen Øvre Lunde, Johanne Torjusdatter f. 1764. De døpte barn bosatt på Øvre Lunde frem til 1791. I 1794 var de bosatt på Søndre Ås. Christian ble eier av deler både i Søndre og Nordre Lunde. Han solgte rundt 1805 seg ut av Ås og kjøpte i 1806 Håøya Bnr.7 og flyttet dit. Johanne døde i 1819 og Christian giftet seg 2. gang på sine eldre dager i Eidanger i 1821 med Karen Larsdatter f. 1797 fra Håøya. Christian døde i 1843.

 

Christian Sørensen og Johanne Torjusdatter sine barn:

Maren Kirstine Christiansdatter f. 1790

Maren Kirstine Christiansdatter f. 1791 d. 1871

Maria Christiansdatter f. 1794 d. 1795

Anund Christiansen f. 1797 d. 1797

Jacob Christiansen f. 1798 d. 1861

Ingebor Marie Christiansdatter f. 1802

 

Christian Sørensen og Karen Larsdatter sine barn:

Severine Christiansdatter f. 1824 d. 1824

Anne Severine Christiansdatter f. 1828

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1814

 

Amund Pedersen f. 1769 og Maren Eriksdatter f. 1780 døpte barn på Sundsåsen frem til 1806. De skjøtet i 1807 sin halve hud i Sundsåsen til Nils Pedersen. I 1811 ble Amund eier av den største delen av Søndre Ås. Først kjøpte de 2 huder og 4 1/2 skinn av Thommas Blehr i Brevik for 600 rdl og 2 1/2 skinn (plassen Hagen under Nordre Ås) av samme mann for 600 rdl. Senere kjøpte de 1 hud og 5 3/4 skinn av Bent Schaubye, samt 1 1/2 skinn i Versvik

De døpte barn bosatt på Heistad i 1810 og 12, men fra 1814 døpte han barn bosatt på Søndre Ås.

Se Sundsåsen

 

 

 

 

Plasser

 

 

 

Kåsa

 

 

Bosatt her fra ca 1750 til 1794

 

Isak Larsen f. 1717 var sønn av Lars Knudsen Nordre Ås. Han giftet seg i 1741 med Lisbeth Skajesdatter f. 1705 fra Grava. De fikk festekontrakt på Klepp i 1741. De kom siden som husmenn på Kåsa under Søndre Ås og nevnes der i 1762. Lisbeth døde der i 1787 og Isak i 1794.

 

Se Klep

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1789

 

Lars Gundersen f. 1760 giftet seg i 1783 med Anne Isaksdatter f. 1748 fra Klep. De ble bosatt på Kåsa u/Søndre Ås. Han kjøpte i 1789 skjøte på 1 1/3 skinn i plassene Kåsa og Stranden u/Ås. I 1803 kjøpte han 1 skinn i Kåsa.

 

Barn:

Jacob Larsen f. 1786 d. 1850

Marta Maria Larsdatter f. 1789 d. 1838

Lisbeth Larsdatter f. 1791 d. 1868

 

Familieark

 

 

 

 

 

Ødegården

Ødegården ble skilt ut fra Søndre Ås i 1775. Etter at det hadde kommet i Nils Eriksens hender skjøtet han plassen i 1807 over på sønnen Torjus.

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1806

 

Torjus Nilsen f. 1777 giftet seg i 1806 med Karen Olsdatter f. 1779. Torjus var sønn av Nils Eriksen Nordre Ås. Karen var datter av skolemester Ole Eriksen. Torjus og Karen døpte sitt første barn på Saltboden u/Nordre Grava. Torjus kjøpte i 1807 1 hud og 3 skinn i Nordre og Søndre Ås og de ble bosatt på Søndre Ødegården u/Søndre Ås.

 

Barn:

Jacob Torjusen f. 1807 d. 1838

Nils Torjusen f. 1812 d. 1848

Else Kirstine Torjusdatter f. 1816 d. 1880

 

Familieark